Fogalomtár

Ábra: A sokféle médium közül egy, amely sokféle formát ölthet, megjelenhet mint kép, rajz, logó vagy grafikon.

Affinitás csoport: Egy csoport, mely egy közös érdeklődés vagy közös cél köré épül, és amelyhez egyének formálisan vagy informálisan tartoznak. Az affinitás csoportok jellemzően nem valamely kormányzati ügynökség égisze alatt működnek, és céljaik szükségképpen nem üzleti jellegűek.

Aktív hallgatás: Egy kommunikációs technika amely tanácsadások, tréningek, és konfliktusmenedzsment során alkalmazható, és amely visszajelzést igényel a hallgatóktól arról, amit a beszélőtől hallanak. Mindezt olyan formában, hogy saját szavaikkal fogalmazzák újra amit hallottak, visszaigazolják, sőt, megerősítik mindkét fél kölcsönös megértését.

Audio / Hanganyag: A hang átvitele, vétele és reprodukciója.

AutoCAD: Egy kereskedelmi szoftver applikáció 2D-s és 3D-s számítógép támogatott dizájnhoz (CAD) és vázlatkészítéshez – 1982 óta elérhető asztali számítógépes applikációként, 2010 óta pedig mobil web- és felhőalapú applikációként AutoCAD 360 név alatt.

Behaviorizmus: Az oktatásban egy bizonyos szempontból vizsgálja a tanulást: a külső viselkedésben történő változásokéból, melyet megerősítéssel és ismétléssel érhetünk el, hogy formáljuk a viselkedést.

Bevonás: Megfelelő idő biztosítása arra, hogy kapcsolat létesüljön a kliensekkel; kliensek meghívása hogy megvizsgálják és véleményezzék a korábbi akciótervet; a kliensek segítése abban, hogy definiálják szükségleteiket; a kliens a később kapott coachinggal szemben támasztott elvárásainak megbeszélése.

Blended Learning: Vegyes tanulás. Egy formális oktatási program, mely során a tanuló a tananyagot és az instrukciókat legalább részben valamilyen digitális vagy online média felületen keresztül kapja, valamint bizonyos elemek esetében kontrollálja az időt, helyet, tanulási útvonalat és tempót. A blended learning során a személyes tantermi oktatás kombinálva van számítógépes tanulási folyamattal.

Brainstorming: Ötletbörze – Egy kreatív ötlet és megoldás generáló folyamat, melynek alapja az intenzív és szabad folyású csoportos megbeszélés. Minden résztvevő bíztatva van a hangos gondolkodásra és az ötletek záporozására, nem törődve azzal, ha akár bizarrnak, vagy elképzelhetetlennek tűnjék is első hallásra. Analízis, megbeszélés vagy kritika az ötletekről csak a brainstorming lezárulása után engedélyezett, amikor az értékelési szakasz kezdődik.

Brainwriting: Gondolattérkép – Az ötletbörzéhez hasonló technika. Sok variációja létezik, de az általános folyamatban minden ötlet lejegyzésre kerül kitalálója által. Ezek után minden továbbadásra kerül a következő embernek, aki a leírtakat inspirációnak használja, saját gondolataival továbbfűzi.

Csoport: Számos dolog együttes növekedése vagy egymás melletti megjelenése, számos ember vagy dolog összegyűlése

Csoportos szemináriumok: Valami, ami speciális, sokszor egyéni instrukciót nyújt, különösképp: egy könyv vagy tanóra, mely egy különleges területen belül nyújt instrukciókat, egy program, amely útmutatást ad egy rendszer vagy szoftver használatához.

Együttműködő tanulás: Egy szituáció, mely során két vagy több ember együtt tanul, vagy megkísérel együtt megtanulni valamit. Az individuális tanulással ellentétben, az együttműködő tanulásban részt vevő emberek tőkét kovácsolnak egymás forrásaiból és képességeiből (információt kérve egymástól, egymás ötleteit értékelve, egymás tanulási folyamatát ellenőrizve, stb.).

E-learning: Valamilyen tanulási, tréning vagy oktatási program átadása elektronikus úton. Az e-learning magában foglalja a számítógép- vagy egyéb mobil eszközhasználatot (pl. mobiltelefon), hogy azon keresztül biztosítson tréning, oktatási vagy tananyagot.

