Využitie IKT vo výučbe

Bez využitia IKT nástrojov

Úvod

Kreativita je „schopnosť vytvoriť dielo, ktoré je novátorské (t.j. originálne, neočakávané), vysokej kvality a vhodné na použitie (t.j. užitočné, spĺňajúce zadanie úlohy)“ [2]. Súčasťou kreativity je aj schopnosť objavovať rôzne formy, pomocou ktorých študenti nachádzajú svoje riešenia. Neobvyklé riešenia si zapamätáme lepšie. Dochádza tým k ovplyvňovaniu sebahodnotenia, ktoré sa stáva stabilnejším a flexibilnejším. Študenti sú kreatívnejší, ak ich necháme aktívne sa zúčastňovať na vlastnom vzdelávaní, avšak, keďže je tento prístup v praxi nový, musíme nájsť spôsoby, ktoré nám ho umožnia podporovať. Je ťažké odhadnúť množstvo času, ktoré je potrebné investovať a počet ľudí, ktorých je potrebné zapojiť pri rozvíjaní nápadu alebo myšlienky, nedá sa ani očakávať, že človek bude kreatívne tvoriť na požiadanie. Vyplýva z toho, že metodiku, ktorá podporuje kreativitu je potrebné aplikovať počas dlhšieho obdobia [1].

Kreativita by sa tiež mala popisovať ako osobná zručnosť, ktorú je možné sa naučiť a rozvinúť. Je to aj systematický proces, ktorý je na začiatku neviditeľný. Ak poznáme jednotlivé fázy procesu kreativity a faktory, ktorého ho ovplyvňujú, pomáha to vytvárať lepšie podmienky na tvorbu nápadov. Takže k najkreatívnejším riešeniam vedú rovnako osobné zručnosti, ako aj ‘produktívne’ prostredie.

Nástroje

V súčasnosti sa IKT (informačné a komunikačné technológie) často zavádzajú do procesu výučby, pričom sa zabúda, že na podporu kreativity študentov nie je vždy potrebné používať rôzne sofistikované softvérové riešenia. Kreativitu možno podporiť aj využitím základného vybavenia učební, ako sú napríklad biele tabule. Tieto nástroje/vybavenie môže slúžiť ako výborný nástroj pre tých učiteľov, ktorí neovládajú dobre IKT a chcú zvýšiť záujem študentov o kreatívny prístup k riešeniu problémov, aj ako alternatíva pre študentov, ktorí nemajú dostatok skúseností s používaním IKT a mohli by tak nadobudnúť pocit menejcennosti. Ako je vidieť z nasledujúceho popisu rôznych nástrojov používaných/použiteľných vo výučbe, na dosiahnutie kreativity a kreatívny prístup u oboch strán vzdelávacieho procesu nie je vždy nevyhnutné používať dostupné nástroje IKT.
Ďalšia kapitola uvádza zoznam iných, obvykle dostupných nástrojov okrem IKT a ich použiteľnosť v súvislosti s kreativitou. Za nimi nasledujú odkazy na špecializované scenáre uplatniteľné v rôznych vzdelávacích sektoroch. Opis každého nástroja je štruktúrovaný ako text, aby ho mohol ľahko čítať aj neskúsený človek z praxe. Každý nástroj sa analyzuje z troch hlavných hľadísk týkajúcich sa rôznych fáz vzdelávania:

 • Inovatívna didaktika, kde sa daný nástroj popisuje z pohľadu zavádzania inovácie do procesu vzdelávania. Sú tu uvedené ciele, ktoré je možné dosiahnuť použitím špecifických nástrojov, ako aj dôvody a výhody použitia konkrétneho nástroja a metód aplikovateľných vo vzdelávacom procese.
 • Podpora študenta a učiteľa v kreatívnom procese, kde sa zdôrazňuje, že použitie nástroja môže podporiť kreativitu nielen u učiteľa, ale aj u študentov a tým zvýšiť ich sebahodnotenie. Uvádzajú sa oblasti, v ktorých je možné tieto nástroje vo vzdelávaní využiť.
 • Cieľom časti Hodnotenie kreatívnych výsledkov je pomôcť učiteľom pri hodnotení výsledkov, ktoré vzniknú v kreatívnom procese, čo znamená, že výsledky môžu hodnotiť študenti sami alebo použitím rôznych nástrojov.
Biele tabule

Inovatívna didaktika
CIELE:

Biele tabule by mohli slúžiť ako prostriedok/plocha pre skupinu študentov na ich vlastné jedinečné vyjadrenie alebo prezentáciu pokynov, kritérií, dôležitých informácií na dosiahnutie kreatívneho riešenia alebo na znázornenie hlavných myšlienok/myšlienkovej mapy.

Počas kreatívnej úlohy môžu študenti pre svojich kolegov študentov kresliť na tabuľu, vyznačiť niektoré hlavné body záveru ich kreatívneho výkonu alebo prezentácie, individuálne, v dvojiciach alebo v malých tímoch. Bežnejšie však je, že učitelia a facilitátori na tabuľu vyznačia pokyny pre kreatívnu úlohu, aby si študenti vedeli zapamätať kritériá a najdôležitejšie kroky v kreatívnom procese. Biele tabule sú tiež výborné na kreslenie myšlienkových máp počas brainstormingového stretnutia.

Prečo sa naučiť používať tabule:
Použitie bielej tabule v kreatívnom procese je prvým krokom k zlepšeniu kreatívneho myslenia. Je to najbežnejší nástroj, ktorý je k dispozícii vo väčšine učební, takže v zásade nie sú potrebné žiadne ďalšie náklady za zavádzanie nových technológií a skúšanie rôznych spôsobov vzdelávania.

Didaktické výhody pre študentov:
Hlavnou výhodou bielej tabule pri výučbe, vykonávaní činností, prezentáciách, brainstormingu alebo tvorbe je upriamenie pozornosti na dôležité body. Keďže je často v učebni len jedna biela tabuľa, používa sa väčšinou na prezentácie, výklad alebo prácu na hodine. Pomáha študentom vizualizovať kritériá, proces alebo výsledok myšlienkového procesu.

Metódy vhodné na použitie:

 • Učiteľ/facilitátor prezentuje a vyznačí na bielej tabuli hlavné body, kreslí obrázky, grafy a diagramy. Táto metóda môže byť kreatívnou len vtedy, ak učiteľ kladie množstvo otázok, zvolí tému, ktorá študentov motivuje a navodí pocit, že tvoria poznatky spoločne v skupine namiesto toho, aby im len oznamoval známe skutočnosti.
 • Učiteľ používa digitálnu tabuľu, pričom do výučby zapája videá, obrázky, ukazuje webové stránky a kliká na ne, pričom používa bielu tabuľu.
 • Brainstorming na aktuálne diskutovanú tému.
 • Aktivita: jednotlivci žiadajú ostatných, aby uhádli, o čom hovorili, pričom na bielu tabuľu kreslia alebo na nej ukazujú.
 • Debata: keď tímy potrebujú vizualizovať svoje argumenty na bielej tabuli, môžu na ňu kresliť obrázky alebo schematické znázornenia.

Podpora študenta a učiteľa v kreatívnom procese

Ako rozvíjať sebahodnotenie študentov a dodať im sebavedomie:
Používaním bielej tabule facilitátori posilňujú sebahodnotenie študentov, ak sa k nim správajú ako k partnerom, ktorí majú akceptovateľné nápady, ktoré môžu ísť aj na tabuľu. Tradičná forma prezentácie pôsobí proti posilňovaniu sebahodnotenia, pretože nevytvára študentom príležitosť, aby si veci v praxi “overovali a skúšali”, učili sa v praxi a hodnotili sa. Snažte sa využiť výklad, prezentáciu ako úvod do úlohy, ktorú budú študenti vykonávať a diskutujte s nimi o kritériách daného projektu, aby ste ich mohli zaznamenávať na tabuli. Sebahodnotenie študentov môžete tiež posilniť, ak podrobíte svoj výklad alebo prezentáciu skupinovej diskusii, pričom na tabuľu vyznačíte dôležité body. Dbajte, aby každý študent niečím prispel a namiesto toho, aby ste povedali, že je niečo nesprávne, ukážte študentom možnosti ako to napraviť.

Ako študentov usmerniť, stanoviť ciele a štruktúru:

Biela tabuľa je predovšetkým nástrojom na prezentáciu, preto je najlepšie, ak mate víziu, predstavu o cieli, kam by mala daná kreatívna úloha smerovať. Potom prediskutujte v skupine ciele, pokyny a štruktúru úlohy, aby ste sa navzájom dohodli a aby každý poznal svoje úlohy. Vyznačte body dohody na tabuľu.

Ako so študentmi konzultovať v procese výučby:

Biela tabuľa púta pozornosť vizuálne, čo znamená, že pokyny a charakteristiky, ktoré učiteľ zisťuje v procese výučby sa k študentom dostanú hneď, ako sa pozrú na tabuľu bez toho, aby došlo k prerušeniu ich kreatívneho myšlienkového procesu. Snažte sa viesť študentov smerom k splneniu úlohy.

Oblasti využitia:

Všetky vzdelávacie sektory na prezentácie, mapovanie hlavných myšlienok, kreslenie a vizuálne znázornenie.

Hodnotenie kreatívnych výsledkov

Ako sa vyhodnotí výsledok:

Hodnotenie nie je pre žiadneho učiteľa novým pojmom; ako učiteľ musíte určiť ako dobre sa vaši študenti učia, musíte ohodnotiť ich výkon a zmerať vhodnosť obsahu a účinnosť metód a postupov používaných vo výučbe.

Keď hodnotíte jednotlivých študentov, zhromažďujete informácie o dosahovanej úrovni ich výkonnosti alebo výsledkov. Hodnotenie je vlastne porovnávanie úspechov/výsledkov jedného študenta s inými alebo so súborom stanovených noriem.

Hodnotenie sa musí vnímať ako nepretržitý proces. Nemali by ste hodnotiť študentov iba po ukončení nejakej časti učiva alebo na konci hodiny. Pri efektívnom hodnotení musíte integrovať všetky aspekty učiva, za predpokladu, že učitelia aj študenti poznajú užitočné údaje na meranie pokroku a určenie efektívnosti materiálov a postupov.

Kto hodnotí výsledok:

 • Efektívne hodnotenie je neustály proces. Je spôsobom merania dosiahnutých učebných výsledkov v čase. Zapamätajte si, že učenie a hodnotenie sa nikdy nekončí.
 • Je potrebné používať celý rad hodnotiacich nástrojov; závislosť na jednom type nástroja môže študentov pripraviť o cenné študijné príležitosti;
 • Hodnotenie musí byť spoločnou aktivitou, ktorá prebieha v spolupráci medzi učiteľmi a študentmi.
 • Hodnotenie musí byť autentické. Pri hodnotení by mali učitelia vychádzať z aktivít, ktoré študenti vykonávajú počas výučby aj v každodennom živote.

Na základe vyššie uvedených skutočností je možné konštatovať, že pri aktivitách, počas ktorých sa na rozvoj kreativity a posilňovanie osobného rastu študentov využíva ako podporný nástroj biela tabuľa, by mal proces hodnotenia brať do úvahy tak hodnotenie učiteľa, ako aj hodnotenie študentov.

Malo by sa vyskúšať vzájomné hodnotenie medzi študentmi a toto porovnať so sebahodnotením študentov a hodnotením učiteľov.

Stolové hry

Inovatívna didaktika
CIELE:
Stolové hry sa môžu využiť na posilnenie základných znalostí a zručností, súťaženie pri vykonávaní malých úloh. Mali by sa využívať dvoma spôsobmi – študenti zúčastňujúci sa hry individuálne alebo tvoriaci novú hru pre ostatných.

Prečo sa naučiť používať stolové hry:

Stolové hry si vyžadujú istú prípravu vopred, ale zaručujú úspech. Rozhodne sa oplatí vynaložiť úsilie a pripraviť hraciu dosku, figúrky (môžu to byť aj jednoduché kúsky farebného papiera alebo každý si môže zvoliť svoju vlastnú figúrku, napríklad gumu, kľúč alebo kamienok a pod.). Stolové hry motivujú študentov vykonávať úlohy s veľkým nasadením.

Didaktické výhody pre študentov:

Hlavnou výhodou stolových hier je motivovanie študentov ku kreatívnemu individuálnemu vykonávaniu úloh, pričom si rozvíjajú svoje zručnosti v danej oblasti. Na hracej doske sa dostanú ďalej len vtedy, ak úspešne splnia nejakú úlohu alebo vyriešia nejaký problém.

Metódy vhodné na použitie:

 • Učiteľ / facilitátor vysvetlí pravidlá stolovej hry skupine študentov a títo sa jednotlivo zapoja do hry.
 • Učiteľ / facilitátor vysvetlí pravidlá stolovej hry skupine študentov a títo sa v malých tímoch zapoja do hry.
 • Učiteľ / facilitátor vysvetlí niekoľko stolových hier (rovnakých alebo odlišných) niekoľkým malým skupinám študentov, ktorí sa individuálne do hry zapoja.
 • Skupina študentov objaví pravidlá hry a úlohy, ktoré je potrebné vyriešiť. Spoločne nakreslí hraciu dosku.

Podpora študenta a učiteľa v kreatívnom procese

Ako rozvíjať sebahodnotenie študentov a dodať im sebavedomie:

Používaním stolových hier facilitátori posilňujú sebahodnotenie študentov hravým spôsobom. Mali by sa k študentom správať rovnocenne, aby sa študenti mohli učiť na základe praktických skúseností a nechať ich, aby sa sami ohodnotili.

Ako študentov usmerniť, stanoviť ciele a štruktúru:

U stolových hier sú ciele, pokyny a štruktúra dané pravidlami hry. Kto napokon vyhráva? Ako si zaslúžiť odmenu a body? Najlepším spôsobom je buď vysvetliť problém bez prostriedku, pomocou ktorého ho vyriešiť alebo zistiť ciele a pravidlá spolu so študentmi.

Ako so študentmi konzultovať v procese výučby:

Stolové hry poskytnú skupine študentov pevné pravidlá, ktoré im prinesú dôveru a usmernenie. Študentov motivujte, inšpirujte a podporujete ich súťažný zápal.

Oblasti využitia:

Vyššie vzdelávanie, odborný tréning, vzdelávanie dospelých. Mäkké zručnosti, malé kreatívne úlohy a riešenie divergentných problémov.

Hodnotenie kreatívnych výsledkov

Existuje niekoľko spôsobov hodnotenia učebného výsledku v závislosti od druhu tréningu. Dajú sa využiť testy pred a po tréningu na zistenie nadobudnutých znalostí, využiť získané metriky, môžete sa opýtať študentov na ich skúsenosti, čo sa naučili, aké skúsenosti nadobudli a aký dopad to bude mať na ich každodenný život.

Môžete zároveň pozorovať hráčov počas hry – ako hrajú a ako reagujú. Dá sa to nafilmovať a neskôr analyzovať.

Hodnotenie môžu vykonávať externí hodnotitelia, učitelia a aj samotní užívatelia. Keďže stolové hry, ktoré sa používajú vo vzdelávacom procese, vychádzajú z teórie experimentálneho učenia, užívateľ by mal byť stále aktívne zapojený do hodnotiaceho procesu.

Materiál na ďalšie čítanie
[1] Dr. Leslie Owen Wilson’s: Creativity Index, on-line, k dispozícii na: http://www4.uwsp.edu/education/lwilson/creativ/index.htm

Referencie

[1] Rothwell, J, D. In the Company of Others, McGraw-Hill, 2004, ISBN 0-7674-3009-3.

[2] Sternberg, R. J., Kaufman, J. C., &Pretz, J. E. The Creativity Conundrum: A Propulsion Model of Kinds of Creative Contributions. New York: Psychology Press. Sternberg, R. J., & Lyon, G. R. (2002). Making a Difference to Education: Will Psychology Pass up the Chance? APA Monitor, 33(7), str. 76–78.

 

Využitie IKT nástrojov základnej úrovne

Úvod

V poslednom desaťročí prenikli IKT výrazne do profesionálneho prostredia a považujú sa za efektívne technológie, ktoré zlepšujú efektívnosť a produktivitu organizácie. Prienik IKT do bežného života ľudí sprevádzaný mobilizáciou materiálnych zdrojov, zručností, kultúrnych hodnôt a sociálnych kompetencií a schopností a nástup sociálnych médií majú obrovský vplyv aj na vzdelávanie. Tieto technológie zmenili prístup vo vyhľadávaní informácií, tvorbe a spájaní poznatkov tzv. “digitálnych tvorov”, ktorí si už osvojili nástroje IKT a predovšetkým webové aplikácie 2.0 novými kreatívnymi spôsobmi. [1]

Správa [6] definuje abstraktný pojem kreativity (“Tvorivá aktivita upravená tak, aby produkovala výsledky, ktoré sú originálne a zároveň majú hodnotu.”) pomocou jeho rozdelenia na štyri časti:

 • Zapojenie predstavivosti do správania a myslenia, navrhovanie alternatívnych riešení problémov, premýšľanie o rôznych situáciách a hra s mysľou.
 • Forma užitočnej aktivity, aktívne a cielené využívanie fantázie a obrazotvornosti za účelom splnenia istého cieľa.
 • Vytváranie niečoho originálneho, čo môže byť originálnym v súvislosti so skúsenosťami samotného tvorcu, jeho skupiny rovesníkov alebo len jedinečné a historicky originálne.
 • Výsledky musia mať istú hodnotu, ako sa definuje v súvislosti s pôvodným cieľom tohto procesu. Aby mala kreatívna činnosť istú hodnotu, nemusí vyprodukovať niečo dobré alebo krásne, alebo užitočné, ani nemusí mať žiadnu subjektívnu vlastnosť; hodnotu posudzujeme individuálne, pričom hodnotenie si vyžaduje “úsudok, kritiku a kritické myslenie”. [6], [3]

V prvom desaťročí nášho 21. storočia narástol záujem o potenciál, ktorý prinášajú e-learningové nástroje a technológie na podporu personalizovaných foriem vzdelávania a tých, ktoré sa viac zameriavajú na samotného študenta. Počítače predstavujú úžasný interaktívny nástroj na názorné predvádzanie učiva, avšak nebezpečenstvo tejto metódy využívania počítačov spočíva v tom, že študent sa len pozerá na názorné predvádzanie, ale nie je aktívne zapojený do procesu výučby. Edukatívne využitie počítačov by malo smerovať k stimulácii študentov klásť dobré otázky, ktoré im pomôžu v dobrodružnom objavovaní, ktoré má dobré vzdelávanie prinášať. Nie je to žiadna triviálna úloha a vyžaduje si veľké množstvo vynaliezavosti a dômyselnosti. [5]

V tejto kapitole je uvedený súbor všeobecne známych IKT nástrojov, ktoré sa dajú použiť na zlepšenie kreativity učiteľov a študentov, ako aj konkrétne metódy, ktoré podporujú kreativitu. Techniky, ktoré môžu pomôcť zvýšiť kvantitu, ako aj kvalitu nápadov. Väčšina týchto metód či techník predpokladá zapojenie skupiny, ktorá vo väčšine prípadov vytvára hodnotnejšie výsledky ako jednotlivec. Kolaboratívny aspekt týchto metód otvára dvere informačným a komunikačným technológiám (IKT), ktoré podporujú kreatívny proces.

