Priestor využitia učební v oblasti podnikovej informatiky

Účel prípadovej štúdie

Hlavným cieľom v  tejto úlohe je zvýšiť záujem študentov o IKT, ktoré sa používajú v  malých a stredných podnikoch – ako sa pomocou IKT dajú uchovávať podnikové informácie a  ako sa dá s týmto obrovským množstvom informácií pracovať – a zároveň kreatívnym spôsobom pristupovať k riešeniu niektorých reálne existujúcich problémov, s ktorými sa predtým stretli. Na prezentáciu svojich nápadov a vytvorenie mini IS (informačného systému) môžu využiť niekoľko rôznych IKT nástrojov.

Implementácia SP4CE Učebne

Platforma SP4CE a jej Učebne (k dispozícii na http://sp4ce.moodle.pl/) umožňuje registráciu používateľov a priradenie rolí pre konkrétne Učebne (obrázok 1). Pri využívaní tohto priestoru sa musí každý používateľ zaregistrovať do systému. Rozsah funkcií a nástrojov závisí od úlohy používateľa v rámci konkrétnej Učebne. Možné role sú manažér, dizajnér kurzu, učiteľ, študent, hosť a registrovaný používateľ. Na základe úlohy, ktorú má používateľ, má k dispozícii rôzne skupiny zdrojov, nástroje.

Obr. 1 Úvodná stránka učebne  SP4CE

Každá Učebňa SP4CE sa sústreďuje  na špecifický problém, ktorému spoločnosť čelí, a publikuje zdroje, ktoré pomáhajú študentom porozumieť problému. Učiteľ pomáha trénerovi poskytovať materiály, ktoré sú užitočné pre študentov, pripraviť miesto na diskusiu, interaktívnu spoluprácu, nové návrhy riešení a hodnotenie.

Kto sú používatelia?

 • učiteľ – mentor – predstaví tému, hlavné myšlienky a  ciele, ktoré je potrebné dosiahnuť a poskytne študentom materiály na využitie konkrétnych typov IKT nástrojov pri vývoji konečného produktu. Počas návrhu produktu a jeho vývoja vykonáva úlohu facilitátora lebo tútora.
 • študenti – pracujú individuálne. Ich úlohou je nájsť nejaký problém vo svojom okolí/prostredí,       v oblastiach ako sú riadenie malých a  stredných podnikov, získavanie informácií súvisiacich s ich odborom a pod. Ich hlavným cieľom je navrhnúť “mini informačný systém”. Počas práce na projekte študenti prechádzajú cez všetky fázy životného cyklu IS (analýzu problému, návrh pracovných diagramov, návrh databázy pre IS a  prezentáciu navrhnutého informačného systému).  Výsledky, všetky projekty, musia byť spracované a  prezentované použitím MS PowerPoint. Počas celého procesu vývoja produktu študent diskutuje o svojom progrese a o svojich nápadoch s učiteľom a ostatnými kolegami v triede.

Ako môžu používať učebne?

 • Mentor oslovuje študentov – počas prednášok, e-mailom alebo iným spôsobom, aby sa zaregistrovali do systému a pripravuje Učebňu.
 • Študenti môžu študovať poskytnuté materiály a iné zdroje, komunikovať s mentorom alebo trénerom, pracovať na návrhoch projektov, vyhľadávať alebo požadovať ďalšie informácie.
 • Tréneri a učitelia riadia všetky špecifické úlohy, ktoré je potrebné vykonať počas riešenia problému. Tím užívateľov Učebne pozostáva z členov, ktorí majú určitú úroveň odbornosti a odborné znalosti súvisiace s riešením problému. Použitie tohto kolaboratívneho prostredia odkloní študentov od ich bežného štúdia tak, aby spolupracovali s ostatnými na rôznych nápadoch, zdieľali vedomosti a v neposlednom rade aj spolupracovali s ľuďmi z reálnych firiem. Každý môže využiť vlastné kompetencie a zručnosti na dosiahnutie najlepšieho výsledku.
 • Tréneri a mentori môžu hodnotiť a známkovať činnosť študentov.

Zdroje

Na prístup do Učebne je potrebná registrácia do systému Učební a prístupový kľúč. Kľúč je poskytovaný osobnou komunikáciou prostredníctvom e-mailu od mentora. Pre prácu v samotnej Učebni nie je potrebný žiadny špeciálny softvér, len preferovaný webový prehliadač (napr. Google Chrome, Mozilla Firefox, IE a pod.). Pokiaľ si riešenie konkrétnych problémov a úloh vyžaduje určitý špecifický softvér, užívatelia o tomto musia byť informovaní v rámci Učebne. Pri príprave návrhu projektu študenti potrebujú použiť bežné MS Office aplikácie – MS Word, MS Excel, MS PowerPoint a bezplatný nástroj na modelovanie podnikových procesov (ARIS Express – http://www.ariscommunity.com/aris-express).

