Projekt INNOVATRAIN TRANSFER

Cieľ projektu

Projekt INNOVATRAIN TRANSFER bol realizovaný v priebehu rokov 2012-2014 v rámci programu Leonardo da Vinci: Prenos inovácií. INNOVATRAIN TRANSFER projekt bol zameraný na pomoc malým a stredným podnikom, aby umožnil zvýšiť a udržať vysokú úroveň ich inovatívnosti a konkurencieschopnosti tým, že poskytne nástroje pre zamestnancov firmy na zlepšenie pochopenia významu a dôležitosti inovačného procesu a jeho riadenia. Projekt  pripravil moderný tréningový program za rozumnú cenu, pričom ponúkol riešenia problémov, ktoré sa dotýkajú malých a stredných podnikov hlavne  v oblasti inovácií, ako napríklad inovatívne vyspelé technologické riešenia.

 

Krátky popis

Hlavnou myšlienkou projektu bolo realizovať ambiciózny cieľ prenosu a adaptácie existujúcich výsledkov projektu, ktorý bol  úspešný na národnej (španielskej) úrovni do inštitúcií partnerských krajín projektu, ktoré pozostávalo z viacerých krajín EÚ.

Na základe viacerých  teoretických a praktických  výstupov a  rôznych inovačných riešení,  ako aj manažérskych prístupov k riadeniu inovácií boli pripravené dva vzdelávacie kurzy, ktoré využili výstupy dvoch úspešných projektov, INNOVATRAIN a AIM – zrýchlenie prenosu inovatívnych nápadov na trh. Tieto výstupy boli vybrané, integrované a prenesené do nového kurzu elektronického vzdelávania tak, aby zaplnili medzeru medzi súčasnou praxou manažmentu inovácií a súčasnými najnovšími poznatkami v tejto oblasti.

Hlavným cieľom INNOVATRAIN TRANSFER projektu bolo vytvoriť kurzy na princípe elektronického vzdelávania, ktoré sa budú zaoberať prístupmi a riešeniami pre pokročilé riadenie inovačného procesu a zavádzanie inovačných noriem v malých a stredných podnikoch, cielené na  zvýšenie inovačného potenciálu malých a stredných podnikov. Tréning zahŕňa obsah týkajúci sa získavania nových myšlienok a poznatkov s cieľom zlepšiť podnikanie, vývoj produktov, podporu priemyselnej inovácie, interakciu so zákazníkmi, spoločné používanie metód, vedomostí a riadenie inovačného procesu.

Metodika projektu obsahuje informácie potrebné pre organizáciu a zabezpečenie efektívneho tréningu, vrátane pokynov pre tvorbu obsahu, uvedenie do systému IKT, navrhovanú štruktúru lekcií/tréningu a pokyny pre realizáciu kurzu.

 

Výsledky projektu

Hlavné výsledky dosiahnuté v priebehu projektu sú priamo prepojené s nastavenými cieľmi projektu. Tréningové osnovy zahŕňajú obsah vzťahujúci sa na získavanie nových nápadov a znalostí pre podporu inovačného procesu v podnikoch, na podporu priemyselných inovácií a metód riadenia inovačného procesu. Kurz vyvinutý v rámci projektu je rozdelený do dvoch tréningových modulov a poskytuje študentom globálny a systematizovaný prístup k dôležitým pojmom, ktoré  súvisia s inováciami a pomáha odborníkom pri realizácii systému riadenia inovácií v rámci svojich vlastných organizácií. Osnovy pokrývajú celý proces od konceptu fázy až po analýzu dopadu a obsahujú aj návod pre organizácie ako zavádzať, rozvíjať a udržiavať rámec pre systematické postupy riadenia inovácií. Obsah Modulu 1 „Inovácie a inovačný manažment “ je založený predovšetkým na výsledkoch projektu, obsahuje prístup k rozvoju systému na podporu zberu inovatívnych nápadov a príslušných znalostí v celom podniku pre podporu priemyselnej inovácie. Obsah modulu bol obohatený o niektoré všeobecné základné informácie v oblasti inovácií a riadenia inovácií. Zámerom bolo poskytnúť najdôležitejšie všeobecné znalosti týkajúce sa inovácií a podporiť ako nováčikov tak aj profesionálov pri uplatňovaní prístupu pokročilých metód riadenia inovácií za podpory IKT systémov vo svojich organizáciách, ktoré pokrývajú celý proces od procesu založenia až po analýzu dopadu inovácií. Modul 2 „Zavedenie štandardov pre inovačný manažment“ je rozšírením výstupov projektu INNOVATRAIN, a zaoberá sa zavedením španielskej normy UNE 166000: 2006 – výskum, vývoj a inovácie (R&D&I). Metodika INNOVATRAIN bola rozšírená vypracovaním nového materiálu, ktorý obsahuje dvojjazyčné scenáre, vrátane klasického tréningu, obohateného o prvky zmiešanej metodológie učenia a dištančného vzdelávania. Medzi nové implementované funkcie IKT patrí Web 2.0 , čo umožňuje  zvýšenie efektivity učenia prostredníctvom kontaktu medzi študentmi, učiteľmi a konzultantmi.