Základné IKT zručnosti

Keď sa niekto rozhodne využívať IKT vo svojom procese výučby, je dôležité, aby zistil úroveň digitálnej gramotnosti a IKT zručností na oboch stranách tohto procesu (u učiteľov a u študentov). Počas spracovávania tohto dokumentu sme sa zamerali v prvom rade na úroveň IKT zručností učiteľov. Nie je ľahké rozdeliť úroveň zručností užívateľov na základnú a pokročilú. Na tento účel sme zvolili známu normu ECDL , ktorá rozoznáva tri úrovne: úvodnú, ECDL a ECDL pokročilú. Úvodná úroveň pokrýva úvod do počítačov a Internetu. Vychádzajúc zo sylabov ECDL Equal Skills [4], základná úroveň zručností zahŕňa prevažne aktivity a znalosti v oblasti IKT, ktoré pomáhajú odstrániť strach z používania počítača u nováčikov alebo začiatočníkov. Základná úroveň zručností zahŕňa nasledujúce úkony:

 • Základné používanie počítača, desktopu a Windows
  • vymenovanie a porovnanie rôznych typov počítačov
  • základné používanie počítača (používanie myši, základné nastavenia OS)
  • práca so súbormi
  • používanie základných aplikácií (zvukového záznamníka a pod.) a nástrojov pripojených k počítaču (kamera)
 • Tvorba dokumentov – v akejkoľvek aplikácii
  • otvorenie textového editora, vytvorenie nového súboru
  • zmeny formátovania textu – typy fontov, veľkosti, …
  • kopírovanie, vystrihnutie a presun v rámci dokumentu
  • vkladanie obrázka, tabuľky alebo iného objektu
  • tlač dokumentov
 • Internet, prehľadávanie webových stránok, e-mail
  • pochopenie základných pojmov: URL, www, webový prehliadač
  • použitie hesla na zabezpečenie stránok
  • navigácia na webovej stránke
  • tlač webovej stránky
  • vyplnenie a odoslanie webového formulára
  • pochopenie a používanie rôznych vyhľadávačov
  • stiahnutie súboru z webovej stránky
  • práca s e-mailom (vytvorenie emailu, odoslanie, odpoveď a postúpenie mailu inému odosielateľovi)

Pokiaľ ste pri čítaní vyššie, zistili, že disponujete uvedenými zručnosťami, budete vedieť používať uvedené nástroje vo svojej kreatívnej výučbe.

Nástroje IKT v kreatívnom vzdelávaní

Počítač, softvér a Internet nám poskytujú rôzne návrhy, asociácie, alternatívy; ponúkajú nám možnosť, ktorá nás zbavuje strachu zo zlyhania pri generovaní nových nápadov; poskytujú nám nástroje na vizualizáciu a ešte oveľa viac. Študenti by počas celého svojho štúdia mali využívať základné nástroje IKT na komunikáciu, prácu v tíme, svoje vyjadrenie a vytváranie produktu alebo služby, ktorú považujú za užitočnú pre seba alebo pre spoločnosť.

Rapídny vzostup týchto technológií, ktoré všeobecne nazývame sociálnymi počítačovými aplikáciami tiež mnohých prekvapil a našiel nepripravených. Sociálne počítačové aplikácie majú rôzne formy, od sociálnych sietí (ako Facebook; MySpace; Twitter); zdieľanie záložiek (Citeulike); multimédií (Flickr; YouTube), on-line hier (Second Life) až po blogovanie. Tieto aplikácie ponúkajú ľuďom nové príležitosti na vyjadrenie svojej kreativity, sprístupnenie výsledkov širokému publiku a získanie spätnej väzby a uznania [2].

U IKT nástrojov je tiež dôležité poznať ich dostupnosť a teda v zozname nižšie sú uvedené niektoré odlišné požiadavky, napríklad, že si:

 • vyžadujú iba prehliadač,
 • vyžadujú najnovší prehliadač a špecifické účelové pripojenie (vrátane blesku, audio/video prehrávača, Ajax a pod.),
 • vyžadujú plnú inštaláciu danej aplikácie.

Tieto informácie sú dôležité, lebo ovplyvňujú dostupnosť nástroja pre študentov (v závislosti od konkrétneho cieľa – majú možnosť používať tento nástroj doma alebo len v prostredí školy). Ak učiteľ chce využiť niektorý z nástrojov na počítači, ktorý vlastní univerzita, nesmie vo všeobecnosti do takého počítača zasahovať a inštalovať doň čokoľvek. V tomto prípade je najlepšie používať nástroje, ktoré využívajú prehliadač.

Podľa toho, ako sa daný nástroj používa je tiež dôležité poznať, kde sa nachádzajú konkrétne informácie pre dané vzdelávanie. Ak sú prístupné len z lokálneho zdroja, nie je pohodlné ich používať na prácu v skupine. V tomto prípade by bolo výhodnejšie mať prístup z centrálneho servera. V zozname nižšie sú uvedené rôzne typy prístupu k informáciám:

 • prístup na jednom vyhľadávači,
 • prístup na viacerých vyhľadávačoch,
 • prístup pre jedného užívateľa,
 • prístup pre viacerých užívateľov:
  • užívatelia majú prístup aj k spoločne používaným dátam,
  • užívatelia zdieľajú zobrazenia:
   • so zmenami,
   • bez,
  • užívatelia zdieľajú ten istý obsah na obrazovke v reálnom čase.

Niektoré IKT nástroje sa dajú využiť na všeobecný účel, ako Mindmanager alebo notepad, niektoré sú však zostrojené na konkrétny účel. V ďalšej podkapitole sa nachádza opis všeobecne používaných nástrojov, takže všetci študenti ich môžu používať samostatne na svoje vlastné účely, nezávisle od predmetu štúdia. Tieto nástroje sú popísané v súvislosti s kreatívnym procesom a za nimi nasledujú odkazy na špecializované scenáre uplatniteľné v rôznych sektoroch vzdelávania. Opis každého nástroja je štruktúrovaný ako text, aby ho mohol ľahko čítať aj neskúsený človek z praxe. Každý nástroj sa analyzuje z troch hlavných hľadísk týkajúcich sa rôznych fáz vzdelávania:

 • Inovatívna didaktika, kde sa daný nástroj popisuje z pohľadu zavádzania inovácie do procesu vzdelávania. Sú tu uvedené ciele, ktoré je možné dosiahnuť použitím špecifických nástrojov, ako aj dôvody a výhody použitia konkrétneho nástroja a metód aplikovateľných vo vzdelávacom procese.
 • Podpora študenta a učiteľa v kreatívnom procese, kde sa zdôrazňuje, že použitie nástroja môže podporiť kreativitu nielen u učiteľa, ale aj u študentov a tým zvýšiť ich sebahodnotenie. Uvádzajú sa oblasti, v ktorých je možné tieto nástroje vo vzdelávaní využiť.
 • Cieľom časti Hodnotenie kreatívnych výsledkov je pomôcť učiteľom pri hodnotení výsledkov, ktoré vzniknú v kreatívnom procese, čo znamená, že výsledky môžu hodnotiť študenti sami alebo použitím rôznych nástrojov.

 

Audio

Inovatívna didaktika

Aký je CIEĽ využitia audiosúborov v kreatívnom procese:

Cieľom využitia audionástrojov v procese výučby je ponúknuť študentom možnosť vyjadriť sa na inej komunikačnej úrovni.

Prečo by sme sa mali naučiť ich využívať – dôvody:

Počítačový softvér dokáže zaznamenávať a reprodukovať audiozáznamy, takže tréner vie zapojiť študentov do určitého procesu zlepšovania ich sebahodnotenia a sebaprijatia (tak na osobnej ako aj skupinovej úrovni) formou cvičení, ktoré prezentuje ako ľahké bezstarostné hry.

Didaktické výhody pre študentov:

Študenti sa dostávajú do svojej „zóny pohody“, čo odstraňuje obvyklú psychickú schému, odhalia sa a naučia sa prijímať sami seba ako osobu, aj ako súčasť skupiny. Zlepšuje sa ich sebahodnotenie a dokážu sa tak “uvoľniť” a skúšať nové postoje, prístupy a správanie.

Metódy vhodné na použitie:

Prostredníctvom jednoduchej audionahrávky, ktorú študent vytvorí a vyjadrí v nej svoje želanie týkajúce sa záverečného výsledku učebného procesu, ako na “telefónnom záznamníku”, dokáže učiteľ motivovať študentov, aby vstúpili do zóny, v ktorej sa cítia pohodlne, prijali svoj vlastný hlas (bez ostychu a pocitu hanby) a vypočuli si komentár ostatných študentov.

Podpora študenta a učiteľa v kreatívnom procese

Ako a na čo sa dajú využiť:

Ak viete na veľmi základnej úrovni urobiť audiosúbory, bez ohľadu na miesto výučby budete mať veľmi efektívny a silný pedagogický nástroj a množstvo študentov lepšiu a väčšiu príležitosť zlepšiť svoj učebný výsledok.

Ak tvoríte vlastné audiosúbory, dajte najprv svojim študentom druhú šancu, aby si vás a vašu prezentáciu rôznych tém a súvisiacich problémov znovu vypočuli. Mnohým študentom to poskytne príležitosť zopakovať si uvedené dôležité poznatky tým, že budú mať možnosť si ich znova vypočuť počas cesty autobusom alebo doma pri umývaní riadu a pod. Pre mnohých študentov je to dobrá alternatíva alebo doplnok k čítaniu, lebo majú zároveň možnosť počúvať.

Audionahrávka je veľkou pomocou pre mnohých študentov, ktorí môžu predkladať svoje zadania touto formou – prinajmenšom v prvej fáze spracovania zadania. Veľa študentov má problém začať na “bielom papieri”. Môžete ich pri štúdiu motivovať používaním audiosúborov; nechajte ich slobodne sa vyjadriť formou audionahrávky. Skúsenosti hovoria, že veľa študentov sa ľahšie a viac vyjadruje, keď hovorí na istú tému, ako keď majú svoje názory prezentovať písomne.

Ako učiteľ môžete povoliť jednotlivým študentom predložiť audiosúbory ako finálny výsledok práce, aspoň na začiatku študijného obdobia a potom ich požiadať, ak je verbálny výsledok v poriadku, aby prezentovali zaznamenaný materiál na papieri.

Je to tiež spôsob ako zrovnoprávniť tých, ktorí sú slabí v písomnej prezentácii a poskytnúť im príležitosť vyjadriť svoje poznatky a plne oceniť ich vedomosti, nielen to, čo dokážu artikulovať v písomnej podobe. Mnohých študentov nehodnotia na základe toho, čo reálne vedia – ale na základe toho, čo dokážu napísať.

Ako rozvíjať kreativitu študentov:

V prvom rade by ste sa samozrejme mali uistiť, že všetci študenti vedia ako robiť audiozáznamy a ako ich editovať. Rovnako im povedzte, kde nájdu hudbu alebo iné zvuky, aby mali s čím pracovať.

Keď vytvoria svoj prvý vlastný audiosúbor, alebo niekoľko súborov, je dobré, aby si vypočuli niektoré iné záznamy, rôzne typy produkcie, ktoré využívajú rôznorodé prostriedky na vytvorenie rôznych nálad a signálov. Diskutujte o rôznych výsledkoch, prečo niečo funguje a prečo iné nefunguje, čo je dobré a čo nie je dobré.

Pripravte kvalitnú diskusiu, aby otvorene hovorili, čo si myslia o inom a novom spôsobe práce a študijnom nástroji.

Ako študentov usmerniť, stanoviť ciele a štruktúru:

Samozrejme budete musieť pripraviť pokyny pre používanie a vytváranie audiosúborov, rovnako, ako keď študentom dávate pokyny pri písomnom spracovaní materiálu. Tiež ich bude treba usmerniť, kde nájdu všetky potrebné technické informácie a rady ako vytvoriť audiosúbor.

Aký dlhý by mal byť záverečný výsledok:

Závisí od konkrétnych nárokov učiteľa, pokiaľ ide o obsah, aký je očakávaný učebný cieľ.
Koľko času budú mať študenti na vytvorenie produktu:
Naučte ich, aby si pred začatím nahrávania pripravili osnovu, aby si boli istí, že sa sústredia na obsah a že odovzdajú výsledok, ktorý spĺňa akademické ciele a parametre.

Ako so študentmi konzultovať v procese výučby:

V zásade neexistuje rozdiel medzi spôsobmi, akými konzultujete so svojimi študentmi alebo akými ich motivujete v procese výučby. Samozrejme, najviac pozornosti budete musieť venovať tým študentom, ktorí majú najväčšie technické problémy. Je to však podobné ako u študentov, ktorí majú ťažkosti pochopiť zadanie bežného referátu.

Ostaňte nablízku a sledujte, či nápady študentov ostávajú v rámci stanovených cieľov.

Ak ste študentov požiadali, aby používali rôzne zvuky, dohliadnite, aby sa tieto nestali kľúčovým faktorom nahrávky. Niekedy sú študenti tak fascinovaní technickými možnosťami zariadenia, že zabudnú na cieľ vzdelávacieho procesu.

Urobte prvé nahrávky spolu so študentmi. Začnite krátkymi šotmi, ktoré sa zameriavajú najmä na metódu výučby a naučte študentov počúvať sa na vlastných nahrávkach. Potom prejdite k prijatiu vlastného zvuku.

Naučte ich vytvoriť si dobrý akademický zoznam hesiel alebo základných bodov, aby si vedeli naplánovať a zapamätať, čo chcú povedať.

Poskytnite študentom spätnú väzbu – aby sa na základe pokynov snažili hlbšie o témach premýšľať alebo spracovať istú časť obsahu, o ktorej si naplánovali hovoriť. Dávkujte ju po častiach alebo krok za krokom. Študenti často potrebujú spätnú väzbu zacielenú na to, aby boli vo svojich prezentáciách čo najpresnejší.

Čo dodáva študentom v procese výučby sebavedomie:

Mnohým študentom dodá veľa sebavedomia, keď sa môžu plne vyjadriť a prezentovať všetky svoje znalosti a nie sú obmedzovaní svojou spôsobilosťou písať. Mnoho študentov pocíti zvýšenie sebavedomia, keď vytvorí dobrý a nový typ produktu.

Na osobnej úrovni existuje veľa dôkazov, že určití študenti/ľudia, ktorí majú problém komunikovať mailom alebo rýchlo telefonicky konverzovať začali nahrávať audionahrávky svojim priateľom a príbuzným ako “listy”.

Kto a na čo má audiosúbory využívať:

Všetci študenti by sa mali naučiť vytvárať audiosúbory a audiosúbory prvotriednej kvality. Všetci učitelia sa počas svojej kariéry stretnú so študentmi, pre ktorých sú audiosúbory dôležitým nástrojom prezentácie, pri naštartovaní študenta alebo jeho motivácii, najmä u tých, ktorí vnímajú svoju nevýhodu v dôsledku slabého písomného prejavu.

Hodnotenie kreatívnych výsledkov

Ako sa hodnotí výsledok:

Facilitátori by mali študentom poskytnúť spätnú väzbu podľa toho, ako ich audiozáznam spĺňa ciele projektu a dané kritériá. Pokiaľ ide o konkrétne audiozáznamy, pokúste sa viac rozmýšľať o tom, ako audio spracovalo konkrétne časti cieľov, ktoré si študent naplánoval povedať. Spätnú väzbu poskytujte v malých dávkach, krok za krokom. Študenti často potrebujú spätnú väzbu zacielenú na to, aby boli vo svojich prezentáciách čo najpresnejší.

Kto hodnotí výsledok:

U audiozáznamov to závisí od úrovne pochopenia témy zo strany užívateľov, či je najlepšie navrhnúť vzájomné hodnotenie študentmi, keď jednotliví študenti pozitívne hodnotia výkon iných študentov alebo sa rozhodnúť pre hodnotenie sám ako učiteľ. V druhom prípade skúste porovnávať výsledok študenta s jeho predchádzajúcim výsledkom, resp. výkonom namiesto skupinového priemeru, a zhodnoťte ako dosiahol ním vopred stanovený cieľ.

Zoznam dostupných nástrojov vhodných na použitie v tejto kategórii

Videá

Inovatívna didaktika

Aký je CIEĽ využitia videosúborov v kreatívnom procese:

Tvorba videa sa dá jednoducho využiť na zlepšenie kreativity študentov vytváraním zábavných prezentácií pomocou nástroja, ktorý im umožní dostať sa do vlastnej pohodovej zóny.

Prečo by sme sa mali naučiť ich využívať – dôvody:

Kamkordéry, kamery, webové kamery a smartfóny dokážu jednoduchým spôsobom zaznamenávať videá a uchovávať ich v počítačoch alebo na pamäťových kartách.

Študenti môžu využívať video na vytvorenie bohatých a vyčerpávajúcich prezentácií na témy, ktoré sa naučili počas výučby, čo ešte viac motivuje tvorcu videa a jeho diváka. Okrem toho, ak je študent prítomný vo videu, pomáha mu to dostať sa do zóny, kde sa cíti pohodlne a prispieva to k procesu vlastného prijatia.

Didaktické výhody pre študentov

V procese tvorby videa si môžu študenti osvojiť a inovatívnym spôsobom “ohmatať” akúkoľvek tému zvonka, mimo normálne prostredie učebne. Vytváranie audiosúborov a videosúborov dodáva procesu vzdelávania zážitok a emóciu, robí ho kreatívnejším a ľahšie zapamätateľným.

Metódy vhodné na použitie

Učiteľ môže študentom vytvoriť video na konkrétnu tému.

Vlastnosti:

 • 5 až 6 minút,
 • natáčanie na 3 alebo 4 rôznych miestach,
 • reálne a pravdivé informácie,
 • môže sa prezentovať vo formáte známeho dokumentárneho snímku,
 • jeden študent je vo videu “vedúcim” a objaví sa v ňom na 1 minútu.

Podpora študenta a učiteľa v kreatívnom procese

Ako a na čo sa videosúbory dajú využiť:
Ak viete na základnej úrovni vytvoriť video, bez ohľadu bez ohľadu na miesto výučby budete mať veľmi efektívny a silný pedagogický nástroj a množstvo študentov lepšiu a väčšiu príležitosť zlepšiť svoj učebný výsledok. Najprv, ak sa dá a ak tvoríte vlastné videá, ilustrujte situácie, ktoré je ťažké popísať niekoľkými slovami.

Mnoho študentov je orientovaných vizuálne a učí sa lepšie z vizuálnych materiálov.

Môžete študentom ponúknuť druhú šancu naučiť sa a pochopiť učivo, ktoré ste práve nakreslili na tabuľu tým, že vytvoríte malé videozáznamy z toho, čo bežne vysvetľujete a kreslíte na tabuli. Veľa študentov má problém pochopiť obrázky, grafy a modely v učebnici, pretože tieto obrázky a modely sú dokončené a úplné. Malé video môže študentom pomaly vysvetliť postup, cestu; krok za krokom, až kým sa obrázok alebo model nedokončí. Obyčajne nemáte čas zopakovať tú istú hodinu viackrát. Študent si môže krátke video podľa potreby pozrieť znova a znova.

