Scenár využitia učební na príklade IDEC

Účel prípadovej štúdie

Pomocou portálu sp4ce.eu bola zverejnená výzva na tvorbu podnikateľských plánov. Obidve strany – konzultačná spoločnosť a spoločnosti, ktoré chcú vytvoriť svoj podnikateľský plán – sa dohodli na tejto spolupráci a jej podrobnostiach. Počas diskusie o podrobnostiach spolupráce zistili, že niektoré z dôležitých materiálov nemôžu byť publikované verejne, ale potrebujú určitý priestor len pre registrovaných používateľov, kde by materiály mohli byť prístupné obmedzene na základe používateľskej roly v systéme.

 

Implementácia SP4CE Učebne

Platforma SP4CE a jej Učebne (k dispozícii na http://sp4ce.moodle.pl/) umožňuje registráciu používateľov a priradenie rolí pre konkrétne Učebne (obrázok 1). Pri využívaní tohto priestoru sa musí každý používateľ zaregistrovať do systému. Rozsah funkcií a nástrojov závisí od úlohy používateľa v rámci konkrétnej Učebne. Možné role sú manažér, dizajnér kurzu, učiteľ, študent, hosť a registrovaný používateľ. Na základe úlohy, ktorú má používateľ, má k dispozícii rôzne skupiny zdrojov, nástroje.

Obr. 1 Úvodná stránka učebne  SP4CE

Učebňa SP4CE obsahuje publikovateľné informácie o všetkých spoločnostiach za účelom pochopenia všeobecného kontextu podniku študentami. Konzultant poskytuje viac detailných informácií (ktoré sú tajné) a materiálov, ktoré by mohli byť študentom nápomocné pri tvorbe podnikateľských plánov.

Kto sú používatelia?

 • tréner – kouč – majitelia a/alebo manažéri spoločností, ktorí poskytujú informácie, otvárajú diskusné témy, vyhodnocujú podnikateľské plány.
 • mentor – konzultant, poskytuje všetky potrebné informácie potrebné na splnenie úlohy, identifikuje ciele ktoré majú byť dosiahnuté, pomáha študentom nadviazať úspešnú spoluprácu s trénermi z podnikov a vytvára štruktúru učebne využitím rozličných nástrojov.
 • študenti – v spolupráci s mentorom hľadajú vlastné riešenia na definovaný problém, vypracúvavajú zadania a vytvárajú podnikateľský plán.

Ako môžu používať učebne?

 • Mentor (kozultant) v spolupráci s trénerom pripravuje štruktúru Učebne. V rámci tejto fázy diskutujú o dostupných a použiteľných funkciách učební, o aktivitách, ktoré musia študenti vykonávať (zadania, spätná väzba, chat, fórum, workshop), zdroje (knihy, súbory, priečinok, štítok, stránka), ktoré budú použité v Učebni. Odsúhlasia  metódy hodnotenia konečných výsledkov, spôsob ich publikovania a úroveň prístupu.
 • Mentor oslovuje študentov – počas prednášok, e-mailom alebo iným spôsobom, aby sa zaregistrovali do systému a pripravuje Učebňu.
 • Študenti môžu študovať poskytnuté materiály a iné zdroje, komunikovať s mentorom alebo trénerom, pracovať na podnikateľských plánoch, vyhľadávať alebo požadovať ďalšie informácie.
 • Použitie tohto kolaboratívneho prostredia odkloní študentov od ich bežného štúdia tak, aby spolupracovali s ostatnými na rôznych nápadoch, zdieľali vedomosti a v neposlednom rade aj spolupracovali s ľuďmi z reálnych firiem. Každý môže využiť vlastné kompetencie a zručnosti na dosiahnutie najlepšieho výsledku.
 • Tréneri a mentori môžu hodnotiť a známkovať činnosť študentov.

Zdroje

Na prístup do Učebne je potrebná registrácia do systému Učební a prístupový kľúč. Kľúč je poskytovaný osobnou komunikáciou prostredníctvom e-mailu od mentora. Pre prácu v samotnej Učebni nie je potrebný žiadny špeciálny softvér, len preferovaný webový prehliadač (napr. Google Chrome, Mozilla Firefox, IE a pod.). Pokiaľ si riešenie konkrétnych problémov a úloh vyžaduje určitý špecifický softvér, užívatelia o tomto musia byť informovaní v rámci Učebne. Pri príprave návrhu projektu študenti potrebujú použiť bežné MS Office aplikácie – MS Word, MS Excel, MS PowerPoint.

