OpenInn2.0: Priestor pre tvorbu znalostí a elektronický model hodnotenia

Cieľ projektu

Projekt OpenInn bol zameraný na:

  • preklenutie medzier pri tvorivom využívaní informačných a komunikačných technológií (IKT) na podporu vzdelávania a sociálnej súdržnosti v rámci rôznych sektorov;
  • podporu získavania pozitívnej sebadôvery študentov ako aj facilitátorov vo vzdelávacom prostredí, prostredníctvom autonómneho učenia sa a tvorby vnútornej motivácie k učeniu;
  • zvýšenie príležitosti pre využívanie intelektuálneho kapitálu mladých talentov a ohrozených skupín;
  • spracovanie komplexného modelu elektronického hodnotenia, ktorý obsahuje teoretický koncept a didaktiku pre podporu kreativity a ktorý zahŕňa: spôsoby, ako podporovať žiakov a študentov, aby mali nové nápady, hodnotenie a odmeňovanie tvorivých výsledkov, metódy na dosiahnutie inovatívnych riešení, poskytovanie priestoru pre tvorivé vyjadrenie sa pre tých, ktorí ešte nepoužívajú IKT ako aj pokročilých používateľov IKT v rôznych odvetviach;
  • vytvorenie „Domu pre tvorbu znalostí “ ako inovačnej sociálnej siete pre využitie kreatívneho potenciálu.

 

Krátky popis

Projekt OpenInn poskytuje nový pedagogický a organizačný model skupinám ako aj jednotlivcom pomocou on-line nástrojov. Tento model zvyšuje potenciál na učenie sa vo formálnom a neformálnom vzdelávaní a podporuje inovatívne nápady. Projekt bol zameraný na študentov, učiteľov a manažérov tak, aby posilnili svoju kreativitu a sebadôveru.

OpenInn ponúkol novú perspektívu prepojenia vzdelávania s firemným svetom „otvorenej inovácie“. V rámci projektu boli pripravené textové a multimediálne materiály v deviatich jazykoch, ktoré podporujú nezávislé štúdium a zvyšujú potenciál vzniku otvorených inovácií ako aj kreativitu. Vznikla prepojenosť medzi textovými zdrojmi, ktoré predstavuje pedagogický model a technologickými funkciami „Priestoru pre tvorbu znalostí“ (PTZ) pre podporu otvorených inovácií vo vzdelávaní. Tento prístup sa podarilo integrovať do vlastných vzdelávacích prístupov jednotlivých projektových partnerov.

Projekt bol tiež zameraný na implementáciu koncepcie otvorených inovácií vo vzdelávacom sektore tým, že vyvinul novú vzdelávaciu paradigmu, ktorá využíva potenciál informačných a komunikačných technológií pre študentov nad 15 rokov. Je dôležité, aby bol model otvorený pre rôzne sektory vzdelávania, pretože oblasť jeho použitia môže predstavovať evolučný proces v závislosti od jeho koncových užívateľov. Tento koncept bol zameraný na primárnu cieľovú skupinu, ktorá sa skladá z talentovanej mládeže na stredných a vysokých školách. Sekundárnou cieľovou skupinou sú osoby ohrozené vylúčením zo vzdelávacieho systému na stredných a vysokých školách, študenti v oblasti odbornej prípravy a dospelí, ktorí chcú ďalej rozširovať svoje schopnosti. Terciárnou cieľovou skupinou sú učitelia a ostatní pracovníci podporujúci talentovanú mládež a skupiny ohrozené exklúziou v oblasti stredoškolského a vysokoškolského štúdia a odbornej prípravy ako aj inštitúcie vzdelávania dospelých. Výsledky projektu OpenInn môžu byť použité z dlhodobého hľadiska pre študentov, ktorí majú špecifické záujmy v oblasti výskumu a vedy, pre odborníkov, manažérov malých a stredných podnikov (MSP), manažérov veľkých podnikov, neziskových organizácií a skupín, ktoré potrebujú väčšiu podporu, aby mohli používať portál pre zvýšenie kreativity.

Výsledky projektu

OpenInn projekt vyvinul prototyp Web 2.0 nástroja a to „Priestor pre tvorbu znalostí“ (PTZ) a pedagogickú príručku (Model pre elektronické hodnotenie) tak, aby zapojil vzdelávacie inštitúcie do inovačných procesov v reálnom živote a podporil celoživotné vzdelávanie.

