Συνεργατική μάθηση από την σκοπιά των συμβούλων

Σκοπός της ενότητας

Ο στόχος αυτής της ενότητας είναι να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα οφέλη της συνεργατικής μάθησης μεταξύ του τομέα της εκπαίδευσης και του τομέα των επιχειρήσεων. Θα δείξει παραδείγματα και μεθόδους ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών και θα δώσει κίνητρα στους εκπαιδευόμενους να συμμετέχουν στη συνεργατική διαδικασία.

Μαθησιακά αποτελέσματα

  • Προσδιορισμός των επωφελούμενων
  • Αναγνώριση των πλεονεκτημάτων και των ευκαιριών συνεργατικής μάθησης
  • Εξοικείωση με τα ανοιχτά πρότυπα καινοτομίας
  • Εύρεση κινήτρων για εμπλοκή στη διαδικασία

 

Εισαγωγή

Συνεργατική μάθηση είναι η κατάσταση όταν δύο ή περισσότερα πρόσωπα μαθαίνουν μαζί. Η βασική ιδέα είναι ότι τα πρόσωπα που εμπλέκονται αλληλεπιδρούν, χρησιμοποιώντας τους πόρους και τις ικανότητες του άλλου, ζητώντας ο ένας τον άλλο για πληροφορίες, αξιολογώντας τις ιδέες τους (peer review), ανταλλάσσοντας σχόλια, κ.λπ.

Η διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί πρόσωπο με πρόσωπο (π.χ. συζητήσεις, ομάδα μελέτης), από απόσταση (π.χ. σε απευθείας σύνδεση φόρουμ, chat room, πλατφόρμα e-learning, wikis, κλπ) ή και τα δύο σε συνδυασμό ως μικτή λύση.

Η συνεργατική μάθηση παλιότερα ήταν πιο συχνή μεταξύ των μαθητών οι οποίοι αποτελούσαν μια ομάδα μελέτης ή μπορούσε να συμβεί μέσα από μια σχέση μαθητή-δασκάλου. Σήμερα, η συνεργατική μάθηση περιλαμβάνει επίσης εταιρείες, σχηματίζοντας διάφορα είδη συνεργατικών ομάδων: κοινότητες μάθησης, κοινότητες πρακτικής, ομάδες έργου και άλλες.

 

Δυνητικοί επωφελούμενοι από τη συνεργατική μάθηση

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ένας οργανισμός μπορεί να επωφεληθεί από τη δημιουργία κοινοτήτων. Το πραγματικό ερώτημα είναι ποιο είναι το πιο σωστό είδος της κοινότητας που πρέπει να αναπτυχθεί. Η συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και των σχολείων περιλαμβάνει μια διαδικασία δυναμικής ανταλλαγής πληροφοριών συνήθως μέσω ενός online δικτύου. Ορισμένοι τύποι συνεργατικών δικτύων είναι τα ακόλουθα:

 Ευκαιρίες που προκύπτουν από τη συνεργατική μάθηση

Από τη σχέση μεταξύ των κόσμων της εκπαίδευσης και των επιχειρήσεων προκύπτουν οφέλη τόσο για την καινοτομία όσο και για τη μάθηση. Τα σχολεία ή / και οι πάροχοι μάθησης μπορούν να ανταλλάσσουν τα αποτελέσματα της έρευνας τους και τα φρέσκα μυαλά των μαθητών τους, να σκέφτονται έξω από το κουτί, με πραγματικές προκλήσεις από τον κόσμο των επιχειρήσεων για τους μαθητές τους.

Η εκπαίδευση είναι το πρώτο βήμα για το μαθητή, αλλά για να βοηθήσει το μαθητή να βρει την καλύτερη σταδιοδρομία για τον εαυτό του, η επαφή με τις τρέχουσες τάσεις των επιχειρήσεων θα πρέπει να γίνει παράλληλα. Με τον τρόπο αυτό, οι μαθητές γνωρίζουν τις εξελίξεις για να αντιμετωπίσουν τις ευκαιρίες της αγοράς των επιχειρήσεων, μπορούν να επιλέξουν την σταδιοδρομία τους και την ανάπτυξη τους πιο συνειδητά και, επιπλέον, θα αποκτήσουν την αίσθηση της χρησιμότητας βλέποντας τα αποτελέσματα της έρευνάς τους να μετατρέπονται σε πραγματικά σχέδια ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις.

