Projekt: Koučing pre rýchlo sa rozvíjajúce podniky

Cieľ projektu

Celkovým cieľom projektu bolo prispôsobiť a realizovať rozvojový program pre trénerov, ktorí pracujú pre rýchlo sa rozvíjajúce spoločnosti. Program bol pripravený vo Veľkej Británii a umožňuje prípravu koučov. Projekt bol zameraný tak, aby sa dal  využiť v regionálnych a národných agentúrach, ktoré sa zaoberajú prípravou koučov v Rumunsku, Litve, Slovinsku a Maďarsku.

Medzi hlavné ciele projektu patrili:

 • zvýšiť povedomie o kompetenciách a praktikách, ktoré sa požadujú pre efektívnu podporu rýchlo sa rozvíjajúcich podnikov
 • pripraviť kompetenčný rámec pre rýchlo sa rozvíjajúce podniky a hodnotiaci nástroj pre kompetencie pre oblasť koučovania, ktoré umožnia identifikáciu medzier kompetencií potenciálnych aj existujúcich koučov pre rýchlo sa rozvíjajúce podniky
 • vyškoliť 75 potenciálnych ako aj existujúcich koučov pre rýchlo sa rozvíjajúce podniky
 • založiť európsku sieť koučov pre rýchlo sa rozvíjajúce podniky a podporiť výmenu osvedčených postupov.

 

Stručný popis

Projekt Koučing pre rýchlo sa rozvíjajúce podniky realizoval pilotný tréning pre 18 trénerov v každej z piatich partnerských krajín (Veľká Británia, Rumunsko, Litva, Slovinsko a Maďarsko). Európska rada v Lisabone (v marci 2000), stanovila strategický cieľ pre Európu, aby sa stala najkonkurencieschopnejšou a najdynamickejšou ekonomikou založenou na vedomostiach na svete s dôrazom na zásadnú úlohu vzdelávania a odbornej prípravy ako hlavných nástrojov pre rozvoj ľudského kapitálu, hospodárskeho rastu, produktivity a zamestnanosti. Britské národné ako aj európske vzdelávanie a hospodárske politiky kladú čoraz väčší dôraz na rýchlo sa rozvíjajúce podniky pre hospodársky rast. Vo Veľkej Británii sa zistilo, že vysoký rast malých a stredných podnikov si vyžaduje trénerov, ktorí chápu potreby rýchlo rastúcich podnikov a vedia zabezpečiť vysoký potenciál ich rastu. V roku 2007 East Midlands Development Agency najala organizáciu Exponential Training & Assessment (ETA), ktorá mala vyvinúť a dodať špeciálny program pre prípravu trénerov pre rýchlo sa rozvíjajúce podniky. Tento projekt upravil a adaptoval uvedený program pre potreby efektívnejších a menej náročných rozvojových programov pre  partnerské krajiny projektu.

V rámci projekt boli pripravené tri hlavné moduly:

 • Procesy koučingu
 • Role pri koučingu
 • Základné zručnosti kouča

 

Procesy koučingu

V súčasnosti existuje niekoľko typov koučovania, v rámci projektu bol použitý model „Koučovanie pre podnikanie“ pre proces koučovania. Nižšie uvedený graf ukazuje proces koučovania pre podnikateľské koučovanie. Jeden zo spôsobov koučovania/koučovací okruh je uvedený v tabuľke nižšie ako proces: začína sa na stupni 1, končí sa na  stupni 5. Stupeň 5 predstavuje záver koučovacieho okruhu a môže slúžiť ako možnosť alebo ako základ pre nový koučovací okruh. Úlohy vykonávané v jednotlivom stupni sú uvedené pod každým stupňom koučovacieho okruhu.

Obrázok 1.3.1 Úlohy pre každý stupeň  koučovania

Role pri  koučingu

Projekt určil nasledujúcich sedem rolí pre koučovanie:

 • Kouč
 • Tréner
 • Facilitátor
 • Poradca
 • Sprostredkovateľ
 • Konzultant
 • Mentor

“Klasická” úloha pri koučovaní je podporená v rámci ďalších šiestich rolí  v projekte „Koučing pre rýchlo sa rozvíjajúce podniky“. Tréningový materiál pripravený v rámci projektu poskytuje detailný popis tréningu pre všetky role v projekte.

Obrázok 1.3.2 Roly v projekte „Koučing pre rýchlo sa rozvíjajúce podniky“

 

Základné zručnosti kouča

Táto časť je najpodstatnejšou časťou pre využitie v rámci projektu projekt SP4CE. Sú tu uvedené detailné informácie o tréningu pre jednotlivé roly koučovania.   Schopnosti a zručnosti, ktoré musí mať tréner na splnenie jeho/jej role sú:

 • Schopnosť budovať vzťahy: vybudovať vzťah s klientom, vrátane schopnosti prispôsobiť výrazové prostriedky schopnostiam a podmienkam klienta a neverbálnemu správaniu sa.
 • Schopnosť viesť dialóg s klientom: Zapojiť sa do transakčného a transformačného dialógu s klientmi na rôznych úrovniach dialógu koučovania.
 • Schopnosť pripraviť stratégiu dopytovania: Použiť stratégiu dopytovania vrátane využitia otvorených otázok, TED modelu a vedieť, čo pri stratégii dopytovania nepoužívať.
 • Schopnosť aktívneho počúvania: Aktívne počúvať, s použitím techník, ktoré obsahujú zhrnutie, reflexiu a objasnenie.
 • Schopnosť zvyšovania nárokov: zvyšovať nároky a rozvíjať úroveň sebauvedomenia si u klientov a pochopenie problémov a stratégií.
 • Schopnosť kritického myslenia: Podporovať klientov, aby kriticky premýšľali o problémoch a scenároch.
 • Schopnosť reflexie: Podpora klientov v schopnosti sebareflexie a technikách sebareflexie.
 • Schopnosť kontroly a rozpoznávania: Pomoc klientom rozpoznať a preskúmať ich pokrok a rozvoj.
 • Schopnosť spätnej väzby: Poskytovať efektívnu spätnú väzbu klientom s využitím celej rady nástrojov a techník spätnej väzby.
 • Schopnosť nastavenia cieľov: Pomoc klientom nastaviť dobre štruktúrované ciele, definovať si víziu úspechu tak, aby bola v zhode s ich hodnotami, potrebami a víziou.
 • Schopnosť plánovať aktivity: Pomôcť klientom pripraviť jasné, cieľovo orientované SMART akčné plány pre splnenie nastavených cieľov a termínov. Tiež  podpora klientov  pri odstraňovaní prekážok, pre prístup k potrebným zdrojom a pri predvídaní možných problémov.
 • Schopnosť koučovania zdrojov: Používať rôzne zdroje pre koučovanie pre riadenie svojich vzťahov a poskytovanie koučingu pre klientov.
 • Schopnosť transferu znalostí: Zaistiť, aby klienti mali potrebné know-how.

 

Výsledky projektu

Hlavnými výsledkami projektu boli:

 • Kompetenčný rámec a hodnotiace nástroje kouča pre rýchlo sa rozvíjajúce podniky
 • 16 týždňov trvajúci rozvojový program pre koučov
 • 75 vyškolených koučov pre rýchlo sa rozvíjajúce podniky

Hlavný dopad projektu spočíval vo zvýšení kapacity v oblasti tréningu koučov pre rýchlo sa rozvíjajúce podniky pre zúčastnené inštitúcie odborného vzdelávania. Medzi hlavné výsledky patria: lepšie pochopenie vzdelávacích potrieb koučov pre rýchlo sa rozvíjajúce podniky; lepšie porozumenie postupov, nástrojov a techník pre rýchlo sa rozvíjajúce podniky; zlepšenie kvality tréningu pre rýchlo sa rozvíjajúce podniky; zlepšenie dôvery pri práci pre rýchlo sa rozvíjajúce podniky; dostupnosť a prístup ku kompendiu nástrojov pre koučing pre rýchlo sa rozvíjajúce podniky.