Prípadová štúdia

Hlavným cieľom využitia učebne bolo zvýšiť záujem študentov o študijný predmet a súčasne priniesť spôsob, ako kreatívnym spôsobom riešiť niektoré existujúce problémy v realite, rozvíjať kontakt s reálnou spoločnosťou. Učebňa bola zameraná na všetky znalosti, ktoré je potrebné poznať pri príprave úspešného návrhu projektu.

Ako to bolo realizované?
 • Učiteľ pripraví prezentáciu cieľov projektu, čiastkových cieľov, možných rizík a popíše, ako by mali študenti zapojiť svoj kreatívny prístup a ktoré typy softvérových nástrojov by mali použiť v konkrétnych fázach riešenia projektu (cca 3 hodiny).
 • Študenti začnú riešiť svoj projekt – robia prieskum vo svojom okolí, v skutočných podnikoch a diskutujú na mieste s ľuďmi (cca 2 – 3 hod.).
 • Študenti vypracujú prvý návrh, ktorý obsahuje opis problému, stručné vysvetlenie hlavného procesu, ktorý má byť podporovaný návrhom mini IS (cca 1 hod.).
 • Prediskutujú prvú fázu s učiteľom.
 • Študenti uskutočnia prvú fázu projektu – navrhnú model procesu, zozbierajú požiadavky budúcich užívateľov a vykonajú analýzu pre údaje do databázy. (Čas závisí od použitej formy – digitálne to trvá asi 4 – 5 hodín).
 • Študenti navrhnú databázu – základ mini IS (v rámci tejto fázy ju študenti konfrontujú so svojimi požiadavkami, ktoré zhromaždili v prvej fáze, vytvárajú rôzne otázky, formuláre a pod.) (12 hodín).
 • Študenti navrhnú prezentáciu svojho projektu elektronickou formou (1 ½ hod).
 • Študenti urobia svoju prezentáciu na spoločnej hodine, kde by počas diskusie mali ostatní študenti okomentovať a  ohodnotiť prácu ostatných. Tieto reakcie sú súčasťou záverečného hodnotenia projektu študentov učiteľom.

 

Závery, odporúčania a zmeny

Hlavné zistenia

Študenti prezentujú svoj finálny produkt pred všetkými svojimi kolegami. Hodnotenie sa vykonáva z mnohých hľadísk – ako študenti dokázali využiť IKT nástroje (hodnotí učiteľ), spracovanie vybranej oblasti a navrhované riešenia, pričom do úvahy sa berie ich prezentácia a hodnotenie inými študentmi.

Ako učebňa sa rozvíja kreativita študentov a ich pripravenosť na prax

Študenti si sami vytvoria názor na látku a  svoj kreatívny prístup k jej riešeniam. Naučia sa používať metódy a nástroje, ktoré môžu aplikovať pri vykonávaní každodenných úloh. Študenti dostanú situáciu alebo produkt, pre ktorú alebo pre ktorý vytvoria nové nápady. Niekedy majú priamo v rodine prepojenie na prostredie malých a stredných podnikov, snažia sa teda riešiť konkrétne problémy a navrhujú systém, ktorý sa hodí na riešenie týchto problémov.

Možné riziká

Vypracovanie návrhu projektu trvalo dlhšie (najmä vtedy, keď sa fázy vývoja projektových návrhov rozložia počas celého semestra – približne 4 mesiace) kvôli zložitému cieľu úlohy. Väčšina prác sa vykonáva počas domácich úloh; mala by trvať približne 50 hodín. V prípade potreby štúdia práce s nástrojmi IKT existuje možnosť študovať tieto materiály z domu a mať on-line/off-line podporu od trénera alebo učiteľa prostredníctvom Učebne.

Čo nerobiť/ resp. uvedomiť si

Nevyberte príliš komplikovaný produkt, ku ktorému študenti nemajú žiaden vzťah. Nedostatok nápadov môže viesť k frustrácii a strate motivácie. Niekedy majú študenti problém začať, ich myseľ je ako keby blokovaná a nedokážu nájsť problém ani navrhnúť riešenia. V takýchto prípadoch často pomôže, keď im poskytnete príklady ako pokračovať.

Kvôli vysokej náročnosti projektu je potrebné veľmi presne popísať všetky fázy a očakávania týkajúce sa produktu, poskytnúť študentom v rámci prebiehajúcej aktivity dostatok príkladov a aktívnu spätnú väzbu.