A személyre szabott tanulási folyamatok támogatása

 

A modul célja

 

A modul fő célja hogy bemutassa az oktatás és a tanulás személyre szabásának ötletét, illetve az infokommunikációs eszközök lehetséges használatát a személyre szabott tanulás támogatásához. Tárgyalni fogjuk továbbá a személyre szabott tanulás és az élethosszig tartó tanulás közötti kapcsolatot.

A modul tanulási eredményei:

A modult elvégezve a tanuló képes lesz:

 • Megfogalmazni a személyre szabott tanulás lényegét
 • Megnevezni a személyre szabott tanulás 5 kulcselemét
 • Leírni az ICT-ben rejlő lehetőségeket a személyre szabott tanulás támogatásában

Bevezetés

Az oktatás személyre szabásának ötlete a XIX. századig vezethető vissza, amikor Helen Parkhurst [59] megalkotta a Dalton Tervet, melyben azt közölte, hogy minden diákja egyénileg tervezheti tanrendjét, hogy az megfelelően szolgálja igényeit, érdeklődését és készségeit; hogy elősegítse az önállóságukat és megbízhatóságukat; hogy növelje a diákok szociális készségeit és a mások iránti felelősségérzetüket.

[58] értelmében a személyre szabott tanulás fogalma, vagy a személyre szabás  oktatási programok, tanulási tapasztalatok, irányítási megközelítések és akadémiai támogatási stratégiák sokszínű palettájára vonatkozik, melyek célja megcímezni a különböző tanulási igényeket, érdeklődéseket, vágyakat, avagy kulturális hátteret egyes diákok szempontjait figyelembe véve. Egy másik definíció szerint [60] megfogalmazásában a személyre szabott tanulás a pedagógia, a tanterv és a tanulási környezet szabászata tanulók által vagy tanulók számára, hogy mindez megfelelően illeszkedjen tanulási szükségleteikhez és törekvéseikhez. A személyre szabott tanulást általában az úgynevezett “egy méret mindenkire jó” iskolázási hozzáállás alternatívájaként tekintik, ahol a tanárok egy adott kurzuson minden diáknak  ugyanolyan instrukciót, ugyanolyan számonkérést, ugyanolyan értékelést használnak, nagyon kevés változtatással diákonként. A személyre szabott tanulást hívhatjuk akár diák központú tanulásnak, minthogy az általános cél az, hogy a jelentős oktatási és irányítási döntésekben a legfontosabb szempontot az egyéni oktatási igények jelentség, nem pedig azok a megoldások, amelyek esetleg kényelmesebbek, logisztikailag könnyebbek, preferáltabbak a tanárok és iskolák által. A személyre szabás ötlete széles körben használt módszer az e-learning területén.

Fontos már az elején leszögezni, hogy a személyre szabott oktatás koncepciója nem visszatérés a tanulóközpontú elméletekhez, illetve nem a diákok/tanulók elkülönítését jelenti, hogy önállóan tanuljanak. A személyre szabott oktatás alapja a mérce megemelése a tanulás és tanítás a tanulók képességeihez és érdeklődéséhez való igazítása által.

A személyre szabott tanulás jellemzően öt kulcselemet tartalmaz, amelyet szükséges megértenünk annak érdekében, hogy a tanulókat aktívan bevonjuk a saját tanulásuk tervezésébe és igazgatásába:

 1. Tanulni a tanulást: segíteni a tanulókat abban, hogy kialakíthassanak egy repertoárt tanulás készségeikből és stratégiáikból, hogy képesek legyenek támogatni saját fejlődésüket egyéni tanulókként
 2. A tanulás értékelése: sokféle értékelési technika használatával, a hangsúlyt a formatív értékelésre helyezve, mely bevonja a tanulót,
 3. Tanítási és tanulási stratégiák: a stratégiák teljes repertoárját felvonultatva, melynek eredményeképp az oktatók és tanulók megfelelő információra alapozott döntést hozhatnak arról, hogy mikor melyiket alkalmazzák.
 4. Tanterv választás: vezetett lehetőségek biztosítása a tanulók számára, melyek segítik őket abban, hogy individuális tanulási utakat alakíthassanak ki, melyek inkább készségeket fejlesztenek, mintsem tudást.
 5. Mentorálás és támogatás: személyes mentorálás biztosítása minden egyes tanulónak egy felnőttől, valamint meggyőződés a társak támogatásáról

ICT, mint a személyre szabott tanulás támogatója

Az infokommunikációs technológiák (ICT-k) és a digitális tartalomfejlesztő eszközök előtérbe kerülése szélesebb közönség számára tette elérhetővé a személyre szabott tanulást. Az ITC-nek rengeteg előnye van a tanulást illetően ahogy a [61] kijelenti:

 • Az ICT a tartalmat egy vonzó és bevonódást elősegítő módon tudja bemutatni
 • Az ICT segíti a tanárokat az egyes diákok fejlődésének folyamatos monitorozásában és rögzítésében
 • Az ICT lehetővé teszi a releváns oktatási anyag személyre szabott továbbítását minden egyéni tanulónak
 • Az ICT képes virtuális közösségek kiépítésére különböző oktatási intézmények, diák csoportok és / vagy tanárok között.
 • Az ICT facilitálja a tanulás tanulásának képességét.

Az ICT a személyre szabott tanulás feljebb említett komponenseinek megvalósítását a következőképpen teszi lehetővé:

 • A tanulás értékelése: A klasszikus oktatási intézményekben általános értékelési rendszer legtöbbször a tanulási egység végén történő vizsgára szorítkozik. Jellemzően jegyrendszerrel párosul és elsődleges célja a tanulók eredményeinek a standardokkal való összehasonlítása. Ennél részletesebb értékelés a diákok szükségleteiről, képességeiről és produkált fejlődéséről túl bonyolultnak bizonyult. A különböző tanulás menedzsment rendszerek előtérbe kerülése (learning management systems / LMS) realitássá tette a tanulási folyamat közben történő automatizált  értékelési módot. A tanulók fejlődésének összes adatát be lehet gyűjteni a kívánt arányban, melybe bele tartoznak a feleletválasztós teszteredmények, portfóliók, folyamatban lévő munkák, személyes beszélgetések eredményei, stb. A tanárok ezt az információt felhasználhatják, hogy adatokra épülő döntést hozzanak az egyes diákoknak kiadott instrukciók finomhangolásánál.
 • Hatékony tanulás és tanítás: Még a legjobb tanároknak is szükségük van univerzális tanítási stratégiákra hogy átadják a tananyagot a hagyományos tanulási környezetben. Így az “egy méret mindenkire jó” hozzáállás alapján működtetik a tanórákat. Az információs technológiák lehetővé teszik a személyre szabott instrukciókat a tanulási stratégiák és tananyag egyéni beállításán keresztül. Ez a megközelítés rendkívüli népszerűségre tett szert az e-learningben, ám hasonlóképp megvalósítható tantermi környezetben is, amikor a digitális tananyag átadása részévé válik a személyre szabott instrukcióknak.
 • A tanterv személyre szabása: Egy csoport részeként a diákok egy tipikus tantermi környezetben mind ugyanazt a tanulási programot kell, hogy kövessék, mégpedig olyan sebességgel, mely úgy lett kialakítva, hogy a legnehezebben tanulók is magukévá tudják tenni a tananyagot. Ez hátráltatja a tehetséges diákok fejlődését. Számítógépekkel és mobil eszközökkel nemcsak a tanulmányi útvonalak, hanem maga a tanterv is személyre szabható. Minden, a csoportban részt vevő egyén a saját igényeinek megfelelő anyaggal lehet ellátva. Az LMS követni fogja minden diák fejlődését, biztosítva, hogy a törzsanyagot mindenki elsajátítja, ám arra is lehetőséget adva, hogy a legjobban teljesítők mélyebb, intenzívebb tanításban részesüljenek.
 • Az oktatási intézmények szervezésének megváltoztatása: Az információs technológiák térhódítása nem változtatta meg az oktatási intézményeket. A legtöbbükben a számítógépek még mindig elsődlegesen informatika tanításra használatosak, és nem alkalmazzák őket más tantárgyak tanítási módjának megváltoztatásában. Amikor személyre szabott oktatásban és tanulásban alkalmazzuk az ICT-t, a számítógépek és mobil eszközök megváltoztatják a vonatkozó folyamatokat és az oktatási intézmények szerveződését. A tantermet átrendezik annak megfelelően, hogy ne a tanárra, hanem a tanulókra helyeződjön a figyelem. A tipikus padsorok helyett a tantermet fel lehet építeni oly módon, hogy a diákok – saját számítógépekkel vagy tabletekkel felszerelkezve – egymás és a tanár felé is forduljanak. Az órabeosztás megváltozik, és a megfelelő erőforrások lefoglalásának igazítása (melyet a szélesebb tanrendi választék biztosításának szükségessége eredményez) közvetíthető az LMS rendszeren keresztül.
 • Oktatás a tantermen túl: Egy ICT nélküli világban a diákok, lelkes közösségi tagok és üzletági szakértők bevonása a tanulási folyamatba megköveteli fizikai jelenlétüket a tanteremben. Manapság oktatási anyagok létrehozhatóak szakértők által digitális formában, majd újra és újra átadhatóak a diákoknak. Web 2.0 eszközökkel és a közösségi hálózatok segítségével a tanulók interakcióba léphetnek egymással a tantermen kívül is. Fejlődésük online követhető. A mobil eszközök használata és az internet hozzáférés lehetővé teszi a diákok részére tanulásuk ismerős környezetben történő folytatását, akárhol is legyenek.