Veľkou motiváciou pre študentov je aj možnosť robiť prezentácie formou malých videoprodukcií. Umožňuje im to prezentovať odlišný pohľad na konkrétnu úlohu, pretože mnoho vecí sa dá vyjadriť gestami, mimikou. Video môže ukázať veľmi konkrétne detaily, ktoré študenti nedokážu popísať slovami.

Použitie videosúborov ako záverečnej formy prezentácie úlohy tiež umožňuje študentom vyjadriť sa mnohými inými spôsobmi: divadlom, formou rozhovoru, bábkovým divadlom a pod. v kombinácii s inými IT nástrojmi.

Je to aj prostriedok, ktorý zrovnoprávňuje študentov so slabšími písomnými schopnosťami a poskytuje im možnosť vyjadriť všetko, čo vedia a získať plné uznanie za svoje znalosti, nielen za to, čo sú schopní napísať. Mnohých študentov nehodnotia na základe toho, čo skutočne vedia, ale na základe toho, čo dokážu napísať.

Ako rozvíjať kreativitu študentov:

V prvom rade sa uistite, že všetci študenti rozumejú a vedia ako vytvárať videozáznamy a ako ich editovať. Rovnako im povedzte, kde nájdu hudbu alebo iné zvuky, aby mali s čím pracovať.

Keď vytvoria svoje prvé vlastné videosúbory, je dobré, aby si pozreli niektoré iné videozáznamy, rôzne typy produkcie, ktoré využívajú rôznorodé prostriedky na vytvorenie rôznych nálad a signálov. Diskutujte o rôznych výsledkoch, prečo niečo funguje a prečo iné nefunguje, čo je dobré a čo nie je dobré.

Pripravte kvalitnú diskusiu, aby otvorene hovorili, čo si myslia o inom a novom spôsobe práce a študijnom nástroji.

Ako študentov usmerniť, stanoviť ciele a štruktúru:

V zásade by ste vždy mali určiť dĺžku finálneho produktu. Dbajte, aby ste presne stanovili ciele produkcie. Aké posolstvo majú priniesť, čo má video vysvetliť a čo sa majú ľudia dozvedieť po zhliadnutí videa.

Ako so študentmi konzultovať v procese výučby:

V zásade neexistuje rozdiel v spôsoboch, akými so svojimi študentmi v procese výučby konzultujete alebo ich motivujete. Samozrejme, najviac pozornosti si budú vyžadovať tí študenti, ktorí majú najväčšie technické problémy. Je to však podobné ako u študentov, ktorí majú ťažkosti pochopiť zadanie bežného referátu.

Ostaňte nablízku a sledujte, či to, čo chcú povedať zostáva v rámci stanovených cieľov.

Ak ste študentov požiadali, aby používali rôzne zvuky/filmy, dohliadnite, aby sa tieto nestali kľúčovým faktorom nahrávky. Niekedy sú študenti tak fascinovaní technickými možnosťami zariadenia, že zabudnú na cieľ vzdelávacieho procesu.

Prvé záznamy urobte spolu so študentmi. Začnite krátkymi šotmi, ktoré sa zameriavajú najmä na metódu výučby a naučte študentov počúvať sa na vlastných nahrávkach. Potom prejdite k prijatiu vlastného zvuku.

Naučte ich vytvoriť si dobrý akademický zoznam hesiel alebo základných bodov, aby si vedeli naplánovať a zapamätať, čo chcú povedať.

Poskytnite študentom spätnú väzbu – aby sa na základe pokynov snažili hlbšie o témach premýšľať alebo spracovať istú časť obsahu, o ktorej si naplánovali hovoriť. Dávkujte ju po častiach alebo krok za krokom. Študenti často potrebujú spätnú väzbu zacielenú na to, aby boli vo svojich prezentáciách čo najpresnejší.

Čo dodáva študentom v procese výučby sebavedomie:

Zistenie, že dokážete vytvoriť niečo, o čom ste si mysleli, že nikdy nedokážete, posilňuje sebavedomie. Vytvorenie úžasného produktu tiež posilňuje sebavedomie. Príležitosť vyjadriť niečo, čo ste predtým nedokázali vyjadriť upevňuje sebavedomie. Práca s videom zahŕňa všetky tieto aspekty.

Kto a na čo má využívať videosúbory:

Všetci študenti by sa mali naučiť vytvárať videosúbory a videosúbory prvotriednej kvality. Všetci učitelia sa počas svojej kariéry stretnú so študentmi, pre ktorých sú videosúbory dôležitým nástrojom prezentácie, pri naštartovaní študenta alebo jeho motivácii, najmä u tých, ktorí vnímajú svoju nevýhodu v dôsledku slabého písomného prejavu.

Hodnotenie kreatívnych výsledkov

Ako sa hodnotí výsledok:

Facilitátori by mali študentom poskytnúť spätnú väzbu podľa toho, ako ich video spĺňa ciele projektu a dané kritériá. Pokiaľ ide o konkrétne videozáznamy, pokúste sa viac rozmýšľať o tom, ako video vystihlo konkrétne časti cieľov, ktoré si študent naplánoval realizovať. Spätnú väzbu poskytujte v malých dávkach, krok za krokom. Študenti často potrebujú spätnú väzbu zacielenú na to, aby boli vo svojich prezentáciách čo najpresnejší.

Kto hodnotí výsledok:

U videozáznamov to závisí od úrovne pochopenia témy zo strany užívateľov, či je najlepšie navrhnúť vzájomné hodnotenie medzi študentmi, keď jednotliví študenti pozitívne hodnotia výkon iných študentov alebo sa rozhodnúť pre hodnotenie sám ako učiteľ. V druhom prípade skúste porovnávať výsledok študenta s jeho predchádzajúcim výsledkom, resp. výkonom, namiesto skupinového priemeru, a zhodnoťte ako študent dosiahol ním vopred stanovený cieľ.

Zoznam dostupných nástrojov vhodných na použitie v tejto kategórii:

 • YouTube a TED rozhovory
 • Lightworks
 • Jaycut Video Editing
 • Animoto Video Creator
 • Windows Movie Maker Video Software

Viac nástrojov nájdete na: http://cooltoolsforschools.wikispaces.com/Video+Tools

 

Textové editory

Inovatívna didaktika

Aký je CIEĽ využitia textových editorov v kreatívnom procese:

Cieľom využitia textových editorov v procese vzdelávania je podporiť študentov vo vyjadrovaní a podporiť kreatívne písanie.

Prečo by sme sa mali naučiť ich využívať – dôvody:

Na webe sa nachádza niekoľko bezplatných softvérov s programami editovania textov. Pre niektorých ľudí je forma vyjadrenia prostredníctvom písaného textu veľmi pohodlná:

 • organizovanie vlastných myšlienok a nápadov štruktúrovaným spôsobom;
 • podrobenie svojich názorov kritike iných, od učiteľa až po kolegov v kurze, schopnosť jasne a správne syntakticky aj gramaticky vyjadrovať pojmy (gramatická stránka sa dá ľahko zlepšiť využitím funkcie korektora pravopisu, ktorý sa nachádza v programoch editovania textov).

Didaktické výhody pre študentov:

Po prvé, s usmernením učiteľa sa študenti vyjadria formou textov, zistia aké majú komunikačné zručnosti pomocou písaného textu a naučia sa sami seba akceptovať.
Po druhé, písanie príbehu/rozprávania pomôže študentom kognitívne a emocionálne spracovať vlastné myšlienky, ”donúti” ich vyjsť s nimi navonok a vedome ich organizovať.

Metódy vhodné na použitie:

Rozprávanie o sebe na dvoch stranách vytvorením príbehu so šťastným koncom. Príbeh by mal obsahovať niekoľko základných bodov:

 • túžbu,
 • problém,
 • nepriateľa,
 • plán,
 • konflikt,
 • šťastný koniec,
 • záverečnú bilanciu.

Podpora študenta a učiteľa v kreatívnom procese

Ako a na čo sa dajú textové editory využiť:

Existuje množstvo textových editorov – najľahšie je však naučiť sa využívať možnosti, ktoré poskytuje program, ktorý má väčšina ľudí vo svojom počítači, balík Office. Svojim žiakom môžete pomôcť pracovať s daným textom a uľahčiť im ho čítať.

Môžete skontrolovať glosár, vyhľadať cudzie slová v texte alebo ich úplne nahradiť a tak sprístupniť text pre všetkých študentov alebo pre jednotlivých študentov so špeciálnymi potrebami. Jednoducho skonvertovať daný text pre študentov s rôznou spôsobilosťou čítať texty a porozumieť im.

Do existujúceho textu môžete vložiť doplňujúce otázky alebo otázky na zamyslenie.

Môžete doň vložiť ilustrácie, ktoré nájdete inde a urobiť tak materiál zaujímavejším.

Môžete pre svojich študentov v texte zvýrazniť/podčiarknuť podstatné informácie a tým im pomôcť sústrediť sa na podstatu.

Skopírujte text a ukážte ho na tabuli. Zmeňte formulácie v texte spolu so študentmi tak, aby mu lepšie porozumeli.

Všetko spolu podporí výučbu študentov na úrovni, na ktorej sa každý z nich nachádza.

Textové editory sú veľmi silným nástrojom na zlepšenie diferenciácie v procese výučby.

Čo dodáva študentom v procese výučby sebavedomie:

Vysedávanie nad textom, ktorému študent takmer nerozumie rozhodne nepridá sebavedomie nikomu. Zmena viet takým spôsobom, aby študent nielen cítil, ale aj pochopil daný text má obrovský dopad na sebavedomie u študentov.

Kto a na čo má využívať textové editory:

Všetci študenti by mali textové editory využívať. Všetci učitelia sa často počas svojej kariéry stretnú so študentmi, pre ktorých je dobre štruktúrovaný text doplnený obrázkami dôležitým nástrojom prezentácie, pri naštartovaní študenta alebo jeho motivácii, najmä u tých, ktorí vnímajú svoju nevýhodu spôsobenú slabými písomnými zručnosťami.

Hodnotenie kreatívnych výsledkov

Ako sa hodnotí výsledok:

Dajú sa použiť hodnotiace stupnice/rubriky (ľahko dostupné na webe), ktoré stanovujú kritériá na hodnotenie používania on-line slovných procesorov, ako je Google Documents, napríklad.

Je dôležité brať do úvahy dve hľadiská: technické využitie nástroja a kolaboratívne hľadisko zdieľania a spolupráce.

Kto hodnotí výsledok:

Výsledok môže hodnotiť učiteľ na základe vopred stanovenej hodnotiacej stupnice.

Nižšie je uvedený príklad takejto stupnice podľa Andrewa Churchesa:

Úroveň Spoločné editovanie pomocou on-line slovného procesora
1 Študent využíva niektoré z nástrojov a vlastností produktu. Jeho editovaniu chýba precíznosť a zmysel pre detail. Nastávajú problémy s formátovaním a štruktúrou dokumentu. Poznámky a prehľady sú náhodné a nesúvisia s časťou alebo účelom dokumentu.

Študent prispieva obmedzeným spôsobom. Študent sa málo snaží pomáhať svojim kolegom a podporovať ich. Často má nevhodné a rušivé poznámky.

Funkcia a úlohy študenta sú nejasné a zle definované, nevyrovnané alebo nespravodlivo rozdelené. Študenti pracujú nezávisle a nemonitorujú si svoje úlohy.

Príspevky študentov sú nepravidelné a poukazujú na chýbajúcu prípravu a plánovanie.

2 Študent využíva mnohé z nástrojov a vlastností produktu. Jeho editovaniu niekedy chýba precíznosť a zmysel pre detail. Nastávajú problémy s formátovaním a štruktúrou dokumentu. Poznámky a prehľady sú často sú náhodné alebo nesúvisia s časťou, ku ktorej sú pripojené.

Študent prispieva. Študent sa snaží pomáhať svojim kolegom a podporovať ich.

Študent má stanovenú funkciu a úlohy, avšak tieto sú nevyrovnané alebo nespravodlivo rozdelené. Študenti pracujú nezávisle a nemonitorujú si svoje úlohy.

Príspevky študentov sú nepravidelné a poukazujú na chýbajúcu prípravu a plánovanie.

3 Študent vhodne využíva väčšinu nástrojov a vlastností produktu. Editovaniu venuje určitú pozornosť. Poznámky a prehľady sú štruktúrované a vo všeobecnosti súvisia s príslušnou časťou dokumentu.

Študent rovnocenne  prispieva. Študent  pomáha svojim kolegom, podporuje ich a vhodne činnosť komentuje.

Študent ma stanovený účel dokumentu, funkciu aj úlohy, tieto sú väčšinou spravodlivo rozdelené.

Študenti si vhodným spôsobom monitorujú svoje úlohy. Študent dokončí svoje vlastné úlohy a pomáha ostatným študentom pri dokončovaní ich úloh.

Príspevky študentov sú pravidelné a poukazujú na predchádzajúcu prípravu a plánovanie.

4 Študent vhodne a plne využíva nástroje a vlastnosti produktu. Editovaniu venuje maximálnu pozornosť a dáva si pozor na detaily. Poznámky a prehľady sú vhodne štruktúrované a súvisia presne s príslušnou časťou dokumentu.

Študent rovnocenne  prispieva. Študent  pomáha svojim kolegom, podporuje ich a vhodne ich činnosť komentuje a podporuje ich.

Študent má jasne a správne určený účel dokumentu, funkciu aj úlohy. Študenti si monitorujú svoje úlohy vhodným spôsobom, navzájom sa podporujú.  Študent dokončí svoje vlastné úlohy a pomáha ostatným študentom pri dokončovaní ich úloh.

Príspevky študentov sú pravidelné a poukazujú na predchádzajúcu prípravu a plánovanie.

Zoznam dostupných nástrojov vhodných na použitie v tejto kategórii

 • MS Word
 • OpenOffice.org Writer
 • LibreOffice Writer
 • Google Docs – dokumenty

Viac nástrojov nájdete na:

 • http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_text_editors
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_word_processors

 

Elektronické prezentácie

Inovatívna didaktika

Čo je CIEĽOM využitia elektronických prezentácií v kreatívnom procese:

Cieľom využitia elektronických prezentácií v procese vzdelávania je v tom istom čase zapojiť do dokumentu alebo produktu rôzne komunikačné úrovne, aby si študenti mohli zlepšiť svoje kreatívne schopnosti použitím odlišných prostriedkov pri vyjadrení témy alebo argumentu.

Prečo by sme sa mali naučiť ich využívať – dôvody:

Existuje množstvo bezplatných programov elektronických prezentácií, ktoré sa dajú použiť ako nástroje na vyjadrenie pojmov jednoduchým a syntetickým spôsobom pomocou rôznych komunikačných úrovní v tom istom čase: písaného textu, zvukov, obrázkov a videí.

Didaktické výhody pre študentov

Využitím elektronických prezentácií môžu študenti vyjadriť svoju kreativitu a zlepšiť si svoje syntetické zručnosti pri tvorbe dokumentu. Tento proces pomáha organizovať myšlienky a jasne vysvetliť konkrétnu tému prezentácie.

Elektronický dokument je dôležitý pomocný nástroj pri prezentácii témy v skupine a dá sa využiť aj na testovanie skupiny.

Metódy vhodné na použitie:

Odprezentujte študijnú tému pomocou elektronického dokumentu, ktorý má:

 • 20 snímok / diapozitívov,
 • 4-minútové video,
 • audiozáznam,
 • obrázok na každom diapozitíve,
 • rôznu farbu pozadia pre úvod, hlavné body a záver.

 

Podpora študenta a učiteľa v kreatívnom procese

Ako a na čo sa dajú elektronické prezentácie využiť:

Používanie MS PowerPoint alebo akéhokoľvek iného nástroja na vytvorenie elektronickej prezentácie poskytuje jedinečnú príležitosť zdôrazniť najdôležitejší obsah výučby. Lepšie štruktúrovaná prezentácia uľahčuje študentom štúdium. Môžete ju dokonca oživiť – vložením obrázkov a vtipných postavičiek – výdatný smiech je v procese výučby veľmi dobrý!

Svojim študentom nemôžete mailom poslať obsah, ktorý napíšete na tabuľu, všetkým študentom však po ukončení hodiny môžete poslať svoju elektronickú prezentáciu.

Väčšina ľudí si pod pojmom elektronická prezentácia predstavuje sled po sebe idúcich diapozitívov a skutočným pokrokom je, keď sa na diapozitíve objaví slovo, ktoré prebehne rýchlo sprava doľava a zmizne. Ak si však dáte záležať a preštudujete všetky nástroje, možnosti a efekty v programe PowerPoint – svoju výučbu oživíte a vo svojich hodinách môžete urobiť viaceré zmeny a prestávky.

Pozor! Uvedomte si, že príliš veľké množstvo elektronických prezentácií, ako aj príliš dlhé prezentácie, zabíjajú záujem študentov a urýchľujú tempo vzdelávacieho procesu – budete tak strácať čoraz viac študentov.

Ako rozvíjať kreativitu študentov:

 • Učte ich stručnejšie sa vyjadrovať.
 • Učte ich, aby mysleli viac vizuálne a procesne.
 • Učte ich hľadať a prezentovať obrázky.
 • Učte ich ilustrovať svoje posolstvo.
 • Nechajte ich urobiť prezentáciu bez slov.
 • Pripravte si niekoľko príkladov a ukážte študentom rôzne druhy kreatívneho využitia elektronických prezentácií.
 • Môžete mať pripravené niektoré adresy – avšak mnohé nájdete aj priamo na internete.
 • Rozšírte a opravte predtým odvedenú prácu, aby si študenti vycibrili schopnosť používať PowerPoint.
 • Necháte ich, aby prerobili predtým vytvorenú prezentáciu, aby si vycibrili schopnosť používať PowerPoint.
 • Požiadajte študentov, aby počas dlhšieho obdobia prezentovali danú tému vo vašom predmete – veľmi sofistikovaným, premysleným a kreatívnym spôsobom. Pripravte zoznam špecifikácií nástrojov a foriem vyjadrenia, ktoré študent má použiť pri tvorbe elektronickej prezentácie. Vytvorte lokálne školské stránky, kde môžu mať prístup aj ostatní študenti a verejnosť a zverejnite najlepšie elektronické prezentácie, bez toho, aby bolo nutné žiadať povolenie kvôli autorským právam. Stiahnite ich na ďalšie použitie a vytvorte dve personalizácie. Je to veľmi účinný a silný spôsob ako šíriť poznatky a informácie pre širokú verejnosť.

Ako študentov usmerniť, stanoviť ciele a štruktúru:

Žiaden rozdiel v porovnaní s ostatnými formami prezentácie. Svojim študentom dajte tie isté pokyny.

Ako so študentmi konzultovať v procese výučby:

 • Zistite interaktívnu úroveň, ktorú chce študent tento krát dosiahnuť. Aké interaktívne nástroje by chcel tento krát použiť?
 • Podporujte študentov pri rozvíjaní vlastných myšlienok.
 • Dbajte, aby si pamätali cieľ a nestratili sa v technických možnostiach. Aby neboli príliš ambiciózni, pokiaľ ide o technickú/dizajnovú stránku a neminuli sa učebným cieľom.

Čo dodáva študentom v procese výučby sebavedomie:

Vytvorenie šikovnej a peknej elektronickej prezentácie dodáva študentom veľké sebavedomie. Predovšetkým tým študentom, ktorí majú problém vyjadrovať sa slovami.

