Vitajte v SP4CE

Projekt “Strategické partnerstvo pre podporu kreativity a podnikania – SP4CE“ priamo adresuje ciele a potreby definované v Bruges Communiqué o posilnení európskej spolupráce v oblasti vzdelávania, a to najmä zlepšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania a zvýšenie jeho príťažlivosti pre študentov. Podporuje kreativitu, inovácie a podnikanie medzi študentmi vysokých škôl. Projekt stavia na skúsenostiach dvoch projektov programu celoživotného vzdelávania, v rámci ktorých boli vytvorené nové pedagogické a organizačné modely pre inštitúcie ako aj pre jednotlivcov. Tieto modely umožňujú preskúmať inovačný potenciál pomocou IKT nástrojov, podporiť podnikanie a zlepšiť kreativitu. Konzorcium projektu sa skladá zo šiestich partnerov zo štyroch krajín EÚ (Grécko, Maďarsko, Poľsko a Slovensko). Projekt SP4CE (2014-1-PL01-KA200-003341) je plánovaný na roky 2014-2017 a je financovaný Európskou komisiou v rámci programu ERASMUS+.

Cieľom projektu je podporiť kreativitu a inovatívne riešenia študentov v oblastiach, ktoré zodpovedajú reálnym potrebám podnikov. Podpora bude realizovaná v úzkej spolupráci študent – učiteľ – podnik. V rámci projektu bude pripravená elektronická platforma pre nové pedagogické a organizačné modely s využitím konceptu otvorených inovácií. Projektové aktivity sa zameriavajú na rozvoj vzájomne prospešných vzťahov medzi študentmi, učiteľmi a podnikmi prostredníctvom identifikácie aktuálnych požiadaviek podnikov v praxi a následnom priradení študentov na riešenie tejto požiadavky. Proces bude prebiehať vo vzájomnej interakcii študent-kouč-mentor, formou poradenskej a konzultačnej činnosti, prostredníctvom koučov z podnikov a mentorov zo vzdelávacích inštitúcií.

SP4CE portál vytvorený v rámci riešenia projektu poskytuje priestor pre:

  • ukladanie prijatých a implementovaných riešení rôznych problémov dostupných širokej verejnosti,
  • podporu medzinárodnej spolupráce pri riešení rôznych problémov v piatich jazykoch vrátane angličtiny,
  • spoluprácu tímov alebo jednotlivcov počas vytvárania riešenia,
  • mentoring a koučovanie,
  • prezentovanie vytvorených riešení,
  • publikovanie zvolených riešení.