Scenár využitia portálu SP4CE – workshopy na Technickej univerzite v Gdaňsku

Cieľ prípadovej štúdie

Organizácia workshopu: SP4CE – European Fusion 360 Designathon na Technickej univerzite v Gdaňsku

 

Implementácia učebne SP4CE

Táto prípadová štúdia sa týka Európskeho maratónu v dizajne – Fusion 360 Designathon. Účastníci tohto projektu, vrátane certifikovaných inštruktorov Autodesk Fusion 360, usporiadali dvojdňové workshopy na Technickej univerzite v Gdaňsku na podporu interdisciplinárnej spolupráce v kombinácii s tréningovým kurzom Autodesk Fusion 360.

Celkovým cieľom bolo predstaviť projekt SP4CE a oboznámiť účastníkov s nástrojom spolupráce, platformou Moodle, ktorú používajú partneri a účastníci projektu, tak aby realizovali školenie zamerané na základné operácie programu Autodesk Fusion 360 a zúčastnili sa Európskeho maratónu v dizajne DesignNow: The European Fusion 360 Designathon.

Spoločnosť PRO-MED, ktorá spolupracuje s inštitúciami odborného vzdelávania, navrhla prototyp SP4CE. Jej činnosť je zameraná na:

 • podporu projektu SP4CE na medzinárodných konferenciách
 • vytvorenie interdisciplinárnych projektových tímov, ktoré realizujú projekty na špeciálnej platforme Moodle
 • rozvoj učební s cieľom uľahčiť prácu na viacerých projektoch z rôznych znalostných oblastí

Vďaka spolupráci spoločnosti PRO-MED, Autorizovaného školiaceho strediska spoločnosti Autodesk Technickej univerzity v Gdaňsku a Strediska pre výučbu matematiky a dištančné vzdelávanie Technickej univerzity v Gdaňsku, sa uskutočnili dvojdňové workshopy projektu SP4CE v dňoch 20. – 21. januára 2017 na Technickej univerzite v Gdaňsku, venované študentom, doktorandom a univerzitným učiteľom Technickej univerzity v Gdaňsku a Lekárskej univerzity v Gdaňsku.

Ako sa využil portál SP4CE

Portál http://sp4ce.moodle.pl/ bol použitý v každej etape prípravných prác a počas workshopov. Vytvorili sa 3 Učebne.

Najskôr sa vytvorila Učebňa pre organizátorov. Práve tu boli zverejnené základné informácie o projekte:

 • dátum a miesto konania workshopov,
 • trvanie workshopov,
 • povinný počet účastníkov,
 • zdroje poskytnuté spoločnosťou Autodesk.

Usporiadatelia využili spravodajské fórum a diskusné fórum na plánovanie aktivít a komunikáciu.

Učebňa pre organizátorov  Fusion 360 Designathon

The second Learning Room was set up for workshop participants, featuring the necessary Druhá Učebňa bola zriadená pre účastníkov workshopu spolu s potrebnými organizačnými informáciami, informačnou tabuľkou a funkciami diskusného fóra.

Učebňa pre účastníkov Fusion 360 Designathon

Rovnaká Učebňa bola tiež používaná na monitorovanie návštevnosti a zber štatistických údajov o účastníkoch workshopu.

Účastníci Fusion 360 Designathon

Druhý deň workshopov sa konal v tretej Učebni. Zamerala sa na maratón DesignNow a tímové projekty. Využitím funkcií platformy Moodle organizátori seminárov rozdelili účastníkov do skupín a vytvorili samostatné diskusné fóra pre každú príslušnú skupinu.

Učebne pre účastníkov workshopov druhého dňa Fusion 360 Designathon

Súbory s projektmi navrhnutými jednotlivými skupinami boli potom umiestnené do priestoru Učební na platforme Moodle.

 

Kto sú používatelia?

 • Tréner/kouč – zástupca spoločnosti PRO-MED, zodpovednej za organizáciu workshopov
 • Mentor – inštruktor Autodesk Fusion 360, inštruktor, ktorý vedie workshopy
 • Študent – účastník workshopov

Ako používať SP4CE portál?