Kto a na čo má využívať elektronické prezentácie:
Všetci študenti by sa mali naučiť vytvoriť elektronickú prezentáciu.

Hodnotenie kreatívnych výsledkov

Ako sa hodnotí výsledok:
Môžete vyzvať študentov, aby vytvorili kontrolný zoznam prvkov, ktoré považujú za podstatné pre dobrú prezentáciu.

Motivujte ich, aby definovali aspekty úplnosti a správnosti svojej práce.

Napríklad: definujte témy podľa jednotlivých kategórií, ako sú obsah, organizácia, vizuálna pomôcky, technické využitie a prezentácia.

Kto hodnotí výsledok:

Po tom, ako študenti zadefinujú témy, môžete využiť túto definíciu a vytvoriť hodnotiacu stupnicu pre elektronické prezentácie.

Príklad je uvedený na: http://discover.education.purdue.edu/challenge/pbl/2002_2003/enl_progress/ppprubric.htm

Zoznam dostupných nástrojov vhodných na použitie v tejto kategórii:

 • MS PowerPoint
 • Mouse Mischief
 • OpenOffice.org Impress
 • Google Docs
 • SlideShare

Viac nástrojov sa nachádza na:

 

Webové nástroje (komunikátory)

Inovatívna didaktika

Čo je CIEĽOM využitia webových komunikátorov v kreatívnom procese:

Cieľom využitia webových komunikátorov vo vzdelávacom procese je vytvoriť študentom priestor na interakciu a virtuálne zdieľanie svojich poznatkov alebo nápadov mimo prostredia učebne.

Prečo by sme sa mali naučiť ich využívať – dôvody:

Webové a internetové pripojenie ponúka príležitosť na jednoduchú a hospodárnu komunikáciu v reálnom čase pomocou počítačov alebo smartfónov a tabletov (pokiaľ ide o množstvo a frekvenciu návštevnosti, mobilné pripojenie už predbehlo počítačové).

Ponúka to učiteľovi možnosť rozšíriť učebné prostredie aj mimo tradičnú učebňu a pridať novú učebnú metódu a rozšíriť tým subjektívne skúsenosti študenta.

Didaktické výhody pre študentov:

Cez webové komunikátory sa môžu študenti učiť v interakcii s inými študentmi, dokonca aj mimo tradičné učebné prostredie. Študenti môžu takto tiež experimentovať s rôznymi a novými komunikačnými jazykmi, napríklad formou četovania.

Metódy vhodné na použitie:

Študenti sa stretávajú na Skype alebo na iných VoIP programoch a využívajú četovanie na simulovanie alternatívnej teórie k téme alebo k problému, o ktorom sa diskutovalo na hodine, pričom:

 • učiteľ sa stáva facilitátorom,
 • do diskusie prispieva každý študent,
 • čas povolený na vyvodenie záverov je 45 minút,
 • vyberie sa študent, ktorý odprezentuje obsah, o ktorom sa diskutovalo,
 • vybraný študent prezentuje ostatným študentom novú teóriu prostredníctvom audiopripojenia cez Skype,
 • na konci sa venuje 5 minút pripomienkam a spätnej väzbe zo strany facilitátora.

Podpora študenta a učiteľa v kreatívnom procese

Ako a na čo možno komunikátory využívať:

Komunikátory sa hodia na jednoduché spojenie medzi študentmi, študentmi a učiteľmi, učiteľmi a ostatným účastníkmi vo vzdelávacom procese v súvislosti s komunikáciou o otázkach a problémoch, ktoré môžu vzniknúť pri plnení úloh vo vzdelávacom procese. Komunikátory sú bezplatné, ľahko prístupné, bežne rozšírené a poznajú ich už aj najmenšie deti. Používajú sa na výmenu názorov, konzultácie, prideľovanie a vykonávanie úloh.

Ako rozvíjať kreativitu študentov:

Komunikácia medzi rôznymi účastníkmi vzdelávacieho procesu rozvíja kreativitu u každého študenta. Na každý problém alebo situáciu existuje vždy iný pohľad. V ľahkej komunikácii pomocou komunikátora môže každý tieto rôznorodé názory vidieť, vysvetliť, uvedomiť si a porozumieť im. Posilňuje sa tým kreatívny proces. Prebiehajú diskusie medzi ľuďmi na celom svete, medzi neobmedzeným počtom účastníkov, napr. celá trieda môže pracovať so svojim učiteľom ešte aj počas prázdnin. Učiteľ zadáva úlohy, kontroluje ich realizáciu a aktívne sa zapája tým, že poskytuje rady a konzultácie.

Ako študentov usmerniť, stanoviť ciele a štruktúru:

Pokyny ako používať komunikátory by mal dať študentom špecialista IKT v rannom štádiu. Škola by mala poskytovať špeciálnu výučbu v tomto predmete. Každý študent by mal poznať pravidlá týkajúce sa internetovej komunikácie, ktoré sa dotýkajú ochrany osobných údajov a nezverejňovania príliš dôverných a osobných informácií.

Ako so študentmi v konzultovať v procese výučby:

Učiteľ by sa mal v procese zúčastňovať po celý čas. Čas, keď učitelia len rozdávali úlohy, skúšali a známkovali sa dávno pominul. Dnes je komunikácia medzi učiteľmi a študentmi zásadne dôležitá.

Čo dodáva študentom v procese výučby sebavedomie:

Znalosti dodávajú študentom sebavedomie. Čím lepšie študenti poznajú programy a ako ich používať, tým majú viac dôvery vo vlastné zručnosti a tým úspešnejšie sa budú cítiť.

Kto a na čo má využívať komunikátory:

Študenti, učitelia, žiaci všetkých vekových skupín. Na komunikáciu, na zadávanie jasných úloh, konzultácie, na prácu v skupinách, súťaže a praktické cvičenia.

Hodnotenie kreatívnych výsledkov

 • Ako sa hodnotí výsledok:
 • Kto hodnotí výsledok:

Zoznam dostupných nástrojov vhodných na použitie v tejto kategórii:

 • AOL Instant Messenger
 • Google speech
 • ICQ
 • Skype
 • Meebo
 • MSN Messenger
 • Pidgin (predtým Maig)
 • Yahoo! Messenger
Webové nástroje (sociálne siete)

Inovatívna didaktika

Čo je CIEĽOM využitia sociálnych sietí v kreatívnom procese:

Cieľom využitia webových sociálnych sietí vo vzdelávacom procese je vytvoriť virtuálne prostredie, v ktorom sa študenti môžu stretávať, zdieľať poznatky a skúsenosti, diskutovať a učiť sa mimo tradičného školského prostredia.

Prečo by sme sa mali naučiť ich využívať – dôvody:

Sociálne siete poskytujú učiteľovi príležitosť vytvoriť virtuálnu triedu, ktorá funguje zároveň s reálnou a je neustále aktualizovaná novým multimediálnym obsahom štruktúrovaným spôsobom. Učiteľ môže komunikovať s jedným študentom, odpovedať na jeho otázky a pochybnosti a zároveň napísať verejný komentár, ktorý bude sprístupnený všetkým užívateľom sociálnej siete.

Didaktické výhody pre študentov:

Študent si môže pozrieť tému, o ktorej sa diskutuje on-line vo virtuálnej triede a otvoriť si alebo sledovať verejnú diskusiu. Čím väčšia účasť, tým väčšie vzájomné ovplyvňovanie a vytváranie užitočného obsahu pre ostatných študentov, a vo všeobecnosti aj pre všetkých užívateľov sociálnej siete.

Metódy vhodné na použitie:

Učiteľ otvorí on-line “sociálnu triedu”, kde zverejní súhrn argumentov, o ktorých sa diskutovalo na hodine a vytvorí verejný priestor na otázky a odpovede, kde môžu odpovedať len študenti. V tomto prípade učiteľ zohráva iba úlohu moderátora a facilitátora.

Podpora študenta a učiteľa v kreatívnom procese

Ako a na čo sa dajú sociálne siete využiť:

Sociálne siete sú dobre rozvinutým a bežne využívaným prostriedkom na šírenie informácií. Sú lepšie rozvinuté ako komunikátory, umožňujú prenášanie obrázkov, poznámok, zdieľanie nápadov a hľadanie spolupracovníkov.

Ako rozvíjať kreativitu študentov:

Sociálne siete umožňujú vyjadrenie tvorivého potenciálu každého jednotlivca. Neexistuje priama vizuálna komunikácia, takže aj najneistejší študenti môžu vyjadrovať svoje myšlienky, názory, zistenia a poznámky.

Ako študentov usmerniť, stanoviť ciele a štruktúru:

Pokyny ako používať komunikátory by mal dať študentom špecialista IKT v rannom štádiu. Škola by mala poskytovať špeciálnu výučbu v tomto predmete. Každý študent by mal poznať pravidlá týkajúce sa internetovej komunikácie, ktoré sa dotýkajú ochrany osobných údajov a nezverejňovania príliš dôverných a osobných informácií.

Ako v procese výučby konzultovať so študentmi:

Úspešná práca študentov je výsledkom pedagogických schopností učiteľa. Učiteľ je mentorom, priateľom, pomocníkom, neustále prítomný v procese rozvoja študenta. Využitím sociálnych sietí je komunikácia možná dokonca aj počas prázdnin a víkendov.

Čo dodáva študentom v procese výučby sebavedomie:

Znalosti dodávajú študentom sebavedomie. Čím lepšie študenti poznajú programy a ako ich používať, tým majú viac dôvery vo vlastné zručnosti a tým úspešnejšie sa budú cítiť. Komunikácia na sociálnych sieťach so staršími študentmi a rôznymi učiteľmi je tiež dobrým stimulom pre ich sebavedomie.

Kto a na čo má využívať sociálne siete:

Študenti, učitelia, žiaci všetkých vekových skupín. Na komunikáciu, na zadávanie jasných úloh, konzultácie, na prácu v skupinách, súťaže a praktické cvičenia.

Hodnotenie kreatívnych výsledkov

Ako sa hodnotí výsledok:

Môžete využiť hodnotiace stupnice/rubriky (ľahko dostupné na webe), ktoré stanovujú kritériá na hodnotenie používania on-line komunikačných nástrojov, ako sú Twitter, napríklad.

Je dôležité brať do úvahy dve hľadiská: technické používanie nástroja a inovatívne hľadisko.

Kto hodnotí výsledok:

Znova navrhujeme využiť hodnotiacu stupnicu na hodnotenie používania Twitter. Použitím tohto príkladu ako východiska je možné vypracovať ostatné stupnice na hodnotenie používania ostatných sociálnych sietí, ako sú Facebook, Google+ a pod. (podľa Karen Franker, 2010):

PRVOK Vzorne
3
Pokročilo
2
Čiastočne pokročilo
1
Neuspokojivo
0
BODY
Obsah Pôvodné odkazy na sieti  neustále prinášajú nové zdroje alebo nápady, ktoré pridávajú diskusii hodnotu. Väčšina pôvodných odkazov na sieti  prináša nové zdroje alebo nápady, ktoré pridávajú diskusii hodnotu. Niektoré pôvodné odkazy na sieti  prinášajú nové zdroje alebo nápady, ktoré pridávajú diskusii hodnotu. Pôvodné odkazy na sieti  neprinášajú žiadne nové zdroje alebo nápady a nepridávajú diskusii žiadnu hodnotu. ____/3
Príspevky sú kreatívne a stručne napísané, aby stimulovali dialóg a komentáre. Väčšina príspevkov je napísaná tak, že stimuluje dialóg a komentáre. Niekoľko príspevkov je napísaných tak, že stimuluje dialóg a komentáre. Príspevky sú napísané biedne a nestimulujú dialóg ani komentáre.
Frekvencia Prevyšuje požadovaný počet odkazov za týždeň. Spĺňa požadovaný počet odkazov za týždeň. Tesne nespĺňa požadovaný počet odkazov za týždeň. Nespĺňa požadovaný počet odkazov za týždeň. ____/3
Študent vytvára a posiela odkazy častejšie ako sa požaduje. Študent vytvára a posiela odkazy tak často, ako sa požaduje. Študent vytvára a posiela odkazy menej často ako sa požaduje. Študent vytvára a posiela príliš málo odkazov na splnenie požiadaviek.
Hypertextové odkazy Odkazy obsahujú presné hypertextové prepojenia na zdroje, ktoré tému obohacujú. Odkazy obsahujú  hypertextové prepojenia na zdroje súvisiace s témou. Niektoré odkazy obsahujú hypertextové prepojenia, ale nie všetky zdroje súvisia s témou. Odkazy buď neobsahujú hypertextové prepojenia alebo vybrané zdroje vôbec nesúvisia s témou. ____/3
Efektívne využíva drobné URL-adresy zdrojov podľa potreby, aby bol dodržaný limit  140 znakov. Väčšinou využíva drobné URL-adresy zdrojov, aby bol dodržaný limit  140 znakov. Nedôsledne využíva drobné URL-adresy zdrojov, aby bol dodržaný limit  140 znakov. Nevyužíva drobné URL-adresy zdrojov na skrátenie hypertextových prepojení.
Vyberá hypertextové odkazy, ktoré zodpovedajú najbežnejším zdrojom na danú tému. Obyčajne vyberá hypertextové odkazy, ktoré zodpovedajú najbežnejším zdrojom na danú tému. Hypertextové odkazy  smerujú príliš často             k zastaraným zdrojom. Väčšina alebo všetky hypertextové odkazy smerujú k zastaraným zdrojom.
Mechanika Pri písaní nerobí chyby

v gramatike,  veľkých písmenách, interpunkcii a pravopise.

Pri písaní robí                             nezávažné chyby

v gramatike,  veľkých písmenách, interpunkcii a pravopise.

Pri písaní robí                             závažné chyby

v gramatike,  veľkých písmenách, interpunkcii a pravopise             (3 alebo viac chýb v jednom odkaze).

Pri písaní robí                             veľký počet závažných chýb v gramatike,  veľkých písmenách, interpunkcii a pravopise             (viac než 5  chýb v jednom odkaze). ____/3
Poznámky
a príspevky
Dôsledne reaguje na odkazy pozitívnymi, zdvorilými a stručnými poznámkami, pričom zmysluplne prispieva do diskusie. Väčšina reakcií na odkazy je pozitívnych a zdvorilých, pričom zároveň zmysluplne prispievajú do diskusie. Niektoré reakcie na odkazy sú negatívne a nezdvorilé, resp. majú pre diskusii  veľmi malý význam. Reakcie na odkazy sú negatívne a nezdvorilé a neprinášajú do diskusie žiadnu hodnotu. ____/3
Spätné odkazy sú vhodné z hľadiska zadanej témy diskusie a vždy obsahujú aj twitterovské užívateľské meno zdroja. Väčšina spätných odkazov je vhodná z hľadiska zadanej témy diskusie a  obsahujú aj twitterovské užívateľské meno zdroja. Spätné odkazy sú často nevhodné z hľadiska zadanej témy diskusie a neobsahujú twitterovské užívateľské meno zdroja. Spätné odkazy sú  nevhodné z hľadiska zadanej témy diskusie a sú znakom toho, že užívateľ nepozná zmysel a pravidlá etikety na Twitteri.

Zoznam dostupných nástrojov vhodných na použitie v tejto kategórii:

 • Facebook
 • Google+
 • Twitter

Viac nástrojov nájdete na:

 • http://en.wikipedia.org/wiki/Social_networking
Webové nástroje (blogy)

Inovatívna didaktika

Čo je CIEĽOM využitia blogov v kreatívnom procese?

Cieľom využitia webových blogov vo vzdelávacom procese je motivovať študentov, aby si vytvorili svoj vlastný virtuálny priestor, kde môžu zdieľať a komentovať rôzne témy a zistiť ako poznatky spolu súvisia.

Prečo by sme sa mali naučiť ich využívať – dôvody:

Blog je internetová webová stránka, buď súkromná patriaca konkrétnym užívateľom alebo verejná patriaca každému, kde môžu návštevníci vzájomne komunikovať s autorom blogu a ostatnými účastníkmi formou publikovaných komentárov, resp. poznámok. Vytvoriť blog, editovať strany a články je jednoduché a mnoho poskytovateľov internetových služieb ponúka vytvorenie osobného blogu zdarma.

Didaktické výhody pre študentov:

Využitím blogu môže študent vyjadrovať a rozvíjať svoje syntetické zručnosti v oblasti multimediálneho obsahu. Blog, okrem výhod textových editorov a elektronických prezentácií, umožňuje študentom získať mnohonásobnú spätnú väzbu na svoju prácu.

Metódy vhodné na použitie:

Študenti vytvoria blog a každé dva týždne zverejnia článok na tému, ktorú študujú. Záznam v blogu musí:

 • na úvod obsahovať obrázok súvisiaci s témou,
 • prezentovať odlišné pohľady na danú tému,
 • obsahovať aspoň desať komentárov.

Podpora študenta a učiteľa v kreatívnom procese:

Ako a na čo sa dajú blogy využiť:

Mnoho učiteľov už blogy využíva. Mnoho z nich využíva vo svojom čase blogy ako nástroje na uvedenie spoločného rámca, portfólia a prezentácie. Blog spĺňa celý rad požiadaviek; môžete vytvoriť vizuálnu, jednoduchú komunikačnú platformu, hoci to často vyžaduje, aby sme na stránke neustále pracovali po formálnej aj obsahovej stránke.

Blog (slovo pochádza z angl. web log, v preklade webový denník) je webová stránka, ktorej obsahom je pravidelne vkladaný krátky text a obrázky. Bloging funguje tak, že nový text je umiestnený na začiatku a študenti môžu pripojiť poznámku ku každému nového záznamu. Staršie záznamy sa ukladajú do archívu a dajú sa vždy na želanie vyhľadať.

Blog sa dobre hodí na rýchle odovzdávanie odkazov a prezentáciu zadaní. Kvôli opačnej chronológii sa na začiatku vždy nachádza najnovší a najaktuálnejší záznam. Blogy si vyžadujú, aby sa stále niečo dialo a aby boli pravidelne aktualizované. Vizuál blogov veľmi ovplyvňuje a je preto zrejmé, že je potrebné, aby v nich boli krátke texty a dobré obrázky. Preto sa rozhodnite ako často budete blog aktualizovať a aké obrázky použijete.

Rozhodnite sa tiež, ako budete v porovnaní s inými digitálnymi formami blog využívať, aby si od učiteľa nevyžadoval príliš veľa práce a informácie navyše. Blog by mal v ideálnom prípade fungovať ako prirodzená súčasť diania v učebni – a nemal by si žiť svojim vlastným paralelným životom.

Blog sa dá využiť nielen na prezentáciu referátov a zadaní, ale aj ako súhrn záznamov o tom, čo sa na hodinách dialo a tým prispieť k tzv. spoločnej pamäti. Blog je samozrejme externým komunikačným prostriedkom, pomocou ktorého môžete informovať skupinu rodičov, nových študentov alebo iných ľudí, ktorí o to majú záujem.

Ako rozvíjať kreativitu študentov:

Blog predstavuje platformu na vytvorenie vlastného komunikačného štýlu a individuálneho spôsobu vyjadrovania. V kontexte vzdelávania funguje blog na profesionálnej úrovni, dohodnú sa požiadavky týkajúce sa jeho obsahu, záznamov a odpovedí. Pokiaľ ide o štýl písomného vyjadrenia a dizajn, ale aj istý stupeň neprofesionálneho obsahu, musia sa akceptovať individuálne osobné rozdiely.

