Využitie IKT pre učenie sa a výučbu

Cieľ modulu

Tento modul je zameraný na krátky popis významu IKT v moderných vzdelávacích procesoch a predstavuje niektoré nástroje zvyšujúce kreativitu študentov.

Výstupy modulu

Čitateľ sa dozvie, aká je úloha a vplyv informačných a komunikačných technológií na zmeny vo vzdelávacích procesoch, o spôsobe, ako IKT umožní zaujímavejšie vzdelávanie pre mladú generáciu; o nástrojoch, ktoré môžu pomôcť zvýšiť kreativitu a kritické myslenie študentov.

Úvod

Nová generácia študentov sa zvyčajne označuje ako „rodení digitálci“, NetGen alebo Google generácia [4]. Generácia vyrastá obklopená technológiami a je pre ňu typické, že využíva informačné a komunikačné technológie v rôznych životných situáciách, nevynímajúc učenie sa prirodzenou cestou. Mladí ľudia uvádzajú ako najatraktívnejšie učenie sa prostredníctvom experimentovania a skúmania, ktoré používajú:

 • prvky hry,
 • skúmanie alternatívnych prístupov a myslením o veciach inak a netradične,
 • imaginatívne myslenie, ktoré vedie k dosiahnutiu cieľa,
 • spájanie naučeného s predchádzajúcimi znalosťami,
 • nové učenie sa a kritické myslenie o nápadoch, činoch a výsledkoch.

Všetky vyššie uvedené prvky predstavujú kľúčové ukazovatele tvorivého myslenia. A všetky tieto činnosti môžu byť podporované informačnými a komunikačnými technológiami [1].

Úloha IKT vo vzdelávacom procese

Na základe údajov uvedených v  [4], možno konštatovať, že v dôsledku tlaku zo strany EÚ väčšina európskych vzdelávacích inštitúcií je už vybavená tradičnými IKT nástrojmi (PC, interaktívnymi tabuľami a pripojením na internet). Stále rastúci počet vzdelávacích inštitúcií tiež investuje do iných zariadení, ako sú notebooky, elektronické mikroskopy, webové kamery a podobne. Viaceré európske školy používajú Moodle wiki, blogy a tiež majú svoje vlastné webové stránky. On-line platformy poskytujú rodičom prístup k študijným materiálom a úlohám, ktoré im pomôžu pochopiť nové prístupy k učeniu a podporiť svoje deti doma pri príprave školských domácich úloh.

Avšak hlavným nedostatkom informatizácie vzdelávacieho procesu je nízka schopnosť využívania IKT učiteľmi. Značná časť z nich využíva IKT iba ako rozšírenie alebo náhradu tradičných nástrojov (interaktívne tabule ako náhrada za tabuľu, PPT prezentácie ako náhrada za tlačené knihy). Internet sa používa hlavne pre prístup k novej informácii pre učiteľa počas jeho prípravy na vyučovanie.

Schopnosť využívať informačné a komunikačné technológie zahŕňa správny výber, použitie a vyhodnotenie IKT. Predstavuje možnosť prístupu k správnym nástrojom a údajom, použitie, vývoj, tvorbu a šírenie informácií, riešenie problémov, rozvoj myšlienok a nápadov, tvorbu modelov a ovládacích prvkov, atď. to všetko s využitím technologických nástrojov. [3] IKT pomáha rozvíjať nápady do konkrétneho výsledku (napríklad sekvenčné poznámky s rytmom, grafy, tabuľkové modely alebo webové stránky, grafické spracovanie obrazu, video sekvencie alebo krátke animované sekvencie akcií), ktoré možno prezerať, počúvať a reflektovať s cieľom posunúť dopredu kreativitu za veľmi krátky čas. Učenie sa prostredníctvom informačných a komunikačných technológií je veľmi hravé [1]. IKT umožňuje autonómny model učenia, ktorý podporuje iniciáciu, kreativitu a kritické myslenie ako aj nezávislý výskum, pretože od študenta sa očakáva, že bude zhromažďovať, vyberať, analyzovať, organizovať údaje pri súčasnom využití IKT znalostí v autentickom a aktívnom učení sa. [9]

Je potrebné naučiť študentov využívať IKT pred ich použitím na konkrétne zadanie a riešenie problému, čo predstavuje kľúčový prvok pre ich schopnosť vybrať vhodný IKT nástroj.

Nástroje IKT, ako sú interaktívne tabule, videoprojekcie jednotiek a mikroskopov pripojených k počítačom, tabuľky pripravené na zber a spracovanie údajov a dátové modely, CD-ROM, prezentácie s videom, je možno ďalej používať len ako podporný technologický nástroj, ale aj ako nástroj na zlepšenie motivácie študentov, ich vyššie zapojenie a tvorivosť v rámci vzdelávacieho procesu. Záleží veľmi na tom, ako vie IKT používať učiteľ. Vo všeobecnosti neexistuje žiadny konkrétny, všeobecne platný návod na to, ako vlastne rozvíjať kreativitu v praxi pre všetky možné aplikácie [4].

