Παιδαγωγικό πλαίσιο

Αποτελέσματα και διδάγματα από έργα που έχουν ήδη υλοποιηθεί

* OpenInn2.0: Ένα Σπίτι Παραγωγής Γνώσης και Μοντέλο Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης

* i-LAB2 – Εργαστήρια Καινοτομίας για τη Διασφάλιση Ποιότητας της Επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

* High Growth Coach – Ο Σύμβουλος Υψηλής Ανάπτυξης

* Έργο TeleCAD

* Έργο SIGOLD

* Έργο INNOVATRAIN TRANSFER

 

-Συνεργατική μάθηση για τη δημιουργικότητα και την καινοτομία

* Χρήση ΤΠΕ για τη διδασκαλία και τη μάθηση

* Τεχνικές δημιουργικότητας

* Εκπαίδευση ενηλίκων – καινοτόμες διδακτικές

* Συνεργατική μάθηση από την σκοπιά των συμβούλων

* Ενίσχυση των δυνατοτήτων με MOOCs

* Μέθοδοι αναγνώρισης των αναγκών μιας επιχείρησης

 

-Διαδικτυακή καθοδήγηση και συμβουλευτική

* Το “παιδαγωγικό μοντέλο της εικονικής εταιρείας”

* Ανοιχτά εκπαιδευτικά μέσα

* Αξιολόγηση δημιουργικών αποτελεσμάτων

* Υποστήριξη εξατομικευμένων διαδικασιών μάθησης

-Περισσότερες πηγές

-Βιβλιογραφία