Mnoho učiteľov využíva blogy ako portfólio, v ktorom študenti opisujú proces svojho štúdia a príklady výučby, ktoré považujú za čudné alebo obzvlášť zaujímavé. Kreatívny rozvoj svojich študentov môžete podporiť niekoľkými spôsobmi. Môžete definovať konkrétne požiadavky pre každé odosielanie záznamu, vyžadovať, aby sa študenti vyjadrovali použitím konkrétnych nástrojov alebo aby všetky ich príspevky boli prezentované použitím istých predpísaných nástrojov a vyjadrení.

Niektorí tréneri priebežne poskytujú svojim študentom formálne požiadavky. Celkové skúsenosti sú však také, že aj bez týchto požiadaviek zo strany učiteľa disponujú študenti obrovskou kreativitou a vynaliezavosťou. Pravdepodobne preto, že blogy sú jednoduchým nástrojom, umožňujú študentom navzájom si prehliadať svoj materiál a tým sa kreatívne inšpirovať.

Mnoho učiteľov považuje blogy za vysoko motivačnú podporu, pretože poskytuje študentom príležitosť a priestor na osobnú komunikáciu.

Ako študentov usmerniť, stanoviť ciele a štruktúru:

Mali by ste zvážiť, aké pravidlá zavediete pre komunikáciu na blogoch a aké pravidlá použijete pre odosielaný obsah. Je rozumné vytvoriť si tieto pravidlá spolu so študentmi. Samozrejme musíte stanoviť isté hranice. Čo v zásade už nie je v blogu prípustné? (Ako minimálne často by študenti mali blog navštevovať? Aké sú minimálne očakávania, pokiaľ ide o úroveň aktivity zo strany každého študenta?)

Ako v procese výučby konzultovať so študentmi:

Mali by ste svojim študentom povedať, akú spätnú väzbu ako učiteľ by ste chceli priamo poskytnúť na blogu a akú spätnú väzbu od vás nemôžu študenti na blogoch priamo očakávať. Je dôležité, aby ste si tiež vyhradili čas a poskytli spätnú väzbu priamo jednotlivým študentom zvlášť, buď mailom alebo v priamom kontakte.

Zmysel blogu je samozrejme v tom, že všetci študenti môžu čítať a vidieť spätnú väzbu, ktorú poskytnete ostatným študentom ako istý model pre všetkých ostatných študentov. Nielen, aby sa naučili z konkrétnej reakcie, ktorú napíšete, ale aj zo spôsobu jej formulácie. Spôsob, akým komunikujete a diskutujete s jednotlivými študentmi by mal slúžiť ako model pre všetkých iných študentov pre vzájomné reakcie a posielanie spätnej väzby.

Čo dodáva študentom v procese výučby sebavedomie:

Mať možnosť “legálne” ukázať, čo dokážete vytvoriť, vyprodukovať a prezentovať svoje názory je dobré pre každého a jednoznačne to posilňuje sebavedomie študentov.

Mať odozvu a spätnú väzbu od mnohých ľudí, nielen od učiteľa pôsobí často veľmi konštruktívne.

Hodnotenie kreatívnych výsledkov

Ako sa hodnotí výsledok:

Môžete využiť hodnotiace stupnice/rubriky (ľahko dostupné na webe), ktoré stanovujú kritériá na hodnotenie používania sociálnych sietí.

Je dôležité brať do úvahy dve hľadiská: technické používanie nástroja a kolaboratívne hľadisko zdieľania a spolupráce.

Kto hodnotí výsledok:

Hodnotiť výsledok môže učiteľ, pričom zohľadní vopred určenú hodnotiacu stupnicu. Táto metóda hodnotenia by mala zohľadňovať najjednoduchší príspevok/použitie sociálnych sietí zo strany študenta, kde preukáže, že tomu rozumie. Na vyšších úrovniach by však mal študent vedieť zhodnotiť svoj záznam sám a kriticky sa k nemu vyjadriť.

Nižšie je uvedený príklad hodnotiacej stupnice podľa Andrewa Churchesa:

Výstavba textu Porozumenie / Hodnotenie
0 Študent píše komentáre, ktoré sú nevhodné alebo neakceptovateľné. Komentáre nesúvisia so záznamom a majú veľmi osobný charakter.
1 Zlý pravopis a gramatické chyby. Krátke 1alebo 2 vety. Chýba štruktúra a plynulosť.  Študent používa neformálny jazyk, skratky alebo textový jazykový štýl. Jednoduché komentáre, ktorým chýba  ponor do problematiky, hĺbka alebo sú veľmi povrchné.

Sú krátke a často nesúvisia  s kľúčovou otázkou, pôvodným obsahom blogu alebo myšlienkou.

Nevyjadrujú jasne stanovisko autora. Vykazujú znaky zlého porozumenia zadania.

2 V niektorých prípadoch zlý pravopis a gramatické chyby. Komentáre majú istú štruktúru, ale chýba im plynulosť. Obsahujú niekoľko viet. Môžu obsahovať odkaz alebo obrázok.

Výstavba textu je v zásade formálna a obsahuje niekoľko skratiek alebo textový štýl jazyka.

Jednoduché komentáre, pre ktoré je charakteristický istý ponor do problematiky a hĺbka a ktoré súvisia                s pôvodným obsahom blogu alebo myšlienkou.

Sú stručné a môžu obsahovať istý nesúvisiaci materiál. Ponúkajú aj niektoré osobné poznámky alebo názory, ktoré neboli súčasťou úlohy.

Majú niektoré znaky porozumenia zadania.

3 Málo pravopisných a gramatických chýb.

Komentáre majú štruktúru aj plynulosť.

Obsahujú vety alebo odseky.

Obsahujú vhodné odkazy, súbory alebo obrázky.

Reagujú na iné záznamy alebo komentáre.

Komentáre sú charakteristické svojim ponorom do problematiky a hĺbkou a súvisia s pôvodným obsahom blogu, resp. komentármi.

Môžu obsahovať určitý nesúvisiaci materiál.

Osobný názor je vyjadrený vhodným štýlom.

Zohľadňujú dopad alebo výsledok záznamu – prinášajú určité hodnotenie.

4 Pravopisné alebo gramatické chyby sa vyskytujú zriedkavo.

Komentáre majú štruktúru, sú plynulé a vystavané tak, že sa dobre čítajú. Obsahujú vhodné odkazy, súbory alebo obrázky.

Obsahujú potvrdené zdroje a sú k nim pripojené iné záznamy a komentáre.

 

Komentáre sú charakteristické svojim ponorom do problematiky, hĺbkou a vyhodnotením.

Súvisia s pôvodným obsahom blogu a nasledujúcimi komentármi. Prinášajú odkazy na doplňujúci materiál. Osobný názor je vyjadrený vhodným štýlom. Jasne súvisia s podstatou obsahu alebo záznamami na blogu. Komentáre alebo záznamy obsahujú isté zhodnotenie a do istej hĺbky zohľadňujú výsledky, vplyvy, resp. účinok záznamu alebo komentárov.

Zoznam dostupných nástrojov vhodných na použitie v tejto kategórii:

Viac nástrojov nájdete na:

Zoznam iných použiteľných kategórií nástrojov

 • Digitálna tabuľa
 • Tabuľkové procesory (MS Excel, Google Docs, openoffice.org Calc)
 • Spracovanie dát (MS Access, Google Docs, openoffice.org Base)
 • Mapovanie myšlienok (Mind Meister, Bubbl.us, CmapTools, Mind42.com)
 • On-line nástroje (LMS – Moodle platforma, on-line testovanie, PrIsM)
 • Obrázkové editory (MS Publisher, Picasa)
 • Jednoduché hry
 • Nástroje na inováciu a kooperáciu (Innovation Central, discovery Suit (a vyhľadávač Results), Team space, on-line brainstorming)
Materiál na ďalšie čítanie

[1] Google in Education, on-line, dostupné na: http://www.google.com/edu/teachers/
[2] James Dumolo Ralley, CT and Creativity in Education: Examining the Effect That New Labour Policy Had on Creative ICT Practice, and Why This Practice is Important, dizertácia predložená the University of Manchester za účelom získania titulu Master of Arts na fakulte Faculty of Humanities, 2011, on-line, k dispozícii na: www.scribd.com/jim_ralley/d/77932877-ICT-and-Creativity-in-Education
[3] Lorie Vela: 15 tools for education, on-line, k dispozícii na: http://www.collaborationideas.com/2011/05/2080/
[4] Terry Freedman: Creativity and ICT, on-line, k dispozícii na: http://terry-freedman.org.uk/artman/publish/article_1324.php

Referencie

[1] Anusca Ferrari, Romina Cachia a Yves Punie: ICT as a Driver for Creative Learning and Innovative Teaching, on-line, k dispozícii na: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/creativity/report/ict.pdf
[2] Cachia, R., Compano, R. and Da Costa, O.: Grasping the Potential of On-line Social Networks for Foresight, Technological Forecasting and Social Change, 74(8), 2007, str.1179-1203.
[3] Creative Partnerships. (2010, 10 20). Creative Partnerships Programme Cut in Spending Review – Reaction from Creativity, Culture and Education. Retrieved 08 20, 2011, from Creative Partnerships: http://www.creative-62partnerships.com/news-events/news/creative-partnerships-programme-cut-in-spending-review-reaction-from-creativity-culture-and-education,448,ART.html
[4] ECDL Foundation: EqualSkills, Syllabus Version 2.0, on-line, dostupné na: http://www.ecdl.org/programmes/media/EqualSkills_Syllabus_Version_2.01.pdf
[5] John A. Scales and Roel Sniederz: Computers and Creativity, Geophysics, Vol.64, No.5, 1999, str. 1347–1348, on-line, k dispozícii na: http://inside.mines.edu/~rsnieder/computers.pdf
[6] NACCCE. (1999). All Our Futures: Creativity, Culture and Education. NACCCE.

Využitie IKT nástrojov inovatívnej a pokročilej úrovne

Úvod

Učenie a kreativita spolu navzájom súvisia. Človek sa dokáže naučiť byť kreatívnym a učí sa spolu s kreativitou. To isté platí pre kreativitu. Obidva procesy sa dajú podporiť pomocou IKT, avšak zúčastnení hráči musia poznať prístup, kedy nástroje IKT využívať, na aký účel a aké spôsobilosti sú nevyhnutné na úspešné používanie týchto nástrojov. V súčasnom živote sa ‘digitálna gramotnosť’ javí ako nevyhnutný predpoklad existencie, vývoj nových technológií neustále pokračuje a ovplyvňuje spôsob fungovania našej spoločnosti, spoločenský život, spôsoby komunikácie a zdieľania nových poznatkov a informácií [5].

Nové technológie, a predovšetkým komunikácia prostredníctvom počítačov (web 2.0), poskytujú nové príležitosti na vzdelávanie a tréning, lebo obohacujú výučbu a napomáhajú spolupráci, inovácii a kreativite jednotlivcov i organizácií. Výhody využívania sociálnych možností počítačov a IKT vo výučbe závisia od použitého prístupu k výučbe, zvýrazňujú úlohu a zručnosti učiteľa a potrebu vhodného podporujúceho prostredia pre študentov aj učiteľov.

IKT a počítačové nástroje na sociálnu komunikáciu, a predovšetkým prístupy k nim, môžu výrazne zlepšiť učebné výsledky tým, že:

 • stimulujú rôzne zmysly tým, že využívajú multimediálne vizualizácie a zobrazenia v materiáloch, ktoré vypracovávajú učitelia a poskytujú študentom nové kreatívne príležitosti;
 • podporujú spoluprácu s novými on-line produktmi, komentujúcimi a networkingovými nástrojmi, pričom zlepšujú celkovú aj individuálnu výkonnosť;
 • podporujú diferenciáciu a rôznorodosť tým, že prinášajú učiteľom celú škálu didaktických a metodických nástrojov, ktoré sa dajú prispôsobiť na konkrétne učebné ciele;
 • motivujú študentov k väčšej personalizácii vzdelávacieho procesu v motivujúcom prostredí vzájomnej pomoci, reflexie a kritiky a v interakcii so svojimi učiteľmi a rovesníkmi, pričom kombinujú inštitucionalizované (formálne a neformálne) a neinštitucionalizované vzdelávacie aktivity. [3]

Kreatívne myslenie by sa malo vyjadriť hrou, skúmaním alternatívnych prístupov, pohľadov a premýšľaním o veciach iným spôsobom a z iných perspektív, zapojením fantázie a imaginatívneho myslenia, vytváraním súvislosti s predošlými a novými poznatkami a kritickým posudzovaním nápadov, konania a výsledkov. Všetky tieto aktivity sa dajú rozvíjať pomocou IKT. IKT tiež ponúkajú prostriedok, ktorým sa dá predstavivosť zhmotniť, ako aj jej výsledok, použitím webového softvéru na mapovanie myšlienok na vizuálny rozvoj nápadov a napokon aj podeliť sa o tieto nápady s ostatnými [4], [6].

Ostáva dôležité poznamenať, že okrem všetkých poskytnutých informácií na praktických nástrojoch, ich prenos a stelesnenie v kreatívnom procese, ako aj usmernenie skupiny v tomto procese je niečo, čo sa čítaním naučiť nedá. Skúšali sa stimulujúce cvičenia, ktoré – ak sa použijú v pracovnom prostredí – by mali pomôcť učiteľom nadobudnúť schopnosť moderovať kreatívny proces v skupine použitím IKT nástrojov pokročilej úrovne.

Pokročilé IKT nástroje

Keď sa niekto rozhodne použiť IKT vo svojom vzdelávacom procese, je dôležité, aby zistil, aká je úroveň digitálnej gramotnosti a používania IKT zručností na oboch stranách vyučovacieho procesu (u učiteľov a u študentov). Pri spracovaní tohto dokumentu sme sa predovšetkým zamerali na úroveň IKT zručností u učiteľov. Nie je jednoduché rozdeliť zručnosti užívateľov na základné a pokročilé. Na tento účel sme zvolili známu normu ECDL , ktorá rozoznáva tri úrovne: úvodnú, ECDL a ECDL pokročilú. Pokročilá úroveň je nadstavbou k úvodnej úrovni, kde sa okrem zručností predpokladá aj istá úroveň praxe a skúseností s prácou s počítačmi a tiež skúsenosti s prácou s viacerými, nielen štandardne dostupnými aplikáciami. Vychádzajúc zo sylabov ECDL [4], a analýzy potrieb učiteľov sa dohodlo, že zoznam úkonov/zručností, ktoré môžeme klasifikovať ako pokročilé zahŕňa:

 • Pokročilé používanie počítača, desktopu a Windows
  • zaznamenávanie a editovanie zvuku a videa
  • zmeny nastavenia bezpečnosti zverejňovaných súborov
 • Tvorba dokumentov – v akejkoľvek aplikácii
  • pridávanie horného a dolného záhlavia textov (hlavička a päta), označovanie priesvitkou – vodoznakom
  • použitie tém a zmeny tém
  • vkladanie multimediálnych súborov do dokumentov
  • skenovanie a vkladanie a editovanie zoskenovaného dokumentu do želaného dokumentu
  • vytvorenie štruktúrovanejšieho dokumentu – s interaktívnymi prvkami
 • Internet, prehľadávanie webových stránok, e-mail
  • zdieľanie dokumentov na webe
  • práca so skupinovým softvéromon-line hry
  • pochopenie koncepcie LMS a zverejňovanie dokumentov
  • poskytovanie výučby cez internetové pripojenie (virtuálne triedy, hry, …).
IKT nástroje v kreatívnom vzdelávaní

Použitím softvérových aplikácií dokáže učiteľ efektívne elektronicky narábať s dátami študentov, prevziať a korigovať domáce úlohy/projekty v elektronickom formáte, komunikovať so študentmi a rodičmi, zaznamenávať a monitorovať dochádzku a známky/výsledky práce študentov, spravovať a rozširovať informácie, prístup k nim, ich zdieľanie, tvorbu, opätovné používanie, vytvárať on-line učebné plány a obsah výučby. Zároveň môže zvyšovať motiváciu študenta pomocou využitia IKT v učebni, napr. on-line zdieľaním najlepších postupov a rozširovať spoluprácu v rámci škôl a medzi nimi. [2]

V kreatívnom procese sa dá využiť aj jedna z najznámejších čŕt IKT – urýchlenie procesov. Kreatívni jednotlivci často produkujú nápady rýchlo, keď sú na vrchole svojej kreativity. Rýchlosť IKT umožňuje ideálne ďalší rozvoj nad rámec týchto nápadov tým, že poskytuje asociácie, alternatívy alebo aplikácie. Pokročilé nástroje IKT a hry na inováciu sú vhodnými nástrojmi na podporu a stimuláciu kreativity. Efektivita týchto nástrojov však závisí od IKT zručností užívateľov a od toho, ako sa hodia do daného pracovného prostredia.

Nástroje, ktoré podporujú kolaboratívne pracovné prostredie typicky patria medzi pokročilé a dajú sa v kognitívnom procese využiť, nemusia však byť na tento účel vyvinuté.

V ďalšej kapitole je uvedený zoznam IKT nástrojov a ich použiteľnosť v kreatívnom prostredí, za tým nasledujú prepojenia/odkazy na špecializované scenáre pre rôzne vzdelávacie sektory. Opis každého nástroja je štruktúrovaný ako text, aby ho mohol ľahko čítať aj neskúsený človek z praxe. Každý nástroj sa analyzuje z troch hlavných hľadísk týkajúcich sa rôznych fáz vzdelávania:

 • Inovatívna didaktika, kde sa daný nástroj popisuje z pohľadu zavádzania inovácie do procesu vzdelávania. Sú tu uvedené ciele, ktoré je možné dosiahnuť použitím špecifických nástrojov, ako aj dôvody a výhody použitia konkrétneho nástroja a metód aplikovateľných vo vzdelávacom procese.
 • Podpora študenta a učiteľa v kreatívnom procese, kde sa zdôrazňuje, že použitie nástroja môže podporiť kreativitu nielen u učiteľa, ale aj u študentov a tým zvýšiť ich sebahodnotenie. Uvádzajú sa oblasti, v ktorých je možné tieto nástroje vo vzdelávaní využiť.
 • Cieľom časti Hodnotenie kreatívnych výsledkov je pomôcť učiteľom pri hodnotení výsledkov, ktoré vzniknú v kreatívnom procese, čo znamená, že výsledky môžu hodnotiť študenti sami alebo použitím rôznych nástrojov.

 

Audiá

Inovatívna didaktika

Čo je CIEĽOM využitia audiosúborov v kreatívnom procese?

Audiá podporujú tvorbu nápadov iným spôsobom ako písomný materiál, napríklad počúvanie pretekajúcej vody poskytne študentom iné asociácie ako keď si študent len prečíta vetu ”voda preteká prúdom v rieke”. Využitie audií zlepšuje kreativitu a produkciu nápadov – predovšetkým pre radikálnu inováciu. Tiež motivuje iné študijné typy, nielen tých, ktorí sa učia čítaním. Audio sa dá využiť už v rannom štádiu – poslucháč ani nemusí vedieť písať a čítať. Preto sa nahrávky dajú využiť aj pri prekonávaní problémov súvisiacich so základnými zručnosťami.