Elüzletiesítés (kommercializáció): valamely dolog eladása, vagy eladásra elérhetővé tétele. Magában foglalja továbbá a laboratóriumból a piacra való elhelyezést is.

Erős pont: Valami, amiben valaki remekel, erősség

Értékelés: Az oktatásban a diákok akadémikus felkészültségének dokumentálására, fejlődési ütemének, készségelsajátításának és tanulmányi szükségleteinek mérésére, kiértékelésére használt eszközök és módszerek széles tárházát értjük alatta.

ESOMAR-World Association of Opinion and Marketing Research Professionals: Vélémény és Marketingkutatási Szakemberek Világszövetkezete – Egy szervezet, mely támogatja, előre viszi és felemeli a piackutatást világszinten.

Eszköztár: Bizonyos eszközök sora, melyek egy bizonyos cél elérésére lettek kidolgozva, létrehozva.

Eurostat: Az Európai Unió statisztikai irodája, Luxemburgban. Feladata az EU Európa szintű statisztikákkal való ellátása, amely lehetővé teszi az országok és régiók közötti összehasonlítást.

Evaluáció – értékelés: Egy tárgy(kör) értékének, érdemének és fontosságának szisztematikus meghatározása egy kritériumrendszer alapján, melyet szabványok sorozata határoz meg.

Facilitátor: Egyéneket és csoportokat segít bizonyos problémakörök feltérképezésében és kihívásokban, mindezt különleges eszközökkel és technikákkal.

Felnőttoktatás: Egy olyan gyakorlat, mely során felnőttek szisztematikus és hosszan tartó önálló tanulási folyamatnak a részesei, amely által valamely féle tudás új formáját, készségeket, attitűdöket, értékeket tesznek magukévá. Ez jelenthet bármiféle tanulási folyamatot a hagyományos iskolarendszer mellett, magába értve az alapvető írástudástól egészen a személyes beteljesülésig minden, akár élethosszig tartó tanulási folyamatot.

Fókuszcsoport: Egy kvalitatív kutatási mód, ahol emberek egy csoportját megkérdeznek percepcióikról, véleményükről, hitükről, attitűdjeikről egy termékkel, szolgáltatással, koncepcióval, hirdetéssel, ötlettel vagy csomagolással kapcsolatosan.

Formális oktatás: Jellemzően képzett tanárok által közvetített oktatás egy szisztematikus szándékos módon egy iskolán, akadémián, főiskolán, egyetemen vagy szervezeten belül.

Grafika: ábrák vagy vizuális konstrukciók valamilyen felületen mint pl. falon, vásznon, képernyőn, papíron vagy kövön, mellyel illusztrálni, informálni vagy szórakoztatni lehet.

Gyakorlati közösség: Emberek egy csoportja, akiknek közös a foglalkozásuk / művészeti területük. Alakulhat spontán a csoporttagok közös érdeklődéséből fakadóan egy bizonyos területen, vagy megalkotható szándékosan tudásmegosztás céljából.

Gyenge pont: Egy tulajdonság mely inadekvát vagy hiányos, a személyiség tökéletlensége.

HR (Emberi erőforrás) Menedzsment: Az emberi erőforrás menedzsment legfőképpen emberek igazgatásával foglalkozik a szervezeten belül, irányelvekre és rendszerekre fókuszálva. A szervezetek HR részlegei legtöbbször sokféle dologért felelnek, mint munkavállalói juttatások tervezése, munkaerő felvétel, “training és development” (továbbképzés és fejlesztés), teljesítményértékelés, és jutalmazás (pl. a fizetési és juttatási rendszer igazgatása).

ICT (Információs és kommunikációs Technológiák / Infokommunikációs technológiák): Olyan technológiákra utal, melyek információhoz való hozzáférést biztosítanak telekommunikáción keresztül. Elsősorban olyan kommunikációs technológiákra fókuszál, melyek internethasználaton, vezeték nélküli hálózatokon, mobiltelefonokon és egyéb kommunikációs médiumokon alapszanak.

iLab2: Európai Élethosszig tartó Tanulás, melynek legfőbb célja a szakoktatás minőségének javítása az iLabs (Innovációs Laboratóriumok) használatával a didaktikus folyamatokban.

