Αξιολόγηση δημιουργικών αποτελεσμάτων

Στόχος της ενότητας

Αυτή η ενότητα σκοπεύει να δείξει ότι η δημιουργικότητα δεν είναι μια αφηρημένη έννοια ή το ίδιο το αποτέλεσμα. Θα πρέπει να εξυπηρετεί ένα σκοπό και το αποτέλεσμα της δημιουργικότητας θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένο στόχο. Ως εκ τούτου, απαιτείται να περιλαμβάνονται μέθοδοι αξιολόγησης για να εκτιμούμε το επίπεδο των δημιουργικών αποτελεσμάτων.

Μαθησιακά αποτελέσματα

 • Μέθοδοι αξιολόγησης δημιουργικότητας
 • Πρακτικές μέθοδοι ανατροφοδότησης
 • Προσδιορισμός κριτηρίων αξιολόγησης για δημιουργική εργασία
 • Χαρακτηριστικά της αξιολόγησης

 

Εισαγωγή

Η δημιουργικότητα είναι μια έννοια στην οποία θα μπορούσαν να δοθούν πολλοί διαφορετικοί ορισμοί, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει π.χ. εφαρμογή κάτι νέου, παραγωγή κάτι πρωτότυπου, έμπνευση άλλων, δημιουργία ενός αισθήματος, δημιουργία μιας σκέψης, κ.λπ. Η διαδικασία αξιολόγησης της δημιουργικότητας ξεκινά από την αρχή του καθήκοντος και περιλαμβάνει τρία βήματα:

 1. προσδιορισμός των στόχων / αναμενόμενα αποτελέσματα,
 2. επιλογή των κριτηρίων αξιολόγησης και των αντίστοιχων δεικτών υλοποίησης,
 3. συμφωνία σχετικά με τις μεθόδους για συγκέντρωση πληροφοριών και τα εργαλεία για τη μέτρηση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης

 

Γιατί αξιολογούμε τη δημιουργικότητα;

Οι δημιουργικές και καινοτόμες ιδέες δεν καταλήγουν πάντα πολύτιμες για τους δημιουργούς τους. Πολλές από αυτές δεν περνούν ποτέ στην αγορά ή ακόμα και αν το κάνουν, δεν είναι εμπορική επιτυχία. Μια πρώτη αξιολόγηση της δημιουργικής ιδέας σας θα σας δώσει την ευκαιρία να βελτιώσετε την ιδέα σας ή να γλιτώσετε το χρόνο σας από τη μη σπατάλη περισσότερης σκέψης και ενέργειας σε μια μη-κερδοφόρα διαδικασία [49].

Υπάρχουν ορισμένα σημαντικά βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε για να αποφασίσετε, όπως:

 • η τεχνική βιωσιμότητα
 • η ζήτηση για το δημιουργικό αποτέλεσμα
 • το κόστος της αποτελεσματικής παραγωγής
 • η σκοπιμότητα της εμπορευματοποίησης

Αυτή η αρχική εκτίμηση της δυνατότητας επίτευξης θα ταξινομήσει την ιδέα σας σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες:

Πώς αξιολογούμε τα δημιουργικά αποτελέσματα;

Η διαδικασία της αξιολόγησης θα πρέπει να είναι μέρος οποιουδήποτε σχεδίου και θα πρέπει να ξεκινήσει στην αρχή του. Τα μοντέλα αξιολόγησης που δίνουν απλά μια ανατροφοδότηση στους μαθητές στο τέλος της διαδικασίας της μάθησης, δεν επιτρέπουν βελτίωση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Αντιθέτως, η μέθοδος αξιολόγησης θα πρέπει να στηρίξει τις προσαρμογές στο χρόνο, να δώσει συμβουλές, να εισάγει νέες ιδέες, να εντοπίσει τα προβλήματα και να προτείνει λύσεις.

Οι μέθοδοι αξιολόγησης πρέπει να είναι πιο ευέλικτες και να προσαρμόζονται στη στρατηγική της μαθησιακής διαδικασίας.

Η αξιολόγηση μιας δημιουργικής διαδικασίας είναι πιο περίπλοκη, γιατί συνήθως δεν υπάρχει σωστή ή λάθος απάντηση. Ο στόχος της αξιολόγησης είναι να εντοπίσει τα δυνατά και αδύνατα σημεία και να δείξει τους τρόπους για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων. Θα πρέπει να δημιουργούν νέες ιδέες για περαιτέρω ανάπτυξη και κίνητρα για σκληρότερες προσπάθειες.

 Μερικές πρακτικές μέθοδοι ανατροφοδότησης είναι:

Κριτήρια αξιολόγησης και δείκτες επιτυχίας

Όταν αξιολογούμε τη δημιουργική εργασία πρέπει να λάβουμε υπόψη τους ακόλουθους δείκτες:

 • Ποια ήταν η αρχική ιδέα;
 • Πόσες ιδέες προέρχονται από αυτή;
 • Ποιες είναι οι προοπτικές των ιδεών;
 • Ποια θα είναι η τελική έκβαση (-εις);
 • Ποια είναι η σημασία του αναμενόμενου αντίκτυπου;

Μεταξύ άλλων, τα κριτήρια αξιολόγησης θα μπορούσαν να είναι τα ακόλουθα:

Συμπεράσματα

Η δημιουργικότητα είναι το σημείο τομής των τριών περιοχών: τεχνογνωσία, δεξιότητες δημιουργικής σκέψης και κίνητρο. Είναι μια διαδικασία του υποσυνείδητου, αλλά μπορεί να προωθηθεί στο σωστό περιβάλλον. Οι συνεργατικές εργασίες απαιτούν δημιουργικότητα και τα αποτελέσματα της όλης διαδικασίας θα πρέπει να αξιολογούνται με εποικοδομητικό τρόπο.

Η επιλογή της μεθόδου αξιολόγησης θα πρέπει να γίνει πολύ προσεκτικά, διότι είναι σημαντικό η αξιολόγηση να οδηγήσει σε κίνητρα και να ενισχύσει την εμπιστοσύνη για το μαθητή και όχι το αντίθετο. Η εστίαση στα τεστ και την κριτική θα μπορούσε να αυξήσει το άγχος και να έχει αρνητικές επιπτώσεις στη δημιουργικότητα.