Podpora individuálneho prístupu ku vzdelávacím procesom

Cieľ modulu

Hlavným cieľom tejto časti je predstaviť myšlienku personalizovaného vzdelávania a individuálneho prístupu k vzdelávaniu, ako aj možného využitia informačných a komunikačných technológií na podporu individuálneho prístupu k vzdelávaniu. Budeme tiež vysvetľovať vzťahy medzi individualizovaným vzdelávaním a celoživotným vzdelávaním.

Výsledky modulu

Po preštudovaní tejto časti budete schopní:

 • Vysvetliť pojem individuálneho prístupu ku vzdelávaniu
 • Vymenovať päť typických kľúčových komponentov personalizovaného učenia
 • Popísať možnosti využitia informačných a komunikačných technológií na podporu personalizovaného vzdelávania

 

Úvod

Myšlienku personalizovaného vzdelávania možno vysledovať až do XIX. storočia, kedy Helen Parkhurstová [59] vytvorila Daltonov plán o tom, že každý študent si môže naprogramovať svoj vlastný učebný plán s cieľom uspokojiť svoje potreby, záujmy a schopnosti; a podporiť nezávislosť a spoľahlivosť; a taktiež posilniť študentove sociálne zručnosti a zmysel pre zodpovednosť voči ostatným.

Podľa [58], termín personalizované učenie, alebo personalizácia, odkazuje na celý rad rôznych vzdelávacích programov, skúseností s učením, vzdelávacích prístupov a stratégií akademických podpôr, ktoré sú určené na riešenie odlišných vzdelávacích potrieb, záujmov, ašpirácií, alebo kultúrnych zázemí jednotlivých študentov. Druhá definícia daná [60] uvádza, že: Personalizované učenie je prispôsobenie pedagogiky, osnov a učebných prostredí študentov na mieru s cieľom splniť ich rôzne vzdelávacie potreby a túžby. Personalizované učenie je všeobecne vnímané ako alternatíva k takzvanému „všeobecnému“ prístupu k vzdelávaniu, v ktorom učitelia môžu napríklad poskytnúť všetkým študentom v danom kurze rovnaký typ výučby, rovnaké úlohy a rovnaké hodnotenie s malou zmenou alebo modifikáciou od študenta k študentovi. Personalizované učenie môže byť tiež nazývané učenie zamerané na študenta, pretože všeobecným cieľom je, aby sa učenie jednotlivca stalo stredobodom pozornosti pri významných vzdelávacích a výchovných rozhodnutiach, skôr než to, čo by mohlo byť, výhodnejšie alebo logisticky jednoduchšie pre učiteľov a školy. Myšlienka personalizácie je široko používaná v elektronickom vzdelávaní.

Hneď na úvod je potrebné uviesť, že personalizované učenie nie je návrat k teórii o osnovách zameraných na študenta, a taktiež to nie je o oddeľovaní študentov od učiteľov a učení sa na vlastnú päsť. Dôvodom pre individuálne vzdelávanie je zvýšenie štandardov tým, že sa budeme zameriavať na výukové a vzdelávacie schopnosti a záujmy študentov.

Personalizované učenie má obvykle päť kľúčových zložiek, ktoré umožňujú účastníkom, aby sa aktívne zapojili do riadenia a navrhovania vlastného vzdelávania:

 1. Učenie ako sa učiť: pomáhanie študentom rozvinúť repertoár študijných zručností a stratégií, ktoré podporujú ich rozvoj ako aj seba riadenie študentov.
 2. Hodnotenie učenia: používanie rady techník hodnotenia s dôrazom na formatívne hodnotenia, ktoré sa zaoberá študentmi.
 3. Výučbové stratégie: nasadenie celej škály stratégií, pričom študent a učiteľ robia informované rozhodnutia o tom, ktoré a kedy použiť.
 4. Možnosť voľby: poskytovanie študentom príležitosť na rozvoj ich individuálnych vzdelávacích smerov, ktoré rozvíjajú zručnosti skôr než znalosti.
 5. Mentorstvo a podpora: zabezpečovanie, aby študenti mali vzťah so svojím osobným mentorom, a aby mali možnosť prospechu z podpory ostatných rovesníkova kolegov.

