Scenár využitia učební na príklade Technickej univerzity v Košiciach

Účel prípadovej štúdie

Pomocou portálu sp4ce.eu bola zverejnené výzva na zriadenie spolupráce v oblasti riadenia projektov. Obidve strany – spoločnosť T-Systems a Ekonomická fakulta TUKE sa dohodli na tejto spolupráci a jej podrobnostiach. Počas diskusií o spolupráci zistili, že niektoré dôležité materiály nemôžu byť publikované verejne, ale potrebujú priestor len pre registrovaných používateľov, kde by materiály, nové návrhy projektov, interné procesy spoločnosti atď. mohli byť obmedzene dostupné na základe úlohy používateľa systému.

Implementácia SP4CE Učebne

Platforma SP4CE a jej Učebne (k dispozícii na http://sp4ce.moodle.pl/) umožňuje registráciu používateľov a priradenie rolí pre konkrétne Učebne (obrázok 1). Pri využívaní tohto priestoru sa musí každý používateľ zaregistrovať do systému. Rozsah funkcií a nástrojov závisí od úlohy používateľa v rámci konkrétnej Učebne. Možné role sú manažér, dizajnér kurzu, učiteľ, študent, hosť a registrovaný používateľ. Na základe úlohy, ktorú má používateľ, má k dispozícii rôzne skupiny zdrojov, nástroje.

Obr. 1 Úvodná stránka učebne  SP4CE

Každá Učebňa SP4CE sa sústreďuje  na špecifický problém, ktorému spoločnosť čelí, a publikuje zdroje, ktoré pomáhajú študentom porozumieť problému. Učiteľ pomáha trénerovi poskytovať materiály, ktoré sú užitočné pre študentov, pripraviť miesto na diskusiu, interaktívnu spoluprácu, nové návrhy riešení a hodnotenie.

Kto sú používatelia?

 • tréner – kouč – personálny manažér spoločnosti T-Systems, ktorý poskytuje materiály užitočné pre študentov, pripravuje miesto pre diskusiu, interaktívnu spoluprácu, nové návrhy riešení a hodnotenie.
 • mentor – prináša úvod do témy, hlavné myšlienky a ciele, ktoré je potrebné dosiahnuť, pomáha študentom nadviazať úspešnú spoluprácu s trénermi z firiem, pomáha trénerovi rozvíjať štruktúru učebne pomocou rôznych dostupných funkcií.
 • študenti – v spolupráci s trénerom a učiteľom sa snažia nájsť riešenie pre daný problém, vypracovať zadania, pripraviť návrhy projektov.

Ako môžu používať učebne?

 • Tréner – kouč v spolupráci s mentorom (učiteľom) pripravuje štruktúru Učebne. V rámci tejto fázy diskutujú o dostupných a použiteľných funkciách učební, o aktivitách, ktoré musia študenti vykonávať (zadania, spätná väzba, chat, fórum, workshop), zdroje (knihy, súbory, priečinok, štítok, stránka), ktoré budú použité v Učebni. Odsúhlasia  metódy hodnotenia konečných výsledkov, spôsob ich publikovania a úroveň prístupu.
 • Mentor oslovuje študentov – počas prednášok, e-mailom alebo iným spôsobom, aby sa zaregistrovali do systému a pripravuje Učebňu.
 • Študenti môžu študovať poskytnuté materiály a iné zdroje, komunikovať s mentorom alebo trénerom, pracovať na návrhoch projektov, vyhľadávať alebo požadovať ďalšie informácie.
 • Tréneri a učitelia riadia všetky špecifické úlohy, ktoré je potrebné vykonať počas riešenia problému. Tím užívateľov Učebne pozostáva z členov, ktorí majú určitú úroveň odbornosti a odborné znalosti súvisiace s riešením problému. Použitie tohto kolaboratívneho prostredia odkloní študentov od ich bežného štúdia tak, aby spolupracovali s ostatnými na rôznych nápadoch, zdieľali vedomosti a v neposlednom rade aj spolupracovali s ľuďmi z reálnych firiem. Každý môže využiť vlastné kompetencie a zručnosti na dosiahnutie najlepšieho výsledku.
 • Tréneri a mentori môžu hodnotiť a známkovať činnosť študentov.

Zdroje

Na prístup do Učebne je potrebná registrácia do systému Učební a prístupový kľúč. Kľúč je poskytovaný osobnou komunikáciou prostredníctvom e-mailu od mentora. Pre prácu v samotnej Učebni nie je potrebný žiadny špeciálny softvér, len preferovaný webový prehliadač (napr. Google Chrome, Mozilla Firefox, IE a pod.). Pokiaľ si riešenie konkrétnych problémov a úloh vyžaduje určitý špecifický softvér, užívatelia o tomto musia byť informovaní v rámci Učebne. Pri príprave návrhu projektu študenti potrebujú použiť bežné MS Office aplikácie – MS Word, MS Excel, MS PowerPoint.

Prípadová štúdia

Spoločnosť T-Systems je globálna spoločnosť s veľkou klientelou, čo znamená množstvo projektových dokumentov, preto každý rok vyhľadáva potenciálnych zamestnancov. Vedenie spoločnosti sa rozhodlo pripraviť svojich budúcich zamestnancov počas štúdia v oblasti riadenia projektov. Personálne oddelenie musí nájsť vhodných kandidátov na takúto spoluprácu.

