OpenInn2.0: Ένα Σπίτι Παραγωγής Γνώσης και Μοντέλο Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης

Σκοπός του έργου

Το έργο OpenInn στοχεύει να:

  • γεφυρώσει το χάσμα εφαρμογής όσον αφορά στη χρήση των ΤΠΕ με δημιουργικό τρόπο για την υποστήριξη της μάθησης και της κοινωνικής συνοχής συνδέοντας μαζί διαφορετικούς τομείς
  • υποστηρίξει την εξέλιξη μιας σταθερής θετικής αυτοεκτίμησης τόσο των μαθητών όσο και των συντονιστών στο μαθησιακό περιβάλλον. Με την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης μέσω της αυτόνομης μάθησης, επίσης δημιουργεί εσωτερικά κίνητρα για μάθηση
  • αυξήσει τις ευκαιρίες για αξιοποίηση του πνευματικού κεφαλαίου των νέων ταλέντων και των ομάδων υψηλού κινδύνου
  • παράγει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο ηλεκτρονικής αξιολόγησης που περιέχει το θεωρητικό πλαίσιο και τη διδακτική για δημιουργικότητα, με θέματα όπως: τρόποι για τη στήριξη του μαθητή για την εισαγωγή νέων ιδεών, αξιολόγηση και επιβράβευση δημιουργικών αποτελεσμάτων, μέθοδοι για την παροχή οδηγιών για την επίτευξη καινοτόμων λύσεων, παροχή αυτονομίας για τη δημιουργική έκφραση τόσο όσων δεν χρησιμοποιούν ακόμα ΤΠΕ όσο και προχωρημένων χρηστών στους ειδικούς τομείς τους
  •  δημιουργήσει το «Σπίτι Παραγωγής Γνώσης» ως ένα καινοτόμο κοινωνικό δίκτυο για την εξερεύνηση δημιουργικών δυνατοτήτων.

 

 

Σύντομη περιγραφή

Το έργο OpenInn παρέχει ένα νέο παιδαγωγικό και οργανωτικό μοντέλο στις κοινότητες και τους ιδιώτες μέσω της χρήσης ενός διαδικτυακού εργαλείου. Αυτό το μοντέλο ενισχύει την τυπική και μη τυπική μάθηση και υποστηρίζει την καινοτόμο αξιολόγηση. Το έργο απευθύνεται σε μαθητές, καθηγητές και διευθυντές, και βασίζεται στο προσωπικό ενδιαφέρον του ατόμου να ενισχύσει τη δημιουργικότητα και την αυτοπεποίθηση του.

Το OpenInn προσφέρει μια νέα προοπτική σύνδεσης της εκπαίδευσης με τον επιχειρηματικό κόσμο με «ανοιχτή καινοτομία». Στα πλαίσια του έργου αναπτύχθηκαν ποιοτικά κείμενα και πολυμέσα σε 9 γλώσσες που υποστηρίζουν τον ανεξάρτητο μαθητή/εκπαιδευτή και ενισχύουν την ανοιχτή καινοτομία, την αξιολόγηση και τη δημιουργικότητα. Υπάρχει σαφής συνάφεια μεταξύ των γραπτών παιδαγωγικών μοντέλων και του τεχνολογικού εργαλείου «Σπίτι Παραγωγής Γνώσης» (KGH) για ανοιχτή καινοτομία στην εκπαίδευση. Αυτή η προσέγγιση μπορεί να ενσωματωθεί στις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις κάθε εταίρου.

Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα KGH ψάχνοντας ιδέες που έχουν εκφράσει άλλοι και επίσης αξιοποιώντας τις δικές τους ατομικές δυνατότητες.  Αυτό δημιουργεί μια νέα μαθησιακή εμπειρία, όπου όχι μόνο νέα ταλέντα, αλλά ομάδες επιρρεπείς στην εγκατάλειψη του εκπαιδευτικού συστήματος, μπορούν ενεργά να ασχοληθούν με τη δημιουργικότητα και την εφευρετικότητα.  Μέσω της συνεργασίας με άλλους, μπορούν να αποκτήσουν νέες προοπτικές για την κατανόηση μιας υπόθεσης και για την ανάπτυξη της, και μέσω των νέων προοπτικών θα μπορούν να καταλάβουν καλύτερα τους εαυτούς τους. Έτσι ενισχύεται η αυτοεκτίμηση και χτίζεται η βάση για την διερεύνηση των εσωτερικών δυνατοτήτων.

