Βιβλιογραφία

[1]       G. Gast: NSEAD: ICT, on-line. Available at: http://www.nsead.org/ict/about/about12.aspx, Accessed 25 March 2015

[2]       Practical ideas for teaching in digitally rich environments, on-line. Available at: http://education.qld.gov.au/smartclassrooms, Accessed 20 February 2015

[3]       Ch. Ley: The Partnership Development Schools (PDS) Strategy Phase 3, 2008-09, on-line. Available at: http://education.exeter.ac.uk/pspitt/5%20Cross-Curricular%20Literacy,%20Numeracy%20&%20ICT/Using%20ICT%20to%20Enhance%20Learning.doc, Accessed 1 March 2015

[4]       R. Cachia, A. Ferrari, K. Ala-Mutka and Y. Punie: Creative Learning and Innovative Teaching; Final Report on the Study on Creativity and Innovation in Education in the EU Member States, 2010

[5]       H. Kim, H. Choi, J. Han & H.-J. So: Enhancing teachers’ ICT capacity for the 21st century learning environment: Three cases of teacher education in Korea. In C. P. Lim & C. S. Chai (Eds), Building the ICT capacity of the next generation of teachers in Asia. Australasian Journal of Educational Technology, 28 (Special issue, 6), 2012, p. 965-982

[6]       S. Majumdar: Emerging Trends in ICT for Education & Training, on-line. Available at: http://www.unevoc.unesco.org/fileadmin/up/emergingtrendsinictforeducationandtraining.pdf, Accessed 20 February 2015

[7]       W. Orora, F. N. Keraro and S. W. Wachanga: Using cooperative e-learning teaching strategy to enhance students’ creativity in secondary school biology: a study of selected schools in nakuru county, kenya. In International Journal of Education and Practice, 2014, 2(6): 137-146

[8]       S. Saxena: How Can Technology Enhance Student Creativity? on-line. Available at: http://edtechreview.in/trends-insights/insights/750-how-can-technology-enhance-student-creativity, Accessed 12 January 2015

[9]       Z.T. Zhu: On Educational Informatization and the transforms of educational cultures, in Journal of Global Chinese Society of Computers in Education, Vol.1., 2003

[10]     K. Ala-Mutka, et al: ICT for Learning, Innovation and Creativity. on-line. Available at: http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC48707.TN.pdf, Accessed 06 March 2015

[11]     Dorota Koprowska, (2014), Innovation Laboratory – Good Practice Guide. Radom: Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute. p. 95.

[12]     Australian Institute for Commercialisation and Queensland Department of Employment, Economic Development and Innovation, (2009), Innovation Toolbox Evaluate Idea. Queensland. p. 13

[13]     Adams Karlyn. (2005) The sources of Innovation and Creaticity. Washington: National Centre on Education and the Economy. p. 59

[14]     Wagner Philipp, Dr Piller Frank (2012). Increasing innovative capacity: is your company ready to benefit from open innovation processes? Aachen: RWTH Aachen University. p. 10

[15]     http://www.merriam-webster.com/dictionary/innovative)

[16]     http://edutechwiki.unige.ch/en/Learning_theory

[17]     George, Siemens: Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age, http://www.elearnspace.org/Articles/connectivism.htm (Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age.)

[18]     George Siemens (September 12, 2009) What is connectivism?, https://docs.google.com/document/d/14pKVP0_ILdPty6MGMJW8eQVEY1zibZ0RpQ2C0cePIgc/edit

[19]     European Project OpenInn 2.0: A Knowledge Generating House and e-Assessment Model http://openinn.eu/     for virtual company: http://openinn.eu/learning-material/pedagogical-background/2-innovative-didactics/26-virtual-company-model

[20]     European Project OpenInn 2.0: A Knowledge Generating House and e-Assessment Model http://openinn.eu/     for virtual company: http://openinn.eu/learning-material/pedagogical-background/2-innovative-didactics/26-virtual-company-model

[21]     Grabowska A.: “Model of DE system in LAN and WAN», Ph.D. thesis, Gdansk University of Technology, Faculty of Electronics Telecommunications, (2001).

[22]     Kłosowski P., Grabowska A.: «Obsługa programu AutoCAD 2000 i 2002 w ćwiczeniach», MIKOM , Warszawa, (2002).

[23]     Obsługa programu AutoCAD 2000 i 2002 w ćwiczeniach online, 25.05.2015, http://blanka.moodle.pl/file.php/1/index.html

[24]     Autodesk Authorised Training Centre at Gdansk University of Technology, http://acsa.pg.gda.pl/

[25]     Grabowska A.:  “Lifelong Learning and Blended Learning based on TeleCAD and Moodle LMS – Case Studies”, EduAkcja. Magazyn edukacji elektronicznej, nr 1 (7)/2014, pp. 15–22, 25.05.2015, http://wyrwidab.come.uw.edu.pl/joomla2/files/pdf/64.pdf

[26]     Autodesk evaluation system, 25.05.2015, http://atcevaluation.autodesk.com/Authentification.aspx

[27]     ATVN-EU-GP Open Contest of «Best Practice Projects» (2005), 25.05.2015,

http://www.atvn-eu-gp.pl/contest/winners.htm

[28]     TVP1 (2004), 25.05.2015, http://utwpg.gda.pl/ATC/telecad_short.avi

[29]     Links to publications online, 25.05.2015:

  • http://www.sefi.be/wp-content/papers2003/sefi-f79.pdf
  • http://www.kti.ue.poznan.pl/conferences/i3e/papers/Anna_Grabowska.pdf
  • http://www.atvn-eu-gp.pl/conferen/resource/p/proj-02/telecad/telecad.pdf
  • http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F1-4020-8162-6_23#page-1

[30] Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Massive_open_online_course,

[31] Institutional MOOC strategies in Europe, Status report based on a mapping survey

conducted in October – December 2014, EADTU, February 2015, http://www.eadtu.eu/documents/Publications/OEenM/Institutional_MOOC_strategies_in_Europe.pdf

[32] MOOCs and Open Education Around the World, edited by Curtis J. Bonk, Mimi M. Lee, Thomas C. Reeves, Thomas H. Reynolds, MOOCs and Open Education Around the World Paperback – March 17, 2015,  http://openworldbooks.com/moocs-book.php

[33] CLASS CENTRAL, https://www.class-central.com/report/ten-most-popular-moocs-october-2015/

[34] MIT OPENCOURSEWARE,  http://ocw.mit.edu/index.htm

[35] http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/access-to-knowledge/open-educational-resources/

[36] UNESCO OPEN EDUCATIONAL RESOURCE PLATFORM,  http://www.oerplatform.org/

[37] WSIS Community Platform, http://www.wsis-community.org/pg/groups/14358/open-educational-resources-oer/

[38] WSIS Global List of OER Initiatives, http://www.wsis-community.org/pg/directory/view/672996

[39] UNESCO Open Learning Platform,  http://otp.unesco-ci.org/

[40] The William and Flora Hewlett Foundation, http://www.hewlett.org/search/?x=0&y=0&keywords=OER

[41] Giving Knowledge for Free, OECD,  http://www.oecd.org/edu/ceri/38654317.pdf

[42] https://wikieducator.org/Main_Page

[43] WikiEducator, https://open4us.org/

[44] W3Schools.com,  http://www.w3schools.com/

[45] Wulfram Gerstner, Werner M. Kistler, Richard Naud and Liam Paninski, Neuronal Dynamics, From single neurons to networks and models of cognition, http://neuronaldynamics.epfl.ch/

[46]     European Project OpenInn 2.0: A Knowledge Generating House and e-Assessment Model http://openinn.eu/     for virtual company: http://openinn.eu/learning-material/pedagogical-background/2-innovative-didactics/26-virtual-company-model

[47] European Project OpenInn 2.0: A Knowledge Generating House and e-Assessment Model http://openinn.eu/     for virtual company: http://openinn.eu/learning-material/pedagogical-background/2-innovative-didactics/26-virtual-company-model

[48] Wagner Philipp, Dr Piller Frank (2012). Increasing innovative capacity: is your company ready to benefit from open innovation processes? Aachen: RWTH Aachen University. p. 10

[49] Australian Institute for Commercialisation and Queensland Department of Employment, Economic Development and Innovation, (2009), Innovation Toolbox Evaluate Idea. Queensland. p. 13

[50] Adams Karlyn. (2005) The sources of Innovation and Creaticity. Washington: National Centre on Education and the Economy. p. 59

[51] http://literarydevices.net/self-fulfilling-prophecy/

[52] http://www.enchantedmind.com/html/creativity/techniques/techniques.html

[53] http://www.microsoft.com/en-us/education/training-and-events/education-competencies/creativity.aspx#fbid=TnLrM9CJDi2

[54] http://www.cs.umd.edu/hcil/CST/Papers/creativitysupport.htm

[54] Bryan W. Mattimore: Idea Stormers: How to Lead and Inspire Creative Breakthroughs Hardcover– September 19, 2012

[56] Higgins, J.M. (1996), “Innovate or evaporate: creative techniques for strategists“, Long Range Planning, Vol. 29, No. 3, pp. 370-380.

[58] Osborne, A.F. (1963), Applied Imagination: Principles and Procedures of Creative Thinking, 3rd ed., Scribner, New York.

[59] http://www.britannica.com/EBchecked/topic/444145/Helen-Parkhurst

[60] http://en.wikipedia.org/wiki/Personalized_learning

[61] http://iite.unesco.org/pics/publications/en/files/3214716.pdf

[62] http://www.drcheryljones.com/publications/Personalised%20Learning%20-%20Learner%20Empowerment.pdf

[63] http://sebokwiki.org/wiki/Enterprise_Capability_Management

[64] Comparative Analysis of Methods of Identification of Skill Needs on the Labour Market in Transition to the Low Carbon Economy, International Labour Organization, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_emp/—ifp_skills/documents/publication/wcms_166824.pdf

[65] ESOMAR web site https://www.esomar.org/knowledge-and-standards/codes-and-guidelines.php

[66] Eurostat web site http://ec.europa.eu/eurostat

[67] Łuczak J., Matuszak-Flejszman A.: Metody i techniki zarządzania jakością. Kompendium wiedzy, Quality Progress, Poznań 2007.

[68] Huber Z.: Metodologia 5-Why, http://www.strefa-iso.pl/5-why.html

[69] Zasadzień Z., Radomski D.: Porównanie wybranych narzędzi służących badaniu niezgodności wyrobów, [w:] Koncepcje zarządzania jakością, doświadczenia i perspektywy, [red.] T. Sikora, wydawnictwo uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2008