Ako už bolo uvedené vyššie, hlavné výstupy projektu OpenInn sú prístupné na portáli OpenInn (viď obrázok 1.1.1) a obsahujú “ Model pre elektronické hodnotenie“ , čo je komplexný elektronický vzdelávací materiál, ktorý slúži ako návod pre učiteľov, ktorí používajú „Priestor pre tvorbu znalostí“ (PTZ), respektíve pre učiteľov, ktorí majú záujem o inovačné trendy vo vzdelávaní a inovatívnu didaktiku pre zvýšenie kreativity. „Priestor pre tvorbu znalostí“ predstavuje on-line nástroj na tvorbu inovatívnych nápadov. Demo video a video sprievodca portálu OpenInn a „Priestoru pre tvorbu znalostí“ slúžia nielen ako propagačný nástroj, ale aj ako pomoc pre potenciálnych užívateľov spolu s „OpenInn sprievodcom“ na obsluhu PTZ, ktorý vysvetľuje všetky funkcie a „OpenInn web stránkou projektu“, ktorá obsahuje všetky informácie o projekte, partnerstve, aktivitách, atď.

Obrázok 1.1.1 Úvodná stránka OpenInn portálu

Portál je viacjazyčný – všetky informácie sú k dispozícii v deviatich jazykoch: bulharčine, dánčine, angličtine, nemčine, maďarčine, taliančine, portugalčine, slovenčine a španielčine.

Príručka tvorivosti predstavuje on-line materiál pre učiteľov a tiež pre manažérov, ktorí majú záujem o inovačné trendy vo vzdelávaní a inovatívnu didaktiku pre zvýšenie kreativity. Materiál je rozdelený do modulov, ktoré obsahujú návod, ako podporovať študentov, aby prišli s novými nápadmi, spôsoby ako vyhodnotiť a odmeniť tvorivé výsledky, metódy na podnety ako získať inovatívne riešenia, poskytovanie autonómie pre tvorivé vyjadrenie sa a to ako pre užívateľov, ktorí nie sú dosiaľ užívateľmi počítačov ako aj pre  tých, ktorí sú pokročilými užívateľmi internetu. Každý modul sa skladá z materiálu pre samostatné učenie sa, ktorý poskytuje čitateľovi komplexnú teoretickú prípravu o zásadách otvorených inovácií a ich možnom využití pre praktické riešenia a posudzovanie kreativity vo vzdelávacom kontexte. Sekcia IKT nástroje obsahuje zoznam nástrojov informačných a komunikačných technológií, ich popisy a spôsoby, ako môžu byť použité vo vzdelávacom kontexte. Každá položka obsahuje tri časti, na základe úrovne počítačovej gramotnosti potenciálneho užívateľa: bez nutnosti používať IKT nástroje; s použitím jednoduchých IKT nástrojov; pomocou použitia inovatívnych a pokročilých IKT nástrojov. V časti “Praktické príklady“ sú uvedené viaceré scenáre, ktoré popisujú, ako aplikovať IKT pre výučbu a učenie sa vedúce k zvýšeniu kreativity. Uvedených 25 scenárov bolo vyvinutých pre rôzne vzdelávacie kontexty, ako aj pre rôzne digitálne gramotnosti používateľov. Scenáre sú uvedené ako nezávislé celky, priradené k dvom rôznym kategóriám: podľa druhu vzdelávacieho sektora (stredoškolský, odborná príprava, vysokoškolský a vzdelávanie dospelých), a podľa úrovne IKT zručností (užívatelia bez znalostí IKT alebo začiatočníci, základné zručnosti v oblasti IKT, pokročilé IKT zručnosti). Knižnica zdrojov obsahuje ďalšie zaujímavé výučbové a študijné materiály o podpore kreativity, ktoré neboli uvedené  v predchádzajúcich častiach.

Priestor pre tvorbu znalostí (viď obrázok 1.1.2) podporuje rozvoj nových myšlienok a on-line brainstorming. Priestor pre tvorbu znalostí tiež ponúka možnosť pripomienkovania a hlasovania za jednotlivé myšlienky a nápady. Tieto aktivity sú rozdelené do oblastí pre spoluprácu pri učení (priestor pre inovačné elektronické vzdelávanie, brainstorming a mapovanie), priestor pre uloženie dokumentov (napr. akademické štúdie, odborné práce, portfóliá) a priestor pre individuálne posúdenie tvorivosti (založený na úrovni činnosti, predpokladoch, nápadoch atď.).

