Τύποι χρηστών του SP4CE

Ουσιαστικά, το portal (ως σύστημα) δεν ορίζει βασικά τον ρόλο που θα διαδραματίζουν οι χρήστες στο σύστημα. Η ανάθεση ρόλων συνήθως πραγματοποιείται στο επίπεδο συγκεκριμένων μαθημάτων / χώρων μάθησης.

Η κύρια ομάδα του συστήματος είναι οι μαθητές, τους δίνονται εργασίες να επιλύσουν. Το επίπεδο και η φύση των καθηκόντων εξαρτώνται από το θέμα της κατάρτισης, το πεδίο εφαρμογής και τη μεθοδολογία της κατάρτισης.

Η επόμενη ομάδα είναι οι επιχειρηματίες, σε συμφωνία και σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, προτείνουν το θέμα της κατάρτισης και των ατομικών καθηκόντων και συμμετέχουν επίσης στην κατάρτιση και την αξιολόγηση.

Η τελευταία ομάδα είναι οι εκπαιδευτικοί που αναθέτουν εργασίες, εποπτεύοντας τη διαδικασία μάθησης. Είναι επίσης υπεύθυνοι για την επικοινωνία μεταξύ των χρηστών του συστήματος και την τελική αξιολόγηση.

Το ανεπτυγμένο σύστημα επιτρέπει την σύγχρονη και ασύγχρονη συνεργασία καθορισμένων ομάδων χρηστών υποστηρίζοντας την ανταλλαγή πληροφοριών και πόρων μεταξύ των χρηστών του συστήματος.

Είναι επίσης δυνατό να οριστούν πρόσθετοι χρήστες με συγκεκριμένους ρόλους και εργασίες. Ένα παράδειγμα ενός τέτοιου χρήστη είναι ένας αξιολογητής του οποίου ο ρόλος είναι να αξιολογήσει τη μαθησιακή διαδικασία.

Ρόλος στο μαθησιακό σύστημα Moodle Ρόλος στην πλατφόρμα SP4CE Άδειες

 

Μάνατζερ Βασικός διαχειριστής Ο βασικός διαχειριστής εκτελεί ορισμένες εργασίες διοικητικού επιπέδου που σχετίζονται με τους χώρους μάθησης, τους χρήστες, τους βαθμούς κ.λπ.
Δημιουργός μαθήματος Τοπικός διαχειριστής Ο Τοπικός Διαχειριστής μπορεί να δημιουργήσει νέους χώρους μάθησης, να τους τροποποιήσει και να τους κλείσει.
Συντάκτης καθηγητής Μέντορας Οι Μέντορες μπορούν να κάνουν οτιδήποτε μέσα σε ένα χώρο μάθησης, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής των δραστηριοτήτων και της βαθμολόγησης των μαθητών.
Καθηγητής μη-συντάκτης Σύμβουλος Ο σύμβουλος μπορεί να πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις στο χώρο μάθησης και να βαθμολογήσει μαθητές, αλλά δεν μπορεί να αλλάξει τις δραστηριότητες.
Μαθητής Μαθητής Οι μαθητές γενικά έχουν λιγότερα προνόμια μέσα σε ένα χώρο μάθησης, συμμετέχουν σε δραστηριότητες που καθορίζονται από τους μέντορες.
Επισκέπτης Επισκέπτης Οι επισκέπτες έχουν ελάχιστα προνόμια και συνήθως δεν μπορούν να εισάγουν κείμενο σε κανένα σημείο.