Prečo by sme sa mali naučiť ich využívať – dôvody:

Existujú rôzne študijné typy, niektorí študenti uprednostňujú písomnú a niektorí ústnu podobu učiva. Audio podporuje druhý typ vzdelávania. Neverbálne audiosúbory budú menej vhodné ako hovorené slovo. Keďže asociácie s niektorými zvukmi môžu pôsobiť veľmi osobne, využitie audia podporí u jednotlivcov generovanie nápadov.

Didaktické výhody pre študentov:

 • Tento nástroj nezávisí od jazykových zručností.
 • Študenti si vytvárajú asociácie rôznymi spôsobmi, učia sa rôznymi spôsobmi. Znižujú sa tým nároky na zrozumiteľný jazyk. Ak použijeme audiosúbory s fúkajúcim vetrom alebo so zvukmi z dopravnej zápchy, tieto sa dajú využiť pre tvorbu nápadov na tému v rozličných jazykoch bez akéhokoľvek prekladu.

Podpora študenta a učiteľa v kreatívnom procese

Ako a na čo sa dajú využiť:

Takmer všetci študenti, nezáleží na tom, kto sú, sa neskôr, vo svojom pracovnom živote, ocitnú v pozícii, keď budú musieť informovať, vzdelávať iných ľudí alebo sa s nimi zhovárať. Niektorí sa budú stretávať so študentmi, iní so svojimi klientmi a iní zase so svojimi zákazníkmi. Každý potrebuje komunikovať s inými ľuďmi.

Používanie audiosúborov vytvára jedinečnú a výbornú príležitosť naučiť sa komunikovať rôznymi spôsobmi s rôznymi cieľovými skupinami.

Mnohých ľudí veľmi prekvapí, keď zistia, ako rozprávajú a ako sa vyjadrujú na rôzne témy a o rôznych otázkach. Niektorí zistia, že používajú množstvo zbytočných slov, iní zistia, že nehovoria celkom zrozumiteľne.

Ako rozvíjať kreativitu študentov:

Zvýšte nároky na produkciu audiosúborov. Dá sa to urobiť mnohými spôsobmi.

 • Podčiarknite príbeh/výklad špecifickou náladou – použitím hudby alebo iných zvukov
 • Ilustrujte najdôležitejšie body použitím len určitého počtu slov.
 • Mohli by ste vytvoriť príbeh / hovoriť použitím istého počtu konkrétnych slov.
 • Požiadajte študentov, aby vytvorili produkcie na čoraz špecifickejšie témy pre čoraz špecifickejšie cieľové skupiny.
 • Požiadajte ich, aby našli svoje vlastné zvuky vo svete, ktorý ich obklopuje.

Ako študentov usmerniť, stanoviť ciele a štruktúru:

Budete samozrejme musieť vytvoriť pokyny na používanie a vytváranie audiosúborov rovnako, ako ste určili pokyny na tvorbu písomného materiálu. Pokyny, v ktorých študenti nájdu:

 • všetky požadované technické rady ako vytvoriť audiosúbor,
 • akú dĺžku by mal mať hotový výsledok,
 • špecifické požiadavky z vašej strany a nároky týkajúce sa obsahu a očakávaného učebného výsledku,
 • koľko času majú na vytvorenie produktu.

Naučte ich, aby si pred začiatkom nahrávania pripravili osnovu, aby si boli istí, že sa sústredia na obsah a že odovzdajú výsledok, ktorý spĺňa akademické ciele a parametre.

Ako v procese výučby konzultovať so študentmi:

V zásade neexistuje rozdiel medzi spôsobmi, akými so svojimi študentmi v procese výučby konzultujete alebo ich motivujete. Samozrejme, najviac pozornosti budete musieť venovať tým študentom, ktorí majú najväčšie problémy pri používaní technológie. Je to však podobné ako u študentov, ktorí majú ťažkosti pochopiť zadanie bežného referátu.

Ostaňte nablízku a sledujte, či nápady študentov ostávajú v rámci stanovených cieľov.

Ak ste študentov požiadali, aby používali rôzne zvuky, dohliadnite, aby sa tieto nestali kľúčovým faktorom nahrávky. Niekedy sú študenti tak fascinovaní technickými možnosťami zariadenia, že zabudnú na cieľ vzdelávacieho procesu.

Urobte prvé nahrávky spolu so študentmi. Začnite krátkymi šotmi, ktoré sa zameriavajú najmä na metódu výučby a naučte študentov počúvať sa na vlastných nahrávkach. Potom prejdite k prijatiu vlastného zvuku.

Naučte ich vytvoriť si dobrý akademický zoznam hesiel alebo základných bodov, aby si vedeli naplánovať a zapamätať, čo chcú povedať.

Poskytnite študentom spätnú väzbu – aby sa na základe pokynov snažili hlbšie o témach premýšľať alebo spracovať istú časť obsahu, o ktorej si naplánovali hovoriť. Dávkujte ju po častiach alebo krok za krokom. Študenti často potrebujú spätnú väzbu zacielenú na to, aby boli vo svojich prezentáciách čo najpresnejší.

Čo dodáva študentom v procese výučby sebavedomie:

Takmer každý študent pocíti nárast sebavedomia, ak vytvorí dobrý a nový typ produktu. Tvrdé jadro užívateľov audionahrávok (učitelia) má skúsenosti, že mnohí študenti zverejnia niektoré zo svojich produktov. Niečo, o čom si nikdy nemysleli, že vytvoria na papieri vytvorili v čase štúdia. Sila týchto produktov spočíva v tom, že ich dnes využívajú aj mladší študenti.

Hodnotenie kreatívnych výsledkov

Ako sa hodnotí výsledok:

Hodnotenie kreatívneho výsledku spočíva v hodnotení kreatívneho procesu formou komunikácie medzi zúčastnenými stranami (študentmi, učiteľom, trénerom), aby sa zistilo, či boli dosiahnuté určené ciele použitím definovaných zdrojov.

Hodnotenie:

 • pomôže študentom v ich osobnom rozvoji,
 • zistí stupeň splnenia úloh študentov a ich progres,
 • preukáže ťažkosti, ktoré v procese vznikli.

Hodnotenie môže byť formatívne (proces prebiehajúci počas celej výučby), sumatívne (meranie výsledku). Je potrebné určiť charakteristiky hodnotenia: rozsah (zapojenie každého študenta, priebežné výsledky, záverečný výsledok, zdroje,…), časový harmonogram a zvoliť ľudí, ktorí sa hodnotenia zúčastnia (samotný študent, učiteľ, ostatní študenti,…). Študenti musia poznať a rozumieť hodnotiacim kritériám.

Kto hodnotí výsledok:

Do hodnotiaceho procesu môžu byť zapojení:

 • učitelia, tréner a ostatní zúčastnení vo vyučovacom procese
 • študenti, ktorí vedome určia čo môžu a nemôžu robiť
 • ostatní študenti, ktorí sa zúčastňujú na vzdelávacom procese.

Na začiatku hodnotiaceho procesu musí byť definovaná úloha každého zúčastneného a rozsah a obsah hodnotenia.

Dajú sa využiť dotazníky, postrehy a portfóliá (systematické zbierky prác študentov). Hodnotenie je sústredené na študenta a vychádza z jeho výsledkov. Môže pozostávať z množstva rôznych materiálov: vlastných názorov študenta, esejí, čitateľských denníkov, písomných súhrnných prehľadov, audio/videomateriálov a pod. Tiež musí vychádzať z prác zozbieraných počas určitého obdobia (semester, obdobie trvania projektu) a musí odrážať, čo sa študent počas projektu naučil.

Zoznam dostupných nástrojov vhodných na použitie v tejto kategórii

Viac nástrojov nájdete na:

 

Videá

Inovatívna didaktika

Čo je CIEĽOM využitia videosúborov v kreatívnom procese ?

Cieľom je podporovať kreatívny proces využitím rôznych asociácií a zmyslov. Čím viac zmyslov sa zapojí, tým kreatívnejšími sa študenti môžu naučiť byť.

Prečo by sme sa mali naučiť ich využívať – dôvody:

Študenti sa naučia nové spôsoby objavovania nápadov a videá podporujú kreatívne myslenie iným spôsobom ako písaný text. Stimulujú iné zmysly.

Didaktické výhody pre študentov:

Zvuk a pohyblivý obraz, použitie multimédia dostane väčšinu študentov. Videá dokážu stimulovať nové nápady, študenti dokážu vytvoriť zvukové a pohyblivé obrazy znázorňujúce, resp. vystihujúce ich nové nápady.

Metódy vhodné na použitie:
Tvorba filmov, trikových záberov, vytváranie videí.

Podpora študenta a učiteľa v kreatívnom procese

Ako a na čo používať videá:

Videozáznamy skupinových diskusií dávajú študentom príležitosť naučiť sa niečo o ich vlastnej interakcii s inými ľuďmi: ako prezentovať svoj názor. Nadobudnúť schopnosť prečítať súlad medzi hovoreným slovom a rečou tela, tak u nich samotných, ako aj u iných ľudí.

Ako rozvíjať kreativitu študentov:

 • Dajte študentom konkrétne úlohy alebo roly, ktoré budú stvárňovať a zaznamenávať na video.
 • Stanovte pravidlá, čo na videu nemôžu urobiť alebo povedať.
 • Poskytnite im spätnú väzbu zameranú na ostatné spôsoby prezentácie ich produktu.
 • Hrozí tu riziko, že vás ich film úplne okúzli.
 • Usmerňujte kreativitu študentov cez niekoľko štádií – požiadajte ich, aby si pripravili alternatívne spôsoby prezentácie niektorých častí predchádzajúceho videa.
 • Pripravte si niekoľko adries s inšpiratívnymi videami.

Ako študentov usmerniť, stanoviť ciele a štruktúru:

V zásade by ste študentom mali vždy stanoviť časový limit – aký dlhý môže byť finálny produkt. Dbajte, aby ste stanovili veľmi presné ciele pre ich produkciu. Aké posolstvo by mali priniesť, čo by malo video vysvetľovať a čo by sa mali ľudia dozvedieť po zhliadnutí videa.

Ako v procese výučby konzultovať so študentmi:

V zásade by ste študentom mali vždy stanoviť časový limit – aký dlhý môže byť finálny produkt.

Dbajte, aby ste stanovili veľmi presné ciele pre ich produkciu. Aké posolstvo by mali priniesť, čo by malo video vysvetľovať a čo by sa mali ľudia dozvedieť po zhliadnutí videa.

V zásade neexistuje rozdiel medzi spôsobmi, akými so študentmi v procese výučby konzultujete alebo ich motivujete. Samozrejme, najviac pozornosti budete musieť venovať tým študentom, ktorí majú najväčšie problémy pri používaní technológie. Je to však rovnaké ako u študentov, ktorí majú ťažkosti pochopiť zadanie bežného referátu. Ostaňte nablízku a sledujte, či nápady študentov ostávajú v rámci stanovených cieľov. Ak ste študentov požiadali, aby používali rôzne zvuky, dohliadnite, aby sa tieto nestali kľúčovým faktorom nahrávky. Niekedy sú študenti tak fascinovaní technickými možnosťami zariadenia, že zabudnú na cieľ vzdelávacieho procesu.

Urobte prvé nahrávky spolu so študentmi. Začnite krátkymi šotmi, ktoré sa zameriavajú najmä na metódu výučby a naučte študentov počúvať sa na vlastných nahrávkach. Potom prejdite k prijatiu vlastného zvuku. Naučte ich vytvoriť si dobrý akademický zoznam hesiel alebo základných bodov, aby si vedeli naplánovať a zapamätať, čo chcú povedať.

Poskytnite im spätnú väzbu – aby sa na základe pokynov snažili hlbšie o témach premýšľať alebo spracovať istú časť obsahu, o ktorej si naplánovali hovoriť. Dávkujte ju po častiach alebo krok za krokom.

Študenti často potrebujú spätnú väzbu zacielenú na to, aby boli vo svojich prezentáciách čo najpresnejší.

Čo dodáva študentom v procese výučby sebavedomie:

Zistenie, že dokážete vytvoriť niečo, o čom ste si mysleli, že nikdy nedokážete, posilňuje sebavedomie. Vytvorenie úžasného produktu tiež znásobí sebavedomie. Poskytnutie príležitosti vyjadriť niečo, čo ste predtým nedokázali vyjadriť upevňuje sebavedomie. Práca s videom zahŕňa všetky tieto aspekty.

Hodnotenie kreatívnych výsledkov

Ako sa hodnotí výsledok:

Hodnotenie kreatívneho výsledku spočíva v hodnotení kreatívneho procesu formou komunikácie medzi zúčastnenými stranami (študentmi, učiteľom, trénerom), aby sa zistilo, či boli dosiahnuté určené ciele použitím definovaných zdrojov.

Hodnotenie:

 • pomôže študentom v ich osobnom rozvoji,
 • zistí stupeň splnenia úloh študentov a ich progres,
 • preukáže ťažkosti, ktoré v procese vznikli.

Hodnotenie môže byť formatívne (proces prebiehajúci počas celej výučby), sumatívne (meranie výsledku). Je potrebné určiť charakteristiky hodnotenia: rozsah (zapojenie každého študenta, priebežné výsledky, záverečný výsledok, zdroje,…), časový harmonogram a zvoliť ľudí, ktorí sa hodnotenia zúčastnia (samotný študent, učiteľ, ostatní študenti,…). Študenti musia poznať a rozumieť hodnotiacim kritériám.

Kto hodnotí výsledok:

Do hodnotiaceho procesu môžu byť zapojení:

 • učitelia, tréner a ostatní zúčastnení vo vyučovacom procese
 • študenti, ktorí vedome určia čo môžu a nemôžu robiť
 • ostatní študenti, ktorí sa zúčastňujú na vzdelávacom procese.

Na začiatku hodnotiaceho procesu musí byť definovaná úloha každého zúčastneného a rozsah a obsah hodnotenia.

Dajú sa využiť dotazníky, postrehy a portfóliá (systematické zbierky prác študentov). Hodnotenie je sústredené na študenta a vychádza z jeho výsledkov. Môže pozostávať z množstva rôznych materiálov: vlastných názorov študenta, esejí, čitateľských denníkov, písomných súhrnných prehľadov, audio/videomateriálov a pod. Tiež musí vychádzať z prác zozbieraných počas určitého obdobia (semester, obdobie trvania projektu) a musí odrážať, čo sa študent počas projektu naučil.

Zoznam dostupných nástrojov vhodných na použitie v tejto kategórii

 • YouTube a TED talks
 • Lightworks
 • Jaycut Video Editing
 • Animoto Video Creator
 • Windows Movie Maker Video Software

Viac nástrojov sa nachádza na:

 

Textové editory

Inovatívna didaktika

Čo je CIEĽOM využitia textových editorov v kreatívnom procese:

Hlavným cieľom je podporiť kreativitu študentov prostredníctvom návrhu a spracovania dokumentov inými prostriedkami (odlišnými od tradičných foriem písania a formátovania), vkladaním rôznych objektov a multimediálnych súborov. Počas tohto procesu môžu študenti vytvárať texty na rôzne témy, čo podporí kreatívne myslenie pri písomnej komunikácii.

Prečo by sme sa mali naučiť ich využívať – dôvody:

V súčasnosti znižuje časté používanie elektronických prezentácií úroveň písania, keďže sa užívatelia môžu často vyjadrovať útržkovite, heslovite. V praxi je však potrebné vytvárať rôznorodé dokumenty, ktoré si vyžadujú iný prístup pri prezentácii výsledkov získaných z rôznych prostredí. Tvorba dokumentu v textových editoroch môže pomôcť študentom zlepšiť ich schopnosť sebavyjadrovania. Tento nástroj sa tiež hodí pre študentov, ktorí majú problém vyjadrovať sa v osobnom kontakte.

Didaktické výhody pre študentov:

Návrh dokumentu v textovom editore môže pomôcť užívateľovi pri zlepšení jeho vyjadrovacích schopností. Tento nástroj sa tiež hodí pre študentov, ktorí majú problémy v osobnom kontakte. Ak používame nástroje na zdieľanie dokumentov, môžeme zároveň študentov motivovať, aby spolupracovali s ostatnými, s čím sa v praktickom živote tiež stretávajú.

Metódy vhodné na použitie:

Študenti môžu vytvárať zložitejšie dokumenty na rôznorodé témy. Je potrebné vopred určiť tému a očakávaný výsledok (možno aj dostupné a použiteľné nástroje) a povzbudiť študentov, aby použili inovatívnejšie prístupy pri tvorbe a štylizácii dokumentu.

Podpora študenta a učiteľa v kreatívnom procese

Ako rozvíjať kreativitu študentov:

Požiadajte študentov, aby využívali rôzne nástroje pri vytváraní rôznych zadaní.

Ako v procese výučby konzultovať so študentmi:

Vyhraďte si čas na prezentáciu zvolených nástrojov a dostatok času na inštruovanie študentov ako tieto nástroje používať.

Čo dodáva študentom v procese výučby sebavedomie:

Vytvorenie lepšieho a dokonalejšieho produktu vždy zvyšuje sebavedomie študenta.

Kto a na čo má využívať textové editory:

Každý, v neformálnom, odbornom a strednom školstve a tiež na univerzitách.

Hodnotenie kreatívnych výsledkov

Ako sa hodnotí výsledok:

Hodnotenie kreatívneho výsledku spočíva v hodnotení kreatívneho procesu formou komunikácie medzi zúčastnenými stranami (študentmi, učiteľom, trénerom), aby sa zistilo, či boli dosiahnuté určené ciele použitím definovaných zdrojov.

Hodnotenie:

 • pomôže študentom v ich osobnom rozvoji,
 • zistí stupeň splnenia úloh študentov a ich progres,
 • preukáže ťažkosti, ktoré v procese vznikli.

Hodnotenie môže byť formatívne (proces prebiehajúci počas celej výučby), sumatívne (meranie výsledku). Je potrebné určiť charakteristiky hodnotenia: rozsah (zapojenie každého študenta, priebežné výsledky, záverečný výsledok, zdroje,…), časový harmonogram a zvoliť ľudí, ktorí sa hodnotenia zúčastnia (samotný študent, učiteľ, ostatní študenti,…). Študenti musia poznať a rozumieť hodnotiacim kritériám.

Kto hodnotí výsledok:

Do hodnotiaceho procesu môžu byť zapojení:

 • učitelia, tréner a ostatní zúčastnení vo vyučovacom procese
 • študenti, ktorí vedome určia čo môžu a nemôžu robiť
 • ostatní študenti, ktorí sa zúčastňujú na vzdelávacom procese.

Na začiatku hodnotiaceho procesu musí byť definovaná úloha každého zúčastneného a rozsah a obsah hodnotenia.

Dajú sa využiť dotazníky, postrehy a portfóliá (systematické zbierky prác študentov). Hodnotenie je sústredené na študenta a vychádza z jeho výsledkov. Môže pozostávať z množstva rôznych materiálov: vlastných názorov študenta, esejí, čitateľských denníkov, písomných súhrnných prehľadov, audio/videomateriálov a pod. Tiež musí vychádzať z prác zozbieraných počas určitého obdobia (semester, obdobie trvania projektu) a musí odrážať, čo sa študent počas projektu naučil. Tiež môžete požiadať študenta, aby napísal komentár, v ktorom presne zhodnotí dokumenty svojich kolegov.