Informális oktatás: Egy általános kifejezés mellyel azokat az oktatási formákat illetjük, amelyek eltérnek a sztenderd iskolai körülményektől.

Innováció Menedzsment:  A koncepció egy integrált megközelítést nyújt az innováció összes dimenziójának igazgatásához, kezdve az termékekben, szolgáltatásokban vagy vállalkozásokban megjelenő innovációval, egészen a szervezeti és üzleti modellekig, folyamatos figyelés, fejlesztés és javítás mellett.

Innováció: Egy új ötlet, egy, az eddigieknél hatékonyabb eszköz vagy folyamat.

Karrier ösvény: A munkánk során bekövetkezett fejlődés útja, módja, akár egy álláson belül, akár állások sorozatán keresztül.

Kedvezményezett: A szó legtágabb értelmében egy természetes személy vagy bármilyen hivatalos entitás, aki pénzhez, vagy bármely más előnyhöz jut a kedvezményező által.

Kereslet: A vevő hajlandósága és képessége arra, hogy egy bizonyos összeget kifizessen egy bizonyos mennyiségű termékért vagy szolgáltatásért. A kereslet arra vonatkozik, hogy milyen mennyiségű termékre / szolgáltatásra van igény vásárlóktól különböző árszabások mellett.

Készség: Tanult képesség, melynek segítségével véghez vihetünk bizonyos feladatokat előre meghatározott célokat teljesítve gyakran adott időn belül, adott energia felhasználásával, vagy mindkettővel.

Kihívás elé állítás: A kliensek bíztatása arra, hogy felelősséget vállaljanak, számon kérhetőek legyenek cselekedeteikért; a kliensek terv iránti megértésének, percepciójának és elköteleződésének validálása, valamint beszámoltatás a fejlődésről és következetességről

Kis és Középvállalatok (KKV / SME): Olyan vállalatok, amelyek alkalmazottainak száma, legyen az akár átmeneti, akár teljes mérleg szerinti, bizonyos limit alá esik. A méret megszabásának kritériumrendszere országról országra változik, az EU-ban a 2033/361-es ajánlásban definiálták.

Kíváncsiság: A vágy, hogy valamiről vagy valakiről többet tudjunk.

Knowingness: ravaszság, körmönfontság, józan ész – tudás vagy információ birtoklása, valami megértése. Okos éberség és leleményesség, agyafúrtság, világiság.

Kognitivizmus: A tanulás pszichológiája, mely az emberi kogníciót vagy intelligenciát hangsúlyozza mint különleges adottságot, amely lehetővé teszi az ember számára hipotézisek gyártását és intellektuális fejlődését. A kognitivizmus kognitív fejlődésként is ismert fogalom.

Konnektivizmus: Tanulási hipotézis, mely a szociális és kulturális kontextus fontosságát hangsúlyozza.

Konstruktivizmus: Azon a hiten alapszik, hogy a tanulás akkor történik meg, amikor a tanulók aktív résztvevői az értelemadásnak és tudásgyártásnak, szemben azzal, amikor passzívan vannak kitéve az információ befogadásának. A tanulók az értelem és a tudás megalkotói.

Korszerű: A fejlettség (legyen szó eszközről, eljárásról, folyamatról, technikáról vagy tudományról) egy bármely adott pillanatban aktuális szintje, melyet a modern módszerek segítségével érnek el egy meghatározott időben.

Költséghatékony: Gazdaságos, a pénzünkért kapott termékek vagy szolgáltatások szempontjából.

Kreatív gondolkodás: Különleges gondolkodási folyamat, amely a kreativitásra való képességünket növeli. Egy optimális elmeállapot az új ötletek megfogalmazásához. Egy szándékos gondolkodási mód, amely növeli az új ötletek kialakulásának lehetőségét. Az agy ötletgenerálási képességének maximalizálása. Egyedi, sokszínű és gondosan kidolgozott ötletek kitalálásának képessége. Mentális tevékenységek sorozata, melyek változást és fejlődést érnek el a gondolatainkban. A cselekvések vagy gondolatok sokféle útjának, azok felfedezésének folyamata. Helyenként divergens gondolkodásnak is hívják, minthogy a gondolatmintázatok és hitrendszerek tágulnak.

