Otvorené vzdelávacie zdroje

Cieľ modulu

Táto časť predstavuje stručný prehľad o stave otvorených vzdelávacích zdrojov (OVZ) v historickom a inštitucionálnom kontexte. Odporúčame zvážiť používanie OVZ ako nástroja na zhromažďovanie skutočných vzdelávacích skúseností, ktoré môžu byť napojené priamo na zamestnávateľa alebo na požiadavky daného profesionálneho sektora.

Výstupy modulu

  • Pochopenie OVZ a ich výhod
  • Schopnosť nájsť konkrétne OVZ
  • Rozpoznanie OVZ hodnôt a ich správne použitie

 

Úvod

V roku 2001 Massachusetts Institute of Technology (MIT) oznámil, že väčšina ich kurzov sa nachádza na internete úplne zadarmo [34].

Pretože počet inštitúcií, ktoré ponúkajú kurzy zadarmo a otvorene sa rapídne zvýšil, UNESCO zorganizovalo prvé OVZ globálne fórum v roku  2002, kedy bol termín Otvorené vzdelávacie zdroje (OVZ), prijatý a definovaný ako „výučbové, vzdelávacie a výskumné materiály v akomkoľvek médiu, digitálne alebo inak, ktoré sa nachádzajú vo verejnej doméne alebo sú spustené pod otvorenou licenciou, ktorá umožňuje bezplatný prístup, používanie, prispôsobenie a redistribúciu ostatnými bez akéhokoľvek obmedzenia. Otvorená licencie je legislatívne ošetrená v súčasnom rámci práv duševného vlastníctva, ktoré je definované v príslušných medzinárodných zmluvách a ktoré rešpektuje autorské práva  k dielu „[35].

UNESCO je presvedčené, že OVZ podporujú nielen strategickú príležitosť na zlepšenie kvality vzdelávania, ale tiež uľahčujú politický dialóg a zdieľanie vedomostí. S podporou Nadácie Hewlett, UNESCO vytvorilo globálne wiki OVZ spoločenstvo v roku 2005, ktoré má za cieľ zdieľať informácie a spolupracovať na otázkach týkajúcich sa výroby a využívania otvorených vzdelávacích zdrojov. UNESCO vyvíja novú, inovatívnu platformu OVZ, ktorá ponúkne výber publikácií UNESCO vo forme OVZ a tak umožní komunite (učiteľom, študentom a vzdelávacím odborníkom) v praxi voľne kopírovať, upravovať a zdieľať svoje zdroje. UNESCO je členom iniciatívy Open Educational Quality Initiative (OPAL), ktorá je zodpovedná za vývoj OVZ postupov, ktoré zlepšujú kvalitu a inováciu v školstve. UNESCO ponúka niekoľko online zdrojov, ktoré odporúčame navštíviť [36], [37], [38], [39].

Jedna z najpopulárnejších definícií bola formulovaná Williamom a Florou z Hewlett Foundation a znie „OVZ sú vzdelávacie,  tréningové a výskumné zdroje, ktoré sú umiestnené vo verejnej doméne alebo ktoré boli vydané pod licenciou duševného vlastníctva, ktorá umožňuje ich voľné využitie a redistribúciu ostatnými . Otvorené vzdelávacie zdroje zahŕňajú všetky kurzy, študijné materiály, moduly, učebnice, videá, testy, softvér a ďalšie nástroje, materiály alebo techniky používané na podporu prístupu k znalostiam „[40]

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) definuje OVZ ako „digitalizované materiály ponúkané slobodne a otvorene pre pedagógov, študentov a samo študujúcich jednotlivcov na použitie a opätovné použitie pre výučbu, vzdelávanie a výskum. OVZ zahŕňajú výučbový obsah, softvér, nástroje pre rozvoj, používanie a šírenie obsahu, a vykonávacie zdroje, akými sú otvorené povolenia „[41].

Projekt Wikieducator tvrdí, že OVZ odkazuje na „vzdelávacie zdroje (plány lekcie, kvízy, sylaby, vzdelávacie moduly, simulácie, atď.), ktoré sú voľne k dispozícii na použitie, opakované použitie, prispôsobenie a zdieľanie“ [42].

 

Ako nájsť špecifický OVZ?

Opätovné používanie existujúceho OVZ šetrí čas a námahu. Nie je potreba vytvoriť niečo od nuly. Mnoho pedagógov hľadá prvky ako napríklad fotky, grafiky, videá a zvuky pre svoje prednášky. Stránka vytvorená Open Professionals Education Network (OPEN) [43] https://open4us.org/find-oer/#GeneralSearch pomáha práve pri hľadaní takýchto materiálov, ktoré sú licencované médiami.

Obrázok 3.2.1 Ako nájsť špecifický OVZ

 

Dva príklady odporúčaných OVZ

W3Schools je vzdelávací web, ktorý poskytuje konzultácie o webovom rozvoji. Pokrýva témy ako HTML, CSS, JavaScript, PHP, ASP.Net, SQL a mnoho ďalších. W3Schools má viac ako 35 miliónov návštev za mesiac a je najobľúbenejšou webovou stránkou na tému vývoja webových aplikácií na internete.” [44]

Obrázok 3.2.2 príklad OVZ

Čo sa deje v našom mozgu, keď robíme rozhodnutia? Čo spôsobuje, že neurón vyšle signál? Čo je neurónový kód? Táto učebnica pre pokročilých bakalárov a začínajúcich postgraduálnych študentov poskytuje dôkladný a aktuálny úvod do oblasti výpočtovej a teoretickej neurológie.” [45]

Obrázok 3.2.3 príklad OVZ

 

Záver

Výhody OVZ sú nasledovné:

  • zvýšenie príležitostí pre kvalitné vzdelávanie a flexibilitu zdrojov,
  • sloboda prístupu (napríklad v práci/doma/na stáži),
  • podpora samo-štúdia a samo-riadenia študenta ako aj peer-to-peer a sociálnych a neformálnych metód učenia,
  • rozvoj zručností prostredníctvom uvoľňovania OVZ, ktoré je možné opakovane použiť  v rôznych odboroch a kontextoch,
  • možnosť otestovania študijných materiálov pred začatím štúdia,
  • zhromaždenie reálnych učebných skúseností, ktoré sú napojené na zamestnávateľa alebo profesijné odvetvie.