Nástroje IKT a sociálne využitie počítačov môžu ovplyvňovať učenie tým, že budú:

 • podporovať rôzne zmysly prostredníctvom multimediálnych vizualizácií a prezentácií, a to ako pomocou materiálov vypracovaných učiteľom tak aj vytváraním nových príležitostí pre kreativitu u študentov;
 • podporovať spoluprácu pri vytváraní nových on-line produktov, komentovaním a sieťovaním nových nástrojov, zlepšovaním celkových ako aj individuálnych  výkonov;
 • podporovať diferenciáciu a rozmanitosť tým, že sa poskytne učiteľom široká paleta didaktických a metodických nástrojov, ktoré môžu byť vhodne implementované pri napĺňaní stanovených cieľov učenia;
 • podporiť študentov tak, aby si  prispôsobili svoj vlastný proces učenia sa a využili podporné prostredie vzájomnej pomoci, reflexie a kritiky v interakcii s ich učiteľmi a rovesníkmi, ktoré kombinuje formálne  aj neformálne vzdelávacie aktivity. [10]

Vplyv rýchlych zmien v oblasti informačných a komunikačných technológií sa premieta aj do vzdelania. Keďže sa IKT využívajú aj v živote mimo školy, stávajú sa bežnejšie používané aj na vzdelávacie účely. Študenti a učitelia môžu mať vzájomnú interakciu (učiť sa, objavovať, spolupracovať, vytvárať a zdieľať) v bezpečnom, zábavnom a pútavom podpornom prostredí. Obrázok 2.1.1 predstavuje širokú škálu nápadov ako používať IKT vo výučbe.

 

Obrázok 2.1.1: Praktické nápady ako učiť v IKT prostredí; zdroj: [2]

Nástroje IKT pre zvýšenie kreativity

Samotná náhrada tradičných vzdelávacích nástrojov IKT nástrojmi bezprostredne nevedie k tvorivosti a inovácií. Ich vzájomné spojenie však môže znamenať významné benefity pre obe strany vzdelávacieho procesu [4].  Na základe zmien v oblasti technológií, ako je vývoj a rozšírenie Web 2.0 a cloud technológií, dochádza k zmenám v povahe vyučovania a učenie sa na bázi technológií sa stáva sociálnejším, kolektívnejším a multimodálnym [5]. Spojenie telekomunikácií s počítačmi vytvorilo celý rad možností, ako využiť ponúkané nové technologické nástroje pre výučbu a učenie sa [6]. IKT otvorilo nový priestor pre prístup, spracovanie a zdieľanie myšlienok v rôznych štýloch a formátoch. Pomáha študentovi zdieľať výukové materiály a priestor, podporovať vzdelávanie sústredené na potreby študenta, zdieľať  kolaboratívne učenie sa a posilniť kritické myslenie, tvorivé myslenie a zručnosti potrebné na riešenie problémov [6]. Nástroje ako sociálne siete (Facebook, My Space, Twitter), zdieľanie poznámok, multimediálne videa (Flickr, YouTube), on-line hry (Second Life) a blogovanie ponúkajú nové možnosti pre ľudí, na vyjadrenie svojej kreativity, na postúpenie svojich kreatívnych nápadov  širokému publiku a získanie spätnej väzby. Inovačné siete môžu byť klastre, podnikateľské ekosystémy a komunity praktikov, strategické aliancie alebo aj živé laboratória (living labs). Kreativita môže byť posilnená nasledujúcimi nástrojmi [8]:

