Hodnotenie kreatívnych výsledkov

Cieľ modulu

Táto časť ukáže, že tvorivosť nie je abstraktným pojmom, ani samotný výsledok. Kreativita by mala slúžiť svojmu účelu a výsledok kreativity by mal spĺňať konkrétny cieľ. Z tohto dôvodu je nutné zahrnúť metódy hodnotenia úrovne kreatívnych výsledkov.

Výsledky modulu

 • Naučenie sa hodnotiť kreativitu
 • Praktická spätná väzba
 • Identifikácia kritérií na hodnotenie kreatívnej práce
 • Vlastnosti hodnotenia

 

Úvod

Kreativita je pojem, ktorý môže byť definovaný veľmi rôzne napr. robiť niečo nové, produkovať niečo originálne, inšpirovať ostatných, vyvolať pocit generujúci myšlienku, atď. Proces posudzovania kreativity sa začína na začiatku úlohy a zahŕňa tri kroky:

 1. identifikácia cieľa/ očakávaných výsledkov,
 2. výber hodnotiacich kritérií a príslušných ukazovateľov úspešnosti,
 3. dohoda o metódach na získanie spätnej väzby a nástrojoch na meranie výsledkov posudzovania

 

Prečo hodnotiť kreativitu?

Tvorcovia kreatívnych a inovatívnych nápadov nie sú vždy ocenení. Mnoho z ich nápadov sa nikdy nedostane na trh, alebo ak sa tam dostanú, nie vždy sú obchodným úspechom. Posúdenie kreatívnej myšlienky v rannom štúdiu jej rozvoja, poskytne možnosť vylepšiť nápad alebo ušetriť čas tým, že nebudeme strácať pozornosť a energiu na nerentabilné procesy [49].

Existujú dôležité prvky, ktoré umožňujú posúdiť kreativitu, ako napríklad:

 • technická životaschopnosť
 • dopyt po kreatívnom výsledku
 • cenová efektívnosť výroby
 • uskutočniteľnosť komercializácie

Toto počiatočné hodnotenie dosiahnuteľnosti úspechu zaradí nápad do jednej z týchto kategórií:

Obrázok 3.3.1  Kategorizácia nápadov podľa ich dosiahnuteľnosti

 

Ako hodnotiť kreatívne výsledky?

Proces hodnotenia musí byť súčasťou každého projektu a musí sa začať na jeho začiatku. Modely hodnotenia, ktoré dávajú spätnú väzbu študentom na konci procesu učenia, neumožňujú zlepšenie počas daného procesu. Naopak, tieto metódy hodnotenia by mali podporiť zmeny v čase a zavedenie nových myšlienok ako vyriešiť problémy. Metódy hodnotenia by mali byť pružnejšie a prispôsobiť sa stratégii počas procesu učenia.

Hodnotenie kreatívneho procesu je zložitejšie, pretože väčšinou tam neexistuje správna alebo nesprávna odpoveď. Cieľom hodnotenia je identifikovať silné a slabé stránky a ukázať spôsoby ako zlepšiť výsledky. To by malo vyvolať nové nápady pre ďalší rozvoj a motiváciu pre intenzívnejšie úsilie.

Praktické metódy na vyvolanie spätnej väzby sú:

Obrázok 3.3.2 Praktické metódy na vyvolanie spätnej väzby

 

Hodnotiace kritériá a ukazovatele úspešnosti

Keď hodnotíme tvorivú prácu musíme vziať do úvahy nasledujúce indikátory:

 • Čo bol počiatočný nápad?
 • Koľko rôznych nápadov vzniklo z počiatočného nápadu?
 • Aké rôzne perspektívy majú tieto nápady?
 • Čo sú konečné riešenia?
 • Aký je význam očakávaného vplyvu daného riešenia?

Okrem iného, kritériá hodnotenia môžu byť nasledovné:

Obrázok 3.3.3 Kritériá hodnotenia kreatívnej práce

 

Záver

Kreativita je priesečníkom troch oblastí: odbornosti, tvorivého myslenia a motivácie. Je to proces v podvedomí, ktorý môže byť podporený v správnom prostredí. Úlohy, ktoré vyžadujú spoluprácu, taktiež vyžadujú kreativitu a výsledky celého procesu by mali byť posúdené konštruktívnym spôsobom.

Voľba metódy hodnotenia by mala byť vykonaná veľmi starostlivo. Je dôležité, že posúdenie bude mať za následok motiváciu a posilnenú dôveru pre študenta a nie naopak. Zameranie sa na kritiku a testy, by mohlo zvýšiť úzkosť a mať negatívny vplyv na tvorivosť študentov [50].