Zoznam dostupných nástrojov vhodných na použitie v tejto kategórii

 • MS Word
 • OpenOffice.org Writer
 • LibreOffice Writer
 • Google Docs – dokumenty

Viac nástrojov sa nachádza na:

 

Tabuľkové procesory

Inovatívna didaktika

Čo je CIEĽOM využitia tabuľkových procesorov v kreatívnom procese:

Flexibilita, rýchlosť a kapacita nástrojov IKT napomáha koncipovaniu, filtrovaniu, reorganizácii, zdokonaľovaniu a systematickému prehodnocovaniu nápadov, obsahov a pojmov. Nástroje s týmito vlastnosťami sa často nazývajú aj vizualizačné mysliace nástroje. Slúžia na rôzne účely, ako je transformovanie abstraktných informácií do konkrétnej podoby, zobrazovanie súvislostí medzi faktami a predstavami, ako aj znázorňovanie súvislostí medzi novými informáciami a predchádzajúcimi poznatkami.

Prečo by sme sa mali naučiť ich využívať – dôvody:

Súvislosti je možné zobraziť formou čiar, symbolov, farieb alebo aj obrázkov.

Flexibilné nástroje, ako sú tabuľkové procesory a databázy umožňujú študentom určovať pravidlá na zisťovanie súvislostí medzi súbormi dát.

Didaktické výhody pre študentov:

Uľahčujú študentom produkovať nové nápady a vidieť súvislosti medzi rôznymi nápadmi.

Metódy vhodné na použitie:

Študenti môžu využiť tabuľkový procesor pri riešení reálneho problému. Tento nástroj by sa mal využívať na analýzu, zber dát, definovanie riešenia pomocou vzorcov a prezentácie výsledkov.

Podpora študenta a učiteľa v kreatívnom procese

Ako a na čo sa dajú využiť:

Tabuľkový procesor je počítačovou aplikáciou s nástrojmi, ktoré zvyšujú produktivitu užívateľa pri zbere, analýze a zdieľaní tabuľkových dátových súborov. Zobrazuje viacnásobné bunky, obyčajne formou dvojrozmernej matrice alebo mriežky, ktorá pozostáva z riadkov a stĺpcov. Tabuľkové procesory sa vyvinuli ako počítačové simulácie papierových tabuľkových výkazov v účtovníctve. Výrazne urýchľujú produktivitu, keďže dokážu automaticky prepočítať celú tabuľku po zmene jedinej bunky.

Tabuľkové procesory umožňujú študentom akýkoľvek úkon – písanie, kreslenie, tvorbu tabuliek a výpočty.

Ako rozvíjať kreativitu študentov:

U výpočtov, tvorby tabuliek a grafov existuje nekonečný počet možností uplatnenia. Tabuľkové procesory umožňujú vizualizáciu grafických modelov. Čím vizuálnejšie vyjadrenie, tým viac možností na zvýšenie kreativity. Vzorce v tabuľkových procesoroch šetria študentom čas pri výpočtoch a vytvárajú väčší priestor pre kreativitu v porovnaní s manuálnymi výpočtami alebo časovo náročnými výpočtami pomocou kalkulačiek a iných elektronických zariadení.

Ako študentov usmerniť, stanoviť ciele a štruktúru:

V schválenom vzdelávacom programme je zaradené vzdelávanie a oddelené hodiny na výučbu práce s týmito procesormi /Excel/. Študenti sa naučia štruktúru, metódy práce a funkcie programu. Na konci vzdelávania dostanú úlohu s určitými parametrami, ktoré musia splniť a využiť svoje poznatky.

Ako v procese výučby konzultovať so študentmi:

Učiteľ ukáže študentom všetky funkcie programu, poskytne konzultácie a rady počas procesu výučby.

Čo dodáva študentom v procese výučby sebavedomie:

Znalosti zvyšujú sebavedomie. Čím lepšie dokážu študenti ovládať programy a narábať s nimi, tým viac dôvery majú vo vlastné schopnosti a tým úspešnejšie sa cítia.

Kto a na čo má využívať tabuľkové procesory:

Študenti, učitelia a žiaci všetkých vekových kategórií a ľudia v podnikateľskom prostredí. Na výpočty, zadávanie jasných úloh, na konzultácie, prácu v skupinách, na hry a rôzne súťaže a praktické cvičenia.

Hodnotenie kreatívnych výsledkov

Ako sa hodnotí výsledok:

Hodnotenie kreatívneho výsledku spočíva v hodnotení kreatívneho procesu formou komunikácie medzi zúčastnenými stranami (študentmi, učiteľom, trénerom), aby sa zistilo, či boli dosiahnuté určené ciele použitím definovaných zdrojov.

Hodnotenie:

 • pomôže študentom v ich osobnom rozvoji,
 • zistí stupeň splnenia úloh študentov a ich progres,
 • preukáže ťažkosti, ktoré v procese vznikli.

Hodnotenie môže byť formatívne (proces prebiehajúci počas celej výučby), sumatívne (meranie výsledku). Je potrebné určiť charakteristiky hodnotenia: rozsah (zapojenie každého študenta, priebežné výsledky, záverečný výsledok, zdroje,…), časový harmonogram a zvoliť ľudí, ktorí sa hodnotenia zúčastnia (samotný študent, učiteľ, ostatní študenti,…). Študenti musia poznať a rozumieť hodnotiacim kritériám.

Kto hodnotí výsledok:

Do hodnotiaceho procesu môžu byť zapojení:

 • učitelia, tréner a ostatní zúčastnení vo vyučovacom procese
 • študenti, ktorí vedome určia čo môžu a nemôžu robiť
 • ostatní študenti, ktorí sa zúčastňujú na vzdelávacom procese.

Na začiatku hodnotiaceho procesu musí byť definovaná úloha každého zúčastneného a rozsah a obsah hodnotenia.

Dajú sa využiť dotazníky, postrehy a portfóliá (systematické zbierky prác študentov). Hodnotenie je sústredené na študenta a vychádza z jeho výsledkov. Môže pozostávať z množstva rôznych materiálov: vlastných názorov študenta, esejí, čitateľských denníkov, písomných súhrnných prehľadov, audio/videomateriálov a pod. Tiež musí vychádzať z prác zozbieraných počas určitého obdobia (semester, obdobie trvania projektu) a musí odrážať, čo sa študent počas projektu naučil. Tiež môžete požiadať študenta, aby napísal komentár, v ktorom presne zhodnotí dokumenty svojich kolegov.

Zoznam dostupných nástrojov vhodných na použitie v tejto kategórii:

 • MS Excel
 • OpenOffice.org Calc
 • Google Docs

Viac nástrojov nájdete na:

Mentálne mapovanie

Inovatívna didaktika

Čo je cieľom využitia mentálnych máp v kreatívnom procese?

Cieľom využitia mentálneho mapovania je podpora kreativity študentov a poskytnutie niektorých nástrojov, ktoré podporujú postupný rozvoj rôznych nápadov, buď samostatne alebo v skupine.

Prečo by sme sa mali naučiť ich využívať – dôvody:

Používanie mapovania hlavných myšlienok v kreatívnom procese je prvým krokom k zlepšeniu kreatívneho myslenia. Podporuje štruktúrovanie procesov a spôsobov myslenia. Ponúka študentom možnosť sústavne ďalej rozvíjať nápady. Dá sa využiť samostatne alebo aj v tíme. Tento nástroj je viac štruktúrovanie ako brainstorming, ale dá sa využiť ako nástroj podporovaný IKT alebo aj analógovým spôsobom. Verzie podporované IKT majú veľkú výhodu, lebo sa dajú exportovať a ďalej rozvíjať a zároveň umožňujú študentom prácu v priestorovo rozdelených prostrediach.

Didaktické výhody pre študentov:
Práca v rannom štádiu inovácie znamená viac-menej dodržiavanie postupných krokov v rámci istej rutiny. Mapovanie mysle/Mentálne mapovanie napomáha týmto procesom, pretože študenti môžu využívať túto metódu na:

 • znázorňovanie úvah a nápadov,
 • zdieľanie nápadov,
 • získavanie spätnej väzby,
 • komunikáciu o znázornených nápadoch.

Metódy/nástroje vhodné na použitie:

Generovanie nápadov/myšlienok, brainstorming.

Podpora študenta a učiteľa v kreatívnom procese:

Ako a na čo sa dajú mentálne mapy využiť:

Mentálna alebo myšlienková mapa je diagram, ktorý sa používa na znázornenie slov, myšlienok, nápadov, úloh alebo iných vecí, ktoré sa spájajú s centrálnym kľúčovým slovom alebo myšlienkou a sú usporiadané okolo. Mentálne mapy sa používajú na produkovanie, vizualizáciu, štrukturalizáciu a klasifikáciu myšlienok, nápadov a ako pomôcka pri štúdiu a organizovaní informácií, riešení problémov, rozhodovaní a písaní.

Ako rozvíjať kreativitu študentov:

Pomocou dobrej vizualizácie mentálnej mapy sa každá úloha stáva jasnou, každá myšlienka vzniká a nadväzuje na predchádzajúcu myšlienku a najmä pri práci v skupine, sa pojmy alebo látka pripomienkujú z každého hľadiska.

Ako študentov usmerniť, stanoviť ciele a štruktúru:

Začnite uprostred, použite obrázok na danú tému, ktorý je aspoň trojfarebný. Počas tvorby mentálnej mapy využívajte obrázky, symboly, kódy a rôzne veľkosti tvarov. Zvoľte kľúčové slová a vytlačte ich pomocou veľkých a malých písmen. Je lepšie, ak je každé slovo/obrázok samostatný a leží na svojej vlastnej čiare. Čiary by mali byť spojené a mali by vychádzať z obrázka uprostred. Stredné čiary sú hrubšie, organické a stenčujú sa smerom od stredu von. Nakreslite čiary rovnakej dĺžky ako slovo/obrázok, ktoré podporujú. Vytvorte si svoj vlastný štýl mapovania.

Ako v procese výučby konzultovať so študentmi:

Pri vytváraní mentálnej mapy je úlohou učiteľa usmerňovať myšlienky študentov, zadať správne kľúčové slová a pomáhať študentom, aby neodbočili od zmyslu zadanej úlohy.

Čo dodáva študentom v procese výučby sebavedomie:

Každý študent dostáva príležitosť vytvoriť si vlastný názor na určitú tému a slobodne ho vyjadriť, čo mu dodáva pocit sebavedomia. Mentálne mapy sú dobrým prostriedkom na zhromaždenie názorov, nápadov a myšlienok študentov, preto sa každý študent cíti dôležitým a významným.

Kto a na čo má využívať mentálne mapy:

Študenti, učitelia a žiaci všetkých vekových kategórií. Na komentáre, zhromažďovanie nápadov, kritiku, na zadávanie jasných úloh, konzultácie, na prácu v skupinách, rôzne hry a súťaže a praktické cvičenia.

Hodnotenie kreatívnych výsledkov

Ako sa hodnotí výsledok:

Od učiteľa sa vyžaduje, aby:

 • objavil, aké predchádzajúce myšlienkové vnímanie a poznatky si študenti prinášajú z oblasti definovanej témy,
 • využil mapy ako spätnú väzbu pre študentov na vyprofilovanie smeru výučby,
 • požiadal študentov, aby napísali vysvetľujúce eseje na základe svojich máp,
 • vypracoval svoju vlastnú verziu mapy na konkrétny pojem alebo predstavu.
 • vyextrahoval zoznam kritických súvisiacich pojmov a použil ho ako sprievodcu pri známkovaní.
 • zdôrazňoval presnosť a overiteľnosť poznatkov, ktoré študenti znázorňujú namiesto presnej repliky toho, čo sa považuje za správne [6].

Kto hodnotí výsledok:

Učiteľ a samotní študenti.

Zoznam dostupných nástrojov vhodných na použitie v tejto kategórii:

 • MindMeister
 • Bubblus
 • Mindomo
 • Edraw Mind Map
 • SciPloreMindMapping
 • FreeMind

Viac nástrojov je k dispozícii na:

 

Brainstorming

Inovatívna didaktika

Čo je CIEĽOM brainstormingu v kreatívnom procese?

Brainstorming je intuitívnou metódou, ktorá sa používa v skupine. Je jednou z najrozšírenejších a najviac používaných kreatívnych metód. Využíva sa na hľadanie riešení daného problému spontánnym generovaním nápadov. Veľkosť skupiny by mala byť od 10 do 15 ľudí.

Prečo by sme sa mali naučiť ich využívať – dôvody:

 • brainstorming je vhodnou metódou na generovanie nápadov,
 • je ľahko použiteľný,
 • kreativita skupiny a zákaz kritizovania nápadov podporuje produkciu radikálnych nápadov,
 • závisí od znalostí skupiny,
 • nemá štruktúru,
 • nehodí sa na riešenie analytických problémov.

Didaktické výhody pre študentov:

Je to intuitívna metóda. Ľahko sa používa a pomáha študentov vymýšľať nové nápady. Táto metóda sa použiť spolu s ostatnými nástrojmi, napríklad spolu s videom a audionahrávkami, lebo u študentov podnecuje iné asociácie.

Metódy vhodné na použitie:

 • Brainwriting
 • Nominálna skupinová technika
 • Skupinová technika podávania nápadov v kruhu
 • Metóda mapovania nápadov v tíme
 • Elektronický brainstorming
 • Usmerňovaný brainstorming
 • Časovo riadený brainstorming
 • Individuálny brainstorming
 • Otázkový brainstorming

Je dôležité, aby sa brainstorming používal naraz iba pre jednu otázku.

NEKRITIZUJTE, v prvom kole sa snažte nápad rozvinúť alebo rozpracovať. Bude to motivovať účastníkov, aby prichádzali s netradičnými nápadmi.

Zamerajte sa na množstvo, t.j. skupina by mala vyprodukovať čo najvyšší počet nápadov. Vychádzame z predpokladu, že čím viac vyprodukovaných nápadov, tým väčšia šanca, že nájdeme radikálne a efektívne riešenie.

Podporujte generovanie neobvyklých nápadov. Využívajte rôzne pohľady na daný problém. Nové spôsoby nazerania na daný problém môžu viesť k radikálnym nápadom a napokon k jeho netradičnému riešeniu. Kombinujte a vylepšujte nápady.

Podpora študenta a učiteľa v kreatívnom procese

Ako a na čo sa dá brainstorming využiť:

Brainstorming je skupinová alebo individuálna kreatívna metóda, pomocou ktorej sa zúčastnení snažia nájsť záver alebo riešenie konkrétneho problému tým, že spontánne vytvárajú zoznam nápadov a všetci členovia doň prispievajú. Takže v každej triede alebo skupine študentov je brainstorming (“búrka nápadov”) dobrý spôsobom stimulácie kreatívneho potenciálu.

Ako rozvíjať kreativitu študentov:

Existujú štyri všeobecné pravidlá brainstormingu, ktoré sú stanovené s cieľom znížiť spoločenské zábrany u členov skupiny, stimulovať tvorbu nápadov a zvýšiť celkovú kreativitu skupiny: zamerať sa na množstvo nápadov, zdržiavať sa kritiky, vítať neobvyklé nápady, kombinovať a vylepšovať nápady.

Ako študentov usmerniť, stanoviť ciele a štruktúru:

Brainstorming je voľný proces, pokyny nie sú striktné a ich jediným zmyslom je stimulovať myslenie. Usmerňovanie by nemalo odbočovať od hlavnej témy.

Ako v procese výučby konzultovať so študentmi:

Pri vykonávaní brainstormingového procesu je úlohou učiteľa usmerňovať myšlienky študentov, zadať správne kľúčové slová a pomáhať študentom, aby neodbočili od zmyslu zadanej úlohy.

Čo dodáva študentom v procese výučby sebavedomie:

Každý študent dostáva príležitosť vytvoriť si vlastný názor na určitú tému a slobodne ho vyjadriť, čo mu dodáva pocit sebavedomia. Brainstorming je dobrým prostriedkom na zhromaždenie názorov, nápadov a myšlienok študentov, preto sa každý študent cíti dôležitým a významným.

Kto a na čo má využívať brainstorming:

Študenti, učitelia, žiaci všetkých vekových kategórií. Na komentáre, zhromažďovanie nápadov, kritiku, na zadávanie jasných úloh, konzultácie, na prácu v skupinách, rôzne hry a súťaže a praktické cvičenia.

Hodnotenie kreatívnych výsledkov

Ako sa hodnotí výsledok

Výsledkom brainstormingu je obvykle dlhý zoznam nápadov, ktoré je treba vyhodnotiť. Úžasné nápady umiestnite na začiatok zoznamu.

Brainstorming si vyžaduje istý čas na ďalšie nápady. Naplánujte priestor na tieto nápady a nevynechajte ich pri záverečnom hodnotení. Je potrebné použiť kontrolný zoznam alebo špecifické kritériá na vyhodnotenie nápadov a nezavrhnúť príliš rýchlo bláznivé nápady.

Počas hodnotenia brainstormingového stretnutia by ste mali mať na pamäti niekoľko otázok:

 • Ako sa členovia skupiny vyhýbali hodnoteniu prezentovaných nápadov?
 • Ako členovia skupiny vymýšľali rôzne témy a širšie hľadiská?
 • Ako členovia skupiny produkovali nápady, rozvíjali a kombinovali nápady iných?
 • Ako aktívne sa členovia skupiny podieľali na brainstormingu?
 • Ako sa členovia skupiny navzájom počúvali?
 • Ako sa členovia skupiny snažili získať názory od ostatných členov skupiny?
 • Ako sa členovia skupiny vyhýbali kritizovaniu nápadov ostatných?
 • Mala skupina mediátora? Ako tento mediátor v skupine fungoval?
 • Mali záznamník, na ktorý zaznamenávali nápady, ktoré skupina vyprodukovala? Ako dobre skupina zaznamenala svoje nápady?

Kto hodnotí výsledok

Učiteľ, samotní študenti. (Tá istá skupina, ktorá sa zúčastňuje brainstormingu môže zároveň hodnotiť zaznamenané nápady alebo môžete zapojiť iné skupiny ľudí. Ďalšia skupina však nemusí byť schopná pochopiť význam mnohých nápadov a myšlienok, ktoré počas brainstormingového stretnutia vznikli. Môžete tiež vytvoriť menšiu hodnotiacu skupinu — menej než 6 ľudí).

Zoznam dostupných nástrojov vhodných na použitie v tejto kategórii:

 • MindMeister
 • FreeMind
 • Bubbl
 • BrainReaction.net

Viac nástrojov nájdete na:

Virtuálne učebne

Inovatívna didaktika

Čo je CIEĽOM využitia virtuálnych učební v kreatívnom procese:

“Živá” výučba s učiteľom a on-line spätná väzba, ktorá umožňuje hlasovú interakciu v reálnom čase, zdieľanie informácií na tabuli a prestávky v práci, aby študenti nadobudli zaujímavejšiu skúsenosť s výučbou. Virtuálna učebňa vytvára študentom príležitosť interaktívne pracovať s učiteľom ako aj so spolužiakmi formou ústnej aj písomnej komunikácie, ako uvádza Wikipedia. Virtuálna učebňa teda ponúka študentom všetky možnosti, ktoré majú v normálnej učebni, ale navyše majú všetky materiály k dispozícii aj v elektronickej forme a preto môžu s učivom lepšie pracovať. Učebňa sama o sebe nestimuluje kreativitu.

