Priestor využitia učební na výučbu predmetu Manažérske hry na TUKE

Účel prípadovej štúdie

Hlavných cieľom je zvýšiť záujem študentov o predmet svojho štúdia a zároveň im poskytnúť prístup k riešeniu niektorých reálnych, existujúcich problémov kreatívnym spôsobom. Prezentovať svoje nápady použitím niekoľkých rôznych IKT nástrojov a naučiť sa riadiť malé a stredné podniky (SME) v konkurenčnom prostredí.

Implementácia SP4CE Učebne

Platforma SP4CE a jej Učebne (k dispozícii na http://sp4ce.moodle.pl/) umožňuje registráciu používateľov a priradenie rolí pre konkrétne Učebne (obrázok 1). Pri využívaní tohto priestoru sa musí každý používateľ zaregistrovať do systému. Rozsah funkcií a nástrojov závisí od úlohy používateľa v rámci konkrétnej Učebne. Možné role sú manažér, dizajnér kurzu, učiteľ, študent, hosť a registrovaný používateľ. Na základe úlohy, ktorú má používateľ, má k dispozícii rôzne skupiny zdrojov, nástroje.

Obr. 1 Úvodná stránka učebne  SP4CE

Každá Učebňa SP4CE sa sústreďuje  na špecifický problém, ktorému spoločnosť čelí, a publikuje zdroje, ktoré pomáhajú študentom porozumieť problému. Učiteľ pomáha trénerovi poskytovať materiály, ktoré sú užitočné pre študentov, pripraviť miesto na diskusiu, interaktívnu spoluprácu, nové návrhy riešení a hodnotenie.

Kto sú používatelia?

 • učiteľ – mentor – predstaví tému, hlavnú myšlienku a ciele, ktoré chce, aby študenti dosiahli a poskytne im materiály o tom, ako využívať konkrétne typy IKT nástrojov pri riadení malých a stredných podnikov.
 • študenti – pracujú v skupinách – 2 študenti v jednom tíme. Vo svojom tíme by si mali zvoliť svoju úlohu – napr. jeden z členov tímu bude zodpovedný za propagáciu, jeden študent za financie atď. Úlohou je nájsť najlepšie riešenie pre firmu počas jej životného cyklu na trhu. Potom musia pripraviť podnikateľský plán, spolu s podrobným marketingovým plánom, predovšetkým plán marketingovej komunikácie, finančný plán a  plán výskumu a  vývoja produktu. Študenti musia byť kreatívni, musia definovať segment, ktorý je pre nich zaujímavý, pripraviť zaujímavý a konkurencieschopný podnikateľský plán a stratégiu svojej firmy. Môžu použiť grafický softvér pri návrhu produktu alebo reklamy, MS Word na prípravu podnikateľského plánu a výročnej správy na konci obdobia (jedného roka).

Ako môžu používať učebne?

 • Tréner – kouč v spolupráci s mentorom (učiteľom) pripravuje štruktúru Učebne. V rámci tejto fázy diskutujú o dostupných a použiteľných funkciách učební, o aktivitách, ktoré musia študenti vykonávať (zadania, spätná väzba, chat, fórum, workshop), zdroje (knihy, súbory, priečinok, štítok, stránka), ktoré budú použité v Učebni. Odsúhlasia  metódy hodnotenia konečných výsledkov, spôsob ich publikovania a úroveň prístupu.
 • Mentor oslovuje študentov – počas prednášok, e-mailom alebo iným spôsobom, aby sa zaregistrovali do systému a pripravuje Učebňu.
 • Študenti môžu študovať poskytnuté materiály a iné zdroje, komunikovať s mentorom alebo trénerom, pracovať na návrhoch projektov, vyhľadávať alebo požadovať ďalšie informácie.
 • Tréneri a učitelia riadia všetky špecifické úlohy, ktoré je potrebné vykonať počas riešenia problému. Tím užívateľov Učebne pozostáva z členov, ktorí majú určitú úroveň odbornosti a odborné znalosti súvisiace s riešením problému. Použitie tohto kolaboratívneho prostredia odkloní študentov od ich bežného štúdia tak, aby spolupracovali s ostatnými na rôznych nápadoch, zdieľali vedomosti a v neposlednom rade aj spolupracovali s ľuďmi z reálnych firiem. Každý môže využiť vlastné kompetencie a zručnosti na dosiahnutie najlepšieho výsledku.
 • Tréneri a mentori môžu hodnotiť a známkovať činnosť študentov.