Kreatív szemléletmód: Ahhoz, hogy kifejezetten kreatívak lehessünk, először szükségünk van a megfelelő kreatív szemléletmódra. Beállítódásra, attitűdre és hitre, mely megerősít és támogat abban, hogy annyira kreatívak lehessünk, amennyire csak lehetséges. E nélkül a kreativitás limitált és veszélyeztetett lesz. Kreatív fókusszal élni annyit jelent, hogy megvan a képességük arra, hogy mély személyes szabadsággal, céllal és értékekkel gondolkodjunk, érezzünk és cselekedjünk. A kreatív lét megtestesíti az örömöt, hitelességet, a célok kitűzését az életünkben. Ahogy az emberek a kreativitás iránt éreznek, meghatározza ahogy bármi más iránt éreznek az életben. A kreatív szemléletmód alapozza meg professzionális sikerünket, és biztosít hátteret életcélunk megvalósításához.

Kreativitás: Egy jelenség, mely során valami új és valamilyen módon értékes dolog keletkezik. A kreatív tétel lehet kézzel nem fogható (pl. egy ötlet, tudományos elmélet, egy zenei kompozíció vagy akár egy vicc), avagy egy egyedi fizikai tárgy (pl. egy találmány, egy irodalmi munka vagy egy festmény).

Kreativitási technikák: Módszerek, melyek támogatják a kreatív cselekvéseket, legyen szó akár művészetekről, akár tudományról. A kreativitás sokféle aspektusára fókuszál, mint amilyenek az ötletgenerálási és divergens (szerteágazó) gondolkodási technikák, probléma újrakeretezési technikák, a hatókörnyezet megváltoztatása, stb. Használhatóak a problémamegoldás részeként, művészeti önkifejezésként, vagy terápiás eszközként. Némely technika két vagy több emberből álló csoportot igényel, míg más technikák egyedül (is) alkalmazhatóak. Ide tartoznak a szójátékok, írott feladatok és különféle improvizációk, vagy problémamegközelítő algoritmusok.

Lead-user (vezető felhasználó): Egy olyan termék vagy szolgáltatás felhasználói, amelyek a publikum számára kevéssé ismert igényeket szolgálnak ki. E felhasználók nagymértékben profitálnak abból, ha megoldást találnak ezekre az igényekre, Mivel a lead userek innoválnak, így a “kreatív fogyasztó” jelenség példáiként emlegetik őket, vagyis olyan felhasználókként, akik megváltoztatják, igazítják, transzformálják a tulajdonos ajánlatát.

Learning Management System – Tanulásmenedzsment rendszer: Egy szoftveres applikáció adminisztrációhoz, dokumentációhoz, követéshez, riport készítéshez és elektronikus oktatási technológiás (e-learning) kurzusok vagy tréningprogramok kivitelezéséhez.

Leonardo da Vinci Program: A Lifelong Learning Program alprogramja, amely gyakorlati projekteket támogat a szakképzések területén.

Lifelong Learning: A tudás folyamatosan és önkéntes alapon történő, önmotivált keresése akár személyes akár professzionális célból. Növeli a társadalmi beilleszkedést, az aktív állampolgárságot, a személyes fejlődést, az önfenntartást, a versenyképességet és munkaerőpiaci alkalmasságot.

Living Lab: Egy kutatási koncepció, egy felhasználó központú, nyitott innovációs ökoszisztéma, gyakran helyi kontextusban működve (pl. város, agglomeráció, régió), aktuális kutatásokat és innovatív folyamatokat integrálva a publikus-privát-emberek közötti párbeszéden belül. A koncepció a szisztematikus felhasználói közös alkotás megközelítésén alapszik, a kutatásokat és innovációs folyamatokat integrálva. Ezek  az innovatív ötletek, forgatókönyvek, koncepciók és vonatkozó technológiai artifaktumok közös alkotásán, felfedezésen, kísérletezésen és érékelésén keresztül valósulnak meg valódi környezetbe helyezve.

Megálmodás: (Technika). Kliensek bíztatása saját hitrendszerük és érzéseik feltérképezésére a coaching témakörében, segítség abban, hogy tiszta képet kapjanak arról, mit is szeretnének elérni. Támogatás abban, hogy elképzeljék és definiálják, mit is jelent számukra a siker. Bátorítás abban, hogy meg tudják ragadni a siker fontosságának lényegét, és hogy világos célokat tűzzenek ki. A sikerhez vezető potenciális erőforrások feltérképezésében, és lehetséges akadályok illetve kockázatok felismerésében való segítség, valamint a probléma megoldási lehetőségek felismeréséhez vezető út egyengetése.