Po dohode medzi personálnym oddelením spoločnosti a učiteľom z Ekonomickej fakulty TUKE zástupca personálneho oddelenia požiadal správcu platformy SP4CE, aby vytvoril učebňu s názvom „Tvorba projektov pre podporu regionálneho rozvoja„. Nakoniec učebňu použil1 tréner spoločnosti T-Systems, 1 mentor z Ekonomickej fakulty TUKE a 16 študentov.

Hlavným cieľom využitia učebne bolo zvýšiť záujem študentov o študijný predmet a súčasne priniesť spôsob, ako kreatívnym spôsobom riešiť niektoré existujúce problémy v realite, rozvíjať kontakt s reálnou spoločnosťou. Učebňa bola zameraná na všetky znalosti, ktoré je potrebné poznať pri príprave úspešného návrhu projektu.

Ako to bolo realizované?
 • Tréner-kouč a učiteľ pripravia štruktúru Učebne (Obrázok 2) obsahujúcu úvodné prezentácie o hlavných cieľoch, cieľoch Učebne, zdrojoch dôležitých pre návrh projektového návrhu, osvedčených postupoch a informáciách o aktivitách a výsledkoch požadovaných od študentov. Tieto by mali byť v súlade s požiadavkami spoločnosti a s pedagogickými princípmi. Súčasne popíšu, ako by mal byť uplatnený kreatívny prístup a aké typy softvérových nástrojov by sa mali používať v konkrétnych fázach vývoja projektu (približne 10 hodín).

Obr. 2 Screenshot učebne “Tvorba projektov pre podporu regionálneho rozvoja

 • na základe poskytnutých zdrojov študenti začnú vypracovávať svoje návrhy projektov – definujú prvý návrh projektu (názov projektu, trvanie projektu, odhadovaný rozpočet, cieľ projektu, popis žiadateľa, cieľovú skupinu) (trvanie 20-24 hod. – závisí od prieskumu študentov v jeho/jej okolí na akú tému/problém by mohli pripraviť projektový návrh).
 • počas celého procesu vývoja návrhu projektu by mali diskutovať o svojom pokroku a nápadoch s učiteľom, trénerom a ďalšími kolegami v Učebni. Môžu používať on-line chat, diskusné fóra alebo funkciu okamžitých správ.
 • študenti ďalej musia rozdeliť svoj návrh na čiastkové ciele a konkrétne aktivity projektu obsahujúce podrobnejšie informácie (cca 20-24 hod. – záleží na zložitosti projektu).
 • počas celého procesu vývoja návrhu projektu by mali študenti diskutovať o svojom pokroku a nápadoch s učiteľom, trénerom a ďalšími kolegami v Učebni a používať on-line chat, diskusné fóra alebo funkciu okamžitých správ.
 • študenti prezentujú svoj projekt pomocou elektronickej prezentácie zameranej najmä na ciele projektu, čiastkové ciele, zdôvodnenie účelu projektu, opis činností, výstupy, požadovaný rozpočet, dopad a udržateľnosť (3-8 hod. – závisí na IKT zručnosti študenta).
 • študenti prezentujú výsledky v rámci spoločnej hodiny, počas ktorej by v diskusii mali študenti pridať komentáre a hodnotiť prácu ostatných. Tieto reakcie sú súčasťou záverečného hodnotenia študentského projektu trénerom a učiteľom.

Závery, odporúčania a zmeny

Hlavné zistenia

Prostredníctvom prostredia učebne SP4CE učiteľ zohráva úlohu mediátora, ktorý pomáha zástupcom spoločnosti (trénerom) definovať úlohy, ktoré treba riešiť, a zdroje potrebné na hlbšie pochopenie problému. Na druhej strane učiteľ pomáha študentom pri vytváraní riešení a počas komunikácie so zástupcami spoločnosti prostredníctvom personalizovaných vzdelávacích prístupov, metód spoločného učenia a kritického myslenia. Hlavným pozitívnym aspektom je, že študenti používajú prostredie, ktoré je im známe.

Ako učebňa rozvíja spoluprácu v partnerstve

Študenti rozvíjajú svoj pohľad na veci/problémy okolo nich a svoj kreatívny prístup k riešeniam. Naučia sa metódy a nástroje, ktoré môžu aplikovať v každodennom živote.

Možné riziká

Vypracovanie návrhu projektu trvalo dlhšie (najmä vtedy, keď sa fázy vývoja projektových návrhov rozložia počas celého semestra – približne 4 mesiace) kvôli zložitému cieľu úlohy. Väčšina prác sa vykonáva počas domácich úloh; mala by trvať približne 50 hodín. V prípade potreby štúdia práce s nástrojmi IKT existuje možnosť študovať tieto materiály z domu a mať on-line/off-line podporu od trénera alebo učiteľa prostredníctvom Učebne.

Čo nerobiť/ resp. uvedomiť si

Nezadávajte príliš zložité projektové úlohy, ku ktorým študenti nemajú žiadny vzťah. Nedostatok nápadov potom môže viesť k frustrácii a demotivácii študentov. Niekedy je pre študentov ťažké začať, ich myseľ je pri hľadaní problému a návrhu niektorých riešení zablokovaná, v takýchto prípadoch často pomáha uviesť príklady toho, ako by mohli postupovať.

Vzhľadom na vysokú komplexnosť projektu je potrebné veľmi presne popísať všetky fázy a očakávania od finálneho produktu, poskytnúť príklady a aktívnu spätnú väzbu študentom ohľadne ich prebiehajúcej činnosti.