Słownik

AI (sztuczna inteligencja) modele kreatywności: zajmuje się rozwiązywaniem nierozdysponowanych, niestrukturyzowanych problemów. Jego zadaniem jest reprezentacja wiedzy i rozumowanie oraz budowanie inteligentnych, racjonalnych i autonomicznych agentów.

Aktywne słuchanie: technika komunikacyjna stosowana w poradniach, szkoleniach i rozwiązywaniu konfliktów, które wymagają od słuchacza przekazywania informacji, co słychać do mówcy, poprzez powtórne wyrażanie lub parafrazowanie tego, co słyszano własnymi słowami, w celu potwierdzenia tego, co mają usłyszał i co więcej, aby potwierdzić zrozumienie obu stron.

AutoCAD: komercyjna aplikacja do projektowania 2D i 3D wspomaganego komputerowo (CAD) i rysowania – dostępna od 1982 roku jako aplikacja stacjonarna, a od 2010 jako mobilna aplikacja internetowa i cloud oparta na programie AutoCAD 360.

Behawioryzm: w edukacji koncentruje się na jednym szczególnym spojrzeniu na naukę: zmianę zachowań zewnętrznych osiągniętych dzięki wykorzystaniu zbrojenia i powtarzaniu się do zachowania kształtu.

Beneficjent: w najszerszym znaczeniu jest osoba fizyczna lub inna osoba prawna, która otrzymuje dobroczynne pieniądze lub inne świadczenia.

Blended Learning: formalny program edukacyjny, w którym student uczy się przynajmniej w części poprzez dostarczanie treści i instrukcji za pośrednictwem mediów cyfrowych i internetowych z elementem kontroli uczniów w czasie, w miejscu, ścieżce lub tempie. W mieszanym sposobie uczenia się podejście bezpośrednie w klasach łączy się z działaniami związanymi z komputerem.

Brainwriting: technika podobna do Brainstorming. Istnieje wiele odmian, ale ogólnym procesem jest to, że wszystkie pomysły są rejestrowane przez osobę, która o nich myślała. Są następnie przekazywane do następnej osoby, która używa ich jako wyzwalacza dla własnych pomysłów.

Burza mózgów: proces generowania twórczych pomysłów i rozwiązań poprzez intensywną i swobodną dyskusję grupową. Każdy uczestnik zachęca się do myślenia głośno i sugeruje jak najwięcej pomysłów, niezależnie od tego, jak cudzoziemski lub dziwaczny. Analiza, dyskusja lub krytyka wyemitowanych pomysłów jest dozwolona tylko wtedy, gdy sesja burzy mózgów się skończy, a sesja oceny rozpoczyna się.

Certyfikacja: odnosi się do potwierdzenia pewnych cech obiektu, osoby lub organizacji. To potwierdzenie jest często, ale nie zawsze, świadczone przez jakąś formę zewnętrznego przeglądu, edukacji, oceny lub audytu.

Ciekawość: posiadanie wiedzy, informacji lub zrozumienia: bardzo wiedza na temat kosztów transportu; Wykazywać sprytną świadomość i pomysłowość; mądry i światowy.

Dostawca Usług: firma, która zapewnia organizacjom doradztwo, prawo, nieruchomości, edukację, komunikację, przechowywanie, przetwarzanie i wiele innych usług.

Doświadczenie w nauce: odnosi się do interakcji, kursu, programu lub innych doświadczeń, w których odbywa się nauka, czy to ma miejsce w tradycyjnych ustawieniach akademickich (szkoły, sala lekcyjna) czy w tradycyjnych ustawieniach (poza szkołą, na zewnątrz) czy to obejmuje tradycyjne interakcje edukacyjne (uczniowie uczący się od nauczycieli i profesorów) czy nietradycyjne interakcje (uczniowie uczący się przez gry i interaktywne aplikacje).

Dźwięk: transmisja, odbiór, odtwarzanie dźwięku.

Edukacja formalna: zazwyczaj wykształceni nauczyciele w sposób systematyczny celowo w szkole, uczelni / uczelni, instytutu lub uniwersytecie.

Edukacja na odległość: ogólny termin używany do określenia pola kształcenia na odległość, który jest sposobem dostarczania edukacji i nauczania, często osobiście, uczniom, którzy nie są fizycznie obecni w tradycyjnym otoczeniu, np. W klasie.

Edukacja nieformalna: ogólne wykształcenie poza standardową szkołą

Edukacja nieformalna: zorganizowana (nawet jeśli jest tylko luźno zorganizowana) forma kształcenia, która nie jest częścią edukacji formalnej, ale może być prowadzona lub nie może być prowadzona przez formalny program nauczania.

Efekt uczenia się: specyfikacja tego, czego uczeń powinien się nauczyć w wyniku okresu studiów w określonych i popartych badaniach. Efekty uczenia się dotyczą osiągnięć ucznia niż intencji nauczyciela (wyrażonego w celach modułu lub kursu). Mogą przybierać różne formy i mogą mieć charakter wąski lub szeroki.

Elastyczność: umiejętność radzenia sobie ze zmianami okoliczności i rozważania problemów i zadań w sposób nowatorski.

e-learning: dostarczanie programów edukacyjnych, szkoleniowych lub edukacyjnych drogą elektroniczną. E-nauczanie polega na wykorzystaniu komputera lub urządzenia elektronicznego (na przykład telefonu komórkowego) w celu zapewnienia szkoleń, materiałów edukacyjnych lub uczenia się.

ESOMAR-Światowe Stowarzyszenie Badaczy Opinii i Marketingu – organizacja promująca i rozwijająca badania rynku na całym świecie.

Eurostat: urząd statystyczny Unii Europejskiej w Luksemburgu. Jego zadaniem jest dostarczenie Unii Europejskiej statystyk na poziomie europejskim, które umożliwią porównania między krajami i regionami.

Facilitator: pomaga osobom i grupom zbadać szereg problemów i wyzwań dzięki wykorzystaniu różnych narzędzi i technik.

Główny użytkownik: użytkownicy produktu lub usługi, które obecnie doświadczają potrzeb, są wciąż nieznani publicznie, a także bardzo cenni, jeśli uzyskają rozwiązanie tych potrzeb. Ponieważ główni innowatorzy wprowadzają innowacje, są uważani za jeden z przykładów lub typów zjawiska twórczego konsumenta, to znaczy klienci, którzy dostosowują się, modyfikują lub przekształcają zastrzeżoną ofertę.

Grafika: wizualne obrazy lub wzory na niektórych powierzchniach, takie jak ściana, płótno, ekran, papier lub kamień w celu informowania, ilustrowania lub rozrywki.

Grupa fokusowa: forma badań jakościowych, w których pytana jest grupa osób o swoje postrzeganie, opinie, przekonania i postawy wobec produktu, usługi, koncepcji, reklamy, idei lub opakowania.

Grupa powinowactwa: grupa utworzona wokół wspólnego interesu lub wspólnego celu, do którego osoby formalnie lub nieformalnie wchodzą. Grupy powinowactwa są ogólnie wykluczone, że nie są pod egidą jakiejkolwiek agencji rządowej, a ich cele muszą być przede wszystkim niehandlowe.

ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne): odnosi się do technologii zapewniających dostęp do informacji za pośrednictwem telekomunikacji. Koncentruje się przede wszystkim na technologiach komunikacyjnych obejmujących Internet, sieci bezprzewodowe, telefony komórkowe i inne media komunikacyjne.

iLab2: Europejski projekt „Uczenie się przez całe życie”, którego głównym celem jest poprawa jakości kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez wykorzystanie i-Labs (laboratoriów innowacyjnych) w procesach dydaktycznych.

Innowacja: nowy pomysł, skuteczniejsze urządzenie lub proces.

Klaster: wiele rzeczy się przymocowało lub występowało blisko siebie lub kilka osób lub rzeczy zgrupowanych razem.

