Kategorie użytkowników portalu SP4CE

Portal (jako system) nie definiuje w zasadniczy sposób roli poszczególnych użytkowników w systemie. Przypisywanie ról do indywidualnych użytkowników odbywa się na poziomie poszczególnych kursów / pokojów nauki.

Podstawową kategorią użytkowników w systemie są studenci, którzy rozwiązują przypisane im zadania. Poziom i charakter zadań zależy od tematyki, zakresu i metodologii szkolenia.

Kolejną grupą użytkowników są przedsiębiorcy, którzy mogą proponować tematykę szkolenia i poszczególnych zadań – w porozumieniu i we współpracy z nauczycielami – oraz uczestniczą w szkoleniu i ocenie.

Ostatnią grupę stanowią nauczyciele, którzy rozdzielają zadania i nadzorują proces uczenia się. Obsługują też komunikację pomiędzy użytkownikami systemu oraz zajmują się końcową oceną.

Opracowany system umożliwia prowadzenie zarówno zsynchronizowanej, jak i asynchronicznej współpracy określonych grup użytkowników, ułatwiając wymianę informacji i zasobów pomiędzy użytkownikami systemu.

Istnieje też możliwość definiowania dodatkowych użytkowników, którzy mogą pełnić określone role i wykonywać zadania. Przykładem takiego użytkownika jest oceniający, który ocenia proces uczenia się.

 

Zadania w LMS Moodle Zadania w platformie SP4CE  

Uprawnienia

 

Kierownik Główny administrator Główny administrator wykonuje zadania na poziomie administratora związane z pokojami nauki, użytkownikami, ustawieniami skali ocen, itp.
Twórca kursu Administrator lokalny Administrator lokalny może tworzyć nowe pokoje nauki, modyfikować je, oraz je zamykać,
Nauczyciel z uprawnieniami do edycji Mentor Mentorzy mają wszystkie uprawnienia w ramach pokoju nauki, włączając w to zmianę działań i ocenę uczniów.
Nauczyciel bez praw edycji Konsultant Konsultant może przeprowadzać konsultacje w pokoju nauki i oceniać uczniów, ale nie może  zmieniać działań.
Uczeń Uczeń Uczniowie mają mniej uprawnień w ramach pokoju nauki, biorą udział w zajęciach/działaniach określonych przez mentorów.
Gość Gość Goście mają minimalne uprawnienia i nie mogą wszędzie wprowadzić/edytować treści.

Tabela Rodzaje użytkowników SP4CE.