Zdroje

Na prístup do Učebne je potrebná registrácia do systému Učební a prístupový kľúč. Kľúč je poskytovaný osobnou komunikáciou prostredníctvom e-mailu od mentora. Pre prácu v samotnej Učebni nie je potrebný žiadny špeciálny softvér, len preferovaný webový prehliadač (napr. Google Chrome, Mozilla Firefox, IE a pod.). Pokiaľ si riešenie konkrétnych problémov a úloh vyžaduje určitý špecifický softvér, užívatelia o tomto musia byť informovaní v rámci Učebne. Pri príprave návrhu projektu študenti potrebujú použiť bežné MS Office aplikácie – MS Word, MS Excel, MS PowerPoint a Old Titan.

Prípadová štúdia

 

Hlavným cieľom využitia učebne bolo zvýšiť záujem študentov o študijný predmet a súčasne priniesť spôsob, ako kreatívnym spôsobom riešiť niektoré existujúce problémy v realite, rozvíjať kontakt s reálnou spoločnosťou. Učebňa bola zameraná na všetky znalosti, ktoré je potrebné poznať pri príprave úspešného návrhu projektu.

Ako to bolo realizované?
 • Učiteľ pripraví prezentáciu cieľov projektu, čiastkových cieľov, možných rizík a popíše ako by sa mal zapojiť kreatívny prístup a ktoré typy softvérových nástrojov a  stratégií by mali študenti použiť v konkrétnych fázach riešenia projektu (cca 3 hodiny).
 • Študenti začnú riešiť svoj projekt – pripravia podnikateľský plán (cca 2-3 hodiny).
 • Študenti sa v prvom období začnú rozhodovať o nasledujúcich oblastiach: produkt (jeho funkcia a dizajn), reklama a propagácia (ktorý druh nástrojov na propagáciu sa použije, koľko krát a pod.), cena a výroba, kapitálové investície.
 • Prediskutujú prvú fázu s učiteľom.
 • Študenti urobia tie isté rozhodnutia vo všetkých oblastiach pre ďalšie obdobie (napr. 16 štvrťrokov – závisí to od scenára, napr. inovácia produktu a pod.).
 • Študenti navrhnú prezentáciu svojho projektu dvoma spôsobmi – vo forme webovej stránky a vo forme elektronickej prezentácie (3 – 8 hodín – v závislosti od úrovne IKT zručností študentov).
 • Študenti urobia na spoločnej hodine svoju prezentáciu, kde by počas diskusie mali ostatní študenti okomentovať a ohodnotiť prácu ostatných. Tieto reakcie sú súčasťou záverečného hodnotenia projektu študentov učiteľom.
 • Študenti pripravia výročnú správu.
 • Odprezentujú ju na spoločnej hodine.

 

Závery, odporúčania a zmeny

Hlavné zistenia

Študenti prezentujú svoju finálnu pozíciu na trhu, finančné výsledky (ukazovateľ výkonnosti, Balanced Scorecard) medzi všetkými svojimi kolegami. Hodnotenie sa robí z viacerých hľadísk – ako študenti dokážu využiť IKT nástroje (hodnotí učiteľ), spracovanie vybranej oblasti a navrhované riešenia, pričom sa do úvahy berie ich prezentácia a hodnotenie inými študentmi. Prezentácia sa robí v PowerPointe.

Ako učebňa sa rozvíja kreativita študentov a ich pripravenosť na prax

Študenti si sami vytvoria názor na látku a  svoj kreatívny prístup k jej riešeniam. Naučia sa používať metódy a nástroje, ktoré môžu aplikovať pri vykonávaní každodenných úloh. Študenti dostanú situáciu alebo produkt, pre ktorú alebo pre ktorý vypracujú nové stratégie: stratégiu vývoja produktu a iné stratégie marketingového mixu (komplexu – súboru zložiek a postupov pôsobiacich na trh), rozpočet a  potrebu riešiť problémy, ktoré pochádzajú z podnikateľského prostredia okolo nich (konkurencia, nové ekonomické podmienky atď.).

Možné riziká

Vypracovanie návrhu projektu trvalo dlhšie (najmä vtedy, keď sa fázy vývoja projektových návrhov rozložia počas celého semestra – približne 4 mesiace) kvôli zložitému cieľu úlohy. Väčšina prác sa vykonáva počas domácich úloh; mala by trvať približne 50 hodín. V prípade potreby štúdia práce s nástrojmi IKT existuje možnosť študovať tieto materiály z domu a mať on-line/off-line podporu od trénera alebo učiteľa prostredníctvom Učebne.

Čo nerobiť/ resp. uvedomiť si

Nevyberte príliš komplikovaný produkt, ku ktorému študenti nemajú žiaden vzťah. Nedostatok nápadov môže viesť k frustrácii a strate motivácie. Niekedy majú študenti problém začať, ich myseľ je ako keby blokovaná a  nevie vyprodukovať riešenia. V takýchto prípadoch často pomôže, keď im poskytnete príklady ako pokračovať. Majú problém, riešenie ktorého hľadajú, ak nemajú výsledok z predchádzajúceho obdobia.