Techniky na podporu kreativity

Kreativita je seba naplňujúce sa proroctvo [51].

Cieľ modulu

Hlavným cieľom modulu je predstaviť kreativitu, úroveň odbornej spôsobilosti pre kreativitu a vysvetliť a popísať štyri tvorivé techniky, ktoré sa používajú spolu s bežnejšími technikami a tiež informovať o  tvorivých technikách, ako je brainwriting a brainstorming.

Výstupy modulu

Po štúdiu tohto modulu budete schopní:

 • Charakterizovať a popísať štyri úrovne odbornej spôsobilosti kreativity
 • Vymenovať sedem kreatívnych stavov mysle
 • Popísať a vysvetliť štyri tvorivé techniky

 

Úvod

Tvorivý proces je nestále prebiehajúci proces. Všetko, čo robíte, a nie je už zvykom, je kreatívne. Na využitie tejto tvorivej sily na nové nápady a riešenia väčšina ľudí potrebuje pomoc [52].

Tvorivosť patrí k strategickým zručnostiam a v súlade s [49], je jednou zo sady kompletných funkčných a behaviorálnych vlastností ktoré, ak bude plne realizované, môžu viesť k profesionálnemu  úspechu.

Hlavným cieľom tvorivého procesu je myslieť mimo zaužívaných postupov a prebudiť zvedavosť, odtrhnúť sa od racionálnych, konvenčných myšlienok a formalizovaných postupov, spoliehať sa na predstavivosť, divergenciu, náhodu a zvážiť niekoľko riešení a alternatív [54 ].

Kreatívny človek generuje nové nápady týkajúce sa jeho/jej práce, vytvára mnoho nových a unikátnych nápadov, vyvíja inovatívne myšlienky a spôsoby, ako robiť veci. Zároveň dlhodobo generuje a využíva originálne nápady pre vlastný prospech ako aj pre prospech ostatných, ponúka riešenia jednoduchých i zložitých problémov.

Kreatívny človek sa nesnaží využiť staré riešenia problémov, ale bude hľadať nové metódy a nové, účinnejšie spôsoby tak, že spojí predtým zdanlivo nesúvisiace myšlienky. Sleduje nové metódy a riešenia, o ktorých si iní myslia, že sú mimo centra ich záujmu, spája nesúrodé myšlienky, nebojí sa použiť neortodoxné metódy, používa analytické metódy a vzájomné väzby medzi informáciami na riešenie problémov.

Ostatní vidia kreatívneho človeka ako tvorivého a ako človeka, ktorý významne prispieva počas brainstormingu, pričom jeho príspevky sú považované za originálne a majú významnú pridanú hodnotu počas brainstormingu. Zároveň ho vidia ako človeka, ktorý dokáže motivovať a sprevádzať ostatných v procese generovania nových nápadov. Vie primäť ostatných, aby uvoľnili svoje tvorivé sily a ukázali to najlepšie, čo sa v nich skrýva, aby tiež prichádzali z novými riešeniami a novými spôsobmi, ako robiť svoju prácu.

Podľa Bryan W. Mattimore v [55] a [58] existuje sedem kreatívnych stavov mysle:

 1. Zvedavosť – bez zvedavosti tvorivý proces nikdy nemá základný podnet, ktorý potrebuje.
 2. Otvorenosť –  aktívna a kreatívna otvorenosť voči druhým a ich nápadom.
 3. Schopnosť pochopiť nejednoznačnosť – schopnosť spájať rozporuplné, nejednoznačné a/alebo neúplné informácie.
 4. Hľadanie a prenášanie princípov – tento stav sa skladá z dvoch častí: mentálny zvyk neustálej identifikácie tvorivých princípov, ktoré tkvejú v myšlienke a druhá časť: prispôsobenie identifikovaného princípu alebo nápadu na iný kontext a vytvorenie novej myšlienky.
 5. Hľadanie integrity – túžba objavovať a presvedčenie, že existuje spojenie, ktoré spája zdanlivo nesúrodé prvky do jedného prvku.
 6. Poznanie.
 7. Tvorba nového sveta – schopnosť predstaviť si úplne nové svety, miesta, ľudí a veci.

