Wykorzrystanie pokojów nauki IDEC

Cel studium przypadku

Na portalu sp4ce.eu opublikowano wyzwanie dotyczące opracowania biznesplanów. Obie strony – firma konsultingowa i firmy zamawiające biznesplany – uzgodniły zasady współpracy. W trakcie uzgodnień okazało się, że wybrane istotne materiały mają charakter poufny i nie mogą być opublikowane, a zarejestrowani użytkownicy potrzebują przestrzeni, w której będą mogli korzystać z materiałów udostępnianych w sposób ograniczony rolami przypisanymi do poszczególnych użytkowników systemu.

Pokoje nauki SP4CE

Platforma SP4CE i pokoje nauki (http://sp4ce.moodle.pl/) wyposażono w funkcję rejestracji użytkowników i przypisywania ról do konkretnych użytkowników (Ryc. 2). Każdy użytkownik musi zarejestrować się w systemie, by móc korzystać z udostępnionej przestrzeni. Wybór dostępnych funkcji i narzędzi zależy od roli użytkownika w danym pokoju nauki. Użytkownik może być menedżerem, autorem kursu, nauczycielem, studentem, gościem i zarejestrowanym użytkownikiem. Użytkownicy w danej roli mają dostęp do różnych zestawów zasobów i narzędzi.

Rys. Ekran powitalny pokojów nauki SP4CE

Pokój nauki SP4CE zawiera ogólnodostępne informacje na temat firm, na podstawie których studenci mogą poznać ogólny charakter działalności danego podmiotu. Konsultant udostępnia szczegółowe (poufne) informacje i materiały, z których mogą korzystać studenci podczas pracy nad biznesplanem.

Kim są użytkownicy?
 • Trener – właściciel firmy i/lub menedżer, który udostępnia informacje, otwiera tematy do dyskusji, ocenia biznesplany.
 • Mentor – konsultant, przedstawia wszystkie niezbędne informacje o zadaniu, określa cele, które należy zrealizować, pomaga studentom w nawiązaniu udanej współpracy z trenerami z firm, opracowuje strukturę pokoju nauki, korzystając z dostępnych funkcji.
 • Studenci – poszukują rozwiązania przedstawionego problemu przy wsparciu mentora, opracowują oceny, przygotowują biznesplany.
Możliwości korzystania z pokojów nauki
 • Mentor (konsultant) przygotowuje strukturę pokoju nauki we współpracy z trenerem. Na tym etapie uzgadniają oni dostępne i przydatne funkcje pokoju nauki, zakres działań, które studenci mają wykonać (Assignments, Feedback, Chat, Forum, Workshop), materiały (Book, File, Folder, Label, Page, URL), które zostaną umieszczone w pokoju nauki. Trener z mentorem ustalają też metody oceny pracy końcowych efektów pracy, sposób ich publikacji i poziom dostępu.
 • Mentor zwraca się do studentów – np. e-mailem – i prosi ich o rejestrację w systemie i przygotowanym pokoju nauki.
 • Studenci mogą zapoznać się z udostępnionymi materiałami i innymi zasobami, mogą kontaktować się z mentorem lub trenerem, pracować nad biznesplanami, wyszukiwać lub prosić o dodatkowe informacje.
 • Studenci zyskują dostęp do środowiska pracy zespołowej, w którym muszą konfrontować się z innymi osobami o odmiennych pomysłach i poziomie wiedzy, oraz – co niezwykle ważne – współpracować z rzeczywistymi pracownikami danej firmy. Każdy może wykorzystywać własne kompetencje i umiejętności, aby uzyskać jak najlepszy wynik.
 • Trenerzy i mentorzy mogą oceniać pracę studentów i wystawiać oceny.
Zasoby

Dostęp do pokoju nauki wymaga zarejestrowania się w systemie i uzyskania klucza dostępu. Klucz jest przekazywany w ramach bezpośredniej komunikacji z mentorem, przez e-mail. Obsługa pokoju nauki nie wymaga specjalnego oprogramowania, wystarczy dowolna wyszukiwarka internetowa (Google Chrome, Mozilla Firefox, IE). Rozwiązanie niektórych problemów może wymagać użycia określonego oprogramowania, ale użytkownicy zostaną o tym poinformowani w pokoju nauki. Propozycje projektowe można przygotowywać przy użyciu pakietu Office – MS Word, MS Excel, MS PowerPoint.

