Kolaboratívne učenie z pohľadu potrieb poradcov, konzultantov

Cieľom predmetu

Cieľom tohto modulu je zvýšiť informovanosť o výhodách kolaboratívneho učenia sa medzi učiacimi sa a svetom podnikania. Ukážeme príklady a spôsoby zdieľania vedomostí a skúseností a ako motivovať  študujúcich k spolupráci.

Výstupy  modulu

  • identifikovať príjemcov
  • oboznámiť sa z výhodami a možnosti kolaboratívneho učenia
  • zoznámiť sa s modelmi otvorených inovácií
  • nájsť motívy pre zapojenie sa do procesu kolaboratívneho učenia sa

 

Úvod

Kolaboratívne učenie je situácia, keď sa dve alebo viac osôb spoločne učia. Hlavný koncept spočíva v tom, že osoby zúčastňujúce sa učenia sa navzájom ovplyvňujú  využívajú vzájomné zdroje a zručnosti, žiadajú jeden od druhého informácie, navzájom si vyhodnocujú nápady, vymieňajú si spätnú väzbu, atď.

Tento proces môže byť realizovaný priamo, tvárou v tvár (napr. diskusie, štúdium v skupine), alebo vzdialene (napr. on-line fórum, on-line diskusné priestory, platformy pre elektronické vzdelávanie, wiki a podobne) alebo vo vzájomnej kombinácii ako zmiešané učenie sa.

Kolaboratívne učenie sa častejšie vyskytuje medzi študentmi, ktorí tvoria študijnú skupinu, alebo môže existovať vo vzťahu medzi študentom a učiteľom. V dnešnej dobe, kolaboratívne učenie zahŕňa tiež podniky, vytvára rôzne typy kolaboratívnych skupín: učiace sa spoločenstvá, komunity praktikov, projektové tímy a ďalšie.

Potenciálni príjemcovia kolaboratívneho učenia

Niet pochýb o tom, že organizácie môžu mať prospech z budovania učiacich sa komunít. Skutočnou otázkou je, aký druh komunity je najvhodnejší. Spolupráca medzi podnikmi a školami zahŕňa proces dynamickej výmeny informácií zvyčajne prostredníctvom on-line siete. Niektoré typy sietí vhodných na spoluprácu sú napríklad:

Obrázok 2.4.1  Typy kolaboratívnych sietí

 

Príležitosti, ktoré ponúka kolaboratívne učenie

Z väzieb medzi vzdelávacím inštitúciami a podnikateľskou sférou vyplývajú výhody ako v oblasti inovácií tak aj vo vzdelávaní. Školy a/alebo iní poskytovatelia vzdelávania si môžu vymieňať výsledky svojho výskumu a dobrých nápadov svojich študentov, ktorí môžu myslieť mimo zaužívaných postupov, pričom študenti riešia výzvy, ktoré pochádzajú z reálneho sveta podnikania.

Vzdelanie je prvým krokom, ktorí študenti potrebujú urobiť, ale s cieľom pomôcť študentom uplatniť sa a mať kariérny postup, potrebujú tiež kontakt so súčasnými podnikateľskými trendmi, pričom oba kroky by sa mali konať súbežne. Týmto spôsobom študenti majú aktuálne znalosti a vedia čeliť obchodných príležitostiam na trhu, môžu si zvoliť svoju profesijnú dráhu a cielene sa rozvíjať a navyše získajú pocit užitočnosti, pokiaľ vidia, že ich výsledky výskumu sa premenili do  reálneho plánu rozvoja konkrétneho podniku.

Na druhej strane môžu firmy využívať výsledky výskumu, ktorý realizovali študenti a zahrnúť ich do svojich postupov v oblasti výskumu a vývoja a využívať kreativitu čerstvých absolventov a mladých ľudí, ktorí majú potenciál myslieť mimo zaužívaných postupov. Okrem toho oddelenia pre ľudské zdroje by mali mať interakciu so študentmi s cieľom nájsť najlepších kandidátov na konkrétnu pracovnú pozíciu. Testovaním žiadateľov v reálnej činnosti firmy, môžu zamestnávatelia rozpoznať základné jazykové zručnosti kandidáta na pracovné miesto, umožnia im predviesť svoje teoretické znalosti v praxi, zatiaľ čo študenti môžu zistiť, či táto konkrétna firma a úlohy v nej najlepšie vyhovú jeho/jej potenciálu. Preto kolaboratívne učenie môže byť riešením prospešným pre obe strany.

Obrázok 2.4.2. Možnosti kolaboratívneho učenia sa

 

Modely otvorených inovácií

Otvorené inovácie vychádzajú z myšlienky, že organizácia má vzájomnú interakciu s okolím a existuje slobodný tok myšlienok vnútri aj mimo organizácie. „Voľný“ neznamená, že bez finančných nákladov, pretože môžu vzniknúť poplatky spojené s právami duševného vlastníctva a licenčné poplatky. To znamená, že je možné zdieľanie a prístup k informáciám a technológiám konkrétnym spôsobom.

Riešenie problémov namiesto spoliehania sa výlučne na vnútorné schopnosti a zručnosti firmy, zahŕňa aj vonkajších hráčov inovačného procesu s cieľom získať informácie o konkrétnych potrebách a možných riešeniach.

Tieto modely môžu tesnejšie spájať organizácie, ako napr. univerzity, malé a stredné podniky, start-upy, dodávateľov a zákazníkov.

Niektoré príklady otvorených inovatívnych nástrojov sú metódy líder-užívateľ, sady nástrojov, súťaže v oblasti inovácií alebo nových nápadov,  vyhľadávacie platformy a otvorené inovačné komunity. Nástroje môžu byť integrované v rôznych štádiách inovačného procesu [48].

 

Obrázok 2.1.3 Modely a nástroje otvorených inovácií

Záver

Kolaboratívne učenie ponúka efektívnejšiu a účinnejšiu tvorbu nápadov a riešení a vzájomne prospieva študentom ako aj firmám. Študenti sú motivovaní, aby sa zapojili do výzvy na báze reálnych pracovných problémov, zatiaľ čo spoločnosti získajú podklady pre ich inovačný proces. Študenti sa môžu dostať do kontaktu so skutočnými obchodnými príležitosťami, predtým ako sa rozhodnú, ktorým smerom budú rozvíjať svoju kariéru, zatiaľ čo firmy môžu dosiahnuť efektívne riadenie ľudských zdrojov, a nájsť  najlepšieho kandidáta na pracovnú pozíciu.