Prípadová štúdia

IDEC je konzultačná spoločnosť so zákazníkmi, ktorí si potrebujú vypracovať svoje vlastné podnikateľské plány, aby mohli požiadať o financovanie investícií. IDEC sa rozhodla do tohto procesu zapojiť študentov Riadenia podniku („Business Administration“) a usmerniť ich pri príprave obchodných plánov pre niektorých svojich klientov. Je to dobrá príležitosť pre študentov, aby sa osvedčili v reálnych pracovných úlohách a aby sa spoločnosti dostali do kontaktu s mladými budúcimi zamestnancami a našli potenciálnych kandidátov na zamestnanie.

Po podpísaní zmluvy medzi konzultačnou spoločnosťou a vlastníkmi/manažérmi spoločností, konzultant IDEC požiadal administrátora platformi SP4CE o vytvorenie Učebne s názvom “Επιχειρηματικά σχέδια για χρηματοδότηση επιχειρήσεων” (Podnikateľské plány pre žiadanie investícií). Túto Učebňu celkovo využívalo 15 trénerov z 15 spoločností, 1 mentor z IDEC a 15 študentov.

Hlavným cieľom využitia Učebne bolo zvýšiť záujem študentov o študijný predmet a zároveň kreativne pristupovať k riešeniu problémov skutočnej práce a rozvíjať kontakt so skutočnou spoločnosťou. Učebňa obsahovala všetky informácie potrebné na získanie vedomostí potrebných pre prípravu úspešného podnikateľského plánu.

Ako to bolo realizované?
 • Kouč a mentor pripravia štruktúru Učebne.
 • Na základe poskytnutých zdrojov začnú študenti prácu na ich podnikateľskom pláne – vytvoria prvú verziu podnikateľského plánu (približne 20-24 h.).
 • V ďalšom kroku, študenti rozvíjajú svoj podnikateľský plán, pričom zapracúvavajú stále viac informácií (približne 20 – 24h. v závislosti od zložitosti podnikania).
 • Počas celého procesu rozvoja podnikateľského plánu by študenti mali diskutovať o svojom pokroku a nápadoch s mentorom, trénerom a ďalšími kolegami v triede. Môžu používať on-line chat, diskusné fóra alebo funkciu okamžitých správ.
 • Študenti prezentujú svoje výsledky a ostatní študenti môžu pridať komentáre a hodnotiť prácu ostatných. Tieto reakcie sú súčasťou záverečného hodnotenia študentského podnikateľského plánu trénerom a mentorom.
 • Študenti prezentujú výsledky a ostatní študenti môžu pridať komentáre a hodnotiť prácu ostatných. Tieto reakcie sú súčasťou záverečného hodnotenia študentského podnikateľského plánu trénerom a mentorom.

Závery, odporúčania a zmeny

Hlavné zistenia

Prostredníctvom prostredia učebne SP4CE učiteľ zohráva úlohu mediátora, ktorý pomáha zástupcom spoločnosti (trénerom) definovať úlohy, ktoré treba riešiť, a zdroje potrebné na hlbšie pochopenie problému. Na druhej strane učiteľ pomáha študentom pri vytváraní riešení a počas komunikácie so zástupcami spoločnosti prostredníctvom personalizovaných vzdelávacích prístupov, metód spoločného učenia a kritického myslenia. Hlavným pozitívnym aspektom je, že študenti používajú prostredie, ktoré je im známe.

Ako učebňa rozvíja spoluprácu v partnerstve

Študenti rozvíjajú svoj pohľad na veci/problémy okolo nich a svoj kreatívny prístup k riešeniam. Naučia sa metódy a nástroje, ktoré môžu aplikovať v každodennom živote.

Možné riziká

Vypracovanie podnikateľského plánu trvalo dlhšie kvôli zložitému cieľu úlohy. Väčšina prác sa vykonáva počas domácich úloh; mala by trvať približne 50 hodín. V prípade potreby štúdia práce s nástrojmi IKT existuje možnosť študovať tieto materiály z domu a mať on-line/off-line podporu od trénera alebo učiteľa prostredníctvom Učebne.

Čo nerobiť/resp. uvedomiť si

Nezadávajte príliš zložité projektové úlohy, ku ktorým študenti nemajú žiadny vzťah. Nedostatok nápadov potom môže viesť k frustrácii a demotivácii študentov. Niekedy je pre študentov ťažké začať, ich myseľ je pri hľadaní problému a návrhu niektorých riešení zablokovaná, v takýchto prípadoch často pomáha uviesť príklady toho, ako by mohli postupovať.

Vzhľadom na vysokú komplexnosť projektu je potrebné veľmi presne popísať všetky fázy a očakávania od finálneho produktu, poskytnúť príklady a aktívnu spätnú väzbu študentom ohľadne ich prebiehajúcej činnosti.