Výsledky projektu zahŕňajú:

  • Komplexný súbor lekcií jednotlivých kurzov o  inováciách a zavádzaní inovačných štandardov, na základe  španielskej normy UNE 166000: 2006 pre výskum, vývoj a inovácie. Lekcie sú štruktúrované do dvoch modulov podľa tematických skupín,
  • Metodiku pre tréning, ktorá sa skladá zo smerníc pre systémové zavedenie INNOVATRAIN TRANSFER štandardov, ich využitie, administráciu a ďalšie hodnotenie. Zahŕňa metódy na prispôsobenie a vytváranie obsahu kurzu, ako aj spôsob organizácie a implementácie kurzu, ktoré boli pripravené pre lektorov a konzultantov, ktorí pripravujú a realizujú kurzy. Metodológia môže byť prínosom aj pre ostatných odborníkov v oblasti vzdelávania,
  • Upravenú IKT platformu, pripravenú na základe celosvetovo uznávaného systému Moodle LMS, ktorý umožňuje užívateľsky priateľskú navigáciu pomocou logicky štruktúrovaného obsahu a zahŕňa jednotlivé časti kurzu, animácie a videá, ktoré ilustrujú špecifické fázy inovačného procesu.
  • Súbor šablón pre zber a analýzu dát, ktorý obsahuje šablóny pre prieskum a štruktúrovaný rozhovor, ktoré boli pripravené počas počiatočnej fázy projektu. Je k dispozícii v angličtine a vo všetkých partnerských jazykoch.

 

Hodnotenie/spätná väzba od používateľov

Hodnotenie projektu bolo vykonané ako:

  • Interné hodnotenie, ktoré uskutočnili partneri projektu. Táto evaluácia bola založená na jednom z výsledkov prechádzajúcich projektov, ktoré riešil poľský partner.
  • Externé hodnotenie, ktoré vykonávali odborníci zo všetkých partnerských krajín.
  • Vyhodnotenie vykonané poľskou Národnou agentúrou programu Leonardo da Vinci.

 

Všeobecne bol INNOVATRAIN TRANSFER systém ohodnotený ako dobrý. Z hodnotenia možno usúdiť, že existovali menšie problémy v predmete navigácie, spojené s nefunkčnými tlačidlami, celková funkčnosť systému však bola jasná, ovládanie intuitívne a jednoduché na použitie. Respondenti všeobecne dali pozitívnu spätnú väzbu k obsahu kurzu. Poskytli tiež niektoré odporúčania, ktoré boli brané do úvahy pri príprave komerčných verzií kurzu. Zahŕňali napr. odporučenia na prehodnotenie názvov jednotlivých lekcií/kurzov tak, aby boli zaujímavé pre študentov, na zlepšenie procesu hodnotenia a pridanie prípadových štúdií/príkladov existujúcich podnikov, ako aj ďalších externých odkazov na doplnkové materiály súvisiace s obsahom kurzu.

 

Ponaučenie

Pri realizácii projektu a pri kontakte s koncovými užívateľmi projektu (predovšetkým z podnikov), partneri projektu INNOVATRAIN TRANSEFR získali nové poznatky o inováciách, najmä ako sú inovácie vnímané firmami, o skutočnej úrovni inovácií a skutočných požiadavkách na školenie v tejto oblasti. Tieto informácie pomohli pripraviť tréning na mieru šitý pre potreby praxe.