Príklad scenára používania portálu SP4CE na Technickej univerzite v Košiciach (TUKE)

Účel prípadovej štúdie

V súčasnosti IKT stále viac prenikajú do rôznych odvetví ľudského života. Študenti aj predstavitelia  praxe  sa ozývajú, že vzdelávanie nie je primerane spojené s praxou. Aby univerzity mohli pripraviť študentov pre potreby praxe, je potrebné aktívne zapojiť prax do vzdelávania. V našom prípade predstavujeme  jeden pozitívny príklad spolupráce so spoločnosťou T-Systems. Spoločnosť T-Systems prevádzkuje systémy informačných a komunikačných technológií (IKT) pre nadnárodné korporácie a inštitúcie verejného sektora. Na tomto základe spoločnosť T-Systems ponúka podnikovým a firemným zákazníkom integrované riešenia pre zosieťovanú budúcnosť podnikania a spoločnosti. Spoločnosť T-Systems poskytuje podporu spoločnostiam vo všetkých odvetviach. V spoločnosti T-Systems sa riadia tromi základnými hodnotami – inovácia, jednoduchosť a kompetencia. Jeho riešenia pre zákazníkov sú postavené na efektívnych a inovatívnych technológiách a na jasnom pochopení potrieb zákazníkov.

Táto spoločnosť sa aktívne zapája do vzdelávacieho procesu na fakulte (Ekonomická fakulta TUKE) prostredníctvom praktických prednášok, cvičení a odborných predmetov, ktoré sa zaoberajú používaním špecializovaného softvéru a procesmi spoločnosti, prostredníctvom stáží študentov priamo v spoločnosti alebo prostredníctvom rôznych študentských súťaží a realizácie prác. Častou formou spolupráce je práca na reálnych projektoch, resp. účasť na riešení rôznych problémov prostredníctvom bakalárskej a diplomovej práce. Hľadanie študentov vhodných na takú prácu nie je jednoduché. V súčasnosti sa tento proces realizuje nasledovne: spoločnosť ponúka problém/spoluprácu vedeniu fakulty.  Potom sa učiteľ, ktorý má záujem o takúto prácu, vyhľadá prostredníctvom mailing listu fakulty. Následne sa učiteľ snaží nájsť študentov. Tento proces trvá dlhý čas (približne niekoľko týždňov), kedy sa nevie, či príde požiadavka študentov na takýto projekt/spoluprácu. V mnohých prípadoch je výsledkom, že spoločnosti prestávajú navrhovať obdobnú spoluprácu na univerzitách napriek záujmu zo strany univerzít. Napriek tomu, že na oboch stranách procesu je záujem o spoluprácu, spolupráca sa často nerealizuje, pretože možní účastníci nie sú dostatočne a včas informovaní.

Implementácia portálu SP4CE

Portál SP4CE (dostupný na sp4ce.eu) predstavuje zaujímavé riešenie vyššie opísaného problému. Samotný portál obsahuje on-line informácie o samotnom projekte SP4CE, príručkách pre konkrétne cieľové skupiny (trénerov, mentorov, študentov), ​​zaujímavých učebných materiáloch, príspevkoch na rôzne konferencie a z hľadiska vyššie popísaného riešenia problémov aj špeciálnu časť – Výzva: „Pošlite nám svoj projektový návrh“. Prostredníctvom tejto výzvy môže niekto požiadať o pomoc. Je nástrojom hľadania záujemcov o riešenie rôznych druhov problémov alebo o hľadanie partnerov pre budúcu spoluprácu, ktorí pôsobia v rovnakých oblastiach. V prípade stretnutia sa  účastníkov výzvy vytvorí administrátor priestor na vzdelávanie- Učebňu, špecializované miesto, kde všetci spolu môžu spolupracovať po prihlásení sa do systému. Tento náročný proces pracuje na princípe vyvinutom v projekte EACEA „OpenInn2.0: Dom tvoriaci poznatky a model e-hodnotenia“, kde sa platforma „Generovanie vedomostí“ využívala na vytváranie skupín realizátorov a inovatívne riešenia veľmi špecifických problémov.

Kto sú používatelia?

