Projekt SIGOLD

Projekt SIGOLD umožnil spoluprácu troch skupín kľúčových hráčov:  50+ pracovníkov, ich zamestnávateľov (pracovníkov v oblasti riadenia ľudských zdrojov), a pedagógov (učiteľov a trénerov) s cieľom prispieť svojimi spoločnými akciami k vzájomnému profitu a dosiahnuť situáciu, z ktorej budú mať prospech všetky zúčastnené strany. Hlavnou myšlienkou SIGOLD projektu bolo podporiť vznik vekovo integrovanej spoločnosti, ktorá napomáha pracovníkom 50+ získať šancu na aktívne starnutie v spoločnosti, dôstojné starnutie v práci, doma a vo svojich komunitách.

 

Ciele projektu

Hlavnými cieľmi projektu bolo:

 • Zlepšiť postavenie 50+ pracovníkov na trhu práce a v spoločnosti a zvýšiť vedomosti, zručnosti, schopnosti a znalosti o priamych cieľových skupinách, ktorými sú zamestnanci starší ako 50 rokov, manažéri pre rozvoj ľudských zdrojov, pedagógovia a lektori, pomocou novo vyvinutých kurzov elektronického vzdelávania, zvyšovanie povedomia a šírenie informácií o problematike aktívneho starnutia.

Hlavný cieľ projektu bol rozložený do nasledujúcich čiastkových cieľov:

 • Analyzovať súčasnú situáciu v oblasti celoživotného vzdelávania a zamestnateľnosti zamestnancov starších ako 50 rokov.
 • Pripraviť tri kurzy pre zmiešané vzdelávanie pre identifikované cieľové skupiny.
 • Testovať novovytvorené kurzy formou pilotných behov a ich následná úprava  na základe získanej spätnej väzby.
 • Zabezpečiť účinné a efektívne riadenie projektu, jeho implementáciu a využitie produktov projektu.
 • Diseminovať projektové výstupy, informácie o projekte, jeho aktivitách a pokroku.

 

Stručný popis

V rámci projektu bola analyzovaná situácia zamestnancov 50+ a politika pre riadenie ľudských zdrojov, ktorá je  uplatňovaná pre túto vekovú skupinu vo firmách. Zároveň boli analyzované  metódy vzdelávania a odbornej prípravy, ktoré sú vhodné pre cieľové skupiny projektu. Na základe údajov z piatich projektových partnerských krajín (Slovensko, Cyprus, Veľká Británia, Rakúsko a Grécko) a nimi pripravených analýz bola spracovaná Analýzy potrieb, ktorá slúžila ako hlavný vstup pre vývoj zmiešaných kurzov pre pracovníkov 50+, manažérov pre rozvoj ľudských zdrojov v podnikoch a trénerov. Vyvinuté kurzy boli následne testované. Prebehli  pilotné behy pre všetky tri cieľové skupiny v piatich projektových krajinách a v štyroch jazykoch – angličtine, slovenčine, nemčine a gréčtine. Počas a po pilotných behoch bola realizovaná  spätná väzba od účastníkov ako aj lektorov, údaje boli zhromaždené a následne analyzované. Na základe získaných údajov boli upravené výučbové materiály. Takýto prístup posilnil prínos celoživotného vzdelávania k sociálnej súdržnosti, rodovej rovnosti a osobnej spokojnosti pracovníkov 50+, prispel k účasti ľudí všetkých vekových kategórií na celoživotnom vzdelávaní a podporil rozvoj inovatívneho obsahu kurzu využitím IKT. Aktivity v rámci projektu tiež prispeli k vytvoreniu priaznivého prostredia pre 50+ pracovníkov prostredníctvom šírenia osvety a aktivít zameraných na nepriame cieľové skupiny: verejnú správu, úrady práce, odbory, poskytovateľov sociálnych služieb. Na záver projektu, v apríli 2013, bola usporiadaná medzinárodná konferencia, na ktorej participovalo viac ako 100 účastníkov z 10 krajín.

