Έργο «INNOVATRAIN TRANSFER»

Σκοπός του έργου

 

Η μεταφορά του έργου INNOVATRAIN πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των ετών 2012-2014 στο πλαίσιο του προγράμματος Leonardo da Vinci: Μεταφορά του Προγράμματος Καινοτομίας. Το έργο INNOVATRAIN TRANSFER είχε ως στόχο να συμβάλει στην αύξηση των ΜΜΕ και στη διατήρηση του υψηλού επιπέδου της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας τους με την παροχή μέσων για το προσωπικό της εταιρείας για τη βελτίωση της κατανόησης της σημασίας και της συνάφειας της διαδικασίας της καινοτομίας και του ελέγχου της. Η προσέγγιση του έργου ήταν να προσφέρει προηγμένη εκπαίδευση σε λογική τιμή η οποία θα καλύπτει τις ανάγκες των ΜΜΕ σε όλες τις πτυχές του τομέα της καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων των διαφόρων πτυχών, όπως για παράδειγμα καινοτόμες προηγμένες τεχνολογικές λύσεις.

 

Σύντομη περιγραφή

 

Η ιδέα του έργου ήταν να υλοποιήσει το φιλόδοξο σχέδιο μεταφοράς και προσαρμογής των αποτελεσμάτων από ένα επιτυχημένο ισπανικό έργο, από μια κοινοπραξία που αποτελείται από διαφορετικές χώρες.

 

Ανάμεσα στις πολλές θεωρητικές και πρακτικές επεξεργασίες των διαφόρων πτυχών της καινοτομίας και προσεγγίσεις διαχείρισης της καινοτομίας, δύο μαθήματα που βασίζονται σε δύο επιτυχημένα έργα, INNOVATRAIN και AIM – Επιτάχυνση των καινοτόμων ιδεών στην αγορά, επιλέχθηκαν να ενταχθούν και να μεταφερθούν στο νέο πρόγραμμα ηλεκτρονικής μάθησης που προορίζεται να καλύψει το κενό ανάμεσα στην τρέχουσα πρακτική διαχείριση της καινοτομίας και των state-of-the-art επιτευγμάτων στον τομέα αυτό.

 

Έτσι, ο κύριος στόχος του έργου INNOVATRAIN TRANSFER ήταν να δημιουργήσει μαθήματα e-learning που ασχολούνται με προσεγγίσεις και λύσεις για μια προηγμένη διαχείριση της διαδικασίας της καινοτομίας και την εισαγωγή των προτύπων της καινοτομίας στις ΜΜΕ, με στόχο την αύξηση του δυναμικού καινοτομίας των ΜΜΕ. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει περιεχόμενο που σχετίζεται με την απόκτηση νέων ιδεών και γνώσεων για τη βελτίωση της επιχείρησης, την ανάπτυξη των προϊόντων της, την τόνωση της βιομηχανικής καινοτομίας, την αλληλεπίδραση των πελατών, την κοινή χρήση των μεθόδων της γνώσης και τη διαχείριση της διαδικασίας της καινοτομίας.

Η ανεπτυγμένη μεθοδολογία του έργου περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται για την οργάνωση και την παροχή αποτελεσματικής κατάρτισης συμπεριλαμβανομένων των κατευθυντήριων γραμμών για τη δημιουργία περιεχομένου, την εισαγωγή του στο σύστημα των ΤΠΕ, την προτεινόμενη δομή των μαθημάτων / κατάρτισης και τις κατευθυντήριες γραμμές για την εκτέλεση του μαθήματος.

 

Αποτελέσματα του έργου

 

Τα πιο σημαντικά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου συνδέονται άμεσα με τους καθορισμένους στόχους του έργου. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει περιεχόμενο που σχετίζεται με την απόκτηση νέων ιδεών και γνώσεων για την υποστήριξη της διαδικασίας της καινοτομίας στις επιχειρήσεις, την τόνωση της βιομηχανικής καινοτομίας, καθώς και με τις μεθόδους διαχείρισης της διαδικασίας της καινοτομίας. Το μάθημα που αναπτύχθηκε στο έργο χωρίζεται σε δύο ενότητες κατάρτισης και παρέχει στους εκπαιδευόμενους την παγκόσμια και συστηματοποιημένη προσέγγιση για τις σημαντικές έννοιες που σχετίζονται με την καινοτομία και βοηθά τους επαγγελματίες στην εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Καινοτομίας στο πλαίσιο των δικών τους οργανώσεων, που καλύπτει την όλη διαδικασία από το στάδιο της ιδέας έως την ανάλυση των επιπτώσεων, και τις κατευθυντήριες γραμμές για τις οργανώσεις στην εισαγωγή, ανάπτυξη και διατήρηση ενός πλαισίου για τις συστηματικές πρακτικές διαχείρισης της καινοτομίας. Το περιεχόμενο της ενότητας 1 «Καινοτομία και Διαχείριση Καινοτομίας σε γενικές γραμμές» βασίζεται κυρίως στα αποτελέσματα του έργου AIM και τη προσέγγιση για την ανάπτυξη ενός συστήματος για την υποστήριξη της συλλογής καινοτόμων ιδεών και σχετικών γνώσεων σε όλη την διευρυμένη επιχείρηση για την προώθηση της βιομηχανικής καινοτομίας. Το περιεχόμενο AIM εμπλουτίστηκε με κάποιες γενικές βασικές έννοιες για την καινοτομία και τη διαχείριση της καινοτομίας. Σκοπός είναι να παρέχει τα πιο σημαντικά γενικά θέματα σχετικά με την καινοτομία και να υποστηρίξει τους νεοφερμένους και τους επαγγελματίες στην εφαρμογή μιας προσέγγισης για την προηγμένη διαχείριση της καινοτομίας και την υποστήριξη του συστήματος των ΤΠΕ στις οργανώσεις τους, καλύπτοντας όλη τη διαδικασία από την έναρξη της διαδικασίας έως την ανάλυση των επιπτώσεων. Η ενότητα 2 «Εισαγωγή του Προτύπου Διαχείρισης της Καινοτομίας» είναι η επέκταση του INNOVATRAIN μαθήματος και ασχολείται με την εισαγωγή του Ισπανικού προτύπου UNE 166000: 2006 – Έρευνα, Ανάπτυξη και Διαχείριση Καινοτομίας (Ε & Α & i). Η μεθοδολογία INNOVATRAIN εμπλουτίστηκε με επεξεργασία νέων δίγλωσσων σεναρίων μάθησης συμπεριλαμβανομένης της κλασσικής εκπαίδευσης, της μικτής κατάρτισης και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Νέα εφαρμοσμένα χαρακτηριστικά ΤΠΕ περιλαμβάνουν web 2.0 δυνατότητες για την αύξηση της αποτελεσματικότητας της μάθησης μέσω της επαφής μεταξύ των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των συμβούλων.