 • Kouč  – manažér pracujúci v spoločnosti T-Systems, ktorý definuje výzvu. Táto výzva obsahuje informácie ako návrh projektu, opis, príklady zdrojov, jazyk a lehotu na dosiahnutie riešenia/výsledkov.
 • Mentor – vysokoškolský učiteľ, odpovedá na výzvu, pridáva komentáre, navrhuje časový harmonogram a možnú skupinu študentov.
 • Študenti – vysokoškolskí študenti so záujmom o riešenie tém/problémov

Ako môžu využívať portál?

 • Prečítajte si všeobecné informácie – všetci používatelia majú prístup k všeobecným informáciám (o projekte SP4CE, o rôznych typoch návodov, učebných materiáloch, konferenčných článkoch atď.).
 • Hľadanie partnera medzi vzdelávacími inštitúciami – prostredníctvom odkazu: „Pošlite nám svoj projektový návrh“, môže ktokoľvek zverejniť výzvu na hľadanie nových partnerov, riešenie problému.

Zdroje

Na používanie portálu sp4ce.eu nie je potrebný špeciálny softvér. Portál je prístupný prostredníctvom ľubovoľného webového prehliadača (napr. Google Chrome, Mozilla Firefox, IE atď.).

Príklad

Spoločnosť T-Systems je globálna spoločnosť s veľkou klientelou, čo znamená množstvo projektových dokumentov, preto každý rok vyhľadáva potenciálnych zamestnancov. Vedenie spoločnosti sa rozhodlo pripraviť svojich budúcich zamestnancov počas štúdia v oblasti riadenia projektov. Personálne oddelenie musí nájsť vhodných kandidátov na takúto spoluprácu.

Ako prebieha realizácia?

Pomocou portálu sp4ce.eu zástupca oddelenia ľudských zdrojov publikuje výzvu (obrázok 1).

Konzultant pre oblasť ľudských zdrojov 2016-04-15 o 06:51

Návrh projektu: Ako napísať dobrý IKT projekt

Popis: Spoločnosť T-Systems hľadá motivovaných mladých ľudí, ktorí majú záujem o projektový manažment, aby sa podieľali na vývoji projektových návrhov v našej spoločnosti. Budú im poskytnuté všetky zdroje potrebné na vypracovanie návrhu projektu.

Jazyk: anglický, slovenský

Termín: 20.09.2016

Obr. 1 Snímka obrazovky portálu sp4ce.eu a príklad zverejnenej výzvy

 • Univerzitný učiteľ odpovedá na výzvu.
 • Prostredníctvom diskusného nástroja v portáli spoločnosť podrobnejšie opisuje požiadavku a diskutuje s učiteľom.
 • Since both sides of communication agree on fact, that there is need for materials that cannot be published public, HR manager asks portal administrator to open a new Learning Room (LR) for newly formatted group.

Zistenia, odporúčania a variácie

Ako portál rozvíja partnerskú spoluprácu

Prostredníctvom publikovania výzvy predstavuje portál SP4CE vstupnú bránu pre spoluprácu. Následne sa táto výzva transformuje do Učebne, kde sa môže spolupráca naozaj uskutočniť na viacerých úrovniach s využitím rôznych funkcií platformy SP4CE. Výhodou tohto otvoreného portálu SP4CE je, že na jednu výzvu môžu odpovedať používatelia z rôznych inštitúcií, ktorí môžu ďalej spolupracovať aj na iných projektoch v iných oblastiach.

Možné riziká

 • Najvážnejším rizikom je nedostatok záujmu používateľov, t. j. že napriek uverejneniu výzvy nikto nereaguje a vyzývateľ bude musieť využiť iné spôsoby spolupráce.
 • Ďalším rizikom môže byť obrovský záujem o spoluprácu a ťažké rozhodnutie, s kým spoločne pracovať.
 • Časové obmedzenia – v prípade, že vyzývateľ určil časový limit na zaslanie odpovede alebo riešenia, môže sa stať, že sa nikomu nepodarí prihlásiť sa na výzvu v očakávanom čase.

Čo nerobiť/resp. uvedomiť si

Je dôležité veľmi presne definovať výzvu spolu s potrebnými detailmi, aby sa predišlo nedorozumeniam. Veľmi všeobecná výzva by mohla nezaujať možných používateľov.