Prečo by sme sa mali naučiť ich využívať – dôvody:

Pomáha študentom prekonať problém pravidelnej návštevy vyučovania.

Virtuálna učebňa umožňuje študentom využívať audio, četovanie, video, diskusné skupiny, email, Twitter, Wiki stránky a pod. Rovnako je súčasťou virtuálnej učebne aj on-line lektor, ktorý vyučuje. Je to však asynchrónna učebná metóda, študent sa teda môže učiť a prichádzať s nápadmi kedykoľvek sa mu to hodí. Virtuálna trieda bude podporovať kreatívny proces len vtedy, ak ponúkne študentom nástroje, ktoré podporujú kreativitu (ako sú nástroje na mapovanie mysle, brainstorming, atď.).

Didaktické výhody pre študentov:

Môže zahŕňať aj sociálne siete a tiež ponúkať široký rozsah IKT nástrojov.

Metódy vhodné na použitie:

Videohodiny kombinované s akýmkoľvek iným systémom riadenia výučby.

 

Podpora študenta a učiteľa v kreatívnom procese

Ako a na čo sa dá virtuálna učebňa využiť:

Virtuálne hodiny sú hodiny, ktoré sa nachádzajú vo vnútri inej vonkajšej hodiny a správajú sa ako virtuálne funkcie. To znamená, že sa môžu presunúť do tzv. “podhodiny“ v rámci vonkajšej hodiny a priebeh virtuálnej hodiny, t.j. jej dynamika závisí od dynamiky, typu doby behu objektu vonkajšej hodiny.

Ako rozvíjať kreativitu študentov:

Virtuálna učebňa motivuje študenta, aby využíval všetky funkcie, ktoré sú v nej k dispozícii a zlepšoval si svoje zručnosti a poznatky.

Ako študentov usmerniť, stanoviť ciele a štruktúru:

Učiteľ vysvetlí študentom ako sa majú zaregistrovať, ako využívať všetky možnosti, ktoré produkt ponúka a ako sa aktívne zúčastňovať na vzdelávacom procese.

Ako v procese výučby konzultovať so študentmi:

Učiteľ konzultuje so svojimi študentmi predtým, než sa zapoja do procesu využívania virtuálnej učebne a tiež počas tohto procesu, ak majú problémy a potrebujú poradiť.

Čo dodáva študentom v procese výučby sebavedomie:

Vo virtuálnej učebni pracujú študenti samostatne. Je to istý druh diaľkovej výučby, kde zodpovednosť, ktorú na seba študenti berú za dosiahnutie dobrých výsledkov je oveľa vyššia. Dobrá virtuálna trieda vytvára pocit udržateľnosti a dodáva účastníkom sebavedomie.

Kto a na čo má využívať virtuálne triedy:

Študenti, učitelia, žiaci všetkých vekových kategórií. Na komentáre, zhromažďovanie nápadov, kritiku, na zadávanie jasných úloh, konzultácie, na prácu v skupinách, rôzne hry a súťaže a praktické cvičenia.

Hodnotenie kreatívnych výsledkov

Ako sa hodnotí výsledok:

Hodnotenie kreatívneho výsledku spočíva v hodnotení kreatívneho procesu formou komunikácie medzi zúčastnenými stranami (študentmi, učiteľom, trénerom), aby sa zistilo, či boli dosiahnuté určené ciele použitím definovaných zdrojov.

Hodnotenie:

 • pomôže študentom v ich osobnom rozvoji,
 • zistí stupeň splnenia úloh študentov a ich progres,
 • preukáže ťažkosti, ktoré v procese vznikli.

Hodnotenie môže byť formatívne (proces prebiehajúci počas celej výučby), sumatívne (meranie výsledku). Je potrebné určiť charakteristiky hodnotenia: rozsah (zapojenie každého študenta, priebežné výsledky, záverečný výsledok, zdroje,…), časový harmonogram a zvoliť ľudí, ktorí sa hodnotenia zúčastnia (samotný študent, učiteľ, ostatní študenti,…). Študenti musia poznať a rozumieť hodnotiacim kritériám.

Kto hodnotí výsledok:

Do hodnotiaceho procesu môžu byť zapojení:

 • učitelia, tréner a ostatní zúčastnení vo vyučovacom procese
 • študenti, ktorí vedome určia čo môžu a nemôžu robiť
 • ostatní študenti, ktorí sa zúčastňujú na vzdelávacom procese.

Na začiatku hodnotiaceho procesu musí byť definovaná úloha každého zúčastneného a rozsah a obsah hodnotenia.

Dajú sa využiť dotazníky, postrehy a portfóliá (systematické zbierky prác študentov). Hodnotenie je sústredené na študenta a vychádza z jeho výsledkov. Môže pozostávať z množstva rôznych materiálov: študentových vlastných názorov, esejí, čitateľských denníkov, písomných súhrnných prehľadov, audio/videomateriálov a pod. Tiež musí vychádzať z prác zozbieraných počas určitého obdobia (semester, obdobie trvania projektu) a musí odrážať, čo sa študent počas projektu naučil. Tiež to môže byť interview, študentské denníky (môžu to byť aj každodenné záznamy študentov o ich aktivitách spojených s projektom).

Zoznam dostupných nástrojov vhodných na použitie v tejto kategórii:

 • LMS Moodle alebo iné LMS
 • WizIQ

Viac nástrojov je k dispozícii na:

 

Wiki stránky

Inovatívna didaktika

Čo je CIEĽOM využitia Wiki stránok v kreatívnom procese

Wiki stránky sa dajú využiť na väčšie zapojenie/angažovanosť študentov. Vznikajú v spolupráci a obvykle majú úspech len vtedy, ak má každý prispievateľ pocit, že sa mu jeho investícia vráti.

Prečo by sme sa mali naučiť ich využívať – dôvody:

Wiki stránka vyzýva všetkých užívateľov, aby editovali akúkoľvek stránku alebo vytvorili nové stránky. Vyžaduje si preto účasť a záujem užívateľa. Umožňuje užívateľovi navzájom spájať rôzny obsah.

Wiki stránky sú vždy dynamické, žijú z toho, aký záujem užívatelia prejavia a sami o sebe podporujú kreativitu. Fungujú na báze kreativity a spolupráce.

Didaktické výhody pre študentov:

Wiki stránka predstavuje neštruktúrovaný spôsob zhromažďovania informácií, ktoré sa na začiatku neoverujú. Samozrejme, môže študentom priniesť aj nekorektné informácie, ale keďže sa predovšetkým používa na generáciu nápadov, oveľa dôležitejšie je získať nové nápady a podnetné asociácie. Podporuje angažovanosť užívateľa a núti študentov aktívne sa zapájať do tvorby niečoho nového – môže to byť nápad alebo aj nový poznatok alebo aj nový produkt.

Podpora študenta a učiteľa v kreatívnom procese

Ako a na čo sa dajú Wiki stránky využiť:

Wiki stránky sa dajú využiť na zvýšenie zapojenia študentov do prostredia spolupráce pri riešení nejakého vopred definovaného problému. Môžu si vytvoriť svoju vlastnú Wiki stránku na rôzne alebo dané témy.

Ako rozvíjať kreativitu študentov:

Pomocou Wiki stránok môžu študenti zverejniť už známe informácie a prezentovať ich v nových súvislostiach alebo doplniť o svoje vlastné poznatky a skúsenosti. Wiki stránka je nástroj, ktorý podporuje spoluprácu, takže kreatívny prístup sa stimuluje aj na základe príspevkov kolegov študentov v spoločnom Wiki prostredí.

Ako študentov usmerniť, stanoviť ciele a štruktúru:

Učiteľ si môže pripraviť pre študentov semináre, kde ich naučí ako vyhľadávať informácie, ako ich usporiadať a ukázať študentom princípy zverejňovania informácií vo Wiki prostredí. Pre odpovede na otázky študentov môže zvoliť iné elektronické nástroje (Skype, blog, atď.) alebo osobné konzultácie ako pomoc pre študentov pri riešení problémov.

Ako v procese výučby konzultovať so študentmi:

Učiteľ demonštruje všetky funkcie programu a počas procesu výučby poskytuje študentom rady a konzultácie.

Čo dodáva študentom v procese výučby sebavedomie:

Študenti sa pri dobrom výbere tém môžu aktívne zapojiť do vlastnej výučby, môžu sa pripojiť k hľadaniu a zverejňovaniu informácií. Môžu tiež korigovať informácie, ktoré uvádzajú iní študenti, čo môže by tiež inšpiratívne. V tomto prípade však dbajte a dohliadnite na to, aby niektorí študenti neznevažovali vstupné dáta iných študentov.

Kto a na čo má využívať Wiki stránky:

Každý učiteľ na vytvorenie bázy poznatkov vo svojom predmete.

Hodnotenie kreatívnych výsledkov

Ako sa hodnotí výsledok:

Hodnotenie kreatívneho výsledku spočíva v hodnotení kreatívneho procesu formou komunikácie medzi zúčastnenými stranami (študentmi, učiteľom, trénerom), aby sa zistilo, či boli dosiahnuté určené ciele použitím definovaných zdrojov.

Hodnotenie:

 • pomôže študentom v ich osobnom rozvoji,
 • zistí stupeň splnenia úloh študentov a ich progres,
 • preukáže ťažkosti, ktoré v procese vznikli.

Hodnotenie môže byť formatívne (proces prebiehajúci počas celej výučby), sumatívne (meranie výsledku). Je potrebné určiť charakteristiky hodnotenia: rozsah (zapojenie každého študenta, priebežné výsledky, záverečný výsledok, zdroje,…), časový harmonogram a zvoliť ľudí, ktorí sa hodnotenia zúčastnia (samotný študent, učiteľ, ostatní študenti,…). Študenti musia poznať a rozumieť hodnotiacim kritériám.

Kto hodnotí výsledok:

Do hodnotiaceho procesu môžu byť zapojení:

 • učitelia, tréner a ostatní zúčastnení vo vyučovacom procese
 • študenti, ktorí vedome určia čo môžu a nemôžu robiť
 • ostatní študenti, ktorí sa zúčastňujú na vzdelávacom procese.

Na začiatku hodnotiaceho procesu musí byť definovaná úloha každého zúčastneného a rozsah a obsah hodnotenia.

Dajú sa využiť dotazníky, postrehy a portfóliá (systematické zbierky prác študentov). Hodnotenie je sústredené na študenta a vychádza z jeho výsledkov. Môže pozostávať z množstva rôznych materiálov: vlastných názorov študenta, esejí, čitateľských denníkov, písomných súhrnných prehľadov, audio/videomateriálov a pod. Tiež musí vychádzať z prác zozbieraných počas určitého obdobia (semester, obdobie trvania projektu) a musí odrážať, čo sa študent počas projektu naučil. Tiež to môže byť interview alebo študentské denníky.

Zoznam dostupných nástrojov vhodných na použitie v tejto kategórii:

 • LMS Moodle alebo iné LMS
 • PBwiki
 • WikiSpaces
 • XWiki

Viac nástrojov sa nachádza na:

 

Počítačové hry

Inovatívna didaktika

Čo je CIEĽOM využitia počítačových hier v kreatívnom procese:

Hry často prinášajú účastníkom vyššiu motiváciu ako keď používate iné IKT nástroje, napríklad PowerPoint alebo nástroje, ktoré nevyužívajú IKT. Môžu priniesť dobré nápady a ak sa hra použije na zlepšenie kreatívnych zručností, nemusí byť nevyhnutne z oblasti, ktorú práve študent študuje, pretože sa sústredí na to, ako sa naučiť byť kreatívnym. Ak sa však hra má použiť v pracovnom kontexte, t.j. má to byť produktívna hra, musí byť navrhnutá tak, aby sa dala prispôsobiť a začleniť do bežnej každodennej praxe. Scenár hry by mal byť tak flexibilný, aby sa dal prispôsobiť pracovnému prostrediu z hľadiska počtu užívateľov a východísk pre generovanie nápadov, pointa hry taká, aby sa dala prispôsobiť meniacim sa potrebám a výstup taký, aby sa dal integrovať do existujúcej IT infraštruktúry.

Prečo by sme sa mali naučiť ich využívať – dôvody:

Na úvod hry dostanú hráči informácie, ktoré majú interpretovať a využívať. Hry môžu obsahovať aj viacnásobné a protichodné štruktúry poznatkov. Môžu sa využiť na vyprovokovanie diskusie a rámcovú synchronizáciu poznatkov, ktoré sa zozbierali v kognitívnom procese. Hry vystavané na konštruktivistickom princípe vzdelávania môžu mať napríklad aj konkurenčné, paralelné pohľady na jednotlivé udalosti. Hry sa zameriavajú na pozornosť hráčov a dobré hry zvyčajne posilňujú koncentráciu. Často sú tvrdou prácou, ale na druhej strane hráčov zaujmú, lebo prinášajú napätie, výzvy a vyžadujú si istú námahu. Zároveň slúžia ako istý popud, stimul meniť existujúcu kultúru, prax a rutinu.

Metódy vhodné na použitie:

V danom prípade sú metódami samotné hry.

Podpora študenta a učiteľa v kreatívnom procese

Ako a na čo sa hry dajú využiť:

Celý rad reprezentatívnych, existujúcich hier, ktoré podporujú inováciu sa dá rozdeliť na nasledujúce kategórie:

 • Hry, ktoré prinášajú vstupy od externých záujmových skupín
 • Hry ako nástroje na bádanie a skúmanie
 • Hry na podporu prenikania inovácií
 • Hry na štrukturalizáciu kognitívneho procesu generovania nápadov
 • Hry ako procesy stimulujúce kreativitu

Tieto kategórie sa nepovažujú za definitívne, keďže aj jednotlivé prezentované kategórie hier majú medzi sebou v určitých prípadoch presahy. V rannom štádiu inovácie sa hry budú využívať na kratšie, špecifické pracovné úlohy. Výsledkom hry môžu byť počiatočné nápady, ale aj širšie výsledky, ktoré naznačujú isté “možnosti, napríklad nápady na riešenia konkrétnych problémov.“ (Baalsrud Hauge et al, 2007).

Ako rozvíjať kreativitu študentov:

Hraním hier, ktoré podporujú ich schopnosť produkovať nové nápady.

Ako študentov usmerniť, stanoviť ciele a štruktúru:

Tieto sú dané pravidlami hry. Je dôležité poznamenať, že mnohé pokročilé vzdelávacie hry si vyžadujú prítomnosť facilitátora.

Ako v procese výučby konzultovať so študentmi:

Nie vždy je výhodné konzultovať s hráčmi v priebehu hry, avšak v závislosti od jej typu môže facilitátor hru prerušiť, okomentovať a pod. Po ukončení hry sa účastníci majú vždy o hre zhovárať a pouvažovať o výsledku.

Čo dodáva študentom v procese výučby sebavedomie:

Pocit, že dokážu spolupracovať v tíme, vyhrať a uspieť, aby dosiahli stanovené ciele podporuje sebavedomie študentov – je to zároveň aj najväčšia výzva. Hry, ktoré sú príliš ťažké alebo príliš ľahké študentov nemotivujú a často vedú k ich frustrácii.

Kto a na čo má využívať počítačové hry:

Každý môže počítačové hry využívať, ale nie všetky hry stimulujú kreativitu. Len hry, ktoré umožňujú slobodné, kreatívne myslenie podporujú kreativitu, t.j. väčšina záchranných hier, trénujúca konkrétny proces kreativitu nepodporuje.

Hodnotenie kreatívnych výsledkov

Ako a kto hodnotí výsledok:

Existuje množstvo spôsobov ako hodnotiť učebný výsledok, podľa toho, čo bolo obsahom tréningu. Dajú sa využiť testy pred a po ukončení hry na zistenie nadobudnutých poznatkov, môžu sa využiť zaznamenávané metriky, môžeme sa opýtať študentov na ich zážitok, skúsenosť, čo sa naučili, akú skúsenosť nadobudli a aký dopad to bude mať na ich každodenný život.

Tiež môžete pozorovať hráčov pri hre – ako hrajú a ako reagujú. Dá sa to nafilmovať a neskôr analyzovať.

Hodnotenie môžu vykonávať externí hodnotitelia, učitelia, ale aj samotní užívatelia. Keďže počítačové hry, ktoré sa používajú vo výučbe vychádzajú z teórie experimentálneho učenia, užívateľ musí vždy byť do procesu hodnotenia aktívne zapojený.

Zoznam dostupných nástrojov vhodných na použitie v tejto kategórii:

 • INNOV8, IBM Business Process Management (BPM) simulačná hra
 • RefQuest

Zoznam iných použiteľných kategórií nástrojov

 • Nástroje na riadenie výučby (Moodle platforma)
 • Tabuľkové procesory (MS Excel, Google Docs, openoffice.org Calc)
 • Spracovanie dát (MS Access, Google Docs, openoffice.org Base)
 • Elektronické prezentácie (MS PowerPoint, Google Docs)
 • Jednoduché hry
 • Sociálne siete (Twitter, Facebook, Google+, Linkedln)
 • Nástroje na inováciu a spoluprácu (Innovation Central, discovery Suit (a vyhľadávač Results), Team space, Blogger, Slide share, Prezi, Pinterest a Delicious.com na portfóliá, PrIsM)

 

Materiál na ďalšie čítanie

[1] Lorie Vela: 15 tools for education, on-line, dostupné na: http://www.collaborationideas.com/2011/05/2080/
[2] Google in Education, on-line, k dispozícii na: http://www.google.com/edu/teachers/
[3] How to Develop Maps: on-line, k dispozícii na: http://www.udel.edu/chem/white/C342/CMap.ppt
[4] How to Develop Maps: on-line, k dispozícii na: http://istudy.psu.edu/FirstYearModules/ConceptMap/ConceptInfo.htm
[5] Videá o mapovaní myšlienok http://au.youtube.com/results?search_query=tony+buzan
[6] Thomas A. Angelo, K. Patricia Cross: Classroom Assessment Techniques: A Handbook for College Teachers, 2. vydanie, ISBN: 978-1-55542-500-5, Paperback, 448 strán, marec 1993

Referencie

[1] ECDL Foundation: Equal Skills, Syllabus Version 2.0, on-line, k dispozícii na: http://www.ecdl.org/programmes/media/EqualSkills_Syllabus_Version_2.01.pdf
[2] ECDL Foundation: ECDL / ICDL for Teachers, on-line, k dispozícii na: http://www.ecdl.org/index.jsp?p=100&n=330
[3] Ala-Mutka, K. et al: ICT for Learning, Innovation and Creativity, on-line, dostupné na: http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC48707.TN.pdf , prezerané 10. januára 2012
[4] The Place of ICT in Enhancing Creativity, on-line, dostupné na: http://www.nsead.org/ict/about/about12.aspx , prezerané 10.januára 2012
[5] Hague, C.: It’s Not Chalk and Talk Anymore: School Approaches to Developing Students’ Digital Literacy, 2010, Bristol: Futurelab.
[6] Mark Rivers: Creativity Cannot Be Spelt without an ‘I’ a ‘C’ or a ‘T’, in: Research in Education, Vol. 4, No.1, ISSN 1759-1864, marec 2012, on-line, dostupné na: http://www.brighton.ac.uk/education/research/red/REd_Vol_4_No_1.pdf