Το έργο στοχεύει στην εφαρμογή του πλαισίου «Ανοιχτής Καινοτομίας» στον εκπαιδευτικό τομέα για την ανάπτυξη ενός νέου εκπαιδευτικού μοντέλου που αξιοποιεί τις δυνατότητες των ΤΠΕ για τους εκπαιδευόμενους για περισσότερα από 15 χρόνια. Είναι σημαντικό να είναι το μοντέλο ανοιχτό για περισσότερους κλάδους του εκπαιδευτικού τομέα γιατί ο κλάδος εφαρμογής μπορεί να επεκταθεί ανάλογα τους τελικούς χρήστες.

Αυτό το πλαίσιο στοχεύει στην πρωταρχική ομάδα στόχο που αποτελείται από νέους ταλαντούχους στην ανώτερη και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η δευτερεύουσα ομάδα στόχος είναι άτομα που συνήθως εγκαταλείπουν το εκπαιδευτικό σύστημα στη δευτεροβάθμια, ανώτερη εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και ενήλικες που θέλουν να διερευνήσουν περαιτέρω τις ικανότητες τους. Η τρίτη ομάδα στόχος είναι καθηγητές και συντονιστές ταλαντούχων νέων και ομάδων σε κίνδυνο εγκατάλειψης στη δευτεροβάθμια, ανώτερη εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση ή σε οργανισμούς εκπαίδευσης ενηλίκων. Τα αποτελέσματα του έργου OpenInn μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μακροπρόθεσμες προοπτικές για τους μαθητές με ειδικό ερευνητικό ή επιστημονικό ενδιαφέρον, εμπειρογνώμονες, ΜΜΕ, διευθυντές μεγάλων επιχειρήσεων, ΜΚΟ και ομάδες που χρειάζονται περισσότερη υποστήριξη ώστε να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη διαδικτυακή πύλη για την ενίσχυση της δημιουργικότητας.

Αποτελέσματα του έργου

Το OpenInn ανέπτυξε ένα πρωτότυπο εργαλείο web 2.0 (Σπίτι Παραγωγής Γνώσης) και ένα παιδαγωγικό οδηγό (το μοντέλο ηλεκτρονικής αξιολόγησης) για να συμμετέχουν τα σχολεία σε ρεαλιστικές διαδικασίες καινοτομίας για τη δια βίου μάθηση .

Όπως προαναφέρθηκε, τα βασικά προϊόντα του έργου OpenInn παρουσιάζονται στη διαδικτυακή πύλη του OpenInn (δες εικόνα 1.1.1) και περιλαμβάνουν τον «Οδηγό για δημιουργικότητα (ένα ηλεκτρονικό μοντέλο αξιολόγησης)» ο οποίος είναι ένα σύνθετο ηλεκτρονικό υλικό που λειτουργεί ως «οδηγός» για καθηγητές που χρησιμοποιούν το KGH, αντίστοιχα για καθηγητές που ενδιαφέρονται για τις τάσεις καινοτομίας στην εκπαίδευση και για καινοτόμες διδακτικές για την ενίσχυση της δημιουργικότητας. Το Σπίτι Παραγωγής Γνώσης (KGH), είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο. Ένα demo βίντεο και Οδηγός για τη διαδικτυακή πύλη και το KGH χρησιμοποιούνται ως υλικά προώθησης, αλλά και ως βοήθεια για τους δυνητικούς χρήστες μαζί με το “OpenInn Guidebook“ που είναι το εγχειρίδιο χρήσης για το KGH με επεξηγήσεις όλων των χαρακτηριστικών και πληροφορίες για το έργο, την κοινοπραξία, τις δραστηριότητες κλπ.

 

Εικόνα 1.1.1 Εισαγωγική σελίδα από το OpenInn portal

 

Η διαδικτυακή πύλη είναι πολύγλωσση – όλες οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε εννέα γλώσσες: βουλγαρικά, δανέζικα, αγγλικά, γερμανικά, ουγγρικά, ιταλικά, πορτογαλικά, σλοβάκικα και ισπανικά.