 

 

Obrázok 1.1.2 Web stránka Priestoru pre tvorbu znalostí

Hodnotenie/spätná väzba od používateľov

Testovanie OpenInn portálu bolo zamerané na jeho funkčnosť a kvalitu každej časti portálu. Na základe práce s cieľovými skupinami a v súlade s hlavnými cieľmi projektu  sa projektové partnerstvo rozhodlo realizovať testy pre tri pilotné skupiny – 2 pilotné skupiny pre 10-30 študentov (študujúcich, vrátane jedného učiteľa) a 1 pilotnú skupinu pre 5-20 učiteľov. Okrem 25 národných pilotných testovaní, ktoré boli realizované v dánčine, nemčine, taliančine, portugalčine, slovenčine a španielčine, bol realizovaný aj pilotný beh, ktorý zahŕňal štyri partnerské krajiny (Dánsko, Maďarsko, Nemecko a Bulharsko) v angličtine, aby boli študenti schopní používať portál spolu s ich rovesníkmi z iných krajín. Spoločne sa pilotných behov zúčastnilo 357 osôb z rôznych  inštitúcií s rôznou úrovňou vzdelania, podľa plánovaných cieľových skupín projektu: stredné školy, odborné školy, vysoké školy a inštitúcie vzdelávania dospelých a s rôznou úrovňou zručností v oblasti IKT – žiadne znalosti o informačných a komunikačných technológiách, základné zručnosti v oblasti IKT a pokročilé IKT zručnosti.  Počas testovania pilotní užívatelia vytvorili 113 rôznych výziev z rôznych oblastí inovácií (obchod a ekonomika, sociálne otázky, vzdelávanie a elektronické vzdelávanie, budovanie kariéry, technické a organizačné riešenia, vývoj OpenInn portálu a iné), pridali 165 nových myšlienok na tieto výzvy a 155 komentárov.

Ponaučenie

291 užívateľov poskytlo spätnú väzbu, čo predstavuje 82% všetkých účastníkov pilotného testu. Dosiahnuté výsledky môžeme zovšeobecniť nasledovne:

  • 80% užívateľov súhlasilo alebo veľmi súhlasilo, že portál OpenInn je ľahko ovládateľný a má dobrú navigáciu, má prehľadnú štruktúru a formát, má ľahko čitateľný obsah a má dostatočnú dobu odozvy. Čo sa týka štruktúry a funkcie OpenInn portálu, účastníci pilotných testov ocenili zdieľanie nápadov s ostatnými a možnosť získať názor od ostatných užívateľov, ako aj celkové usporiadanie, s rôznymi oblasťami viditeľnými v hornej časti menu a na ľavej strane menu, umiestnenie rôznych častí.
  • Takmer 75% užívateľov súhlasilo alebo veľmi súhlasilo, že PTZ je aj ľahko ovládateľné, ľahko sa pridávajú nové úlohy, nápady či pripomienky, ľahko sa dajú nájsť existujúce výzvy, nápady či pripomienky. Väčšina respondentov označila ako najlepšiu vlastnosť PTZ pre samotnú podporu kreativity možnosť čítať nápady ostatných, zdieľanie príspevkov a jednoduchý spôsob, ako pridať výzvy, nápady, pripomienky a hlasovanie a možnosť získať odpovede z niekoľkých rôznych krajín.
  • Posledná špecializovaná časť portálu OpenInn – Sprievodca pre podporu kreativity – a jeho jednotlivé časti boli hodnotené len učiteľmi, čo predstavuje 28% všetkých respondentov. Väčšina z nich súhlasila alebo veľmi súhlasila, že všetky vyvinuté časti sú jasne a ľahko pochopiteľné, dobre a logicky štruktúrované a sú vhodné pre podporu tvorivosti vo výučbe a učení (obrázok 1.1.3-1.1.5).

Obrázok 1.1.3 Hodnotenie PTZ: Časť Pedagogika

Obrázok 1.1.4 Hodnotenie PTZ: Časť Praktické príklady

Obrázok 1.1.5 Hodnotenie PTZ: Časť IKT nástroje