 

Výsledky projektu

 • Dotazník zameraný na obsahu kurzu, poskytovanie a organizáciu kurzu a komunikáciu počas tréningového kurzu.
 • Správa o aktuálnom stave a analýza potrieb v oblasti celoživotného vzdelávania a zamestnateľnosti zamestnancov 50+.
 • Prototypy zmiešaných modulárnych kurzov v angličtine ako aj ich národné verzie v nemčine, gréčtine a slovenskom jazyku, ktoré boli testované/pilotované a následne na základe získanej spätnej väzby upravené do finálnej podoby.
  • kurz pre pracovníkov 50+: Ako starnúť aktívne a dobre
  • kurz pre pedagógov a trénerov: Ako vzdelávať a školiť pracovníkov 50+
  • kurz pre manažérov ľudských zdrojov: Ako premeniť striebro na zlato
 • Anglický návod, ako študovať v  Moodle v kurzoch projektu SIGOLD
 • Medzinárodná konferencia a zborník

 

Hodnotenie spätná väzba od používateľov

Boli použité dva rôzne nástroje na evaluáciu  a získanie spätnej väzby:

 • Pilotný tréning: spätná väzba formou dotazníka pre účastníkov kurzu: obsahovala otázky zamerané na obsahu kurzu, výučbu kurzu, komunikáciu a podporu v priebehu kurzu.
 • Pilotný tréning: spätná väzba formou dotazníka pre trénerov: obsahovala otázky zamerané na obsah kurzu a kvalitu študijných materiálov, výučbu kurzu s hlavným zameraním na pomer medzi priamou výučbou a samo štúdiom a využitie Moodle.

Dotazníky spätnej väzby využili všetci partneri na zhromažďovanie informácií od účastníkov pilotného kurzu a lektorov. Všetky získané informácie boli spracované a publikované v správe z pilotných behov. Vo všeobecnosti bola spätná väzba veľmi pozitívna vo všetkých zúčastnených krajinách a požadovaných zmien bolo veľmi málo. Medzi ohlasmi boli napríklad:

 • „Tieto kurzy boli naozaj náročné. Inštruktori boli veľmi užitoční a spôsob, akým to celé fungovalo, bol pre mňa niečím novým. Nielen on-line kurz, ale aj priama výučba boli veľmi dobre organizované a pomohli mi pochopiť, ako si udržať pozitívny prístup k starnutiu. „
 • „Niekedy  by sa ľudia mali zastaviť a premýšľať o životných udalostiach týkajúcich sa starnutia. V priebehu kurzu sme to urobili a bolo to veľmi zaujímavé a motivujúce.“
 • „Počas tréningu sa mi dostalo povzbudenia; myslím, že by to bolo skvelé aj pre iných …“
 • „Spôsob, akým boli tieto semináre usporiadané mi pomohol porozumieť potrebám pracovníkov 50+. Diskusie, ktoré sme mali v priebehu seminára boli veľmi vzrušujúce a páčili sa mi. „
 • „Semináre mi pomohli pochopiť, čo pracovníci 50+ potrebujú na trhu práce a v spoločnosti. Moja interakcia s inštruktormi bolo fantastická. „

 

Ponaučenie

Na základe spätnej väzby od školiteľov,  účastníkov kurzov ale aj zo strany účastníkov záverečnej konferencie projektu môžeme konštatovať, že je veľmi dôležité pozrieť sa na problém – výzvu z pohľadu všetkých kľúčových hráčov (50+ pracovníkov, ich trénerov a učiteľov, ako aj zamestnávateľov, ktorých  reprezentovali manažéri pre rozvoj ľudských zdrojov), ktorí môžu priamo ovplyvniť situáciu na nižších úrovniach rozhodovania a následne potom ovplyvniť  rozhodovanie na vyšších úrovniach (napr. politické rozhodnutia).