Ο «Οδηγός στη δημιουργικότητα» είναι διαδικτυακό υλικό για καθηγητές και επίσης διευθυντές σχετικά με τις καινοτόμες τάσεις στην εκπαίδευση και τις καινοτόμες διδακτικές για την ενίσχυση της δημιουργικότητας. Το υλικό χωρίζεται σε ενότητες που περιέχουν τρόπους υποστήριξης του εκπαιδευόμενου για να εισάγει νέες ιδέες, τρόπους πώς να αξιολογήσει και να επιβραβεύσει δημιουργικά αποτελέσματα, μεθόδους πώς να δώσει οδηγίες για την επίτευξη καινοτόμων λύσεων, να παρέχει αυτονομία για τη δημιουργική έκφραση τόσο των καθηγητών που δε χρησιμοποιούν ακόμα τους Η/Υ όσους και αυτών που είναι προχωρημένοι χρήστες του ίντερνετ. Κάθε ενότητα αποτελείται από το υλικό αυτό-μάθησης «Παιδαγωγικό πλαίσιο» που παρέχει στον αναγνώστη ένα συνοπτικό θεωρητικό υπόβαθρο σχετικά με την αρχή ανοιχτής καινοτομίας και την πιθανή της χρήση στον τομέα, κατευθύνοντας και αξιολογώντας τη δημιουργικότητα σε ένα παιδαγωγικό πλαίσιο. Η ενότητα με τα εργαλεία ΤΠΕ παρέχει μια λίστα με εργαλεία, τις περιγραφές τους και τρόπους πώς να χρησιμοποιηθούν στο παιδαγωγικό πλαίσιο. Κάθε εργαλείο περιέχει τρεις ενότητες βάσει του επιπέδου ικανοτήτων του χρήστη: χωρίς ανάγκη χρήσης εργαλείων ΤΠΕ/ χρήση βασικού επιπέδου εργαλείων ΤΠΕ/ χρήση καινοτόμων και προχωρημένου επιπέδου εργαλείων ΤΠΕ. Τα πρακτικά παραδείγματα είναι μια ενότητα που συλλέγει ιδιαίτερα σενάρια πώς να εφαρμοστούν οι ΤΠΕ στη διδασκαλία και τη μάθηση για την ενίσχυση της δημιουργικότητας. Τα 25 σενάρια αναπτύχθηκαν για διαφορετικά πλαίσια διδασκαλίας και για διαφορετικά επίπεδα γνώσης των χρηστών. Τα σενάρια δεν εμφανίζονται σε διαδοχική σειρά αλλά ως ανεξάρτητα στοιχεία, που ανήκουν σε δύο διαφορετικές κατηγορίες: είδος εκπαιδευτικού κλάδου (μαθητής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επαγγελματικής εκπαίδευσης, πανεπιστημίου, εκπαίδευσης ενηλίκων), επίπεδο γνώσης ΤΠΕ (μη χρήστης ΤΠΕ ή αρχάριος, βασικές γνώσεις ΤΠΕ, προχωρημένες γνώσεις ΤΠΕ). Η βιβλιοθήκη πόρων περιέχει περισσότερα εκπαιδευτικά υλικά σχετικά με την ενίσχυση της δημιουργικότητας που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί στις προηγούμενες ενότητες.

Το Σπίτι Παραγωγής Γνώσης – KGH (δες εικόνα 1.1.2) υποστηρίζει την ανάπτυξη νέων ιδεών και το διαδικτυακό brainstorming. To KGH επίσης προσφέρει σχολιασμό και ψήφιση ιδεών. Αυτές οι δραστηριότητες χωρίζονται σε διαφορετικά «δωμάτια» για τη συνεργατική μάθηση («Καινοτόμα ηλεκτρονικά δωμάτια μάθησης» για brainstorming και χαρτογράφηση μυαλού «mind-mapping»), χώρος για το ανέβασμα αρχείων (όπως ακαδημαϊκές μελέτες, διπλωματικές, portfolios) και ατομική «αξιολόγηση δημιουργικότητας» (βάσει του επιπέδου δραστηριότητας, την παροχή ιδεών κλπ).

 

 

 

