Τα οφέλη από τη χρήση του συστήματος SP4CE

Το κύριο όφελος του συστήματος SP4CE είναι η απομάκρυνση από τη θεμελιώδη σχέση σπουδαστή – καθηγητή και καθηγητή – επιχειρηματία (σπουδαστή) – σπουδαστή. Στόχος μας είναι να προσεγγίσουμε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, εμπλέκοντας ενεργά τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders) στον καθορισμό των στόχων κατάρτισης, των ειδικών καθηκόντων και της συμμετοχής στην αξιολόγηση των εκτελεσθέντων καθηκόντων, της διαδικασίας κατάρτισης και της προόδου του μαθητή.

Η επιλεγμένη πλατφόρμα καθιστά επίσης δυνατή τη διασφάλιση της διαφάνειας της διαδικασίας αξιολόγησης και της δυνατότητας online συνεργασίας σε προηγμένα ηλεκτρονικά έργα. Παραδείγματα τέτοιας συνεργασίας περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο.

Όλες οι ενέργειες καταγράφονται αυτόματα και μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν ως εκπαιδευτικά υλικά – παραδείγματα καλών ή κακών πρακτικών.

Το σύστημα διαθέτει ένα eLearning ανοικτής μάθησης (LMS Learning Management System) και μπορεί να προσαρμοστεί σε συγκεκριμένες εργασίες μέσω των εγκαταστάσεων του plugin.

Το πλεονέκτημα αυτής της λύσης είναι η δυνατότητα χρήσης του συστήματος από τους χρήστες σε μια κατάλληλη στιγμή για αυτούς. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για όσους έχουν επαγγελματικά καθήκοντα.

Ένα άλλο πλεονέκτημα του συστήματος είναι η δυνατότητα περιορισμού της πρόσβασης σε πόρους του συστήματος. Αυτό μπορεί να γίνει σε επίπεδο συστήματος και σε επίπεδο μεμονωμένων πόρων. Αυτό είναι σημαντικό λόγω της παροχής εμπιστευτικών πόρων στους σπουδαστές καθώς και της φύσης της εργασίας τους στους χώρους μάθησης.