Kognitywizm: psychologia uczenia się, która podkreśla ludzkie poznanie lub inteligencję jako szczególne wsparcie umożliwiające człowiekowi tworzenie hipotez i rozwój intelektualny. (Cognitivism) jest również znany jako rozwój poznawczy.

Komercjalizacja: zaoferować coś na sprzedaż lub zrobić coś na sprzedaż. Obejmuje również przejście z laboratorium do handlu.

Konektywizm: hipoteza nauki, która podkreśla rolę kontekstu społecznego i kulturowego.

Konstruktywizm: opiera się na przekonaniu, że uczenie się zdarza się, gdy uczniowie są aktywnie zaangażowani w proces rozumienia i budowania wiedzy w przeciwieństwie do biernego otrzymywania informacji. Uczniowie są twórcami znaczenia i wiedzy.

Kreatywność: zjawisko, w wyniku czego powstaje coś nowego i jakoś cenne. Utworzona pozycja może być niematerialna (na przykład idea, naukowa teoria, kompozycja muzyczna lub żart) lub oryginalny obiekt fizyczny (np. Wynalazek, dzieło literackie lub obraz).

Kształcenie dorosłych: praktyka, w ramach której osoby dorosłe angażują się w systematyczne i trwałe działania samokształcące w celu zdobycia nowych form wiedzy, umiejętności, postaw lub wartości. Może to oznaczać, że każda forma edukacji dorosłych angażuje się poza tradycyjne szkolenie, obejmujące podstawową wiedzę na temat osobistego spełnienia jako kształcenia ustawicznego.

Kształcenie i szkolenie zawodowe: Ogólnie znane jako kształcenie zawodowe i kształcenie techniczne (CTE) lub szkolenie i szkolenie techniczne i zawodowe (TVET) przygotowuje ludzi do określonych branż, rzemiosła i kariery na różnych poziomach z handlu, rzemiosła, technika lub wysokiego zawód zawodowy w zawodach, na przykład rachunkowość, pielęgnacja, itp. Powołania na rzemiosło są zazwyczaj oparte na ręcznych lub praktycznych zajęciach i są tradycyjnie nietechniczne, ale związane z konkretnym handlem, okupacją. Czasami określane jest to jako wykształcenie techniczne, ponieważ stażysta bezpośrednio rozwija wiedzę fachową w określonej grupie technik. Kształcenie zawodowe może odbywać się na poziomie szkoły średniej, ponadpodstawowej, wyższej i wyższej.

Kurs online: web-based, przeznaczony do angażowania i stymulowania ucznia, a nie tylko zbiór zasobów. Zapewniają one dużą elastyczność; daj szansę nauczyć się we własnym tempie, we własnej przestrzeni.

Learning Management System: aplikacja do administrowania, dokumentowania, śledzenia, raportowania i dostarczania elektronicznych kursów edukacyjnych (tzw. E-learningowych) lub programów szkoleniowych.

Licencja otwarta: bezpłatna, kopiowana lewa licencja na oprogramowanie i inne rodzaje robót.

Lista kontrolna Osborna: proste narzędzie wspomagające generowanie koncepcji, lista kontrolna Osborna jest obszerną listą pytań dotyczących pomysłów i problemów, które mogą być stosowane indywidualnie lub w grupach.

Living Lab: koncepcja badań, ukierunkowany na użytkownika, ekosystem o otwartym znaczeniu, często działający w kontekście terytorialnym (np. Miasto, aglomeracja, region), integrujący jednocześnie badania i innowacje w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Koncepcja ta opiera się na systematycznym podejściu do współistnienia użytkowników, łączącym procesy badawcze i innowacyjne. Są one zintegrowane poprzez współtworzenie, badanie, eksperymentowanie i ocenę innowacyjnych pomysłów, scenariuszy, pojęć i związanych z nimi artefaktów technologicznych w sprawach z rzeczywistego użytkowania.