Tabuľka 2.2.1 ukazuje rôzne úrovne kreativity

Úroveň 1: základná Úroveň  2: stredná Úroveň 3: pokročilá Úroveň 4: expertná
Tvorí nové nápady v súvislosti s prácou Tvorí mnoho nových a unikátnych nápadov Vyvíja inovatívne nápady a metódy ako robiť veci Sústavne generuje a zavádza originálne nápady pre samého seba ako aj iných, pre jednoduché aj komplexné problémy
Skúša staré riešenia problémov ale skúša aj nové metódy, pokiaľ to potrebuje Hľadá nové a efektívnejšie metódy, spája ich s predošlými zdanlivo nesúvisiacimi nápadmi Vytvára nové metódy a riešenia, myslí mimo zaužívaných postupov, spája zdanlivo nesúvisiace nápady, nebojí sa používať neobvyklé metódy Používa analýzy a prenáša vzájomné súvislosti medzi informáciami z jednej situácie na druhú na riešenie problémov
Zdá sa byť kreatívny a prispieva v tvorbe nápadov počas brainstormingu Zdá sa byť originálny a cenný pre proces brainstormingu Zdá sa byť motivátor a vedie ostatných pri tvorbe nových nápadov pri brainstormingu Zdá sa, že prináša najviac do procesu brainstormingu a vedie ostatných tak, aby objavili nové spojitosti, nové riešenia a nové cesty ako pracovať

Tabuľka 2.2.1 Úrovne kreativity

Vyššie popísané kreatívne stavy mysle sú k dispozícii pre nás všetkých. Aby bolo možné vedome trénovať a rozvíjať svoju kreativitu, môžeme použiť jednoduché techniky ako napr. kladenie si otázok:

 • Prečo? Ako to funguje?
 • Čo sa z toho môžem naučiť?
 • Čo môže vyriešiť tento zdanlivý rozpor? Alebo, ak oba tieto rozpory sú správne, čo môžu  znamenať?
 • Aký je princíp tejto veci, ktorý môžem aplikovať na iné veci?
 • Ako z toho môžem vyvodiť jednoduché alebo úspešné riešenie?
 • Čo mi  hovorí moja intuícia?
 • Ak by som mal vstúpiť do úplne nového sveta, ako by som si predstavoval, že tento svet bude vyzerať …… ..?

 

Techniky na podporu kreativity

Kreativita nie je vrodená vlastnosť len u niekoľko vybraných ľudí. Kreativita je prítomná vo všetkom. Dá sa naučiť, trénovať a rozvíjať pomocou osvedčených techník, ktoré posilňujú a stimulujú tvorivé schopností, nápady a tvorivé výsledky, pomáhajú ľuďom zmeniť svoj zvyčajný spôsob riešenia problémov, čo im umožní, aby zvážili široké spektrum alternatív a zlepšili produktivitu a kvalitu práce. „Kreativita je teda získaná schopnosť, ktorá nám umožňuje definovať nové vzťahy medzi pojmami či udalosťami, ktorá sa zdali byť predtým nespojiteľné, a ktorá má za následok novú znalosť“ (Európska komisia 1998). Vedomosti a informácie sú základom pre kreativitu. Hlavné možnosti pre zvýšenie alebo podporu tvorivosti v škole alebo spoločnosti sú:

 • Byť šťastný, baviť sa.
 • Udržiavať komunikačné kanály otvorené.
 • Dôvera, prijatie zlyhania.
 • Kontakty s externými zdrojmi informácií.
 • Nezávislosť, iniciatíva.
 • Podpora účasti ľudí na rozhodovaní a príspevok zamestnancov.
 • Experiment s novými nápadmi.

Ďalej  sú predstavené techniky tvorivosti vybraté z množstva techník, ktoré sú uvedené v odborných publikáciách a používajú ich tréneri a manažéri. Predpokladáme, že brainstorming a brainwriting sú všeobecne známe techniky, preto sme vybrali niektoré ďalšie techniky, ktoré rozšíria prehľad kreatívnych techník.

Story boarding

Jedná sa o kreatívnu techniku pre strategické plánovanie a tvorbu scenárov pre plánovanie, ktorá je založená na brainstormingu a používaná hlavne skupinovo. Vyžaduje si lídra, administrátora a prebieha v skupine 8-12 osôb. Líder usporiada myšlienky generované v brainstormingu v logickom poradí na bielu tabuľu a začne vytvárať príbeh. Táto technika umožňuje identifikovať prepojenie nápadov a ako do seba zapadajú dohromady. Postup môže byť použitý na identifikáciu problémov, vyriešenie zložitých problémov a určenia spôsobov ako implementovať riešenie. Proces storyboarding zahŕňa štyri fázy: a) plánovanie, b) nápad, c) organizácia a d) komunikácia. Každá fáza zahŕňa tvorivú časť (trvá 45 minút) a kritickú časť, počas ktorej účastníci kritizujú storyboard.

 • Fáza plánovania začína vymedzením problému alebo otázky, ktorá ma byť preskúmaná, a ktorá sa nazýva Hlavička témy. Následne sa generujú myšlienky, ktoré sa priraďujú k hlavičke témy.
 • Druhá fáza – tabuľa nápadov, spočíva v tom, že sa zoberie jeden stĺpec, ktorý je pod Hlavičkou témy a jednotlivé časti tohto stĺpca sa stávajú novými hlavičkami témy.
 • V tretej fáze  účastníci určia, kto je zodpovedný za realizáciu zvoleného riešenia, čo sa musí stať a kedy.
 • V poslednej fáze – komunikácii, účastníci určia, kto musí komunikovať v rámci všetkých akcií identifikovaných v časti „organizácia“. Počas procesu, líder prezentuje najpodstatnejšie body za použitia  vizuálnej grafiky. Môžu to byť napr. strategické modely, miesta alebo veci [56].