MI (Mesterséges Intelligencia) kreativitásmodellek: Strukturálatlan, nem számszerűsíthető problémák megoldásával foglalkozik. Feladata a tudás képviselete és az érvelés, valamint egy intelligens, racionális és autonóm ágensek építése.

Mind mapping – gondolattérkép: Egy diagram, melyet az információ vizuális organizálásához használunk. Egy gondolattérkép gyakran egyetlen koncepció köré épül, egy ábraként felrajzolva egy üres lap közepére, amihez később hozzáadunk kapcsolódó ötletreprezentációkat, pl. képeket, szavakat, szórészleteket. A fő ötletek egyenesen a központi koncepcióhoz kapcsolhatóak, egyéb ötletek ezekből ágaznak le.

Moodle: Egy ingyenes és nyitott forráskódú LMS szoftver PHP-ban megírva, és a GNU General Public License (általános publikus licenc) alatt terjesztve, pedagógiai alapelvek mentén fejlesztve. A Moodle blended learningben, távoktatásban, megfordított tanteremben és egyéb e-learning programban használatos iskolákban, egyetemeken, munkahelyeken és egyéb szektorokban.

Motiváció: Külső és belső faktorok, melyek az emberek vágyát és energiáját stimulálják arra, hogy folyamatosan érdeklődőek és elkötelezettek maradjanak egy munka, feladat vagy tantárgy iránt, vagy hogy energiát áldozzanak egy cél eléréséért.

Munkahely: A fizikai helyszín, ahol valaki dolgozik. Egy ilyen hely lehet akár egy otthoni munkakörnyezet, de akár egy nagy irodaépület vagy gyár is.

Nem formális oktatás: (Lazán) szervezett oktatási forma, mely nem része a formális oktatásnak, de akár egy formális tanterv is irányíthatja (bár nem feltétlenül)

Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (International Labour Organization): Az Egyesült Nemzetek egy hivatala amely munkaügyekkel foglalkozik, különös tekintettel a munkaügyi sztenderdekre, szociális védelemre és egyenlő munkaesélyekre.

Networking – kapcsolatépítés: Az információ, források, kölcsönös támogatás és lehetőségek cseréjének folyamata, mely kapcsolatokon keresztül valósul meg.

Nyílt forráskódú licenc: Egy ingyenes, szerzői jog korlátozása alá nem eső licenc szoftverekhez és egyéb munkákhoz.

Nyílt forráskódú szoftver: Egy számítógépes szoftver, melynek forráskódja elérhető, ezáltal szerzője szabad tanulmányozásra, változtatásra, terjesztésre bocsátja mindenki számára, bármilyen célra. Nyílt forráskódú szoftverek publikus, közös munkával is létrehozhatóak.

Nyílt Oktatási Erőforrások: Ingyenesen hozzáférhető, nyílt forráskódú licenc alatt bejegyzett dokumentumok és média elemek, melyek tanításhoz, tanuláshoz, értékeléshez és különböző célok eléréséhez használhatóak.

OECD: Organization for Economic Co-operation and Development – Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet

Oklevél: Általában egy tárgy, személy vagy szervezet bizonyos karakterisztikájának konfirmációjára utal. Ezt a visszaigazolást leggyakrabban, bár nem mindig, valamiféle külső felülvizsgáló, oktatási intézmény, értékelő vagy audit bocsátja ki.

Online Kurzus: Internet alapú kurzus, mely a tanuló bevonására és stimulálására lett kifejlesztve, nem csupán egy forrás gyűjtemény. Nagy rugalmasságot rejt, valamint lehetőséget arra, hogy saját tempónkban és az általunk választott helyszínen tanulunk.

Osborn lista: Egy egyszerű eszköz az ötletgeneráláshoz. Az Osborn lista egy minden részletre kiterjedő kérdéslista ötletekről és problémákról, amely egyénileg és csoportosan is használható.

Out of the box gondolkodás: Egy metafora, mely a másmilyen, nem konvencionális, új perspektívából történő gondolkodást jelenti. A kifejezés gyakran újszerű, kreatív gondolkodásra utal.