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP): przedsiębiorstwa, których liczba personelu oraz łączna wartość obrotów lub sumy bilansowej spadają poniżej pewnych limitów. Kryteria określania wielkości przedsiębiorstwa różnią się w poszczególnych krajach iw UE są określone w zaleceniu UE 2003/361.

Mapowanie umysłu: schemat służący do wizualizacji informacji. Mapa myśli jest często tworzona wokół pojedynczej koncepcji, narysowanej jako obraz w centrum pustej strony krajobrazu, do której dodawane są reprezentacje pomysłów, na przykład obrazy, słowa i części słów. Główne idee są związane bezpośrednio z koncepcją centralną, a inne pomysły wychodzą od nich.

Miejsce pracy: fizyczna lokalizacja, w której ktoś pracuje. Takie miejsce może obejmować biuro domowe lub duże biuro lub budynek biurowy.

Międzynarodowa Organizacja Pracy: agencja ONZ, która zajmuje się problemami związanymi z pracą, w szczególności międzynarodowymi standardami pracy, ochroną socjalną i możliwościami pracy dla wszystkich.

Mocny punkt: coś, na co się wyróżnia; forte.

Moodle: darmowy i otwarty system zarządzania nauczaniem oprogramowania napisany w PHP i rozprowadzany na licencji GNU General Public License, opracowany z myślą o zasadach pedagogicznych. Moodle jest używany do nauki mieszanej, edukacji na odległość, przerzucania klas i innych projektów e-learningowych w szkołach, uniwersytetach, miejscach pracy i innych sektorach.

Motywacja: czynniki wewnętrzne i zewnętrzne pobudzające chęć i energię w ludziach do ciągłego zainteresowania i zaangażowania w pracę, rolę lub podmiot lub starania, aby osiągnąć cel.

Myślenie twórcze: konkretne procesy myślowe, które zwiększają zdolność bycia twórczymi. Bycie w optymalnym stanie umysłu do generowania nowych pomysłów. Pomyśleć celowo w sposób, który zwiększa prawdopodobieństwo pojawienia się nowych myśli. Aby zmaksymalizować zdolność mózgu do myślenia o nowych pomysłach. Umiejętność myśleć o oryginalnych, różnorodnych i wyszukanych pomysłach. Seria działań umysłowych, które powodują zmiany i rozwój myśli. Proces poszukiwania wielu dróg działania lub myśli. Czasami nazywany jest rozbieżnym myśleniem, ponieważ wzorce myśli i obszary wiary są rozszerzane.

Nauka na odległość: sposób dostarczania edukacji i nauczania, często indywidualnie, uczniom, którzy nie są fizycznie obecni w tradycyjnym otoczeniu, np. W klasie. Nauka na odległość zapewnia dostęp do nauki, gdy źródło informacji i uczniów są oddzielone czasem i dystansem, czy też obydwoma.

Nauka skoncentrowana na uczeniu się: odnosi się do szerokiego wachlarza programów edukacyjnych, doświadczeń edukacyjnych, podejść instruktażowych i strategii wspierania akademickiego, które mają zaspokajać odrębne potrzeby edukacyjne, zainteresowania, aspiracje lub pochodzenie kulturowe poszczególnych uczniów i grup studentów. Aby osiągnąć ten cel, szkoły, nauczyciele, doradcy zawodowi i inni specjaliści edukacyjni mogą korzystać z szerokiej gamy metod edukacyjnych, zmieniając zadania i strategie instruktażowe w klasie, aby całkowicie zmienić sposób, w jaki uczniowie są grupowani i uczeni w szkole.

Obrazy: jeden z wielu rodzajów mediów i mogą to być zdjęcia, rysunki, loga lub wykresy.

Ocena rówieśnicza: proces, w którym uczniowie lub ich rówieśnicy zaliczają się do klasy lub testy na podstawie wzorców nauczyciela. Praktyka ta jest stosowana w celu zaoszczędzenia czasu nauczycielom i poprawy zrozumienia przez uczniów materiałów dotyczących kursu, a także poprawy ich umiejętności metafizycznych.