Εικόνα 1.1.2 Αρχική σελίδα του Σπιτιού Παραγωγής Γνώσης

Αξιολόγηση / ανατροφοδότηση από τους χρήστες

Η πιλοτική εφαρμογή του OpenInn αφορούσε τη δοκιμή της λειτουργίας και της ποιότητας κάθε μέρους της διαδικτυακής πύλης OpenInn. Η κοινοπραξία των εταίρων αποφάσισε να διενεργήσει ελέγχους της διαδικτυακής πύλης με τρεις ομάδες στόχους– 2 ομάδες με 10-30 μαθητές συμπεριλαμβανομένου ενός εκπαιδευτή/συντονιστή και 1 ομάδα μόνο για καθηγητές με 5-20 άτομα. Εκτός από τις 25 εθνικές πιλοτικές δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν στα δανέζικα, τα γερμανικά, τα ιταλικά, τα πορτογαλικά, τα σλοβακικά, τα ισπανικά, έγινε και μια διεθνής πιλοτική δοκιμή όπου συμμετείχαν 4 χώρες-εταίροι (Δανία, Ουγγαρία, Γερμανία και Βουλγαρία) στα αγγλικά, έτσι ώστε οι μαθητές να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη διαδικτυακή πύλη με συνομήλικους τους από άλλες χώρες. Συνολικά στις πιλοτικές δοκιμές συμμετείχαν 357 άτομα από οργανισμούς διαφορετικού εκπαιδευτικού επιπέδου, βάσει των ομάδων στόχων του έργου: σχολεία δευτεροβάθμιας κλίμακας, επαγγελματικές σχολές, πανεπιστήμια και οργανισμοί εκπαίδευσης ενηλίκων και με διαφορετικά επίπεδα γνώσεων σε ΤΠΕ – καθόλου γνώσεις, βασικές γνώσεις και προχωρημένες γνώσεις σε ΤΠΕ. Κατά τη διάρκεια των δοκιμών οι χρήστες δημιούργησαν 113 διαφορετικές προκλήσεις που υπήρχαν σε διάφορα δωμάτια καινοτομίας (επιχειρήσεις και οικονομία, κοινωνικά θέματα, εκπαίδευση και e-learning, δημιουργία καριέρας, αυτό-ανάπτυξη, τεχνικά και οργανωτικές λύσεις, διάφορα άλλα), πρόσθεσαν 165 νέες ιδέες σε αυτές τις προκλήσεις και 155 σχόλια.

 

Διδάγματα από το έργο

291 χρήστες συμμετείχαν στην τελική ανατροφοδότηση, αντιπροσωπεύοντας το 82% όλων των συμμετεχόντων στην πιλοτική δοκιμή. Τα αποτελέσματα μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

  • Περίπου 80% των χρηστών συμφωνούν ή συμφωνούν πολύ, ότι η διαδικτυακή πύλη OpenInn είναι εύχρηστη και εύκολη στην πλοήγηση, έχει ξεκάθαρο περίγραμμα και μορφή, έχει περιεχόμενο ευχάριστο στο διάβασμα και ικανοποιητικό χρόνο απόκρισης. Σχετικά με τη δομή της διαδικτυακής πύλης OpenInn και τη λειτουργικότητα, οι συμμετέχοντες εκτίμησαν την ανταλλαγή ιδεών με άλλους και τη δυνατότητα να παίρνουν απόψεις από άλλους χρήστες καθώς και το γενικό πλαίσιο, με τις διαφορετικές περιοχές στο πάνω και στο αριστερό μενού, την τοποθέτηση διαφορετικών άρθρων.
  • Σχεδόν 75% των χρηστών συμφωνούν ή συμφωνούν πολύ, ότι το KGH είναι επίσης εύκολο στην πλοήγηση, εύκολο να προσθέτεις καινούριες προκλήσεις, ιδέες, ψήφους ή σχόλια, εύκολο να βρίσκεις υπάρχουσες προκλήσεις, ιδέες ή σχόλια. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων σημείωσε ως καλύτερο χαρακτηριστικό του KGH για την ενίσχυση της δημιουργικότητας, τη δυνατότητα διαβάσματος ιδεών από άλλους και την ανταλλαγή τους και τον απλό τρόπο προσθήκης προκλήσεων, ιδεών, σχολίων και ψήφων και τη δυνατότητα λήψης απαντήσεων από πολλές διαφορετικές χώρες.
  • Το τελευταίο ειδικό μέρος της διαδικτυακής πύλης OpenInn – Οδηγός για δημιουργικότητα – και τα επιμέρους μέρη του αξιολογήθηκαν μόνο από τους καθηγητές, δηλαδή από το 28% της συνολικής ανατροφοδότησης. Η πλειοψηφία από αυτούς συμφωνούν ή συμφωνούν πολύ ότι τα ανεπτυγμένα μέρη είναι σαφή και εύκολα στην κατανόηση, καλά και λογικά δομημένα και κατάλληλα να υποστηρίξουν τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία και τη μάθηση (εικόνες 1.1.3-1.1.5).

 

Εικόνα 1.1.3 Αξιολόγηση του Οδηγού για Δημιουργικότητα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

Εικόνα 1.1.4 Αξιολόγηση του Οδηγού για Δημιουργικότητα: ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Εικόνα 1.1.5 Αξιολόγηση του Οδηγού για Δημιουργικότητα: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΠΕ