Projekt TeleCAD

Myšlienka projektu TeleCAD pochádza z kurzu AutoCAD, ktorý bol pripravený pomocou metodológie otvoreného a dištančného vzdelávania  (ODV)  pre študentov v odbore stavebníctvo na Gdanskej univerzite v roku 1996. Projekt TeleCAD (Tréning tele-pracovníkov ako užívateľov CAD systémov) bol spolufinancovaný programom Európskej únie Leonardo da Vinci a vyvinutý Gdanskou univerzitou v spolupráci so štyrmi zahraničnými inštitúciami z Grécka (IDEC, Zeus), Fínska (Pekkala Software Oy), Talianska (ARGO) a poľskou firmou Young Digital Poľsko SA [21].

 

Cieľ projektu

 • pripraviť internetovú platformu (systém pre riadenie ODV) pre prípravu a výučbu  kurzov ODV, ktorá umožní pracovať študentom, lektorom a manažérom zo vzdialených lokalít ako aj v skupine;
 • pripraviť tréningové materiály, ktoré budú dostupné v troch formátoch: tlačené,  na CD a on-line.

 

Stručný popis projektu

Kurz AutoCAD vyvinutý Gdanskou univerzitou bol po mnoho rokov vyučovaný tradične – formou prednášok a aktivít v počítačovom laboratóriu. Za účelom zníženia počtu priamej –tvárou v tvár –výučby, bol kurz prevedený do režimu výučby na diaľku. Bolo realizované testovanie, ktorého sa zúčastnilo niekoľko študentov v rámci experimentálneho kurzu v režime na diaľku. Študenti dostali tlačené študijné materiály s možnosťou obrátiť na učiteľa prostredníctvom e-mailu alebo telefónu. Konzultácie a zaslanie záverečnej práce vykonali prostredníctvom e-mailu. Všetci študenti ukončili kurz certifikátom spoločnosti Autodesk.

Po prvom testovaní prebehla rozsiahla štúdia experimentálnych výsledkov. Nakoniec bolo rozhodnuté, že tréningový kurz sa bude skladať z 10 modulov. Každý modul bude obsahovať skupinu úloh s konkrétnym riešením. Kurzové materiály boli pripravené ako HTML stránky, na ktoré bol prístup on-line alebo z CD-ROM [22].

Tréningový kurz obsahuje tiež modul o základoch práce a štúdia na diaľku. V module je predstavená metodika práce na diaľku a komunikačné nástroje sú integrované do TeleCAD LMS. Predpokladá sa, že študenti budú počas kurzu spoločne spracovávať projekty. Záverečnou prácou kurzu je projekt, ktorý musí byť doručený interným e-mailom v systéme TeleCAD vyučujúcemu. Aby  študent dokázal, že je autorom práce, môže byť požiadaný, aby niektoré zmeny v projekte realizoval za prítomnosti vyučujúceho.

 

Výsledky projektu

 • Po ukončení projektu Leonardo da Vinci bol kurz TeleCAD ponúknutý ako prostredie pre výučbu AutoCAD a tele prácu pre študentov a ďalších záujemcov.
 • Učebné materiály boli publikované formou knihy a CD poľským vydavateľstvom MIKOM vo Varšave  [22] v októbri 2002.
 • Učebné materiály sú k dispozícii on-line, ako otvorený vzdelávací zdroj (OER) [23].
 • Kurz TeleCAD ako aj platforma boli ponúknuté na transfer v rámci ďalších projektov ako napr. EÚ – EMDEL (Leonardo da Vinci), Stretnutie generácií (Grundtvig) a CURE (6 rámcový program EK) [29].
 • Metodológia TeleCAD bola zaradená do ponuky Autodesk autorizovaného školiaceho strediska na  Gdanskej univerzite (ATC GUT) [24].
 • Systém na riadenie vzdelávania TeleCAD bol inšpiráciou pre realizáciu dištančného vzdelávania a zmiešanej formy výučby na Gdanskej univerzite.
 • V roku 2003 vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov na technický rozvoj a zlepšenie softvéru TeleCAD,  TeleCAD bol nahradený Moodle [25].
 • V tabuľke 1 je uvedený zoznam použitia TeleCAD systému v období 2000-2002 [21].
TeleCAD implementácia počet užívateľov
medzinárodný pilotný beh (2000/2001) 89
pilotný beh v Poľsku (2000/2001) 35
skúšky študentov  (sem. 2, 2000/2001) 240
skúšky študentov  (sem. 2, 2000/2001) 166
skúšky externých študentov  (sem. 4, 2000/2001) 62
skúšky externých študentov  (sem. 3, 2001/2002) 24
skúšky externých študentov  (sem. 4, 2001/2002) 40
skúšky študentov  (sem. 2, 2001/2002) 259
letný kurz 2002 4

Tabuľka 1.4.1 Použitie TeleCAD systému v období 2000-2002

 

Hodnotenie/spätná väzba od používateľov

V TeleCAD systéme bol použitý interný hodnotiaci systém. Dotazníky boli pripravené  a modifikované podľa potrieb manažérov a užívateľov. Pre vyhodnotenie tréningových materiálov, zistenie tréningových potrieb a hodnotenie pilotných kurzov bol použitý interný systém [21].

Po zahrnutí kurzu do ponuky tréningového centra Autodesk na Gdanskej univerzite, bol použitý hodnotiaci systém navrhnutý Autodesk [24], [25].

Obr. 1.4.1 Úvodná stránka evaluačného systému Autodesk

 

Obr. 1.4.2 Príklad evaluácie výkonu ATC na Gdanskej univerzite

 

Ponaučenie 

 • Pri plánovaní projektu je najdôležitejšou otázkou, či sú brané do úvahy skutočné potreby potenciálnych užívateľov.
 • Odporúča sa realizovať projektové výstupy ziskovým aj neziskovým spôsobom s cieľom podporiť udržateľnosť projektu.
 • Vzhľadom na finančné obmedzenia, v oblasti vývoja a zlepšovania softvéru sa odporúča používať otvorené riešenia a zdroje, o ktoré je najväčší záujem zo strany profesionálov v danej oblasti.
 • Na účely udržateľnosti sa odporúča ponúknuť certifikát, ktorý je medzinárodne uznávaný a účinne ho marketovať [27], [28], [29].