Ocena: systematyczne określanie zasług, wartości i wartości przedmiotu, przy użyciu kryteriów regulowanych przez zestaw standardów.

Ocena: w edukacji odnosi się do szerokiej gamy metod lub narzędzi, które nauczyciele wykorzystują do oceny, pomiaru i udokumentowania gotowości naukowej, postępu w nauce, zdobywania umiejętności lub potrzeb edukacyjnych uczniów.

OECD: Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

Opłacalne: oszczędne pod względem towarów lub usług otrzymanych za wydane pieniądze.

Oprogramowanie Open Source: oprogramowanie komputerowe z kodem źródłowym udostępnione z licencją, w której posiadacz praw autorskich zapewnia prawo do badania, zmiany i rozpowszechniania oprogramowania dla każdego i dla każdego celu. Oprogramowanie open-source może być rozwijane w sposób publiczny, wspólny.

Otwarte zasoby edukacyjne: swobodnie dostępne, otwarcie licencjonowane dokumenty i media są przydatne do nauczania, uczenia się i oceniania, a także do celów badawczych.

Personal Learning Environments: systemy, które pomagają uczącym się kontrolować i zarządzać własnymi uczeniami. Obejmuje to wspieranie uczących się: ustalanie własnych celów nauczania (z pomocą swoich nauczycieli), zarządzanie ich nauczaniem, zarówno treścią, jak i procesem, komunikowanie się z innymi w procesie uczenia się.

Po wyjściu z pudełka myślenie: metafora, która oznacza myśleć inaczej, niekonwencjonalnie lub z innej perspektywy. To zdanie często odnosi się do myślenia nowatorskiego lub twórczego.

Popyt: chęć nabywcy i możliwość zapłaty ceny za określoną ilość towaru lub usługi. Popyt odnosi się do ilości (ilości) produktu lub usługi przez kupujących w różnych cenach.

Portfolio: rodzaj teczki i odnosi się do zbioru rzeczy w zależności od podanego terminu. Przykładami są portfel aktywów, portfel kariery, portfel elektroniczny itp.

Prawa Własności Intelektualnej: termin odnoszący się do twórczości intelektualnej, dla której monopol jest przypisany do wyznaczonych właścicieli prawem.

Program Leonardo da Vinci: podprogram w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” finansował praktyczne projekty z dziedziny kształcenia i szkolenia zawodowego.

Program nauczania: kompletny pakiet działań edukacyjnych mający na celu osiągnięcie celów programu szkoleniowego. Składa się z trzech podstawowych elementów, które są treścią lub informacją, która ma być przesłana, organizacji programu nauczania i stosowanych metod szkoleniowych.

Samoocena: ciągły proces, za pomocą którego menedżerowie na wszystkich poziomach ocenia skuteczność swoich działań we wszystkich obszarach odpowiedzialności i określają, jakie poprawki są wymagane.

Samouczek: artykuł „krok po kroku”, publikacja pozwala użytkownikom na łatwą naukę korzystania z oprogramowania, programowania lub tworzenia grafiki. Termin ten to również programy komputerowe lub prezentacje dotyczące wykonywania takich funkcji.

Samouczki grupowe: coś, co zapewnia specjalne, często indywidualne instrukcje, zwłaszcza: książkę lub klasę, która zapewnia nauczanie w określonym obszarze; program, który zapewnia instrukcje dotyczące korzystania z systemu lub oprogramowania.

Sieciowanie: proces wymiany informacji, zasobów, wzajemnego wsparcia i możliwości dzięki wzajemnym kontaktom.

Słaby punkt: atrybut niewłaściwy lub niedoskonały; niedoskonałość charakteru.

Stan techniki: poziom rozwoju (jako urządzenia, procedury, techniki, techniki lub nauki) osiągnięty w dowolnym momencie, zazwyczaj w wyniku nowoczesnych metod w określonym czasie.

