Projekt INNOVATRAIN TRANSFER

Cel projektu

 

Projekt INNOVATRAIN realizowano w okresie 2012-2014 w ramach programu Leonardo da Vinci: Transferu Innowacji (ToI). Głównym celem projektu INNOVATRAIN TRANSFER jest zwiększenie i utrzymanie innowacyjności i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wdrażanie rozwiązań wspierających proces wprowadzania innowacji i zarządzania innowacjami w firmie. W ramach projektu powstały zaawansowane szkolenia dostępne za rozsądną cenę, w odpowiedzi na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw we wszystkich aspektach, które mają związek z innowacyjnością, m.in. innowacyjnych, zaawansowanych technologicznie rozwiązań.

 

Krótki opis

 

Ideą projektu było zrealizowanie ambitnego celu, który polegał na transferze i dostosowaniu wyników uzyskanych w projekcie realizowanym w Hiszpanii, przez instytucje działające w różnych krajach.

 

Spośród wielu teoretycznych i praktycznych opracowań dotyczących różnorodnych aspektów i metod zarządzania innowacjami wybrano twa szkolenia, opracowane w oparciu o dwa udane projekty – INNOVATRAIN i AIM – Acceleration of Innovative Ideas to Market, które włączono i przeniesiono do nowego szkolenia e-learningowego, które ma wypełnić lukę pomiędzy obecnymi praktykami w zakresie zarządzania innowacjami a najnowszymi osiągnięciami w tej dziedzinie.

 

Głównym celem projektu INNOVATRAIN TRANSFER było stworzenie szkoleń e-learningowych, dotyczących metod i rozwiązań w zakresie zarządzania procesami innowacji i wdrażaniem standardów innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, ukierunkowanych na rosnący innowacyjny potencjał małych i średnich przedsiębiorstw. Szkolenie obejmuje treści dotyczące pozyskiwania nowych pomysłów i wiedzy w celu doskonalenia przedsiębiorstwa, rozwoju jego produktów, stymulacji innowacji przemysłowych, interakcji z klientami, wspólnego użytkowania wiedzy i metod zarządzania procesami innowacji w firmie.

 

Opracowana metodologia projektu zawiera niezbędne informacje o organizowaniu i realizacji skutecznych szkoleń, m.in. wytyczne w zakresie opracowania treści i ich umieszczania w systemie teleinformatycznym, proponowanej struktury lekcji/szkolenia oraz wytyczne odnośne prowadzenia kursu.

 

Wyniki projektu

 

Najważniejsze efekty projektu nawiązują bezpośrednio do przyjętych celów projektowych. Program szkolenia obejmuje treści dotyczące pozyskiwania nowych pomysłów i wiedzy w celu doskonalenia przedsiębiorstwa, stymulacji innowacji przemysłowych, interakcji z klientami i metod zarządzania procesami innowacji w firmie. Kurs opracowany w ramach projektu podzielono na dwa moduły szkoleniowe; uczestnicy szkolenia zapoznają się z globalnym i usystematyzowanym podejściem do istotnych koncepcji związanych z innowacjami; pracownicy firm uczą się wdrażania systemu zarządzania innowacjami we własnych organizacjach, począwszy od fazy koncepcyjnej po analizę oddziaływania. Szkolenie zawiera też wytyczne dla organizacji odnośnie wprowadzania, rozwijania i utrzymywania systematycznych praktyk zarządzania innowacjami. Zawartość modułu nr 1 – „Innowacje i zarządzanie innowacjami w ujęciu ogólnym” – oparto głównie na wynikach projektu AIM, w którym wypracowano podejście do rozwoju systemu wspierającego gromadzenie innowacyjnych pomysłów i wiedzy w rozszerzonym przedsiębiorstwie, ukierunkowanych na innowacje przemysłowe. Treść AIM wzbogacono o ogólne informacje na temat innowacji i zarządzania innowacjami. AIM opracowano w taki sposób, aby przedstawić najważniejsze, ogólne informacje opisujące innowacje, oraz aby wesprzeć nowicjuszy i doświadczonych profesjonalistów we wdrażaniu zaawansowanego podejścia do zarządzania innowacjami i stosowania systemów teleinformatycznych w firmach, od początku realizacji procesu po analizę oddziaływania. Moduł nr 2 – „Wstęp do standardu zarządzania innowacjami” – jest rozszerzeniem kursu INNOVATRAIN i dotyczy wdrożenia hiszpańskiej normy UNE 166000:2006 – Zarządzania badaniami, rozwojem i innowacjami (R&D&I). Metodologię INNOVATRAIN uzupełniono poprzez opracowanie nowych dwujęzycznych scenariuszy szkoleń, obejmujących szkolenia tradycyjne, zintegrowane kształcenie (blended learning) i kształcenie na odległość (distant learning). W nowych zastosowaniach ICT wykorzystano możliwości sieci 2.0, które poprawiają skuteczność nauczania poprzez możliwość kontaktu pomiędzy uczniami, nauczycielami i konsultantami.