Από την άλλη πλευρά, οι εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα αποτελέσματα της έρευνας από τους μαθητές σε διαδικασίες R&D και να αξιοποιήσουν τη δημιουργικότητα των φρέσκων νέων μυαλών με τη δυνατότητα σκέψης έξω από το κουτί. Επιπλέον, οι υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν την αλληλεπίδραση με τους μαθητές για να βρουν τον καλύτερο υποψήφιο για μια θέση εργασίας. Δοκιμάζοντας τους αιτούντες σε κάποια πραγματική δραστηριότητα της εταιρείας, οι εργοδότες μπορούν να αναγνωρίσουν τις δεξιότητες των μαθητών να μεταφέρουν τις θεωρητικές τους γνώσεις στην πράξη, ενώ οι μαθητές μπορούν να μάθουν εάν αυτή η συγκεκριμένη εργασία ταιριάζει καλύτερα στις δυνατότητές τους.

Επομένως, η συνεργατική μάθηση μπορεί να είναι μια λύση win-win και για τους δύο:

 

Ανοιχτά μοντέλα καινοτομίας

Η ανοιχτή καινοτομία προκύπτει από την ιδέα ότι ένας οργανισμός αλληλοεπιδρά με το περιβάλλον του και υπάρχει ελεύθερη διακίνηση ιδεών εντός και εκτός αυτού. «Ελεύθερη» δε σημαίνει χωρίς οικονομικό κόστος, καθώς μπορεί να υπάρχουν πληρωμές για πνευματικά δικαιώματα και άδειες χρήσης. Σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχει ανταλλαγή και πρόσβαση στις πληροφορίες και στην τεχνολογία χωρίς περιορισμούς.

Η επίλυση προβλημάτων, αντί να βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στις εσωτερικές ικανότητες και στη δεξαμενή γνώσης του οργανισμού, εμπλέκει εξωτερικούς παίκτες στη διαδικασία της καινοτομίας, προκειμένου να αποκτηθούν πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες ή τις λύσεις.

Τα μοντέλα αυτά θα μπορούσαν να φέρουν πιο κοντά οργανισμούς όπως πανεπιστήμια, ΜΜΕ, νεοσύστατες εταιρείες, προμηθευτές καθώς και πελάτες.

Μερικά παραδείγματα των ανοικτών εργαλείων καινοτομίας είναι η μέθοδος βασικούς χρήστη, τα εργαλεία, οι διαγωνισμοί καινοτομίας ή ιδεών, η μετάδοση στις πλατφόρμες αναζήτησης και οι ανοικτές κοινότητες καινοτομίας. Τα εργαλεία μπορούν να ενσωματωθούν σε διάφορα στάδια της διαδικασίας της καινοτομίας [48].

 

Συμπεράσματα

Η συνεργατική μάθηση υπόσχεται αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη παραγωγή ιδεών και λύσεων και ωφελεί αμοιβαία τόσο τους μαθητές όσο και τις επιχειρήσεις. Οι μαθητές παρακινούνται να συμμετάσχουν σε προκλήσεις με βάση την πραγματική εργασία, ενώ οι εταιρείες παίρνουν δεδομένα για την διαδικασία της καινοτομίας τους. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να έρθουν σε επαφή με τις πραγματικές επιχειρηματικές ευκαιρίες πριν επιλέξουν την εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους, ενώ οι επιχειρήσεις μπορούν να επιτύχουν την αποτελεσματική διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, βρίσκοντας τον πιο αποτελεσματικό υποψήφιο για μια θέση εργασίας.