Bizonyos oktatók úgy hiszik, hogy a személyre szabott oktatás tönkre teheti a tanulás személyes és etikus dimenzióit. Ezt elkerülendő, a személyre szabást sem szabad olyan extrém mértékig vinni, ahol már az egyéni tanuláshoz válik hasonlatossá. A személyre szabott tanítást alkalmazó tanár a tanteremben ideális esetben más tanítási technikákkal kombinálja ezt a módszert (kiscsoportos oktatás, mentorálás, stb.)

 

Személyre szabott tanulás, célnak megfelelően szabott tanulás és élethosszig tartó tanulás

A személyre szabott tanulás koncepciója felismeri, hogy a tanulók tanulási élményeiket különböző kiindulási pontokból szerzik meg, illetve egyéni tehetséggel, képességekkel és készségekkel rendelkeznek, amelyek eddig nem voltak figyelembe véve, vagy kihasználva a nehézségekkel való leghatékonyabb megküzdés érdekében. Tudomásul veszi, hogy a tanulóknak meg kell tanulniuk a hatékony tanulás titkát, és azt, hogy miképpen tudnak különböző támogatáshoz és lehetőségekhez hozzájutni egy sikeres felnőtt élet érdekében. [60]

A személyre szabott oktatás keretén belül a tanárok egyénileg foglalkoznak a tanulókkal, hogy felmérjék korábbi eredményeiket és tapasztalataikat (személyes, szociális és tanulmányi), szükségleteiket, érdeklődéseiket és törekvéseiket. Ezek után feltérképezik, mit kell a tanulóknak tenni, hogy elérjék a kívánt célt. A javasolt lépéseket azonosítják, célokat tűznek ki, melyekben közösen egyeznek meg, hogy így a lehető legnagyobb eséllyel alakítsák jövőjüket olyanná, amilyenné szeretnék. Ellenőrzési időpontokat tűznek ki és kitalálják a támogatás legmegfelelőbb formáját, melyet egy dokumentumban fektetnek le – ezt hívják gyakran egyéni tanulmányi tervnek. Ez a terv voltaképpen az élethosszig tartó tanulás térképe.

[62]-re alapozva, hogy ezeket a terveket megvalósíthassák, a tanulóknak felhatalmazottságra van szükségük, ami a következőket jelenti:

 • Bevonódnak a munkaterv összeállításába, az egységek és csoport szemináriumok tervezésébe és lebonyolításába, társaik mentorálásába, gazdagító programok tervezésébe és fejlesztésébe. A tanulók bevonása az imént említett feladatokba támogatja a személyre szabott tanulás koncepcióját. Segíti továbbá a tudatosságot a tetteikről és következményeikről, hozzáadott értékükről és jutalmukról.
 • Informáltak az általuk később megszerzett képesítés értékelési kritériumrendszeréről, a támogatás módszereiről és hogy hogyan lehet hozzájutni, a fejlődés mértékéről dátum szerint, a meglépendő lépésekről, amelyek a hosszú távú cél eléréséhez szükségesek, a továbblépési lehetőségekről és az iskolájuk napi szintű működéséről. Ha a tanulók jól informáltak, jobb helyzetben vannak döntéseiket illetően, amelyekkel jobb eséllyel érnek majd el sikereket.
 • Meghallgatják őket: az iskolák és tanárok ideális esetben meghallgatják diákjaik véleményét, és számításba veszik azokat amikor cselekszenek. A szemináriumok és visszajelzések fontos szerepet töltenek be ebben.

Konklúzió

Ebben a modulban a személyre szabott oktatásra és a személyre szabott tanulásra fordítottunk hangsúlyt, valamint a személyre szabott tanulás öt tipikus kulcselemére. Elmagyaráztuk továbbá, hogy miként tudjuk az ICT használatával támogatni a személyre szabott tanulást és annak különböző részeit, szakaszait. Végül, de nem utolsó sorban közelebbről is megvizsgáltuk a személyre szabott tanulás és az élethosszig tartó tanulás közti kapcsolatot.