Önértékelés: Egy folyamat, mely során minden szintű menedzser értékeli saját teljesítményének hatékonyságát a felelősségi körük minden területén, és meghatározzák, milyen javításokra van szükség.

Portfólió: Egy “aktatáska”; valamilyen kollekcióra utal attól függően, milyen kifejezés következik utána. Pl. vagyon portfólió, karrier portfólió, elektronikus portfólió, stb.

Részvényes: Egy ember, csoport vagy szervezet,melynek érdekeltsége van egy szervezetben; akik befolyásolhatják a szervezet döntéseit, céljait és irányelveit, illetve ezek befolyása alá esnek.

Rugalmasság: A változó körülményekkel való megbirkózás, és a probléma megoldásához vezető új, kreatív utak megtalálásának képessége

Szakértelem: Különleges képesség vagy tudás, a képesség és tudás amit egy szakértő birtokol.

Szakképzés: Általánosan Karrier és szakoktatás (CTE) vagy Technikai és Szakoktatás és Továbbképzés (TVET) néven ismert. Specifikus mesterségekre, szakmákra és karrierekre készíti fel az embereket különböző szinteken, a kézművestől és a kereskedőtől a magas szakmai szintű praxisokig olyan karrierekben, mint a könyvelés, ápolói szakma, stb. A kétkezi munkás képzések jellemzően praktikus, gyakorlatias tananyagból épülnek fel, melyek tipikusan nem akadémiaiak, ám egy speciális szakmai ágazathoz tartoznak. Gyakran szakoktatásként utalnak rá, mivel a tanuló egyenesen bizonyos praktikus technikákból nyeri szakértelmét. A szakképzés lehet középfokú oktatási, ezt követő, továbbképzési, vagy főiskolai szinten.

Szellemi Tulajdonjogok: A kifejezés olyan szellemi termékekre vonatkozik, amelyek jogos tulajdonosait monopólium illeti meg használatukkal kapcsolatban.

Személyes Tanulási Környezetek: Rendszerek, melyek segítik a tanulókat saját tanulásuk irányításában, szervezésében. Ez a diákok támogatásában nyilvánul meg az alábbi területeken: a saját tanulási céljaik kitűzésében (tanári segítséggel), tanulásuk igazgatásában mind a tartalmat mind a folyamatot illetően, valamint a tanulási folyamatról való kommunikációban társaikkal.

Szolgáltató: Egy vállalat, mely szervezeteknek biztosít konzultációs, ingatlan tulajdoni, oktatási, kommunikációs, raktározási, feldolgozási, és sok egyéb szolgáltatást.

Tanulási elmélet: Konceptuális keretrendszerek, melyek az információ tanulás közbeni befogadásának, feldolgozásának és megőrzésének mibenlétével foglalkoznak.

Tanulási élmény: bármilyen interakcióra, kurzusra, programra vagy bármilyen tanulással járó élményre vonatkozhat, adódjon az hagyományos akadémikus környezetben (iskola, tanterem), vagy nem hagyományos környezetben (iskolán kívüli helyszínek, kültér); tartalmazzon akár hagyományos oktatási interakciókat (diákok a tanártól tanulnak, stb) vagy nem hagyományos interakciókat (diákok játékokon és interaktív szoftveres applikációkon keresztül tanulnak).

Tanulási eredmény: Annak specifikációja, hogy egy adott diáknak melyen eredményt kell elérnie egy meghatározott és támogatott képzés bizonyos periódusa alatt. A tanulási eredmények sokkal inkább a tanuló által elértekkel törődik, mint a tanár szándékával (ami a kurzus vagy modul céljainál van kifejtve). Sokféle formát ölthet és természete szerint lehet széles, vagy szűk.

Tanulást tanuló készségek: Az arra való képesség, hogy valaki kitartóan tanulja saját tanulásának szervezését, mely hatékony idő- és információmenedzsmenten alapszik mind egyénileg, mind csoportokban. E kompetencia magába foglalja saját tanulási folyamataink és szükségleteink tudatosítását, a lehetőségek azonosítását, a nehézségekkel való sikeres megküzdést, melynek eredményeképp sikeresen tanulhatunk. E kompetencia az új tudás és készség készletmegszerzését, feldolgozását és asszimilálását jelenti, valamint az irányítás keresését és hasznosítását. A tanulás tanulása bevonja a tanulókat, hogy korábbi tanulási és élettapasztalataikat is felhasználják a tudásuk és készségeik széleskörű felhasználása során: otthon, munkában, oktatásban és továbbképzésben. A motiváció és magabiztosság kulcsfontosságú kompetencia.

