Έργο SIGOLD

Το έργο SIGOLD έφερε μαζί τρεις ομάδες βασικών παικτών – εργαζόμενους 50+, τους εργοδότες τους (HRD διευθυντές), και τους εκπαιδευτικούς (δασκάλους και εκπαιδευτές), προκειμένου να συμβάλουν και να προετοιμάσoυν μια win-win κατάσταση για όλους. Η κύρια ιδέα του SIGOLD έργου ήταν να υποστηρίξει τη δημιουργία μιας κοινωνίας που ενσωματώνει τις ηλικίες, βοηθάει τους  εργαζόμενους 50+ να έχουν ευκαιρία για ενεργό γήρανση ως ενεργοί συμμετέχοντες στην κοινωνία και να ωριμάζουν σωστά στην εργασία, στο σπίτι και στις κοινότητές τους.

 

Σκοπός του έργου

 

Ο βασικός στόχος του έργου ήταν:

 • να βελτιώσει τη θέση των εργαζομένων 50+ στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία και να αυξήσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις ικανότητες και την κατανόηση των άμεσων ομάδων-στόχων: εργαζόμενοι 50+, HRD διευθυντές, εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές μέσω της ανάπτυξης νέων μαθημάτων e-learning, να αυξήσει την ευαισθητοποίηση και τη διάδοση.

Ο βασικός στόχος του έργου διασπάστηκε στους ακόλουθους επιμέρους στόχους:

 • να αναλύσει την παρούσα κατάσταση στον τομέα της δια βίου μάθησης, την εργασία και την απασχολησιμότητα των εργαζομένων 50+
 • να αναπτύξει τρία μεικτά μαθήματα για τις προσδιοριζόμενες ομάδες-στόχους
 • να δοκιμάσει πιλοτικά τα πρόσφατα δημιουργημένα μαθήματα και να τα προσαρμόσει ανάλογα με την ληφθείσα ανατροφοδότηση
 • να διασφαλίσει την αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση του έργου, την υλοποίηση και την αξιοποίηση των προϊόντων του έργου
 • να διαδώσει τα προϊόντα του έργου, τις πληροφορίες σχετικά με το έργο, τις δραστηριότητες και την πρόοδο

 

Σύντομη περιγραφή

 

Στο πλαίσιο του έργου, διερευνήθηκε η κατάσταση των εργαζομένων 50+, η HRD πολιτική που εφαρμόζεται για αυτή την ηλικιακή ομάδα στις επιχειρήσεις, και οι μέθοδοι εκπαίδευσης και κατάρτισης ως προς την καταλληλόλητα για τις ομάδες-στόχους που χρησιμοποιούνται. Με βάση τα στοιχεία από τις 5 χώρες εταίρους του έργου (Σλοβακία, Κύπρος, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστρία και Ελλάδα) και την ανάλυσή τους, αναπτύχθηκε η έκθεση State of the art και ανάλυση των αναγκών, που χρησίμευσε ως κύρια βάση για την ανάπτυξη των μεικτών μαθημάτων για εργαζόμενους 50+, HRD διευθυντές και εκπαιδευτικούς. Τα μαθήματα που αναπτύχθηκαν ελέγχθηκαν – οι πιλοτικές εφαρμογές όλων των 3 μαθημάτων έγιναν σε 5 χώρες σε τέσσερις γλώσσες – αγγλικά, σλοβακικά, γερμανικά, και ελληνικά. Κατά τη διάρκεια των εκπαιδεύσεων και μετά συγκεντρώθηκε η ανατροφοδότηση από τους συμμετέχοντες και τους εκπαιδευτές και αναλύθηκε. Η προσαρμογή των πιλοτικών μαθημάτων έγινε σύμφωνα με τα δεδομένα που ελήφθησαν. Η προσέγγιση αυτή ενισχύει τη συμβολή της δια βίου μάθησης στην κοινωνική συνοχή, την ισότητα των φύλων και την προσωπική ολοκλήρωση των εργαζομένων 50+, συμβάλει στη συμμετοχή στη διά βίου μάθηση των ατόμων όλων των ηλικιών, και υποστηρίζει την ανάπτυξη καινοτόμου περιεχομένου των μαθημάτων με βάση τις ΤΠΕ. Οι δραστηριότητες του έργου συνέβαλαν επίσης στη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για εργαζόμενους 50+ μέσα από τις δραστηριότητες διάδοσης και ευαισθητοποίησης που επικεντρώθηκαν στις έμμεσες ομάδες-στόχους: δημόσιοι λειτουργοί, γραφεία εργασίας, συνδικάτα, φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών. Το τελικό διεθνές συνέδριο που διοργανώθηκε τον Απρίλιο 2013 φιλοξένησε σχεδόν 100 συμμετέχοντες από 10 χώρες.