 

Neurobiť nič

Neurobiť nič je technika, ktorú opísal Brian Clegg vo svojej knihe Crash Course in Creativity.

Podľa [56] môžeme použiť túto metódu v situácii, keď potrebujeme urobiť predpoklad, čo sa stane, ak „neurobíme nič“ ohľadne riešenia konkrétneho problému. Je potrebné sa zastaviť a chvíľu premýšľať, a to buď samostatne alebo v skupine, o výsledku, ktorý dosiahneme, pokiaľ sa nič neurobí.

Zvyčajne to vedie k jednému z troch možných výsledkov:

 • Problém nie je potrebné riešiť,
 • Budete mať lepšiu predstavu, aké sú  prínosy riešenia problému,
 • Budete generovať niektoré alternatívne riešenia problému.

 

Lotus Blossom

V súlade s [60] môže byť táto technika použitá pri plánovaní scenárov a je veľmi užitočná pre predvídanie strategických scenárov. Je určená pre prácu v skupine a používa sa na zabezpečenie podrobnejšieho pohľadu na rôzne riešenia problémov. Začína sa centrálnou základnou myšlienkou, ktorá je obklopená ôsmimi prázdnymi obdĺžnikmi alebo kruhmi. Použitím brainstormingu sa zapíše do obdĺžnikov osem ďalších návrhov (riešení alebo problémov). V ďalšom kroku sa  každá z týchto ôsmich myšlienok stáva jadrom ďalšej sady ôsmich okolitých prázdnych obdĺžnikov, do ktorých sú napísané nové návrhy pomocou brainstormingu. Tento proces pokračuje, kým sa nájde uspokojivé riešenie alebo dostatočný počet myšlienok [56].

Kontrolné zoznamy

Táto tvorivá metóda sa používa predovšetkým k zlepšeniu produktu alebo na jeho  modifikáciu. Zahŕňa to použitie radu slov, slovies, prídavných mien alebo fráz obsiahnutých v kontrolných zoznamoch alebo tabuľkách k existujúcemu produktu alebo službe alebo jej atribútom. Osbornov kontrolný zoznam je najznámejší a zahŕňa slovesá: použiť na iné účely, upravovať, meniť, zväčšiť, nahradiť, zmeniť, obrátiť a kombinovať. Každé sloveso obsahuje aj rozšírenú definíciu vo forme otázok. Napríklad opis slovesa nahradiť je: Kto ešte miesto toho? Čo ešte miesto toho? Pomocná látka? Iný materiál? Iný proces? Iná napájanie? Iné miesto? Iný prístup? Iný tón hlasu? [53]. Táto metóda použije každé zo slovies a tým  rozšíri opis výrobku alebo služby. Osbornov kontrolný zoznam je tiež známy ako SCAMPER, ktorého písmená odkazujú na akcie Nahradiť (Substitute), Kombinovať (Combine), Adaptovať (Adapt), Zväčšiť (Magnify), Dať na iné využitie (Put to other use), Odstrániť (Eliminate) a Usporiadať (Rearrange).

Techniky tvorivosti založené na využití počítačovej techniky

Podporné techniky tvorivosti založené na využití počítačovej techniky  stimulujú ľudský tvorivý proces a majú okamžitý a pragmatický cieľ, ktorým je zavedenie výpočtových modelov (počítačový softvér) pre generovanie a organizáciu nápadov pre kreatívnu prácu. Používajú sa stále častejšie pri plánovaní výskumu, návrhu výrobku, na získavanie vedomostí, rozhodovanie, motiváciu, atď. Existujú skupiny počítačových kreatívnych techník, ako napr.  modely na báze umelej inteligencie, procesorový systém nápadov a vizualizačné a grafické systémy.

Záver

V tomto module sme sa bližšie pozreli na kreativitu a jej definície. Vysvetlili sme a opísali štyri úrovne kreativity, ktoré bol zavedené v rámci siedmych  kreatívnych stavov mysle a popísali sme jednoduchú techniku kladenia otázok pre každý zo spomínaných kreatívnych stavov mysle tak, aby bolo možné vedome trénovať a rozvíjať našu kreativitu. V hlavnej časti modulu sme uviedli štyri techniky tvorivosti, ktoré sa používajú spolu s viacerými inými technikami a šíria sa spoločne s  tvorivými technikami, ako sú brainwriting a brainstorming.