Ścieżka kariery: sposób, w jaki postępujesz w pracy, w jednej pracy lub w szeregu miejsc pracy.

Techniki kreatywności: metody zachęcające do podejmowania twórczych działań, zarówno w dziedzinie sztuki, jak i nauk ścisłych. Skupiają się na wielu aspektach kreatywności, w tym na technikach generowania pomysłów i rozbieżnych myśleniach, sposobach ponownego rozwiązywania problemów, zmianach w otoczeniu emocjonalnym itd. Mogą być wykorzystywane w ramach rozwiązywania problemów, artystycznej ekspresji lub terapii. Niektóre techniki wymagają grup dwóch lub więcej osób, podczas gdy inne techniki mogą być osiągnięte samodzielnie. Metody te obejmują gry słowne, ćwiczenia pisemne i różne rodzaje improwizacji lub algorytmy rozwiązywania problemów.

Teoria uczenia się: ramy koncepcyjne opisujące w jaki sposób informacje są wchłaniane, przetwarzane i przechowywane podczas nauki.

Uczenie się przez całe życie: ciągłe, dobrowolne i zmotywowane pogłębianie wiedzy z przyczyn osobistych lub zawodowych. Zwiększa integrację społeczną, aktywne obywatelstwo i rozwój osobistego, samowystarczalność, konkurencyjność i szanse na zatrudnienie.

Umiejętności uczenia się: umiejętność uczenia się i utrzymywania się w uczeniu się, w tym poprzez efektywne zarządzanie czasem i informacjami, zarówno indywidualnie, jak i grupowo. Ta kompetencja obejmuje świadomość procesu uczenia się i jego potrzeb, identyfikację dostępnych możliwości oraz umiejętność pokonywania przeszkód w celu uczenia się z powodzeniem. Kompetencja ta oznacza zdobywanie, przetwarzanie i asymilację nowej wiedzy i umiejętności oraz poszukiwanie i wykorzystywanie wytycznych. Uczenie się uczyć angażuje uczniów w korzystanie z wiedzy i umiejętności w różnych kontekstach: w domu, w pracy, w edukacji i szkoleniu. Motywacja i zaufanie mają kluczowe znaczenie dla kompetencji jednostki.

Umiejętność: wyuczona umiejętność wykonywania zadań z ustalonymi wynikami często w określonej ilości czasu, energii lub obu.

UNE 166000: 2006 (standard): hiszpańska seria standardów zarządzania innowacjami.

UNESCO: Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury.

WEB 2.0: termin podany w opisie drugiej generacji sieci World Wide Web, koncentrujący się na zdolności osób do współpracy i udostępniania informacji online. Odnosi się do przejścia ze statycznych stron internetowych HTML do bardziej dynamicznej sieci internetowej, która jest bardziej zorganizowana i opiera się na obsłudze aplikacji sieciowych dla użytkowników, a także obejmuje otwartą komunikację, ze szczególnym naciskiem na społeczności internetowe użytkowników i bardziej otwarte udostępnianie informacji .

Wideo: technologia elektroniczna oparta na sekwencji obrazów, które mogą być rejestrowane, przetwarzane, transmitowane i reprodukowane dając iluzję ruchu.

Wiedza specjalistyczna: szczególna umiejętność lub wiedza; umiejętności lub wiedzy eksperta.

WikiEducator: międzynarodowy projekt internetowy społecznościowy dotyczący wspólnego opracowywania materiałów edukacyjnych, które nauczyciele mogą ponownie używać, adaptować i dzielić się bez ograniczeń. WikiEducator został uruchomiony w 2006 r. I jest wspierany przez Fundację Otwartych Zasobów Edukacyjnych (non-profit OER).

Wirtualna społeczność: wspólnota osób dzielących wspólne zainteresowania, pomysły i uczucia przez Internet lub inne sieci współpracy.