 • Kouč (tútor) nastaví štruktúru Učebne v spolupráci s učiteľom (mentorom). V tomto štádiu tréner a mentor diskutujú o existujúcich a užitočných funkciách a nástrojoch Učebne, druhoch činností priradených študentom (projektové tímy, chat, fórum a workshop) a o zdrojoch (knihy, súbory, katalógy, štítky, webové stránky, on-line zdroje), ktoré sa používajú v Učebni. Taktiež obaja odsúhlasia, ako by sa mala vyhodnotiť konečná výkonnosť študentov a stanovia úrovne prístupu.
 • Tréner (tútor) uvedie účastníkov do Učebne, účastníci sa potom zaregistrujú e-mailom alebo iným spôsobom v systéme a tréner im priradí prístupový kľúč do Učebne.
 • Študenti môžu využiť dostupné zdroje a iné materiály, komunikovať s trénerom, mentorom a inými študentmi, pracovať na pridelených úlohách a/alebo projektoch, prezerať existujúce informácie alebo požadovať nové informácie.
 • Všetky zainteresované strany majú možnosť čo najlepšie využiť svoje schopnosti a zručnosti, tak aby podali čo najlepší finálny výkon.
 • Tréneri (tútori) a mentori môžu efektívne riadiť všetky úlohy pridelené študentom.
 • Tréneri a mentori môžu tiež hodnotiť výkon jednotlivých študentov.

 

Zdroje

Užívatelia sa musia najskôr zaregistrovať do systému a získať prístupový kľúč na prístup do Učebne. Existuje možnosť registrácie on-line a kľúč je možné zaslať e-mailom prostredníctvom mentora alebo správcu systému. Nevyžaduje sa žiadny špeciálny softvér na používanie všetkých funkcií Učební, s výnimkou internetového prehliadača podľa výberu používateľa (Google Chrome, Mozilla Firefox a Microsoft Edge). Riešenie špecifických problémov a úloh môže vyžadovať špeciálny softvér, no užívatelia musia byť na to vopred upozornení. Študenti môžu používať MS Office – MS Word, MS Excel a MS PowerPoint – pri práci na návrhoch projektov a/alebo pri písaní správ.

 

Závery, odporúčania a zmeny

Závery

Súčasná verzia systému ponúka všetky funkcie potrebné na efektívnu podporu aktívneho učenia. Rôzne používateľské role sú jasne rozlíšené. Systém zjednodušuje učenie, pretože aktívne sleduje proces vzdelávania a disemináciu zdrojov. Okrem toho môže byť proces učenia značne individualizovaný, čo je obzvlášť cenný prvok vzhľadom na široké a rozmanité oblasti poznatkov a odborných znalostí, ktoré PRO-MED pokrýva.

 

Spolupráca medzi partnermi

Účastníci, ktorí úspešne absolvovali workshopy Fusion 360 Designathon, získali certifikát o absolvovaní tréningu. Niektorí účastníci deklarovali záujem o účasť na ďalších  projektoch PRO-MED.

 

Možné riziká

Riziko spojené s priradením úloh účastníkom workshopu predstavuje nedostatočná odborná príprava pred priradením úloh účastníkom. Riziká zahŕňajú aj príliš veľa účastníkov, ktorí sa zúčastňujú na seminároch, v takom prípade by bolo ťažké uplatniť individuálny prístup k študentom. Rizikom je aj  nedostatočná náročnosť úloh v porovnaní s úrovňami zručností a znalostí účastníkov workshopov.

 

Čo nerobiť/ uvedomiť si

Študent by nemal dostať príliš zložité/nejasné úlohy. Týmto spôsobom sa študentom nezadajú žiadne úlohy, ktoré nie sú v ich oblasti pôsobnosti. Na druhej strane, študenti sa môžu cítiť odradení alebo zahltení úlohami, ktoré považujú za príliš ťažké. Často sa stáva, že študenti majú ťažkosti začať pracovať na takejto úlohe a tréner by mal aktívne motivovať študentov a ponúknuť im plnú podporu, najmä na začiatku, napríklad prezentovaním príkladov riešení podobných problémov.

Je dôležité, aby ste zverejnili potrebné vzdelávacie zdroje a zdrojové materiály, ktoré môžu študenti využiť na prehĺbenie svojich vedomostí vlastným tempom v oblasti tém, ktoré si zvolili.