 

Τα προϊόντα του έργου περιλαμβάνουν:

  • Πλήρες σετ μαθημάτων για τη γενική καινοτομία και την εισαγωγή του προτύπου Καινοτομίας, παραδείγματα για το ισπανικό πρότυπο UNE 166000: 2006 Έρευνας, Ανάπτυξης και Διαχείριση Καινοτομίας (Ε & Α & i). Τα μαθήματα διαρθρώνονται σε δύο ενότητες, σύμφωνα με τις θεματικές ομάδες,
  • Μεθοδολογία κατάρτισης που αποτελείται από τις κατευθυντήριες γραμμές για τη δημιουργία του συστήματος INNOVATRAIN TRANSFER, την αξιοποίηση, τη διαχείριση και την περαιτέρω αξιολόγηση. Περιλαμβάνει μεθόδους για την προσαρμογή και τη δημιουργία του περιεχομένου των μαθημάτων, καθώς και την οργάνωση και την εκτέλεση των μαθημάτων που παρασκευάζονται για εκπαιδευτές και συμβούλους , τη δημιουργία και την εκτέλεση του μαθήματος
  • Προσαρμοσμένη πλατφόρμα ΤΠΕ με βάση το διεθνώς αποδεκτό Moodle LMS, το οποίο επιτρέπει φιλική προς το χρήστη πλοήγηση μέσα από το λογικά δομημένο περιεχόμενο και περιλαμβάνει τμήματα, κινούμενες εικόνες και βίντεο που απεικονίζουν συγκεκριμένες φάσεις κατά μήκος της διαδικασίας της καινοτομίας.
  • Ένα σύνολο προτύπων για τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων που περιέχουν έρευνα και δομημένη συνέντευξη, που παρασκευάζεται κατά το αρχικό στάδιο του έργου. Είναι διαθέσιμη στα αγγλικά και σε όλες τις γλώσσες των εταίρων.

 

Αξιολόγηση / ανατροφοδότηση από τους χρήστες

 

Η αξιολόγηση του έργου έγινε από:

  • εσωτερική αξιολόγηση από τους εταίρους του έργου. Η αξιολόγηση βασίστηκε σε ένα από τα προϊόντα του έργου «σύνολο προτύπων για τη συλλογή και την ανάλυση των απαιτήσεων των χρηστών»
  • εξωτερική αξιολόγηση από εμπειρογνώμονες σε όλες τις χώρες των εταίρων
  • αξιολόγηση από την πολωνική Εθνική Υπηρεσία του Προγράμματος Leonardo da Vinci

 

Σε γενικές γραμμές, το σύστημα INNOVATRAIN TRANSFER αξιολογήθηκε ως καλό. Από την αξιολόγηση που έγινε μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι εκτός από ήσσονος σημασίας δυσκολίες στην πλοήγηση του μαθήματος, που συνδέονται π.χ. με κουμπιά εργασίας, η συνολική λειτουργικότητα του συστήματος ήταν σαφής, διαισθητική και εύκολη στη χρησιμοποίηση. Οι ερωτηθέντες σε γενικές γραμμές έδωσαν επίσης θετικά σχόλια για το περιεχόμενο των μαθημάτων. Έδωσαν επίσης ορισμένες συστάσεις, οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την προετοιμασία της εμπορικής έκδοσης. Τα θέματα προς αντιμετώπιση περιλαμβάνουν επανεξέταση των τίτλων των μαθημάτων για να γίνουν πιο ενδιαφέροντες για τους φοιτητές, τη βελτίωση της διαδικασίας αξιολόγησης, την προσθήκη πραγματικών περιπτωσιολογικών μελετών / παραδειγμάτων των υφιστάμενων επιχειρήσεων και την παροχή περισσότερων εξωτερικών συνδέσεων με πρόσθετα υλικά που συνδέονται με το περιεχόμενο των μαθημάτων.

 

Διδάγματα από το έργο

 

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και της επαφής με τους τελικούς χρήστες, κυρίως από τις επιχειρήσεις, οι εταίροι του έργου INNOVATRAIN TRANSFER απέκτησαν νέες γνώσεις σχετικά με την καινοτομία, ειδικά το πώς η καινοτομία αναγνωρίζεται από τις επιχειρήσεις, το πραγματικό επίπεδο της καινοτομίας και τις πραγματικές ανάγκες κατάρτισης στον τομέα αυτό. Οι πληροφορίες αυτές βοηθούν να οργανώσουν νέες εκπαιδεύσεις που σχετίζονται με την καινοτομία.