Wizja: zachęcaj klientów do poznania swoich przekonań i uczucia na temat coachingu, pomagaj klientom w zrozumieniu tego, czego chcą osiągnąć. Pomóż klientom przewidzieć i określić, jaki sukces wygląda. Zachęć klientów do wyjaśnienia, dlaczego ważne jest, aby odniosły sukces i wspierały klientów w określaniu jasnych celów i celów. Pomóż klientom zidentyfikować potencjalne zasoby, z których mogą korzystać, aby osiągnąć sukces i zidentyfikować potencjalne bariery i zagrożenia dla osiągnięcia sukcesu oraz pomóc klientom zbadać możliwości pokonania barier.

Wspólna nauka: sytuacja, w której dwóch lub więcej osób uczy się lub próbuje nauczyć się czegoś razem. W przeciwieństwie do indywidualnego uczenia się, osoby zaangażowane w naukę współpracy uczą się zasobów i umiejętności siebie nawzajem (zwracają się do siebie o informacje, oceniając swoje pomysły, obserwując pracę innych itd.).

Wspólnota praktyki: grupa ludzi, którzy dzielą się sztuką i / lub zawodem. Może ewoluować naturalnie z powodu wspólnego zainteresowania członków w określonej dziedzinie lub obszarze, lub może zostać stworzony specjalnie w celu zdobycia wiedzy związanej z ich dziedziną.

Wyzwanie: zachęcanie klientów do wzięcia odpowiedzialności i odpowiedzialności, potwierdzania zrozumienia klienta, postrzegania i zaangażowania w plany, a także utrzymania klientów w celu uwzględnienia postępów i postępów.

Zaangażowanie: poświęć trochę czasu na budowanie relacji z klientami, zaprosić klientów do przeglądu i refleksji nad poprzednim planem działania, pomagać klientom w określeniu ich potrzeb, omówić oczekiwania klienta dotyczące coachingu, które ma zostać dostarczone.

Zainteresowany podmiot: osoba, grupa lub organizacja, która interesuje lub interesuje się organizacją, która może mieć wpływ na organizację, cele i politykę organizacji i wpływać na nią.

Zarządzanie innowacjami: koncepcja obejmuje zintegrowane podejście do zarządzania wszystkimi wymiarami innowacji, od innowacji w produktach, usługach i procesach biznesowych po modele organizacyjne i biznesowe, poprzez ciągłe monitorowanie, rozwój i doskonalenie procesów.

Zarządzanie zasobami ludzkimi: Zarządzanie zasobami ludzkimi dotyczy przede wszystkim zarządzania osobami w organizacjach, koncentrując się na polityce i systemach. Działy i jednostki HR w organizacjach zwykle podejmują szereg działań, w tym rekrutację pracowników do pracowników, „szkolenie i rozwój”, ocenę wyników i nagradzanie (np. Zarządzanie systemami wynagrodzeń i świadczeń).

Zestaw myślenia twórczego: aby być wysoce kreatywnym, najpierw potrzebujesz właściwego kreatywnego umysłu. Mając perspektywy, postawy i przekonania, które umacniają i wspierają Cię tak samo twórczo. Bez tej kreatywności zostanie naruszona i ograniczona. Życie w kreatywnym stanie umysłu lub z myślą o twórczości oznacza zdolność do życia w sposób, który pozwala myśleć, czuć i działać z głęboką osobistą wolnością, celem i wartościami. Kreatywność pozwala urzeczywistnić radość i autentyczność w celach i celach życia. Ponieważ ludzie czują się o efektach kreatywności, jak czują się o wszystkim w życiu. Kreatywny zestaw umysłów stanowi podstawę twojego profesjonalnego sukcesu, a także Twojego życiowego celu.

Zestaw narzędzi: zestaw narzędzi przeznaczonych do użycia razem lub dla określonego celu.

Znajomość: posiadanie wiedzy, informacji lub zrozumienia np. bardzo wiedząc o kreatywności. Wykazywać sprytną świadomość i pomysłowość; mądry i światowy.

Żywotność techniczna: odnosi się do oferowanych produktów lub usług. Czy produkt robi to, co ma robić?