 

 

Αποτελέσματα του έργου

 

 • Το ερωτηματολόγιο που επικεντρώθηκε στο περιεχόμενο των μαθημάτων, στην παράδοση και οργάνωση των μαθημάτων, και στην επικοινωνία κατά το μάθημα.
 • Εθνική Έκθεση State of the art και ανάλυσης των αναγκών στον τομέα της δια βίου μάθησης, την εργασία και την απασχολησιμότητα των εργαζομένων 50+
 • Αγγλικά πρωτότυπα των μεικτών μαθημάτων και οι εθνικές τους εκδόσεις στα γερμανικά, ελληνικά, και σλοβακικά, οι οποίες δοκιμάστηκαν / πιλοτικά και, στη συνέχεια, με βάση την ανατροφοδότηση που ελήφθη προσαρμόστηκαν στην τελική τους μορφή

o Μάθημα για εργαζόμενους 50+: Ενεργός Γήρανση, ευγηρία

o Μάθημα για τους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτές: Πώς να εκπαιδεύσουν   εργαζομένους 50+

o Μάθημα για HRD διευθυντές: Πώς να μετατρέψουν τα αργυρά χρόνια σε χρυσά

 • Αγγλικός οδηγός «Πώς να σπουδάσετε σε Moodle τα μαθήματα Sigold»
 • Πρακτικά διεθνών συνεδρίων & πρακτικών

 

Αξιολόγηση / ανατροφοδότηση από τους χρήστες

 

Υπήρχαν 2 διαφορετικά εργαλεία για την αξιολόγηση και τη συλλογή ανατροφοδότησης:

 • Πιλοτική εκπαίδευση: Ερωτηματολόγιο ανατροφοδότησης για συμμετέχοντες: ερωτήσεις που καλύπτουν το περιεχόμενο των μαθημάτων, την παράδοση και οργάνωση μαθημάτων, και την επικοινωνία κατά το μάθημα.
 • Πιλοτική εκπαίδευση: Ερωτηματολόγιο ανατροφοδότησης για εκπαιδευτές: ερωτήσεις που καλύπτουν το περιεχόμενο των μαθημάτων και την ποιότητα των υλικών μελέτης, την παράδοση μαθημάτων με επίκεντρο την αναλογία μεταξύ δια ζώσης εκπαίδευση και ανεξάρτητη μελέτη και χρήση Moodle, και τη δυναμική της ομάδας.

Τα ερωτηματολόγια ανατροφοδότησης χρησιμοποιήθηκαν από όλους τους εταίρους για να συλλέξουν πληροφορίες από τους συμμετέχοντες και τους εκπαιδευτές του πιλοτικού μαθήματος. Όλες οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν υποβλήθηκαν σε επεξεργασία και δημοσιεύτηκαν στην έκθεση πιλοτικών δοκιμών. Σε γενικές γραμμές, η ανταπόκριση ήταν πολύ θετική σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες και μόνο μια πολύ μικρή προσαρμογή ζητήθηκε.

Παραδείγματα σχολίων:

 • «Τα μαθήματα ήταν πραγματική πρόκληση. Οι εκπαιδευτές ήταν εξαιρετικά χρήσιμοι και ο τρόπος που δουλέψαμε ήταν κάτι νέο για μένα. Δεν είναι μόνο το on-line μάθημα, αλλά και η πρόσωπο με πρόσωπο εκπαίδευση ήταν πολύ καλά οργανωμένη και με βοήθησε να καταλάβω πώς να κρατήσω μια θετική στάση απέναντι στη γήρανση»
 • «Μερικές φορές οι άνθρωποι θα πρέπει να σταματήσουν και να σκεφτούν τα γεγονότα της ζωής σχετικά με τη γήρανση. Το κάναμε και ήταν πολύ ενδιαφέρον και μας έδωσε κίνητρα»
 • «Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης έλαβα ενθάρρυνση. Νομίζω ότι θα ήταν σημαντικό για άλλους επίσης…»
 • «Ο τρόπος που αυτά τα σεμινάρια δομήθηκαν με βοήθησε να κατανοήσω τις ανάγκες των εργαζομένων 50+. Οι συζητήσεις που είχαμε κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων ήταν πολύ συναρπαστικές και μου άρεσαν»
 • «Τα σεμινάρια με βοήθησαν να καταλάβω τι χρειάζονται οι εργαζόμενοι 50+στην αγορά και την κοινωνία. Η αλληλεπίδραση μου με τους εκπαιδευτές ήταν φανταστική»

 

Διδάγματα από το έργο

Με βάση την ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτές και τους συμμετέχοντες, αλλά και από τους συμμετέχοντες του τελικού συνεδρίου του έργου μπορούμε να συμπεράνουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να εξετάσουμε το πρόβλημα – πρόκληση από την άποψη όλων των βασικών παικτών (50+ άτομα, εκπαιδευτές και δάσκαλοι, και εργοδότες – υπεύθυνοι προσωπικού), οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν άμεσα την κατάσταση στο χαμηλότερο επίπεδο και στη συνέχεια να επηρεάσουν και τους αρμοδίους που ενεργούν στα υψηλότερα επίπεδα (π.χ. πολιτικούς).