Projekt TeleCAD

Idea szkolenia TeleCAD ma swoje źródło w programie nauki obsługi programu AutoCAD realizowanego w trybie ODL (Open Distance Learning), adresowanego dla studentów Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Gdańskiej od 1996 r.  Projekt TeleCAD (Teleworkers Training for CAD Systems’ Users) był współfinansowany w ramach unijnego programu Leonardo da Vinci; został opracowany przez Politechnikę Gdańską (GUT) we współpracy z czterema zagranicznymi instytucjami z Grecji (IDEC, ZEUS), Finlandii (Pekkala Software Oy), Włoch (ARGO) i firmą Young Digital Poland S.A. z siedzibą w Polsce [21].

 

Cele projektu

 

 • Wykonanie platformy internetowej (Learning Management System) do przygotowania i realizacji zdalnego nauczania.
 • Opracowanie materiałów szkoleniowych w 3 formatach: papierowym, na płycie CD i online.
 • Stworzenie przestrzeni pracy na odległość i pracy zespołowej dla studentów, nauczycieli i menedżerów.

 

Krótki opis (metodologia)

 

Politechnika Gdańska przez wiele lat realizowała program nauki obsługi programu AutoCAD w formie tradycyjnej: wykładów i ćwiczeń odbywających się w pracowni komputerowej. W międzyczasie narodził się pomysł opracowania programu nauki w trybie zdalnym, aby ograniczyć liczbę bezpośrednich spotkań. Następnie zrealizowano pilotażowy projekt nauczania zdalnego, w którym wzięło udział kilku studentów. Studenci otrzymali materiały w formie papierowej; polecono im, aby kontaktowali się z wykładowcą za pomocą e-maila lub telefonicznie. Konsultacje prowadzono drogą elektroniczną; tą samą drogą studenci przesyłali pracę zaliczeniową. Wszyscy klienci otrzymali certyfikat znajomości programu Autodesk.

 

Po zrealizowaniu programu pilotażowego wykonano wszechstronną ocenę wyników tego eksperymentu. Zdecydowano, że kurs powinien składać się z 10 modułów, obejmujących podstawowe umiejętności rysowania w AutoCAD. Każdy moduł zawiera zestaw zadań do wykonania wraz z opisem prawidłowego rozwiązania. Materiały do nauki opracowano w formacie stron HTML do pobrania ze strony internetowej, z płyty CD [22] lub online.

 

W programie dodatkowo uwzględniono moduł na temat podstaw telepracy. Przedstawiono metodologię telepracy, a w projekt TeleCAD LMS włączono narzędzia komunikacyjne. Studenci przygotowywali w grupach projekt na zaliczenie. Projekt należało przesłać wykładowcy e-mailem w systemie TeleCAD. Aby potwierdzić, że projekt jest samodzielnym dziełem studenta, wykładowca mógł zażądać od studenta prowadzenia określonych zmian w projekcie w obecności wykładowcy.

 

Wyniki projektu

 

 • Od zakończenia projektu Leonardo da Vinci projekt TeleCAD był dostępny jako środowisko kształcenia w obsłudze AutoCAD i telepracy dla studentów i innych zainteresowanych osób.
 • Materiały szkoleniowe opublikowało polskie wydawnictwo MIKOM (Warsaw) w październiku 2002 r. [22] w formie podręcznika i na płycie CD.
 • Materiały szkoleniowe są też dostępne online w postaci Open Educational Resources (OZE) [23].
 • Ofertę programu i platformy TeleCAD przedstawiono w ramach innych projektach unijnych, m.in. EMDEL (Leonardo da Vinci), Meeting of Generations (Grundtvig) i CURE (6 Framework) [29].
 • Metodologię TeleCAD włączono do oferty Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego Autodesk Politechniki Gdańskiej (ATC przy GUT) [24].
 • Learning Management System (LMS) TeleCAD był inspiracją do zastosowania kształcenia na odległość i nauczania mieszanego [blended learning] na Politechnice Gdańskiej.
 • Ze względu na brak środków na rozwój techniczny i udoskonalenie oprogramowania TeleCAD zastąpiono Moodle w 2003 r. [25].
 • W tabeli nr 1 przedstawiono wykorzystanie TeleCAD LMS w latach 2000-2002 [21].

 

Wdrożenie TeleCAD Liczba użytkowników
Międzynarodowy projekt pilotażowy (2000/2001) 89
Projekt pilotażowy w Polsce (2000/2001) 35
Egzamin dla studentów (sem. 2, 2000/2001) 240
Egzamin dla studentów (sem. 2, 2000/2001) 166
Egzamin dla studentów zaocznych (sem. 4, 2000/2001) 62
Egzamin dla studentów zaocznych (sem. 3, 2001/2002) 24
Egzamin dla studentów zaocznych (sem. 4, 2001/2002) 40
Egzamin (sem. 2, 2001/2002) 259
Semestr letni 2002 4

Tabela nr 1.4.1 Wykorzystanie TeleCAD LMS w latach 2000-2002

 

Ocena / informacje zwrotne od użytkowników

 

W projekcie TeleCAD LMS wykorzystano międzynarodowy system oceny.  Kwestionariusze opracowano i dostosowano do potrzeb użytkowników i menedżerów. Do oceny materiałów szkoleniowych, dokumentowania potrzeb użytkowników i oceny kursów pilotażowych zastosowano system wewnętrzny [21].

Po włączeniu programu do oferty Centrum Szkoleniowego Autodesk na Politechnice Gdańskiej wprowadzono system oceny opracowany przez Autodesk [24], [25].

Ryc. 1.4.1 Ekran powitalny systemu oceny Autodesk

Ryc. 1.4.2 Przykładowa ocena wyników ATC działającego na GUT

 

Wnioski

 

 • W fazie planowania projektu należy uwzględnić rzeczywiste potrzeby potencjalnych użytkowników.
 • Aby zapewnić o trwałość projektu, zaleca się wdrażanie rezultatów projektu w sposób komercyjny lub non-profit.
 • Biorąc pod uwagę ograniczenia finansowe w zakresie opracowania i doskonalenia oprogramowania, warto rozważyć zastosowanie rozwiązań Open Source, którymi są zainteresowane kręgi profesjonalne.
 • Z myślą o trwałości projektu należy też uwzględnić wydawanie certyfikatu, który będzie uznawany w skali międzynarodowej, oraz zaplanować skuteczną promocję. [27], [28], [29]