 

Informačné a komunikačné technológie ako podpora personalizovaného učenia

Rozvoj informačných a komunikačných technológií (IKT) a digitálnych nástrojov pre tvorbu obsahu umožnili personalizáciu vzdelávania a jej dispozíciu širokej verejnosti. Existuje niekoľko výhod informačných a komunikačných technológií vo vzdelávaní ako uvádza [61]:

 • IKT môžu ponúknuť obsah pútavou a interaktívnou formou.
 • IKT pomáhajú učiteľom zaznamenávať a neustále sledovať priebeh štúdia každého študenta.
 • IKT umožňujú personalizovanú výučbu príslušného vzdelávacieho materiálu pre každého jednotlivého študenta.
 • IKT môžu vybudovať virtuálne sociálne komunity medzi rôznymi vzdelávacími inštitúciami, tímami študentov alebo učiteľov.
 • IKT uľahčujú osvojenie schopnosti učiť sa.

IKT umožňuje realizáciu vyššie uvedených zložiek personalizovaného učenie nasledovne:

 • Hodnotenie učenia: Hodnotenie v klasickej vzdelávacej inštitúcii je obvykle obmedzené na písomné skúšky na konci učebného obdobia. Tie sú zvyčajne sprevádzané známkovaním a ich hlavným cieľom je porovnať výsledky študentov s normami. Podrobnejšie posúdenie potrieb študentov, ich schopností a pokrok je nie je možné realizovať. Pokroky v rôznych systémoch pre správu učenia umožnili zaviesť do praxe automatické hodnotenie počas celého procesu učenia sa. Kompletné údaje o pokroku študentov, vrátane možností výberu viacerých výsledkov skúšok, portfólií, prebiehajúcich prác a výsledkov z individuálnych rozhovorov je možné získať okamžite. Učitelia môžu využiť tieto informácie pre rozhodnutie o úprave výučby každého jednotlivého študenta na základe poskytnutých údajov.
 • Efektívne vzdelávanie a výučba: Aj tí najlepší učitelia musia používať univerzálne výučbové stratégie a učebné materiály pre študentov v tradičnej triede. To znamená, že klasický prístup je hlavným meradlom a hnacím mechanizmom triedy. Informačné technológie umožňujú individuálnu výučbu vďaka úprave stratégie učenia a obsahu pre každého študenta. Tento prístup sa stal veľmi populárnym v elektronickom vzdelávaní, avšak môže byť realizovaný aj v triede, kedy sa selektívna výučba prostredníctvom digitálneho obsahu stáva súčasťou individuálnej výučby.
 • Personalizovaná výučba prostredníctvom vzdelávacieho materiálu: Študenti v rámci skupiny v typickom učebnom prostredí musia nasledovať rovnaký učebný program, tempom, ktoré umožňuje aj menej bystrým žiakom zvládnuť materiál. To narúša priebeh štúdia talentovaných študentov. Využitím počítačov a mobilných zariadení je možné upraviť nielen spôsoby učenia, ale aj individuálne osnovy každého študenta. Každý človek v triede môže mať poskytnutý výukový materiál, ktorý on alebo ona potrebuje. Učebný systém umožňuje sledovať pokrok každého študenta v triede, čo zabezpečí, že jadro študijného materiálu bude vysvetlené každému, ale tiež umožní hlbšiu  intenzívnejšiu výučbu úspešnejších študentov.
 • Zmena organizácie vzdelávacích inštitúcií: Vznik informačných technológií nezmenil vzdelávacie inštitúcie ako také. Vo väčšine z nich sa počítače stále používajú predovšetkým ako nástroje pre výučbu informačných technológií a spôsob, akým sa študenti učia iné predmety sa nemení. Pri použití počítačov a mobilných zariadení pre individuálnu výučbu a vzdelávanie je možné transformovať príslušné procesy a tiež zmeniť organizáciu vzdelávacích inštitúcií. Učebňa je pozmenená tak, aby odrážala posun pozornosti od učiteľa k študentom. Namiesto typického radu stolov, je možné nastaviť učebne tak, aby študenti – vybavení jednotlivými počítačmi alebo tabletmi – boli oproti sebe a učiteľovi. Plán zmeny a zodpovedajúca úprava alokácie zdrojov vzhľadom na nutnosť poskytnúť širší výber osnovy môžu byť sprostredkované cez riadiace systémy učenia.
 • Vzdelávanie mimo učebne: Vo svete bez informačných technológií, si zapojenie študentov, záujemcov o vzdelávanie a profesionálov do vzdelávacieho procesu vyžaduje ich fyzickú prítomnosť v triede. Avšak, v dnešnej dobe môže byť učebný obsah vytvorený odborníkmi v digitálnej forme, a potom byť opakovane použitý na výučbu študentov. Pomocou nástrojov Web 2.0 a sociálnych sietí, môžu na seba žiaci vzájomne pôsobiť mimo učebňu. Ich vývoj je možné sledovať on-line. Mobilné zariadenia a internetové pripojenie umožňujú študentom pokračovať v štúdiu v známom vzdelávacom prostredí, nech sú kdekoľvek.