 

Wyniki projektu:

  • Kompletny zestaw lekcji w ramach szkoleń dotyczących innowacji w ujęciu ogólnym i wstępu do standardu zarządzania innowacjami na przykładzie hiszpańskiej normy UNE 166000:2006 – Zarządzania badaniami, rozwojem i innowacjami (R&D&I). Lekcje podzielono na dwa moduły według grup tematycznych,
  • Na metodologię kształcenia składają się wytyczne dotyczące wdrożenia, wykorzystywania, zarządzania i dalszej oceny systemu INNOVATRAIN TRANSFER. Uwzględniono metody dostosowania i tworzenia treści szkoleniowych oraz organizację i realizację kursu dla trenerów i konsultantów, którzy zajmują się opracowywaniem i prowadzeniem szkolenia, oraz wszystkich podmiotów zainteresowanych organizacją szkolenia,
  • Zaadaptowana platforma teleinformatyczna na bazie powszechnie przyjętego systemu LMS Moodle, który zapewnia przyjazną nawigację przez logicznie uporządkowane treści; system składa się z części, animacji i filmów ilustrujących określone fazy procesu innowacji.
  • Zestaw szablonów do gromadzenia i analizy danych, zawierające kwestionariusz i ustrukturyzowany wywiad, przygotowany we wstępnej fazie projektu. Treści dostępne w języku angielskim i w językach partnerów.

 

Ocena / informacje zwrotne od użytkowników

 

Ocena projektu:

  • ocena wewnętrzna przez partnerów projektowych. W ocenie wykorzystano efekty jednego z projektów w postaci zestawu szablonów do badania i analizy wymagań użytkowników,
  • ocena zewnętrzna wykonana przez ekspertów ze wszystkich krajów partnerskich,
  • ocena przez Polską Agencję Oceny Programu Da Vinci.

 

W ogólnym ujęciu system INNOVATRAIN TRANSFER oceniono pozytywnie. Pomijając nieznaczne zastrzeżenia odnośnie nawigacji po szkoleniu, wynikające m.in. z wadliwego działania niektórych przycisków, na podstawie wykonanej oceny można stwierdzić, że system jest czytelny, intuicyjny i prosty w obsłudze. Równie pozytywnie oceniono treść szkolenia. Sugestie respondentów zostaną uwzględnione podczas przygotowania komercyjnej wersji systemu. Respondenci wskazywali na konieczność przemyślenia i uatrakcyjnienia tytułów lekcji / kursów, udoskonalenia procesu oceny, uzupełnienia systemu o analizy rzeczywistych przypadków / przykłady z życia oraz zamieszczenie większej liczby linków do dodatkowych materiałów dotyczących przedmiotu szkolenia.

 

Wnioski

 

W trakcie realizacji projektu i w ramach kontaktów z użytkownikami końcowymi, głównie przedstawicielami przedsiębiorstw, partnerzy projektu INNOVATRAIN TRANSFER pogłębili dotychczasową wiedzę na temat innowacji, a szczególnie na temat stosunku firm do innowacji, rzeczywistego poziomu innowacji i potrzeb szkoleniowych w tym zakresie. Uzyskane informacje posłużą do opracowania nowych szkoleń dotyczących innowacji.