Tanuló központú tanulás: Oktatási programok, tanulási tapasztalatok, instrukciós megközelítések, akadémiai támogatási stratégiák egész palettájára utal, melyek arra hivatottak, hogy megcímezzék a különböző tanulási szükségleteket, érdeklődéseket, törekvéseket vagy kulturális háttereket, melyekkel egyes diákok vagy diákok csoportjai rendelkeznek. Ezt a célt elérendő, iskolák, tanárok, tanácsadók és egyéb oktatási specialisták sokféle oktatási eszközt alkalmazhatnak, a finomhangolt értékeléstől és a tanteremben alkalmazott instrukciós stratégiáktól egészen a diákok iskolai csoportosításának és tanításának teljes átszerkesztéséig.

Társak általi értékelés: Egy olyan folyamat, amely során diákok vagy tanulók egymást értékelik a tanár által meghatározott mérce alapján. A gyakorlat időt spórol a tanároknak és segíti a tanulók tananyaggal szembeni megértését, valamint javítja metakognitív képességeiket.

Távoktatás: Egy általános kifejezés, mellyel a távolról történő tanulást definiáljuk, ami egy módja az oktatás és instrukciók átvitelének, gyakran individuálisan olyan tanulóknak, akik nincsenek jelen egy hagyományos oktatási környezetben, mint például amilyen egy tanterem.

Távtanulás: Egy módja az oktatás és instrukciók átvitelének, gyakran individuálisan olyan tanulóknak, akik nincsenek jelen egy hagyományos oktatási környezetben, mint például amilyen egy tanterem. A távtanulás hozzáférést biztosít a tananyaghoz akkor is, amikor az információ forrása és a tanulók idő, tér, vagy mindkettő által el vannak választva.

Technikai megvalósíthatóság: Azt a kérdést teszi fel, hogy vajon a szóban forgó termék vagy szolgáltatás azt a célt fogja-e szolgálni, amire kitalálták.

Továbbképzési (tréning) tanterv: Oktatási feladatok egész sora, melyek abból a célból lettek kidolgozva, hogy a tréningprogram célját elérjék. Három fő elemből áll: az átadandó információból, a tanterv szerkesztéséből és a képzés módszertanából.

Tutorial / szeminárium: Egy lépésről lépésre lebontott cikk, a publikációja segíti a tanulókat hogy könnyűszerrel megtanuljanak használni egy szoftvert, programnyelvet vagy tudjanak grafikát készíteni. A kifejezést számítógépes programokra, prezentációkra is használjuk, ha hasonló célt töltenek be.

UNE 166000:2006 (standard): Spanyol innováció menedzsment szabványrendszer

UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization –  Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete

Videó: Elektronikus technológián alapuló képsorozat melyet fel lehet venni, feldolgozni, átvinni és reprodukálni, s amely így a mozgás illúzióját adja.

Virtuális közösség: Hasonló érdeklődésű, gondolkodású, érzületű emberek csoportja, akik interneten, vagy egyéb közösségi felülten keresztül kommunikálnak.

WEB 2.0: A kifejezés a világháló (World Wide Web – WWW) második generációjára utal, mely az emberek azon képességére fókuszál, hogy együttműködve megosszanak egymással információt online. A statikus HTML honlapokról való áttérést jelöli a dinamikusabb webre, mely jobban szervezett és arra épül, hogy webes applikációkkal szolgál felhasználóinak, miközben nyitott kommunikációt folytat, különleges hangsúlyt fektetve az internetes közösségekre és a még nyíltabb információ megosztásra.

WikiEducator: Egy nemzetközi online közösségi projekt a tananyagok közös fejlesztésére, amelyeket az oktatók szabadon felhasználhatnak, adaptálhatnak és terjeszthetnek korlátozás nélkül. A WikiEducator 2006-ban indult útjára a nonprofit Nyílt Oktatási Erőforrások Alapítvány (OER) támogatásával.