Studium przypadku

IDCE to firma konsultingowa, obsługująca klientów, którzy chcą stworzyć własny biznesplan i pozyskać finansowanie inwestycji. IDEC chce nawiązać zaangażować studentów kierunku Administracja biznesu w przygotowanie biznesplanów dla wybranych klientów. To doskonała okazja, by studenci sprawdzili swoje umiejętności w praktyce, a firmy nawiązały współpracę z młodymi przyszłymi pracownikami i znalazły potencjalnych kandydatów do pracy.

Po wypracowaniu porozumienia pomiędzy firmą konsultingową a właścicielami/kierownikami klienta konsultant IDEC poprosił administratora platformy SP4CE o utworzenie pokoju nauki o nazwie “Επιχειρηματικά σχέδια για χρηματοδότηση επιχειρήσεων” (Biznesplany w pozyskiwaniu finansowania inwestycji). Z utworzonego pokoju nauki korzystało 15 trenerów z firm, 1 mentor z IDEC i 15 studentów.

Głównym celem pokoju nauki było wzbudzenie zainteresowania studentów z wybranego wydziału oraz podjęcie próby twórczego rozwiązania rzeczywistego problemu i nawiązanie kontaktów z realną firmą. Pokój nauki zawierał informacje niezbędne do przygotowania biznesplanu.

Jak przebiega ten proces?
 • Trener i mentor przygotowują strukturę pokoju nauki.
 • Studenci korzystają z udostępnionych materiałów, przygotowując własne biznesplany – sporządzają pierwszy projekt biznesplanu (ok. 20-24 godziny).
 • W kolejnym kroku zadanie studentów polega na opracowaniu bardziej szczegółowego biznesplanu (ok. 20-24 godziny – w zależności od stopnia skomplikowania biznesplanu).
 • Na etapie opracowania propozycji projektu studenci konsultują się z mentorem, trenerem i innymi studentami, omawiając pomysły i postęp prac nad projektem. Mogą korzystać z czatu, z forum dyskusyjnego lub funkcji przesyłania wiadomości.
 • Studenci prezentują wyniki, inni studenci komentują i oceniają przedstawiane prace. Informacje zwrotne od innych studentów są brane pod uwagę w końcowej ocenie projektu przez trenera i mentora.
Ustalenia, zalecenia i rekomendacje

W środowisku pokoju nauki SP4CE konsultant pełni rolę mediatora, który pomaga przedstawicielowi firmy (trenerowi) ustalić, jakie informacje o firmie i jej potencjale należy przekazać studentom. Konsultant wspiera studentów, stosując spersonalizowane podejście do nauczania, metody uczenia się opartego na współpracy (kooperatywnego) i krytycznego myślenia podczas opracowywania rozwiązań i w komunikacji z przedstawicielami firmy. Co ważne, studenci pracują w znanym sobie środowisku.

Studenci rozwijają pomysły i rozwiązania, wykorzystując własną kreatywność. Uczą się posługiwać metodami i narzędziami, z których mogą korzystać na co dzień.

Opracowanie biznesplanów zajmuje więcej czasu niż przewidziano ze względu na bardziej złożony charakter zadania. Studenci wykonują większość pracy w formie pracy domowej, której powinni poświęcić około 50 godzin. Studenci mogą uzyskać dostęp do niezbędnych materiałów z domu i kontaktować się z mentorem offline lub online, korzystając z pokoju nauki.

Nie należy opracowywać zbyt skomplikowanych wyzwań, z którymi studenci się nie identyfikują. Brak pomysłów może rodzić frustrację i działać demotywująco. Niekiedy najtrudniejszy jest początek, studenci nie potrafią wymyślić żadnego rozwiązania danego problemu. Wówczas najlepiej przedstawić kilka przykładów możliwych rozwiązań.

Należy bardzo precyzyjnie opisać wszystkie fazy projektu oraz oczekiwania odnośnie wyników, przedstawić przykłady oraz aktywnie i na bieżąco przekazywać studentom informacje zwrotne.