Niektorí pedagógovia sa domnievajú, že personalizované učenie by mohlo znížiť relačné a etické dimenzie vzdelávania. Aby k tomu nedošlo, personalizácia by nemala byť extrémna, aj keď je potrebná na  sebavzdelávanie. Učiteľ by mal kombinovať individuálny prístup k vzdelávaniu v triede s ďalšími výučbovými technikami (výučba v malých skupinách, mentorstvo, atď.)

Personalizované učenie, prispôsobené učenia a celoživotné vzdelávanie

Personalizované učenie uznáva, že študenti sa začínajú učiť z rôznych východiskových bodov a že každý z nich má jedinečný talent, schopnosti a zručnosti, ktoré neboli predtým známe a využívané na dosiahnutie najlepšieho možného výsledku a na  prekonávanie prekážok v učení. Personalizované učenie taktiež uznáva, že študenti sa potrebujú naučiť, ako sa učiť a že majú mať rovnaký prístup k rôznym príležitostiam, ktoré sú schopné podporiť ich úspech v dospelosti. [60]

V rámci individuálneho prístupu ku vzdelávaniu, učitelia pracujú s jednotlivými študentmi tak, aby ohodnotili ich  doterajšie úspechy a skúsenosti (osobné, sociálne a vzdelávacie), ako aj ich potreby, záujmy a ašpirácie. Učitelia potom zmapujú, čo študenti potrebujú urobiť, aby dosiahli to po čom túžia. Následne sa identifikujú odporúčané kroky pre študentov sa stanovia sa a odsúhlasia  ciele do budúcnosti. Tieto ciele sa zaznamenajú a v súlade s nimi sú naplánované spôsoby podpory v dokumente, ktorý sa často nazýva individuálny študijný plán. Tento plán je v skutočnosti mapa krokov pre celoživotné vzdelávanie študenta.

Na základe [62], musia mať študenti právomoci na to, aby sa tieto plány mohli uskutočniť. To znamená, že:

 • Študent sa podieľa na zostavovaní schémy postupu prác, plánovaní a vykonávaní stretnutí, a taktiež na plánovaní a realizácii skupinových konzultácií, mentorstve spoločne so svojimi spolužiakmi a plánovaní  ďalšieho rozvoja programu pre osobný rast. Účasť študentov vo vyššie uvedených činnostiach podporuje koncept personalizovaného učenia. Pomáha tiež podporovať väčšie povedomie žiakov o svojich aktivitách a ich dôsledkoch, príspevkoch a odmenách.
 • Študent je informovaný o hodnotiacich kritériách pre získanie kvalifikácie, ktorú študuje; je oboznámený s metódami podpory a kde ich možno získať; so svojím vlastným pokrokom; krokmi, ktoré je potrebné prijať na dosiahnutie dlhodobých cieľov; príležitosťami pre pokrok a každodennými činnosťami svojej školy. Ak sú študenti dobre informovaní, ľahšie realizujú  voľby, ktoré im dávajú najväčšiu šancu na úspech.
 • Študent prejavuje názor a je vypočutý školou a učiteľmi, ktorí by zároveň mali pôsobiť na názory svojich študentov. Mentorstvo a spätná väzba sú tu veľmi dôležité.

 

Záver

V tejto časti sme sa venovali myšlienke personalizovaného vzdelávania a personalizovaného učenia sa a taktiež sme analyzovali päť typických hlavných zložiek personalizovaného učenia. Vysvetlili sme, ako možno využiť informačné a komunikačné technológie na podporu personalizovaného učenia v jeho rôznych častiach a fázach. Tiež sme sa bližšie pozreli na vzťah medzi personalizovaným vzdelávaním a celoživotným vzdelávaním.