 • Blogy rozvíjajú tvorivé myslenie a písanie študentov, pretože študenti môžu písať, čo chcú a okomentovať alebo zdieľať navzájom materiály, otvorene písať o témach, ktoré ich zaujmú a dať priechod svojim myšlienkam, bez toho, aby sa museli starať o známku alebo gramatické chyby. Študenti, ktorí píšu blog sa cítia zodpovední za svoje vlastné učenie sa a písaním blogov začleňujú svoju kreativitu do vlastného učenia, čo by inak nemohli urobiť. Dobre známe a používané sú Edublogs, Blogger, WordPress.
 • Kreslené a komiksové nástroje sú skvelé nástroje pre podporu vzdelávania, pretože študenti milujú komiksy. Pokiaľ ich použijeme vo výučbe, študenti sa automaticky viac zahĺbia do predmetu štúdia ako inokedy. Tvorba vlastných komiksov alebo karikatúr a animácie umožnia študentom preukázať ich tvorivé sily a ponoriť sa do sveta kreativity bez akýchkoľvek prekážok. Príkladom jednej z internetových stránok s týmito zdrojmi je web stránka ‘Cartoons for the Classroom’ .
 • Mapovanie mysle a brainstorming sú ďalšie nástroje, ktoré zvýšia kreativitu študentov a pomôžu im rôznymi spôsobmi prepojiť  myšlienky. Brainstorming na rôzne témy je skvelý kolaboratívny spôsob, ktorý sa využíva v súčasnej pedagogickej praxi. Tento spôsob podporuje, aby študenti premýšľali mimo zaužívaných postupov a kreatívne. Využitím IKT majú študenti k dispozícií sadu jednoduchých a bezplatných nástrojov, pomocou ktorých môžu vytvárať fantastické myšlienkové mapy a vizuálne grafy pre lepšiu ilustráciu preberaných tém alebo ich lepšie pochopenie. Aplikácie ako On-line brainstorming, Mind Mapping softvér, Whiteboards for distributed collaboration, SpiderScribe, Wise Mapping, ChartTool, Creately a ďalšie pomáhajú facilitovať tvorbu nápadov a umožňujú skupine spoločne sa zúčastniť stretnutí na generáciu nápadov bez toho, aby tam boli fyzicky prítomní. Zložitejšie nástroje – platformy pre riadenie procesu tvorivosti a platformy pre crowdsourcing – pomáhajú zvládnuť samotný proces tvorivosti.
 • Infografiky reprezentujú dáta farebným a atraktívnym spôsobom. Pomocou bezplatných nástrojov pre infografiku, študenti môžu sami vytvoriť úžasné grafy, ktoré robia interpretácie informácií ľahšie a rýchlejšie pochopiteľné. Môžu uplatniť svoju kreativitu a predstavivosť tak, že vytvoria infografiku na konkrétnu  tému, koncept alebo niečo iné podľa vlastného výberu. Môžu zdieľať tieto infografiky a tiež vložiť ich do svojho triedneho blogu. Medzi viaceré bezplatné nástroje pre vytváranie infografiky patrí Wordle, Tableau, Inkspace a ďalšie.
 • Video a audio nástroje umožňujú študentom vytvoriť svoje vlastné video/ audio výstupy a zdieľať ich so svojou triedou na triednych blogoch alebo webovej stránke školy. Medzi  nástroje na tvorbu videa pre študentov a učiteľov patria napr. Jing, CamStudio, Screenr, atď. Medzi audio-nahrávacie nástroje patria napr. Vocaro, Audio Pal, Record MP3 a ďalšie.
 • Nástroje pre digitálne rozprávanie príbehov  predstavujú účinný spôsob ako komunikovať s ostatnými. Zlepšujú tvorivé schopnosti mladých ľudí a pomáhajú im objavovať zmysel svojej práce a získavať skúsenosti. Študenti si môžu vytvoriť svoje vlastné digitálne príbehy pomocou mnohých dostupných bezplatných nástrojov ako napr. Story Bird, PicLits, Slidestory a ďalšie. V súčasnej dobe sú k dispozícii aj aplikácie pre mobilné telefóny, pomocou ktorých si študenti môžu vytvoriť svoj príbeh kedykoľvek a kdekoľvek.
 • Hry sú jedným z najlepších spôsobov podpory spolupráce a kreativity. Vzdelávacie hry vtiahnu študentov do ich štúdia, podporia interaktívne a nápadité prvky v ich myslení a formujú študentov smerom k tvorivosti. Niektoré vzdelávacie hry, ktoré sú voľne k dispozícii on-line sú Capital Penguin, Grammar Gorillas, FunBrain.com a ďalšie.

Záver

Skúsenosti ukazujú, že študenti potrebujú takú úroveň spôsobilosti, ktorá má menej do činenia s funkčnými schopnosťami, nakoľko používajú informačné a komunikačné technológie prirodzene a bez strachu z neúspechu. NetGen už myslí digitálne, ale je potrebné sa naučiť, ako aplikovať tieto účinné formy technológie spôsobmi, ktoré študentom umožnia tvorivo pracovať, inovovať a rozvíjať pôvodné výsledky a využitie ďalších zdrojov eticky, bez opisovania alebo škodenia ostatným. [10]

Budovanie kultúry otvorených inovácií si vyžaduje oceňovanú tímovú prácu a organizačné zmeny, ktoré podporujú internú a externú spoluprácu. Globálne inovačné siete sú v procese formovania sa. A je kľúčovou úlohou vzdelávacích inštitúcií vzdelávať ľudí schopných spolupracovať a zdieľať svoje nápady s ostatnými bez strachu z neúspechu.