Hodnotenie/spätná väzba od používateľov

Nástroj sebahodnotenia

Tréning pre program vyvinutý v rámci projektu „Koučing pre rýchlo sa rozvíjajúce podniky“  bol realizovaný  formou workshopu pre 18 existujúcich alebo potenciálnych koučov pre rýchlo sa rozvíjajúce podniky v každej z partnerských krajín. Títo kouči absolvovali seba hodnotenie vychádzajúce z kompetenčného rámca pre koučov pre rýchlo sa rozvíjajúce podniky pred začatím a po ukončení  programu. Tento nástroj seba hodnotenia bol navrhnutý tak, aby posúdil kompetencie trénerov v rôznych oblastiach pred vstupom na workshop a po ukončení workshopu. Hodnotenie bolo založené na sebareflexii koučov pre rýchlo sa rozvíjajúce podniky,  ktoré bolo vyvinuté konzorciom projektu. Počas 16 týždňov trvajúceho tréningu školení tréneri museli sledovať študijný plán, ktorý si sami nastavili podľa pokynov facilitátorov v rámci projektu. Hlavnými témami, ktoré boli v centre pozornosti boli: mapa profesionálnych sietí pre trénerov, unikátne pozície predaja, vízie a ciele, koučing Dohody o obchodných podmienkach, tréningové plány, súbor nástrojov pre tréning koučov pre rýchlo sa rozvíjajúce podniky, šablóny pre prípadové štúdia.

 

Počas priebehu tréningu museli kouči premýšľať a reflektovať svoju činnosť a svoje osobné zručnosti ako aj rozvoj osobných kompetencií. Museli sa sami evaluovať každé 4 týždne počas celého trvania tréningu. Ich správy umožnili nahliadnuť do vývoja koučov z týchto hľadísk: budovanie dôvery s klientom, príprava stratégií, aktívne počúvanie, zvyšovanie nárokov, kritické myslenie, schopnosť reflexie, preskúmanie a uznanie, spätná väzba, stanovenie cieľov,  akčné plánovanie,  zdroje pre koučovanie, transfer prenos poznatkov.

 

Vyhodnotenie projektu

Vyhodnotenie projektu a jeho výsledkov bolo realizované z rôznych pohľadov. Hlavné fázy projektu, rovnako ako projektové stretnutia boli hodnotené partnermi projektu podľa spoločne stanovených hodnotiacich kritérií partnerom zodpovedným za vyhodnotenie a koordinátorom projektu. Tieto hodnotenia vyzdvihli príjemnú pracovnú atmosféru projektu a hlavne spokojnosť s výsledkami projektu. Náročnejším aspektom boli preklady kvôli ich veľkému objemu a zapojenie cieľovej skupiny v rámci  workshopov, kedy sa tréneri museli vysporiadať s pomerne heterogénnymi skupinami v rozmedzí od už skúsených trénerov po koučov- stážistov. Avšak celkové hodnotenie projektu ako aj  jeho výstupov a tréningov bolo veľmi pozitívne a projekt dostal aj dobré hodnotenie zo strany Európskej komisie.

 

Ponaučenie

Komunikácia je základom akejkoľvek činnosti vykonávanej v skupinách. Nato, aby bol dobrý operačný komunikačný systém, musí byť konštruovaný tak, aby ho všetci účastníci akceptovali a väčšinou aj podporovali. Úloha kouča je preto veľmi dôležitá, osoba kouča je kľúčom k úspechu. Jej/jeho základné zručnosti hrajú veľmi rozhodujúcu úlohu v celom procese, pričom tieto zručnosti môžu byť rozvinuté pripraveným tréningovým  materiálom projektu alebo tréningový materiál môže slúžiť ako pomôcka pri zásadných bodoch koučovania.

Následne uvádzame tri zaujímavé a informatívne grafy, ktoré poskytujú pohľad na tréningový materiál. Tieto tri grafy poukazujú na postoj v nasledujúcich rolách kouča: načúvanie, skúmanie a odozva.

Hlavné kvality efektívneho naslúchajúceho:

Obrázok 1.3.3 Hlavné kvality efektívneho naslúchajúceho

Ako otázky vytvárajú hodnotu? :

Obrázok 1.3.4 Tvorba hodnoty prostredníctvom otázok

Spätná väzba Urob

Obrázok 1.3.5 Spätná väzba Urob