Εταίροι

Το έργο SP4CE υλοποιείται από μια κοινοπραξία 6 οργανισμών σε 4 Ευρωπαϊκές χώρες.

H PIAP (συντονιστής έργου) είναι ερευνητικό ίδρυμα και έχει πλούσια εμπειρία στο συντονισμό και τη συμμετοχή σε πολλά διαφορετικά προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και έρευνας. Επιπλέον, η PIAP έχει εμπειρία από τη συνεργασία με βιομηχανικές επιχειρήσεις και εκπαιδευτικά ιδρύματα.  http://www.piap.pl/

Η TUKE είναι τεχνικό πανεπιστήμιο που ασχολείται με την τριτοβάθμια εκπαίδευση και τη διεθνή συνεργασία στον τομέα της έρευνας και της εκπαίδευσης, ενισχύοντας τους δεσμούς με τους θεσμούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα και απαντώντας έτσι στις ανάγκες τους και στις ανάγκες της κοινωνίας γενικότεραhttp://www.tuke.sk/

Η PRO-MED έχει εμπειρία στην ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων στη διδασκαλία και τη μάθηση με βάση τη μεθοδολογία της ηλεκτρονικής μάθησης και της μεικτής μάθησης, ενισχύωντας το κοινό όραμα για τη δια βίου μάθηση στις ευρωπαϊκές χώρες, συλλέγοντας και εφαρμόζοντας διαφορετικές μεθόδους εκπαίδευσης για το προσωπικό και τους εκπαιδευόμενους, προωθώντας την πρόσβαση και την αύξηση της συμμετοχής στη διά βίου μάθηση για το προσωπικό και τους εκπαιδευόμενους, συλλέγοντας ευέλικτες μεθόδους εκπαίδευσης και κατάρτισης και προσεγγίσεις για τη δημιουργία μιας κουλτούρας μάθησηςhttp://www.pro-med.org.pl/

Η ASTRA έχει σημαντική εμπειρία στη διοργάνωση εκπαιδεύσεων για διευθυντικά στελέχη, έχει καλές επαφές με άλλα ιδρύματα κατάρτισης και έχει ήδη συμμετάσχει σε πολλά διεθνή ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματαhttp://www.astra-ngo.sk/index.php/en/

Η TREBAG διαθέτει πλούσια εμπειρία στην ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών υλικών και μεθοδολογιών, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής μάθησης (π.χ. σχετικά με την επαγγελματική κατάρτιση) και στην εφαρμογή της μεταφοράς τεχνολογίας και της διαχείρισης της αλυσίδας καινοτομίας καθώς και στις μεταφορές τεχνολογίαςhttp://www.trebag.hu/

Η IDEC διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε ευρωπαϊκά προγράμματα είτε ως συντονιστής είτε ως εταίρος σε διαφορετικά ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίες. Η IDEC έχει συμβουλευτική εμπειρία στην ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ποιότητας σε ελληνικά κέντρα κατάρτισηςhttp://www.idec.gr/