Ocena efektów twórczej pracy

Cel modułu

Celem tego modułu jest wykazanie, że kreatywność nie jest abstrakcyjną koncepcją ani samym rezultatem. Należy ją postrzegać jako cel, a efekt twórczego myślenia powinien realizować określony cel. W związku z tym należy stosować odpowiednie metody oceny efektów twórczej pracy.

Efekty kształcenia z wykorzystaniem modułu

 • Nauka umiejętności oceny twórczej pracy
 • Praktyczne metody udzielania informacji zwrotnych
 • Kryteria oceny pracy twórczej
 • Charakterystyka oceny

Wstęp

Kreatywność to koncepcja, której można nadać wiele różnych definicji. Może oznaczać robienie nowych rzeczy, tworzenie oryginalnych rzeczy, inspirowanie innych, wzbudzanie uczuć i generowanie myśli. Ocena procesu twórczego myślenia rozpoczyna się już na samym początku danego badania i obejmuje trzy kroki:

 1. rozpoznanie celów/spodziewanych rezultatów,
 2. wybór kryteriów oceny i wskaźników realizacji,
 3. uzgodnienie metod uzyskiwania informacji zwrotnych i narzędzi pomiaru wyników oceny.

 

Po co oceniać kreatywność?

Kreatywne i innowacyjne pomysły nie zawsze przekładają się na realną wartość dla ich twórców. Wiele z tych pomysłów nigdy nie trafi na rynek ani nie odniesie sukcesu komercyjnego. Ocena twórczego pomysłu na wczesnym etapie jest szansą na jego udoskonalenie lub oszczędność czasu, ponieważ powstrzyma twórcę przed marnowaniem energii i wysiłku na bezwartościowy proces. [49]

W ocenie pomysłu warto wziąć pod uwagę kilka istotnych kwestii, takich jak:

 • żywotność techniczna
 • zapotrzebowanie na twórczy rezultat
 • koszt skutecznej produkcji
 • możliwości komercjalizacji

Na podstawie wstępnej oceny wykonalności dany pomysł zostanie zaszeregowany do jednej z następujących kategorii:

 

ZWYCIĘSKIE POSUNIĘCIA

Duży wpływ, wysoki priorytet

TAKTYKA

Prosta w realizacji, bez dużego wpływu

POŻERACZE CZASU

Niewielki wpływ, trudne do realizacji

SZALONE

Trudne w realizacji, ale znaczny progres

 

Ryc. 3.3.1  Kategoryzacja pomysłów według ich wykonalności

 

Jak oceniać efekty twórczej pracy?

Proces oceny musi być nieodłączną częścią projektu i musi rozpocząć się już na samym jego początku. Modele oceny, które polegają na udzieleniu uczącym się informacji zwrotnych na samym końcu procesu uczenia się, nie dają żadnej szansy na poprawę i doskonalenie w trakcie procesu. Metoda oceny powinna ułatwiać wprowadzanie poprawek na bieżąco, umożliwiać przekazywanie rad i sugestii, wprowadzanie nowych pomysłów, wykrywanie problemów i sugerowanie rozwiązań.

Metody oceny powinna charakteryzować większa elastyczność i możliwość ich dostosowania do strategii procesu uczenia się.

Ocena procesu twórczego jest niewątpliwie bardziej złożona, ponieważ w tej dziedzinie nie ma kategorycznie złych lub prawidłowych odpowiedzi. Celem oceny jest określenie słabszych i mocniejszych stron oraz sposobów na poprawę wyników. Powinna inspirować nowe pomysły i motywować do dalszych starań.

Oto praktyczne metody udzielania informacji zwrotnych:

 

Informacje zwrotne (feedback) ustnie lub na piśmie
Samoocena
Ocena wzajemna
Baza danych informacji zwrotnych
Interaktywny feedback
Stopnie (oceny)
Wystawianie stopni i informacje zwrotne w grupie
Portfolio

 

Ryc. 3.3.2 Praktyczne metody przekazywania informacji zwrotnych w ramach oceny twórczych rezultatów

 

Kryteria oceny i wskaźniki wykonalności

Podczas oceny pracy twórczej należy wziąć pod uwagę następujące wskaźniki:

 • Jaki był początkowy pomysł?
 • Ile pomysłów wysnuto na jego podstawie?
 • Jakie są perspektywy tych pomysłów?
 • Jaki będzie końcowy efekt(efekty)?
 • Jakie jest znaczenie oczekiwanego oddziaływania?

Oto wybrane kryteria oceny:

 

 

oryginalność autentyczność innowacja
istotność użyteczność skuteczność
rozwiązywanie problemów uznanie elastyczność/zróżnicowanie

 

Ryc. 3.3.3 Kryteria oceny pracy twórczej

 

Wnioski

Kreatywność to punkt przecięcia się trzech obszarów: fachowej wiedzy, umiejętności kreatywnego myślenia i motywacji. Jest to proces podświadomy, który może rozkwitać we właściwych i sprzyjających warunkach. Kreatywność jest nieodzowna w przypadku pracy zespołowej, a efekty pracy twórczej należy oceniać w sposób konstruktywny.

Metody oceny należy dobierać niezwykle starannie, ponieważ proces oceny kształtuje motywację i wzmacnia pewność siebie uczącego się, a nie odwrotnie. Skoncentrowanie się na sprawdzaniu i krytyce może pogłębiać niepokój i ograniczać kreatywność. [50]